7. Függelék

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/03. számában (2005. március 7.)

7.1. A gazdasági társaságokra vonatkozó fontosabb szabályok

7.1.1. A cégműködést érintő szabályok

1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról

1997. évi CXLIV. törvény a gazdasági társaságokról

1991. évi XLIX. törvény a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról

106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről

10/1998. (V. 23.) IM rendelet a Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről

9/1998. (V. 23.) IM rendelet a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről

8/1998. (V. 23.) IM rendelet a cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről

2/2000. Polgári jogegységi határozat az egyszerűsített felszámolásban a hitelezők által teljesített befizetések, továbbá az adósnak a felszámolási eljárás körébe tartozó vagyonából a felszámolót megillető díj kiegyenlítéséről

1/2000. Polgári jogegységi határozat a nyomdai úton előállított névre szóló részvény átruházásáról

5/1999. Polgári jogegységi határozat a cégek cégjegyzékből történő törlésének, valamint a tagok személyében bekövetkezett változás hatályosságáról

2/1999. Polgári jogegységi határozat az adós gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megállapításának feltételeiről az 1991. évi IL. tv. 27. § (2) bekezdés b) pontja alapján

7.1.2. A cégek tevékenységéhez kapcsolódó szabályok

2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről

2001. évi XCVI. törvény a gazdasági reklámok és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről

2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

1997. évi LVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenységről

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályairól

1995. évi XXVIII. törvény a nemzeti szabványosításról

1993. évi X. törvény a termékfelelősségről

4/1997. (I. 22.) Korm. rendelet az üzletek működéséről és a belkereskedelmi tevékenység folytatásának feltételeiről

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről

127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet a mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról

30/2002. (XII. 13.) GKM rendelet a folyamatosan összegző mérlegek típusvizsgálatáról és első hitelesítéséről

6/2001. (III. 19.) GM rendelet a mérőeszközökről és azok mérésügyi ellenőrzéséről

78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról

98/1995. (VIII. 24.) Korm. rendelet az egyes értékpapírok előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének biztonsági szabályairól

41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról

98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről

80/1999. (VI. 11.) Korm. rendele a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltatótevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről

44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

7.1.3. A foglalkoztatáshoz kapcsolódó szabályok

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről

1994. évi LXVI. törvény a Bérgarancia Alapról

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel

1992. évi XXII. törvény a Munka Törvénykönyvéről

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról

1997. évi LXXIV. törvény az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről

2003. évi LXXXVI. törvény a szakképzési hozzájárulásról és a szakképzés fejlesztésének támogatásáról

1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

68/1996. (V. 15.) Korm. rendelet a pályakezdő munkanélküliek elhelyezkedésének elősegítéséről

4/2002. (II. 26.) OM rendelet az iskolai rendszerű szakképzésben részt vevő tanulók juttatásairól

3/2004. (II. 17.) OM-FMM együttes rendelet a szakképzési hozzájárulást a saját munkavállalók részére szervezett szakképzéssel teljesítő hozzájárulásra kötelezett költségei elszámolásának feltételeiről és az elszámolás szabályairól

13/2004. (IV. 27.) OM rendelet a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2003. évi LXXXVI. törvény végrehajtásáról

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól

1991. évi XXVIII. törvény a szakszervezeti vagyon védelméről, a munkavállalók szervezkedési és szervezeteik működési esélyegyenlőségéről

118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet a munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről

54/2001. (IV. 10.) Korm. rendelet a nemzetközi közúti fuvarozást végző egyes járművek személyzetének vezetési és pihenőidejének ellenőrzéséről

2/2001. (I. 17.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról

54/2003. (IX. 1.) ESzCsM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és a veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről

18/2001. (IV. 28.) EüM rendelet a munkavállalóknak a munka közbeni zajexpozíció okozta kockázatok elleni védelméről

63/2004. (VII. 26.) ESzCsM rendelet a 0 Hz-300 GHz közötti frekvenciatartományú elektromos, mágneses és elektromágneses terek lakosságra vonatkozó egészségügyi határértékeiről

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet a munkavállalók munkahelyen történő egyéni védőeszköz-használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről

61/1999. (XII. 1.) EüM rendelet a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének védelméről

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeiről

25/1998. (XII. 27.) EüM rendelet az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági követelményeiről

16/1986. (XII. 17.) EüM rendelet az ittasság munkahelyi ellenőrzéséről véralkohol-vizsgálattal

8/1983. (VI. 29.) EüM-PM együttes rendelet a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról

2/1983. (II. 14.) EüM rendelet a dolgozók bőrvédő készítménnyel történő ellátásáról

2/1971. (V. 22.) EüM rendelet egészségügyi lap rendszeresítéséről

29/2001. (XII. 23.) KöM-GM együttes rendelet egyes kültéri berendezések zajkibocsátásának korlátozásáról és a zajkibocsátás mérési módszeréről

14/2004. (IV. 19.) FMM rendelet a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről

2/1998. (I. 16.) MüM rendelet a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzésekről

2/2004. (I. 15.) FMM rendelet a kollektív szerződések bejelentésének és nyilvántartásának részletes szabályairól

12/1997. (VIII. 14.) MüM rendelet az alkalmi munkavállalói könyv formájáról, kitöltéséről, elkészítéséről és elosztásáról

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről

27/1996. (VIII. 28.) NM rendelet a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról

26/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (napi, heti) expozíciós idejének korlátozásáról

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről

2/2002. (II. 7.) SzCsM rendelet az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról

7.1.4. Adó- és számviteli szabályok

2002. évi XLIII. törvény az egyszerűsített vállalkozói adóról

2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól

1996. évi LXXXI. törvény a társasági adóról és az osztalékadóról

1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

1995. évi LVI. törvény a környezetvédelmi termékdíjról, továbbá egyes termékek környezetvédelmi termékdíjáról

1992. évi LXXIV. törvény az általános forgalmi adóról

1991. évi LXXXII. törvény a gépjárműadóról

1991. évi LXXIX. törvény a földadóról

2003. évi CX. törvény a regisztrációs adóról

2003. évi XCII. törvény az adózás rendjéről

1990. évi C. törvény a helyi adókról

2000. évi C. törvény a számvitelről

1990. évi XCIII. törvény az illetékekről

93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről

225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet a felszámolás és a végelszámolás számviteli feladatairól

53/2003. (IV. 11.) Korm. rendelet a környezetvédelmitermékdíj-mentesség, a termékdíj visszaigénylésének és átvállalásának, valamint a használt gumiabroncs behozatalának feltételeiről

275/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet a fejlesztési adókedvezményről

179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztóiár-kiegészítést nem tartalmazó közlekedési és postai kedvezményekről

78/1993. (V. 12.) Korm. rendelet a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről

60/1992. (IV. 1.) Korm. rendelet a közúti gépjárművek, az egyes mezőgazdasági, erdészeti járművek üzemanyag- és kenőanyag-fogyasztásának igazolás nélkül elszámolható mértékéről

23/1989. (III. 12.) MT rendelet a belföldi hivatalos kiküldetést teljesítő dolgozó élelmezési költségtérítéséről

14/2001. (III. 9.) PM rendelet a kintlevőségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a fedezetek minősítésének és értékelésének szempontjairól

13/2001. (III. 9.) PM rendelet a tőkemegfelelési mutató számításáról

23/2000. (V. 18.) PM rendelet a pénzügyi szabálysértésekre vonatkozó eljárási szabályokról

24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról

34/2002. (XI. 26.) PM rendelet a társaságiadó-kedvezményhez kapcsolódó bejelentendő adatokról

7.1.5. Társadalombiztosítási szabályok

1997. évi LXXXII. törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról

168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXX. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről, egységes szerkezetben a végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelettel

195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól

217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról

1998. évi LXVI. törvény az egészségügyi hozzájárulásról

102/1995. (VIII. 25.) Korm. rendelet a keresőképtelenség és keresőképesség orvosi elbírálásáról és annak ellenőrzéséről

7.1.6. Egyéb szabályok

2003. évi LX. törvény a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről

2001. évi CXX. törvény a tőkepiacról

2001. évi CIV. törvény a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről

2001. évi XCIII. törvény a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról

1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról

2003. évi CXXXIII. törvény a társasházról

1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról

109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról

1997. évi CXXXII. törvény a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről

1997. évi LV. törvény a Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról és a könyvvizsgálói tevékenységről

1996. évi CXII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról

2003. évi CXXVI. törvény a közösségi vámjog végrehajtásáról

1994. évi LIII. törvény a bírósági végrehajtásról

1994. évi LXXI. törvény a választottbíráskodásról

1993. évi XCVI. törvény az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról

1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról

1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről

1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről

1957. évi IV. törvény az államigazgatási eljárás általános szabályairól (hatálytalan 2005. november 1-jétől)

2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól (hatályos 2005. november 1-jétől)

1979. évi 13. törvényerejű rendelet a nemzetközi magánjogról

287/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a letéti jegyről

286/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kincstárjegyről

285/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet a kötvényről

256/2001. (XII. 18.) Korm. rendelet a nemzetközi fizetési forgalom jogcímeiről

232/2001. (XII. 10.) Korm. rendelet a pénzforgalomról, a pénzforgalmi szolgáltatásokról és az elektronikus fizetési eszközökről

190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet a gépjármű üzemben tartójának kötelező felelősségbiztosításáról

218/1999. (XII. 28.) Korm. rendelet az egyes szabálysértésekről

41/1997. (III. 5.) Korm. rendelet a betéti kamat, az értékpapírok hozama és a teljes hiteldíjmutató számításáról és közzétételéről

94/1988. (XII. 22.) MT rendelet a vagyonjegyről

2001. évi XXXV. törvény az elektronikus aláírásról

1993. évi LXXVIII. törvény a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról

1999. évi CXXI. törvény a gazdasági kamarákról

1997. évi LXXVIII. törvény az épített környezet alakításáról és védelméről

1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1995. évi XXXIX. törvény az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről

1997. évi XI. törvény a védjegy és a földrajzi árujelzők oltalmáról

7/2002. (VI. 29.) GKM-BM-KvVM együttes rendelet a gépkocsik környezetvédelmi felülvizsgálatáról és ellenőrzéséről

5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról

16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól

29/1997. (VIII. 29.) KTM rendelet a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről

1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről

94/2002. (V. 5.) Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék kezelésének részletes szabályairól

193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről

2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról

Az összeállítást készítették:

Berkes Vida Orsolya Bukai Ferenc Farkas Lászlóné Pócs Erika

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. március 7.) vegye figyelembe!