9. Fogyasztóvédelmi (értelmező) fogalomtár

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. augusztus 6.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/06. számában (2005. augusztus 6.)

ACCI

Fogyasztói Érdekek Amerikai Tanácsa. Egy amerikai egyesült államokbeli fogyasztói szervezet megnevezése (a rövidítés az angol "American Council on Consumer Interests" kifejezés szavainak kezdőbetűiből áll).

ADRs

Alternatív vitarendezési megoldások. A hagyományosan peres úton történő vitarendezést helyettesíteni képes alternatív lehetőség a határokon átnyúló fogyasztói viták rendezésére. (A rövidítés az angol "Alternative Dispute Resolutions" kifejezés szavainak kezdőbetűiből áll.) Lásd még az EEJ-Net és FIN-NET címszavaknál leírtakat.

AEC

Association européenne des consommateurs. Nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezet.

Akkreditálás

Annak hivatalos elismerése, hogy valamely szervezet vagy intézmény felkészült bizonyos tevékenységek (vizsgálat, tanúsítás, ellenőrzés) meghatározott feltételek szerinti végzésére.

Akkreditált laboratórium

Meghatározott vizsgálatok elvégzésére hivatalos elismeréssel rendelkező laboratórium.

ATEX

Új megközelítésű irányelv a robbanásbiztos berendezések, védelmi rendszerek biztonsági követelményei tárgyában.

Áru

Árunak tekintendő bármely birtokba vehető, forgalomképes dolog (a dolog módjára hasznosítható javakat is beleértve).

BEUC

Az Európai Unió civil fogyasztóvédelmi szervezetének rövidítése (a rövidítés a francia "Bureau Européen des Unions de Consommateurs" kifejezés szavainak kezdőbetűiből áll).

Békéltetőtestület

A fogyasztóvédelmi törvény által életre hívott jogintézmény, amely fogyasztói jogviták rendezésének egyezségen alapuló, gyors elintézésére, illetve egyezség hiányában a felek közötti vita eldöntésére van hivatva. Fontossága abban áll, hogy lehetőséget ad mind a fogyasztó, mind a panasszal érintett gazdasági társaság számára a bírósági úton történő jogérvényesítés elkerülésére.

Binnenmarkt

"Europäische Binnenmarkt", lásd az "Egységes belső piac" címszónál leírtakat.

Bírság

A fogyasztóvédelmi ügyekkel összefüggésben meg kell említeni a szabálysértési, a fogyasztóvédelmi, a minőségvédelmi és a végrehajtási bírságot. Magyarázatukat lásd a megfelelő címszavaknál (Szabálysértési bírság stb.).

Biztonsági záradék

Az új megközelítésű irányelvek záradéka, amely az egyes tagországok piaci felügyeleti hatóságainak nyújt hatékony lehetőséget a megalapozottan nem biztonságos (veszélyes) termék forgalmazásának korlátozására vagy megtiltására. Az erre feljogosító okok a következők lehetnek: a termék nem elégíti ki az alapvető követelményeket, vagy az irányelvben hivatkozott harmonizált szabványokat helytelenül alkalmazták, vagy az adott szabvány nem biztosítja az alapvető követelmények teljesülését.

Biztonságos termék

Az EU-ban érvényes felfogás szerint az a termék tekinthető biztonságosnak, amely semmilyen, vagy csupán minimális, úgynevezett elfogadható szintű kockázatot jelent a használója egészségére és biztonságára nézve. Azon termékek esetében, amelyeknél nincs közösségi szintű előírás azok biztonságosságára vonatkozóan, az általános termékbiztonságra vonatkozó irányelv és az előállítás helye szerinti nemzeti szabályozás rendelkezéseit kell alkalmazni. Az új megközelítésű irányelvek bevezetésével azokat a termékeket, amelyek megfelelnek az ezekben hivatkozott önkéntesen alkalmazható szabványok előírásainak, biztonságosnak tekinthetők. Ez nem jelenti azt, hogy az ezeknek nem megfelelő termékek automatikusan nem biztonságosak lennének. Az ilyen termékek esetén a vonatkozó irányelv rendelkezéseinek való megfelelést a gyártónak kell tudni bizonyítani.

