3. Az egyszerűsített vállalkozói adó változásai

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. november 12.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/08. számában (2005. november 12.)

Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény (Eva-tv.) a 2005. év folyamán kétszer módosult, egyrészt az adminisztrációs terhek csökkentése és egyes jogértelmezési bizonytalanságok kiküszöbölése érdekében, másrészt az adózás rendjéről szóló törvény (Art.) évközi módosítása tartalmazott a szakképzési hozzájárulás fizetésével és bevallásának gyakoriságával kapcsolatos új előírásokat, amelyeket azonban csak a 2006. évtől kell majd alkalmazni.

3.1. Az Eva-tv. 2005. évi módosításai

3.1.1. Kapott kártérítés

Az évközi módosítással a vállalkozási tevékenységhez használt tárgyi eszközben bekövetkezett elemi kárra tekintettel a biztosítótól kapott kártérítés összege kikerült az adóalapból. A módosuló szabály 2004. január 1-jétől visszamenőlegesen is alkalmazható [Eva-tv. 5. §-ának (5) bekezdése].

3.1.2. Adótartozás

A bejelentkezés és az Eva-tv. hatálya alatt maradás feltételeként az Eva-tv. köztartozás helyett már azt írja elő, hogy az adózónak ne legyen az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál, továbbá illetékhivatalnál nyilvántartott adótartozása. Ez az év közben módosult szabály a 2005. adóévben is alkalmazható [Eva-tv. 10. §-ának (2) és (4) bekezdése].

3.1.3. Szakképzési hozzájárulás

2006. január 1-jétől kell alkalmazni a munkaviszony keretében foglalkoztatott magánszemély után fizetendő szakképzési hozzájárulással kapcsolatos új bevallási szabályt. Ennek értelmében az evaalanynak a szakképzési hozzájárulást negyedévenként (ideértve a negyedév első napjától az evaalanyiság megszűnésének napjáig terjedő időszakot is) kell megállapítania és a negyedévet követő hó 12. napjáig bevallania. Az adóév utolsó negyedévére megállapított szakképzési hozzájárulást az adóévre benyújtott éves evabevallásban kell feltüntetni [Eva-tv. 16/A §-ának (4) bekezdése].

3.1.4. Feltöltési kötelezettség

Ugyancsak egyszerűsítést jelent az az évközi módosítás, amely alapján minden evaalany számára megszűnt a helyi iparűzési adó feltöltési kötelezettsége [Art. 6. számú melléklet 3. pontjának b) alpontja].

3.2. Az egyszerűsített vállalkozói adó 2006. évi módosításai

Az Eva-tv. 2006. évi módosításának jelentős része az Európai Uniónak a hátrányos megkülönböztetés alapelvével függ össze. Ennek értelmében az egyszerűsített vállalkozói adóban sem lehet hátrányos megkülönböztetést alkalmazni azokkal szemben, akik nem csak a Magyar Köztársaság területén végeznek tevékenységet. A módosítás eredményeképpen 2006. január 1-jétől azon adózók is választhatják az egyszerűsített vállalkozói adót, akik közösségi adószámmal rendelkeznek, illetőleg a közösségi adószám megléte miatt estek ki az Eva-tv. hatálya alól.

A közösségi elvárásoknak való megfelelés érdekében az Eva-tv. preambulum formájában rendelkezik az egyszerűsített vállalkozói adóztatás céljáról, amely alapján az egyszerűsített adómegállapítási és beszedési szabályok alkalmazása érdekében azok a kisvállalkozások alkalmazhatják az evát, amelyek számára az általános szabályok szerint történő adóztatás tevékenységük jellege miatt nehézségekbe ütközne (Eva-tv. preambulum).

Az őszi módosítás mindezek mellett megteremti az összhangot az új adó- és járulék-nyilvántartási rendszerrel, illetőleg elősegíti a gyakorlatban felmerülő alkalmazási problémák megoldását is.

