6. Tőzsdei fogalmak

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/02. számában (2005. január 7.)

A tőzsde működésével kapcsolatban nagyszámú fogalmat használnak, amelyeket célszerű pontosan ismerni. A legfontosabbakat az alábbi betűrendes mutató tartalmazza.

ÁKK Rt.: Államadósság Kezelő Központ Rt.

Alapbiztosíték: A határidős és opciós, valamint a T+2 és T+3 napos ügyletek elszámolásához a KELER Rt. által a klíringtag részére a SPAN(r) alapbiztosíték-számítási szoftver segítségével meghatározott biztosíték.

Alapszintű pénzügyi fedezet: A határidős és opciós, valamint a T+2 és T+3 napos ügyletek elszámolásához a KELER Rt. által ügyletkörönként előírt biztosíték.

Alklíringtag (közvetett elszámolásra jogosult): Az a közvetett elszámolási jogosultsággal rendelkező személy, aki a KELER Rt. tőzsdei elszámolási szolgáltatásainak igénybevételére egy klíringtaggal szerződést kötött.

Arbitrázs: Kockázatmentes haszon elérése oly módon, hogy az egyik piacon létesített eladási pozíciót egy másik piacon vételi pozícióval ellentételezünk. Ha két azonos értékpapírt különböző piacokon eltérő árfolyamon kínálnak, akkor nyereséges az olcsóbb piacon megvenni, a drágább piacon pedig eladni. Az erre specializálódott kereskedőt arbitrazsőrnek nevezzük.

Árkülönbözet-letét: A T+2 és T+3 napos elszámolású ügyletek esetében a negatív árkülönbözet fedezeteként a klíringtag által megképzett biztosíték. A T+2 és T+3 napos elszámolású értéktőzsdei ügyleteknél az első napi árkülönbözetet a kötési ár és a T napi záróár különbözete adja, az ezt követő elszámolási napok árkülönbözetét a napi záró ár és a megelőző elszámolási nap záró árának különbözete adja.

Árkülönbözet: A szabványosított határidős pozíció esetében az előző napi elszámolóárnak, illetve az adott napon kötött üzlet kötésárának és a napi elszámolóárnak a különbsége, amely naponta kiszámításra és pénzügyileg rendezésre kerül.

Átalakítási terminus: A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (Tpt.) 10-12. §-ai alapján az értékpapírok benyújtására nyitva álló terminus.

Aukciós ügylet: A BÉT Kereskedési kódexében ekként meghatározott ügylet.

Az ügylet elszámolásának, rendezésének napja: Amikor megtörténik a számlák (pénz és értékpapír) terhelése és jóváírása.

Azonnali klíring: Az a rendkívüli elszámolási esemény, amelynek során az előre meghirdetett maximális árelmozdulás esetén a KELER Rt. meghatározza az árkülönbözetet, a nyitott veszteségre képzendő fedezetet és azt a következő klíring időpontjáig a klíringtag számláján zárolja.

Azonnali piac: A BÉT értékpapírpiaca.

Azonnali termék: Az azonnali ügyletek tárgya.

Azonnali ügylet: Az a megállapodás, amely előre rögzített időpontban történő tényleges teljesítésre irányul.

Azonos típusú tőzsdei ügyletkör: A határidős és opciós piacokon belül elkülönített derivatív termékek együttese a BÉT-en (BUX, deviza, kamat), a BÁT-on szekció banki funkciók ellátására.

Befogadási érték: A KELER Rt. által valamely biztosíték célra elfogadott eszköz azon értéke, melyen a KELER Rt. az adott eszközt az adott biztosíték célra figyelembe veszi.

Begyűjtőhely: A kibocsátó által megjelölt letétkezelő, amelyet a kibocsátó hirdetményében a nyomdai úton előállított részvények átvételére feljogosított és/vagy maga a kibocsátó.

Beleadás: Olyan kereskedés, amikor a trend kezdetén és a trenddel megegyező irányban történik pozíciófelvétel.

Belevétel: Olyan kereskedés, amikor a trend kezdetén és a trenddel megegyező irányban történik pozíciófelvétel.

Belső kör: Kizárólag a KELER Rt.-nél vezetett pénzforgalmi számlákat érintő pénzforgalmi művelet.

Benyújtóhely: A kibocsátó megbízottjaként eljáró KELER Rt. székhelye.

Biztosíték értékpapír-letéti számla: Kizárólag az árutőzsdei ügylet biztosítékaként a KELER Rt. rendelkezésére bocsátott értékpapírok nyilvántartására szolgáló számla, melyet a BÁT-on kereskedő részére vezet a KELER Rt.

Biztosítékeszköz: A KELER Rt. által támasztott különböző fedezetigények, biztosítékkövetelmény fedezetére az elszámolóház által beszedett, vagy a jogosult rendelkezésére álló eszközök, biztosítékok összefoglaló elnevezése.

Biztosítékkövetelmény: A KELER Rt. által támasztott különböző fedezetigények és azok összesített értéke adott ügyfél, klíringtag vonatkozásában.

Biztosíték szabad egyenlege: A biztosítéknak a biztosítékadási kötelezettségek mértékét meghaladó része.

Biztosítéktípus: A KELER Rt. által támasztott különböző fedezetigények, amelyek a garanciarendszer részeit képezik, például alapbiztosíték, pénzügyi fedezet stb.