BKIK

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara.

Bridge Page

Több ország fogyasztóvédelmi szervezetei által létrehozott nyilvános honlap az internetes vásárlások buktatóinak kivédését szolgáló tanácsokkal a fogyasztók részére.

CE jelölés

A termékek Unión belüli szabad mozgását elősegítő intézkedések eredményeként létrehozott jelzés. Azt mutatja, hogy az adott termék biztonságos, mivel megfelel a rá vonatkozó uniós irányelvben előírt követelményeknek, és ezt a gyártó dokumentáltan bizonyítani is tudja (a CE rövidítés a francia "conformité européenne" kifejezés kezdőbetűiből áll, amelynek magyar jelentése európai megfelelőség).

CE marking

Lásd a "CE jelölés" címszónál leírtakat.

CEN

Európai Szabványügyi Bizottság (franciául: Comité Européen de Normalisation). A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet (ISO) európai regionális tükörszervezete, azzal szorosan együttműködik. Jelentősége az úgynevezett új megközelítés elvének uniós bevezetése óta felértékelődött. Tevékenységét az elektrotechnika, ill. a távközlés szabványosítási tevékenységével a CENELEC és az ETSI egészíti ki.

CENELEC

Európai Elektrotechnikai Szabványügyi Bizottság (franciául: "Comité Européen de Normalisation Electrotechnique"). Adminisztratív központja Brüsszelben található.

CFF

Civil Fogyasztóvédelmi Fórum. Magyar fogyasztóvédelmi szerveződés, amelynek keretében több fogyasztóvédelmi szervezet hangolja össze fellépését a budapesti távhőszolgáltatással kapcsolatos ügyekben.

CI

Nemzetközi fogyasztóvédelmi szervezetek szövetsége, amely több mint 100 ország több száz fogyasztóvédelmi szervezetét tömöríti (a betűszó az angol "Consumer International" név kezdőbetűiből alkotott rövidítés). Aszervezet régi neve IOCU.

CLAB

A tisztességtelen szerződési feltételek elleni fellépés érdekében létrehozott nemzetközi adatbázis, amelynek segítségével mód nyílik a "Tisztességtelen szerződési feltételekre vonatkozó irányelv"-ben előírtak tényleges megvalósításának nyomon követésére.

Clearing House

Lásd az EEJ-Net címszó alatt leírtakat.

Consumer Voice

Az Európai Bizottság honlapján közzétett fogyasztóvédelmi témákkal foglalkozó hírlevél.

CSI University Network

Az európai egyetemeknek az Európai Fogyasztói Elégedettségi Index létrehozását célzó együttműködési hálózata, amelyet a Stockholm School of Economics koordinál.

Deliktuális alapú felelősség

A termékfelelősség területén használt objektív felelősség fogalom, amely a gyártó vétkességétől független felelősséget jelent a hibás termék által annak hibájával összefüggésben bekövetkezett bizonyos károkért. Ez alól a felelősség alól a gyártó kizárólag a törvényben tételesen meghatározott kimentési okok közül legalább egynek a fennállását bizonyítva mentesülhet.

Deming-ciklus

A teljes körű minőségirányítás során alkalmazott alapvető technika, amelynek során a folyamatos fejlesztés érdekében a tervezés, a cselekvés, az ellenőrzés és a beavatkozás fázisai követik egymást körciklusszerűen. A módszer elterjedt megnevezése a PDCA-ciklus is.

DG

Az Európai Bizottság alapvető szervezeti egységeinek, a főigazgatóságoknak a rövidítése, Directorate Générale. Az Egészség- és Fogyasztóvédelmi Főigazgatóság neve például DG Health and Consumer Protection. Lásd még a SANCO címszónál leírtakat.