3.2.1. Közösségi adószám

2006. január 1-jétől a közösségi adószámmal rendelkező adózóknak lehetőségük lesz az egyszerűsített vállalkozói adó választására, illetőleg alkalmazására, így közösségi adószám birtokában nem kell azt visszaadni az eva választása előtt.

Átmeneti rendelkezés biztosítja, hogy ha az adózó a 2003-2005. adóévek valamelyikében a közösségi adószám megléte miatt veszítette el adóalanyiságát, akkor az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelentheti az állami adóhatóságnak, hogy a 2006. adóévben adókötelezettségeit az evaadóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint teljesíti, ha a bejelentkezés időpontjában megfelel az az Eva-tv.ben meghatározott valamennyi feltételnek. Esetükben tehát így nem érvényesül az a korlátozó rendelkezés, amely szerint az adóalanyiság megszűnésének adóévét követő négy adóévre az adóalanyiság ismételten nem választható [Eva-tv. 22. §-ának (12) bekezdése].

Az Art. rendelkezése szerint az evaalanynak közösségi adószámot kell kérnie akkor, ha az evaalany Közösségen belüli beszerzéseinek adó nélkül összesített ellenértéke az adóévben meghaladja a 10 000 eurót. Az Eva-tv. új rendelkezésével nem esik ki a törvény hatálya alól az evaalany közösségi adószám kérése esetén sem. Ezzel a módosítással az evaalanyoknak lehetőségük nyílik arra, hogy az Európai Unió tagállamaiba történő termékértékesítés független legyen az értékhatártól, így már nemcsak 10 000 euró alatt lehet terméket beszerezni [Eva-tv. 2. § (5) bekezdésének d) pontja és 3. § (1) bekezdésének i) pontja].

Amennyiben a termék értékesítése más tagállamban illetőséggel bíró adóalany részére történik, akkor az értékesítésről általános forgalmi adót nem tartalmazó számlát kell kiállítani és a számlán az "Áfa-törvény területi hatályán kívüli" megjegyzést kell feltüntetni [Eva-tv. 13. §-ának (4) bekezdése].

Ugyanakkor változatlan marad az a szabály, amely szerint az evaalanyoknak nem kell közösségi adószámot kérniük abban az esetben, ha

– az Európai Unió bármely tagállamába szolgáltatást nyújtanak, és a termékbeszerzés értéke a 10 000 eurót nem éri el;

– bármely EU-tagállamból új közlekedési eszközt szereznek be (mivel ez után az áfát a saját székhelye szerinti államban, azaz Magyarországon kell megfizetni).

3.2.2. Áfafizetési kötelezettség

Az evaalanyoknak a Közösségen belüli termékbeszerzés esetén azzal összefüggésben áfafizetési kötelezettségük keletkezik. Ha az evaalany Közösségen belülről történő termékbeszerzése a 10 000 eurót nem éri el (amelyre tekintettel nem kell közösségi adószámot kérnie), de közösségi adószámmal valamely egyéb beszerzés miatt már rendelkezik, akkor a Közösségben történő termékbeszerzés estén általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettség terheli [Eva-tv. 16. § (2) bekezdésének b)-c) pontjai].

Változatlanul érvényes továbbra is az a rendelkezés, amely szerint nem közösségi tagállamból, azaz harmadik országból történő termékbeszerzés (termékimport), illetőleg más tagállamból vásárolt új személygépkocsi esetén az evaalanynak általánosforgalmiadó-fizetési kötelezettsége keletkezik, amelyet a vámhatóság kivetéssel állapít meg. Az evaalany önadózással tesz eleget forgalmiadó-fizetési kötelezettségének új közlekedési eszköz (kivéve a személygépkocsi) beszerzése esetén [Art. 22. §-ának (5)-(6), (9) bekezdései, 79. §-a és 125. §-ának (1) bekezdése].

Az evaalany az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól megvalósított termékbeszerzése utáni áfát az adófizetési kötelezettség keletkezését követő hó 20. napjáig vallja be és fizeti meg [Art. 1. számú mellékletének I/B 3. e) pontja].