Direktíva

Lásd az Irányelv címszónál leírtakat.

ECC-Network

Az európai fogyasztói központok hálózata, amelynek elsőrendű feladata a belső piac adta lehetőségek legjobb kihasználásának támogatása, valamint a Bizottság rendszeres tájékoztatása a belső piac működési problémáiról. (Az ECC-Network az angol "Euroguichets European Consumer Centres Network" kifejezés rövidítése.)

e-commerce

Lásd az "e-kereskedelem" címszónál leírtakat.

ECOSA

A Társaság az Európai Biztonságért nevű nonprofit szervezet rövidítése, amelyet 1985-ben a fogyasztói biztonság javításának elősegítése érdekében alapítottak (a betűszó az angol "European Consumer Safety Association" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

ECSI

Európai Fogyasztói Elégedettségi Index, European Customer Satisfaction Index.

EDI

A nemzetközi szabványoknak megfelelő elektronikus adatcsere a kereskedelemben, az igazgatásban és más területeken. Lehetővé teszi adatok, hivatalos ügyiratok, dokumentumok (például megrendelések, számlák, banki átutalások, vámokmányok, szállítólevelek) továbbítását a szabványnak megfelelő formátumú dokumentumokat kezelni képes alkalmazások között.

EEA

European Economic Area, lásd az EGT címszó alatt.

EEJ-Net

A Bizottság által létrehozott, az Európai Unión belüli peren kívüli, fogyasztóvédelmi ügyekben indított eljárások koordinálására hivatott intézményi hálózat. Minden tagállamban működik egy nemzeti kapcsolattartó központ, az úgynevezett "clearing house", amelynek feladata a fogyasztók tájékoztatása, panaszának pontosítása abból a célból, hogy megtalálja a megfelelő peren kívüli vitarendezési fórumot.

e-Europe

Az Európai Unió 2000 márciusában tartott lisszaboni rendkívüli csúcstalálkozóján elfogadott program az olcsóbb, gyorsabb, biztonságosabb internethasználat elősegítése érdekében. A program magában foglalja az emberi erőforrások fejlesztését és az internethasználat elterjesztését is. A program azért indult el, mert az egységes belső piac kiteljesedésének az internet egy igen fontos eszköze lehet.

e-Europe 2005

A legújabb akcióterv célja kedvezőbb környezet létrehozása a befektetésekhez, új munkahelyek létrehozásához, a kormányzati munka modernizálásához. A program elő kívánja segíteni többek között a modern on-line ügyintézést, a vállalkozások számára egy dinamikus e-üzleti környezet létrejöttét, az e-learning programok elterjedését, a nagy sávszélességű internet-hozzáférés versenyképes áron történő széles körű biztosítását, és az internet biztonságosabbá tételét. A program magában foglalja a bevált gyakorlati megoldások széles körű elterjesztését és azok továbbfejlesztését is.

EFQM

Európai Minőségirányítási Alapítvány (a rövidítés az angol "European Foundation for Quality Management" kifejezés kezdőbetűiből áll).

EGT

Európai Gazdasági Térség, az Európai Unió tagországai és több EFTA-ország által létrehozott szabadkereskedelmi övezet, amelyre az EU egységes belső piacára vonatkozó szabályok vonatkoznak. Angol rövidítése EEA. (Az angol rövidítés az "European EconomicArea" kifejezést alkotó szavak kezdőbetűiből áll.)

Egységes belső piac

Az Európai Gazdasági Térségre kiterjedő, az áruk, szolgáltatások, munkaerő és tőke szabad áramlását biztosító határok nélküli piac megnevezése (megnevezése a nagyobb európai munkanyelveken: angolul "Single Market", németül "europäische Binnenmarkt", franciául "Marché unique européen").

e-kereskedelem

Az elektronikus úton bonyolított kereskedelmi ügyletek igen elterjedt új keletű megnevezése.

EMC

Az elektromágneses összeférhetőségről szóló új megközelítésű irányelv nevének rövidítése.

EOQ

Európai Minőségügyi Szervezet (a rövidítés az angol "European Organisation for Quality" kifejezés kezdőbetűiből áll).

ETSI

Európai Telekommunikációs Szabvány Intézet (a rövidítés az angol "European Telecommunications Standards Institute" kifejezés kezdőbetűiből áll).

Euro Coop

Fogyasztási szövetkezetek európai közössége, egy 1957-ben alapított, genfi székhelyű szervezet, amely több mint 3000 európai regionális és helyi fogyasztási szövetkezetet képvisel. Neve angolul European Community of Consumer Cooperatives, franciául Communauté européenne des coopératives de consommateurs.

Euroguichets

Európai Fogyasztóvédelmi Központok Hálózata, lásd az ECC-Network címszónál leírtakat.

Európai Bizottság

(European Commission) Az Európai Unió nemzetek feletti, semleges és független, központi szerve, a közösségi politikák és érdekek megtestesítője. Ezt a feladatát hatalmas, több mint 20 ezer főből álló hivatali apparátus segíti.

Európai Fogyasztói Elégedettségi Index

Lásd az ECSI címszónál leírtakat.

Európai Gazdasági Közösség

(EGK, angol elnevezése European Economic Community, rövidítve EEC): Az 1957-es Római Szerződések alapján létrejött integrációs szervezet, amelynek általános céljaként az alapítók közös piac létrehozását határozták meg.

Európai Gazdasági Térség

(EGT, angolul European Economic Area, rövidítve EEA): Az EK és az EFTA tagállamai által 1992-ben aláírt és 1994-ben hatályba lépett szerződés alapján az egységes belső piac intézkedéseinek jelentős részét kiterjesztették az EFTA érintett tagállamainak területére is (jelenleg ezek Norvégia, Izland és Liechtenstein). Mint a felsorolásból látszik, ennek az egyezménynek a gazdasági jelentősége az EK oldaláról nem túl jelentős, számunkra mégis fontos lehet.

Európai környezetvédelmi védjegy

Lásd a European eco-label címszónál leírtakat.

Európai Közösség

(EK, angolul European Community, rövidítve EC): Az 1992. évi Maastrichti Szerződés hatálybalépése óta ez az elnevezés váltotta fel a korábbi, Európai Gazdasági Közösség elnevezést.

Európai Közösségek

(EK, angolul European Communities, rövidítve EC): Az 1965. évi úgynevezett Egyesítő Szerződés (angol elnevezése Merger Treaty) aláírásával egységessé vált három, közös intézményrendszert működtető, de önálló nemzetközi jogalanyiságát továbbra is megőrző Közösségre (Európai Szén- és Acélközösség, Európai Gazdasági Közösség és az EURATOM) használt elnevezés.

Európai szabvány

Olyan szabvány, amelyet európai szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a közösség számára hozzáférhetővé.

Európai szabványosítás

Olyan szabványosítás, amelyben teljes joggal az EK-hoz (Európai Közösséghez) és az EFTA-hoz (Európai Szabadkereskedelmi Társuláshoz) tartozó országok illetékes szervei vehetnek részt az európai szabványügyi szervezetek (CEN, CENELEC, ETSI) keretében.

Európai Szabványügyi Bizottság

(Comité Européen de Normalisation): Lásd a CEN címszónál leírtakat.

Európai szabványügyi szervezetek

Lásd a CEN, CENELEC és ETSI címszavaknál leírtakat.

Európai Tanács

(angolul: European Council): Az Unió állam-, illetve kormányfőinek részvételével, az EU csúcsszerveként működő intézmény.

Európai Unió

(EU, angolul European Union, rövidítve EU): A Maastrichti Szerződés 1993. évi hatálybalépése óta ez az elnevezés váltotta fel a korábbi, Európai Közösségek elnevezést.