Amennyiben az evaalany az Európai Unió bármely más tagállamában illetőséggel bíró adóalanynak terméket értékesít, akkor adóalanynak negyedévenként, a negyedévet követő hó 20. napjáig az állami adóhatóság által erre a célra rendszeresített nyomtatványon összesítő nyilatkozatot kell tennie a vevő közösségi adószámáról, valamint a termékértékesítés általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéről. Ugyanakkor nem kell nyilatkozatot tenni arról a hónapról, illetőleg negyedévről, amelyben az adózó az Európai Unió más tagállamában illetőséggel bíró adóalanytól nem szerzett be terméket [Art. 1. számú mellékletének I/B)/3./e) pontja].

3.2.3. Adóalanyok köre

Az evaalanyok köre 2005. január 1-jétől visszamenőlegesen kibővül a közjegyzői irodával. A közjegyzőkről szóló törvény módosítása értelmében a közjegyző ezentúl közjegyzői iroda keretében is folytathatja a tevékenységét.

A lakásszövetkezetek alapításának, működésének feltételeit 2005. január 1-jétől önálló törvény szabályozza, így a szövetkezeti törvény előírásai nem vonatkoznak a lakásszövetkezetre. Mindezek alapján az Eva-tv. külön nevesíti a lakásszövetkezeteket.

A közjegyzői iroda és a lakásszövetkezet a számvitelről szóló törvény kettős könyvvitelre vonatkozó szabályai szerint köteles nyilvántartásai vezetésére [Eva-tv. 2. §-ának e) és h) pontjai, 4. §-ának (2) bekezdése].

A jövőben nem választhatja az Eva-tv. hatálya alá tartozó adóalanyiságot az az adózó, aki az adóalanyiságot megelőző két évben hulladékkereskedelmi tevékenységet végzett, illetőleg az adóévben a hulladékkereskedelem kapcsán bevezetett, úgynevezett fordított adózásra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazza [Eva-tv. 2. § (3) bekezdésének c) pontja, 2. § (5) bekezdésének d) pontja].

3.2.4. Bejelentkezési szabályok

Az evaalanyoknak lehetőségük van arra, hogy ha az Eva-tv. szerinti adóalanyiságra vonatkozó feltételeknek megfelelnek, és ennek ellenére a következő adóévben adókötelezettségeiket már nem az adóalanyra vonatkozó rendelkezések szerint kívánják teljesíteni, akkor december 20-áig nemcsak bejelenthetik e szándékukat, hanem ugyaneddig a határidőig vissza is vonhatják e bejelentést. Ez a kedvező rendelkezés már a 2006. évre történő bejelentkezéskor alkalmazható [Eva-tv. 10. §-ának (2)-(4) bekezdései].

3.2.5. Az eva választása előtt igénybe vett kedvezmények elvesztésének jogkövetkezményei

Amennyiben az evaalany egyéni vállalkozó az eva előtti időszakban létszámnöveléshez kapcsolódó kedvezményt érvényesített, és az eva alatt a létszám a későbbiekben csökken, továbbá ha az eva előtt képzett fejlesztési tartalékot nem cél szerint oldja fel az eva alatt, akkor az evás egyéni vállalkozónak vállalkozóiszemélyijövedelemadó-fizetési kötelezettsége keletkezik. E kötelezettségnek a személyi jövedelemadóban kell eleget tenni, azt a személyi jövedelemadó bevallásában kell elszámolni és feltüntetni [Eva-tv. 17. §-ának (5) bekezdése].

Társas vállalkozás esetében, ha az az eva előtti időszakban létszámnöveléshez kapcsolódó kedvezményt érvényesített, és az eva alatt a létszáma később csökken, akkor az eva alatt társaságiadó-visszafizetési kötelezettség terheli a vállalkozást – a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény rendelkezései szerint.