European eco-label

Az európai környezetvédelmi védjegy, amelynek célja az, hogy a fogyasztást segítse a környezetbarát termékek irányába terelni, így növelve azok forgalmát, illetve piaci részarányát.

FEOSZ

Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Magyar fogyasztóvédelmi szervezetek együttműködésével létrejött szövetség, amely a fogyasztók érdekeinek védelmében a hazai és a nemzetközi színtéren való egységes és így hatékonyabb fellépés céljából alakult meg.

FIN-NET

Az Európai Gazdasági Térségen belül igénybe vett, határokon átnyúló pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő fogyasztói panaszok bíróságon kívüli rendezését segítő együttműködési hálózat, amelyet az Európai Unió alapított 2001-ben.

Fogyasztó

A fogyasztóvédelemről szóló törvény szerint fogyasztónak tekintendő az a személy, aki – gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül – árut vesz, rendel, kap, használ, illetve akinek a részére a szolgáltatást végzik, továbbá, aki az áruval vagy szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás vagy ajánlat címzettje. Vagyis nem kell feltétlenül vásárolni ahhoz, hogy fogyasztónak legyünk tekinthetők. Másrészt viszont egy szakmai tevékenysége körében beszerzést eszközlő vállalkozás nem tartozik a fogyasztóvédelemről szóló törvény hatálya alá mint fogyasztó.

Fogyasztói alapjogok

Az Európai Unió felfogása szerint a fogyasztóknak joguk van egészségük és biztonságuk, valamint gazdasági érdekeik védelméhez. Ezek mellett joguk van a fogyasztóként őket ért károk rendezéséhez, illetve az ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségek fejlesztéséhez, valamint a megfelelő tájékoztatáshoz és oktatáshoz, továbbá mindezek mellett a fogyasztói érdekek képviseletéhez.

Fogyasztói reklamáció

A fogyasztó által a számára terméket eladó vagy szolgáltatást nyújtó szervezet képviselőjénél hivatalosan, adatai közlése mellett bejelentett panasza a vásárolt a termékre vagy igénybe vett szolgáltatásra. A bejelentés lehet utólagos is.

Fogyasztók Országos Tanácsa

Lásd a FOT címszónál leírtakat.

Fogyasztóvédelmi bírság

A fogyasztóvédelemről szóló törvény, illetve más, jogszabályban meghatározott esetekben a fogyasztóvédelmi hatóságok által kiszabható bírság.

Fogyasztóvédelmi világnap

Március 15-e, a fogyasztói jogokról mondott híres Kennedy-beszéd 1962-ben történő elhangzásának napja, amelyet az ENSZ nyilvánított a fogyasztóvédelem világnapjává.

Forgalmazó

Forgalmazónak az árut vagy a szolgáltatást fogyasztói forgalomba hozó gazdálkodó szervezetet tekintjük.

FOT

Fogyasztók Országos Tanácsa. A szocializmus időszakában, igen korlátozott lehetőségek mellett bár, de mégis működő fogyasztóvédelmi szervezet.

FVF

Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség.

Garancia

A jótállás gyakran használt megfelelője. (Magyarázatát lásd a jótállás címszó alatt.)

Gazdasági alapszabadságok

Az EU egységes belső piacának torzításmentes működéséhez szükséges feltételek, úgymint az áruk, a munkaerő, a tőke és a szolgáltatások szabad áramlása. Gyakran használt angol kifejezéssel: Free movements of the goods, manpower, capital and services.

Global approach

Lásd a Globális megközelítés címszónál leírtakat.

GPSD

Az általános termékbiztonságról szóló irányelv gyakran használt rövid megnevezése (a betűszó az angol "General Product Safety Directive" kifejezés kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

Gyártó

Gyártó az, aki az árut üzletszerűen előállítja vagy termeli, illetve az, aki az árun elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát az áru gyártójaként tünteti fel, továbbá mindazok, akiknek tevékenysége az áru forgalomba hozatala során az áru biztonságosságát befolyásolhatja. Ha a gyártó székhelye nem a Magyar Köztársaság területén van, az áru importálója minősül gyártónak.

HACCP

Veszélyelemzés és kritikus szabályozási pontok. Az élelmiszer-eredetű megbetegedések megelőzésének és az élelmiszer-biztonság garantálásának nemzetközileg elismert és leghatékonyabb módszere. Lényegét az a módszeres megközelítés jelenti, amely a nyersanyag előállításától a fogyasztóig az élelmiszerlánc minden lépéséhez meghatározza a veszélyeket és a megelőzésükhöz szükséges és alkalmas szabályozó módszereket (a rövidítés az angol "Hazard Analysis and Critical Control Points" kifejezés kezdőbetűit tartalmazza).

Harmonizált szabványok

Az új megközelítésű irányelvekhez kapcsolódó, betartásuk esetén az irányelvben megfogalmazott előírásoknak való megfelelést biztosító európai szabványok.

Használati utasítás

Lásd a Használati és kezelési útmutató címszónál leírtakat.

Használati és kezelési útmutató

Egyes, külön jogszabályban meghatározott áruk csak használati és kezelési útmutatóval hozhatók forgalomba. Ebben a fogyasztókat magyar nyelven, közérthetően és egyértelműen tájékoztatni kell az áru rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának és kezelésének módjáról. Ennek ki kell terjednie a rendeltetésszerű használatra vonatkozó részletes utasításokra és feltételekre, a minőség megóvásához szükséges különleges tárolási, kezelési feltételekre, amennyiben azok az áru minőségmegőrzési időtartamát, illetve felhasználhatóságát jelentős mértékben befolyásolják. Importáruk esetében az árukhoz csatolt idegen nyelvű útmutatóval azonos tartalmú, magyar nyelvű használati és kezelési útmutatót kell a fogyasztók számára biztosítani.

Helyszíni bírság

A helyszíni bírságolás részletes szabályairól szóló rendelet alapján a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek részéről eljáró személyek ellenőrzéseik során helyszíni bírságot is kiszabhatnak.

HFJK

A hírközlési fogyasztói jogok képviselője, a 2003. évi elektronikus hírközlési törvény alapján, a fogyasztók érdekeinek védelmére, a Nemzeti Hírközlési Hatóság keretén belül létrehozott, de annak szervezetétől független hivatal megnevezése.

ICPHSO

A globális piacon gyártott és kereskedelmi forgalomban kapható termékek egészségügyi és biztonsági kérdéseivel foglalkozó nemzetközi szervezet, amely széles körű kapcsolatrendszert épített ki a fogyasztói információk megosztására kormányzati, ipari, kereskedelmi, oktatási, fogyasztóvédelmi és más szervezetekkel. (A rövidítés az angol "Initial Consumer Product Health and Safety Organisation" kifejezés kezdőbetűiből áll).

IEC

Nemzetközi Elektrotechnikai Bizottság. Angol neve: International Electrotechnical Commission.

IMSN

Nemzetközi együttműködés eredményeként az együttműködő országoknak a határon átnyúló kereskedelem ellenőrzéséért felelős kormányzati szerveiből létrehozott informális hálózatként működő Nemzetközi Piacfelügyeleti Hálózat. (A rövidítés az angol "International Marketing Supervision Network" kifejezés kezdőbetűiből áll.)

IOCU

A Fogyasztóvédelmi Szövetségek Nemzetközi Szervezete, amelyet 1960-ban alapítottak (a betűszó az angol "International Organisation of Consumers Unions" név kezdőbetűiből alkotott rövidítés). Jelenlegi neve: Consumer International, röviden CI.

Irányelv

Az EU Tanácsa által kiadott jogszabály, amelyet meghatározott időn belül a tagországoknak be kell építeniük saját jogrendszerükbe.