A társas vállalkozás az evába történő belépéskor a fejlesztési tartalék címén lekötött összeget átviheti az eva alá. Ekkor, ha az áttérésig a lekötött összeg felhasználása nem történt meg, a választás évében nem kell a korábbi években elszámolt összeg utáni társasági adót visszafizetnie. Amennyiben az evaalany a fejlesztési tartalék címén lekötött összeget nem a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvényben leírtak szerint költi el, úgy a társasági adót az adókötelezettség keletkezését kiváltó eseményt követő első evabevallásában vallja be és fizeti meg [Eva-tv. 19. §-ának (1) bekezdése].

3.2.6. Bevallási kötelezettségek az evában

3.2.6.1. Evabevallás

A számviteli törvény hatálya alá nem tartozó adózók esetében az evaalanyiság évközi megszűnésekor a bevallás benyújtásához rendelkezésre álló határidő – összhangban az Art. hatályos rendelkezésével – 45 napról 30 napra csökken [Eva-tv. 11. § (3) bekezdésének a) pontja]. A számviteli törvény hatálya alá tartozó adózók esetében az evaalanyiság évközi megszűnésekor a bevallás benyújtásához rendelkezésre álló határidő változatlanul 150 nap [Eva-tv. 11. § (3) bekezdésének b) pontja].

Az új adó- és járulék-nyilvántartási rendszer bevezetéséhez igazodva az evaalanynak a negyedévente fizetendő adóelőlegéről a megfizetéssel egyidejűleg bevallást is kell benyújtania. Az éves bevallás benyújtásakor kell a bevallott adóelőlegek és az adóévre megállapított adó különbözetét megfizetni.

Az egyéni vállalkozó a bevalláson az adatokat forint pontossággal tünteti fel. A jogi személy, a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság bevallásában az adatokat továbbra is az Art. előírásainak megfelelően szerepelteti, tehát az egyéni vállalkozóval ellentétben ezer forintra kerekítve adja meg [Eva-tv. 11. §-ának (4) bekezdése].

3.2.6.2. Járulékbevallás

Az Eva-tv. rendelkezik a járulék és az egészségügyi hozzájárulás evaalany általi megfizetésének és bevallásának szabályairól. A járulékok bevallása az Art. szerinti adattartalommal történik.

A megfizetés és bevallás módja a következő:

– a főállású egyéni vállalkozó a járulékot és az egészségügyi hozzájárulást havonta a tárgyhónapot követő hónap 12. napjáig, a minimálbér vagy a nyilatkozatában vállalt magasabb összeg után fizeti meg;

– az ún. többes jogviszonyos egyéni vállalkozó a járulékot és az egészségügyi hozzájárulást az evaalap meghatározott százaléka után negyedévente, a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig fizeti meg és az Art.-ban meghatározott gyakorisággal a tárgynegyedév utolsó hónapjának kötelezettségeként vallja be;

– a kiegészítő tevékenységet folytató egyéni vállalkozó a baleseti járulékot az eva adóalapjának 10 százaléka után évente, az adóévet követő hó 12. napjáig fizeti meg és az éves evabevallásában forint pontossággal vallja be [Eva-tv. 22. §-ának (8) bekezdése].

3.2.6.3. Vállalkozói járulék

A 2005. évtől az evaalany adózók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény (Flt.) előírásai szerint az egészségbiztosítási járulék alapját képező jövedelem után 4 százalékos mértékű vállalkozói járulék fizetésére kötelezettek.

Nem kell a vállalkozói járulékot megfizetni

– annak, aki öregségi, rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesül, vagy arra jogosulttá vált, valamint

– annak az egyéni és társas vállalkozónak, aki a vállalkozói tevékenysége folytatásával egyidejűleg munkaviszonyban is áll, és munkaideje eléri a heti 36 órát.

Az új adó- és járulék-nyilvántartási rendszerrel összefüggésben a vállalkozói járulék bevallása és megfizetése módosult. A vállalkozói járulékot az egyéni vállalkozó havonta, a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig forintban fizeti meg és az evabevallásában forint pontossággal vallja be. A társas vállalkozó a vállalkozói járulékot havonta, a tárgyhónapot követő hó 12. napjáig fizeti meg és vallja be (Flt. 46/A §-a).

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. november 12.) vegye figyelembe!