Jótállás

A jótállás jogintézménye keretében az eladó arra vállal kötelezettséget, hogy a termék a vonatkozó jogszabályban meghatározott, vagy az általa önként vállalt, a kötelezőnél hosszabb jótállási idő alatt a termék hibátlanul fog működni. Az ezzel kapcsolatban vállalt felelősség alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítani tudja, hogy a vásárló a terméket rendeltetésétől eltérő módon használta, illetve hogy a termék hibája valamilyen külső behatás folytán következett be. A jótállásra gyakran a garancia szót használják.

KPIR

Központi Piacfelügyeleti Információs Rendszer.

LVD

A villamos termékek biztonsági követelményeiről szóló új megközelítésű irányelvre használt rövidítés.

Marché unique

Lásd az "Egységes belső piac" címszónál leírtakat.

Minőségvédelmi bírság

Élelmiszerek előállításával, forgalmazásával kapcsolatos jogsértések esetén kiszabható bírságnem.

MKIK

Magyar Kereskedelmi és Iparkamara.

MSZT

Magyar Szabványügyi Testület.

NAT

Nemzeti Akkreditáló Testület.

NAWI

A nem automatikus működésű mérlegekről szóló új megközelítésű irányelv megnevezésére használt rövidítés.

NCL

National Consumers League. Lásd a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Liga címszó alatt.

Nemzeti Fogyasztóvédelmi Liga

Az első bejegyzett nemzeti fogyasztóvédelmi szervezet, amelyet 1899-ben, az Amerikai Egyesült Államokban alapítottak (angol neve: National Consumers League, rövidítése: NCL).

Nemzeti szabványosítás

Valamely meghatározott állam szintjén végzett szabványosítás.

Nemzeti szabványügyi szervezet

Alapszabályának megfelelően működő, önkormányzati elven alapuló testület, amely kormányzati felhatalmazás alapján ellátja a nemzeti szabványosítással összefüggő feladatokat. Lásd az MSZT címszónál leírtakat.

Nemzetközi szabvány

Olyan szabvány, amelyet nemzetközi szabványosító vagy szabványügyi szervezet fogadott el, és tett a Közösség számára hozzáférhetővé.

Nemzetközi szabványosítás

Olyan szabványosítás, amelyben az ISO-tagországok illetékes szervei részt vehetnek.

OFE

Az Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület rövidítése.

OMH

Országos Mérésügyi Hivatal.

ORGECO

Egy francia országos fogyasztóvédelmi szervezet neve (a rövidítés a francia "Organisation générale des consommateurs" kifejezés szavainak kezdőbetűiből alkotott rövidítés).

PROSAFE

Európai Termékbiztonsági Végrehajtó Fórum. Egy európai szakmai szervezet, amely a nem élelmiszer jellegű fogyasztási cikkek biztonságával foglalkozik. A szervezet szakmai fórumot biztosít a terület szakértőinek és a piaci felügyeleti szakértőknek.

RAPEX

Veszélyes termékek gyors információs rendszere, amely az EU figyelmeztető- és megfigyelőrendszereként működik, és a súlyos helyzetek kezelésére szolgál. Alapvető feladata a tagországok fogyasztóvédelemért felelős hatóságainak gyors értesítése azokról az esetekről, amikor a piacon a fogyasztók egészségére és biztonságára súlyos veszélyt jelentő, a rendszer illetékességi körébe tartozó termékeket találnak (a betűszó az angol "Rapid Exchange of Informations on Dangerous Products" kifejezés kezdőbetűit tartalmazza).

Reklámfelügyeleti bírság

A gazdasági reklámtevékenységről szóló törvény, valamint a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény alapján a fogyasztóvédelmi hatóságok által kiszabható bírságnem.

SGVD

Egy német országos fogyasztóvédelmi szervezet neve. (A rövidítés a német "Schutzgemeinschaft der Verbraucher in Deutschland" kifejezés szavainak kezdőbetűiből alkotott rövidítés.)

SOLVIT

Egy, az Európai Unión belül a tagállamok által közösen működtetett on-line problémamegoldó hálózat, amelynek célja a belső piaci jogszabályok helytelen hatósági alkalmazásából fakadó problémák gyors és hatékony megoldása. SOLVIT-központok vannak minden európai uniós tagállamban, továbbá Norvégiában, Izlandon és Liechtensteinben is. Ezek hivatottak segítséget nyújtani mind az állampolgárok, mind a cégek panaszainak kezelésében. E központok a nemzeti közigazgatási rendszer részét képezik.

Stiftung Warentest

A német fogyasztóvédelem nagy múltú alapítványa, amely egy színvonalas folyóirat kiadásával járul hozzá a fogyasztók szakszerű tájékoztatásához, és így a fogyasztói kultúra fejlesztéséhez.

Szabálysértési bírság

A szabálysértésekről szóló törvény alapján a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségek az ellenőrzéseik során feltárt szabálysértések elkövetőit szabálysértési bírsággal sújthatják.

Szabványosítás

Olyan tevékenység, amely általános és ismételten alkalmazható megoldásokat ad fennálló vagy várható problémákra azzal a céllal, hogy a rendező hatás az adott feltételek között a legkedvezőbb legyen.

Szabványügyi szerv

Olyan szabványosító szerv, amelyet nemzeti, regionális vagy nemzetközi szinten elismertek, és amelynek fő funkciója – alapszabályzatából adódóan – a Közösség számára hozzáférhető szabványok kidolgozása és jóváhagyása vagy elfogadása. Lásd még az MSZT, CEN, CENELEC, ETSI, ISO, IEC címszavaknál leírtakat.

Szavatosság

A szavatosság (nem tévesztendő össze a jótállással) jogintézménye keretében az eladónak a jogszabályban meghatározott időtartamon belül azért kell felelősséget vállalnia, hogy a termék eladáskor hibátlan volt. Vagyis rejtett hiba miatti meghibásodás gyanúja esetén kerülhet sor szavatossági igényen alapuló reklamáció bejelentésére. Ebben az esetben azonban a vevőnek kell bizonyítania a következőket: a meghibásodás olyan ok következményeként jött létre, amely már az eladáskor rejtve benne volt a készülékben, illetve hogy ő maga vétlen a meghibásodás bekövetkeztében.

Szolgáltatás

A szolgáltatás olyan tevékenység, amely a fogyasztóval kialakított közvetlen kapcsolat keretében elégíti ki a fogyasztói szükségleteket úgy, hogy a szolgáltatás nyújtása és igénybevétele (fogyasztása) időben részben vagy teljesen egybeesik. Közüzemi szolgáltatások a villamosenergia-, gáz-, hő-, víz-, szennyvíz- és hulladékkezelési, köztisztasági és a közcélú távbeszélő-szolgáltatás.

Termékfelelősség

A gyártó objektív felelősségén alapuló jogintézmény, amely szerint a termék gyártója vétkességtől függetlenül felelős az általa gyártott és forgalomba hozott hibás termék által ezzel a hibával összefüggésben bekövetkezett bizonyos károkért. Lásd még a Deliktuális felelősség címszónál leírtakat.

UNC

Egy olasz országos fogyasztóvédelmi szervezet neve (a rövidítés az olasz "Unione nazionale consumatori" kifejezést alkotó szavak kezdőbetűiből áll).

Végrehajtási bírság

Az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény alapján hatósági ellenőrzés folytán hozott jogerős, végrehajtható államigazgatási határozat végre nem hajtása esetén végrehajtási bírság kiszabásának van helye.

Veszélyes termék

A fogyasztók egészségére, biztonságára veszélyt jelentő termék..

VZBZ

Egy német országos fogyasztóvédelmi szervezet neve (a rövidítés a német "Verbraucherzentrale Bundesverband e.V." kifejezés szavainak kezdőbetűiből áll).

Az összeállítást készítette:

Győri Pál

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. augusztus 6.) vegye figyelembe!