Borítás: A már meglévő pozíció eladással történő hirtelen lezárása, amely az egész piacra hatást gyakorol.

D nap (T+4 nap): A dematerializált részvény keletkezésének napja, illetve az átalakítási terminus lezárását követő első elszámolónap.

D-1 nap: Az átalakítási terminus utolsó napja.

D-4 nap: Az átalakítási terminus utolsó napját megelőző 3. elszámolónap.

Delivery (szállítási) jegyzék: A klíringtag által cégszerűen aláírt, a KELER Rt.-nek küldött hivatalos értesítés arról, hogy a notional kontraktusra vonatkozóan milyen értékpapírt milyen mennyiségben kíván leszállítani.

Derivatív termék: A derivatív ügylet tárgya.

Derivatív ügylet: Határidős és opciós ügylet.

Deviza-nyilvántartási számla: A KELER Rt. által az ügyfél részére vezetett olyan számla, amely a külföldi értékpapírok hozamainak, az ezen értékpapírokra vonatkozó társasági eseményekkel kapcsolatos devizamozgások és egyenlegek nyilvántartására, a devizaalapú egyéb értékpapír-elszámolásokra, valamint a derivatív ügyletek devizaalapú árkülönbözetének elszámolására szolgál.

E nap: Az értékpapírból származó és a kibocsátó által teljesítendő kifizetéssel járó esemény kezdő időpontja, továbbá társasági esemény napja.

Egyeztetőbizottság: A BÉT külön szabályzata által meghatározott testület.

Eladási nyomás: Egy adott termék piacán érvényesülő folyamatos eladási érdeklődés, melynek megléte az árszinttől független.

Ellenállás: Olyan árszint, amelyet komoly eladói érdeklődés, kínálat jellemez, és képes megállítani az árak emelkedését.

Elliott Wave (Elliot-hullám)-elemzés: Ralph Elliot elméletén alapuló elemzési metódus, mely szerint a piacok hullámszerűen mozognak. A trend irányában a hullámok mindig ötös tagolásúak, melyeket rendszerint három hullámból álló korrekció követ.

Elsődleges adat: Az ISIN-kód kiadásához szükséges információk köre.

Elszámolás nettósítása: Valamely résztvevőnek a rendszer más résztvevőjétől kapott, illetve részére küldött transzfer megbízásaiból keletkező követeléseinek és tartozásainak egyetlen nettó követeléssé vagy nettó tartozássá való átalakítása, aminek folytán a követelés vagy a tartozás csak e nettó összegre korlátozódik.

Elszámolási ciklus: Értékpapír fizikai teljesítéssel meghirdetett kontraktus esetén a lejárati hónap utolsó kereskedési napja, opció esetén a lehívást követő elszámolási nap és a fizikai teljesítés (DVP) tényleges lebonyolításának napja között – az azonnali termék elszámolási ciklusának (T+3 vagy T+2) megfelelően – eltelt időszak.

Elszámolási hitel: A KELER Rt. által vezetett pénzforgalmi számlával rendelkező ügyfelek számára az elszámolás zavartalan lebonyolítása érdekében állampapír fedezete mellett nyújtott hitel.

Elszámolási nap: Az a naptári nap, amelyen a KELER Rt. elszámolóházi szolgáltatást nyújt.

Elszámolási rendszer: Pénz- és értékpapír-átutalások egységes rend és közös szabályok szerinti feldolgozására, pozícióvezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás.

Elszámoló fél: Az a résztvevő, amely az intézmények, az esetleges központi szerződő fél, illetőleg az esetleges teljesítő fél nettó fizetési kötelezettségeit megállapítja.

Elszámolóházi Leirat: A KELER Rt. által az Általános Üzletszabályzat felhatalmazása alapján a KELER Rt. szolgáltatásaira vonatkozóan további részletes, kiegészítő előírásokat, kötelezettségeket, eljárási rendeket leíró dokumentum.

Értéktári tevékenységet végző szervezet: Befektetési szolgáltató, a Tpt. szerint értékpapír-letéti őrzési, értékpapírletét-kezelési tevékenységet végző szervezet, árutőzsdei szolgáltató, befektetésialap-kezelő (a Tpt. szerinti korlátozással), törvény által meghatározott szervezett piac szereplője a kibocsátó, külföldi értékpapír-kibocsátó (a Tpt. szerinti korlátozással), a magyar állam, a magyar állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a magyar állam vagyonát kezelő más szervezetek.

Fedezet: Az ügyfél által valamely tranzakció, kötelezettség teljesítéséhez biztosított eszköz.

Fedezett pozíció: Az a pozíció, amelyre tekintettel a klíringtag a teljesítési kötelezettséget megelőzően az elszámolóház rendelkezésére bocsátja a szükséges fedezetet.

Felfújt: Olyan piaci ár, amely a historikus értékelési metódusok alapján az indokolt szint felett tartózkodik.

Felügyelet (PSZÁF): A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvényben meghatározott szervezet.

Fibonacci-számsor: Az a számsorozat mely 1; 1-gyel kezdődik, a végtelenhez tart, és mindegyik szám megegyezik a számsorban előtte álló két szám összegével (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89). Az egymást követő számok hányadosa a 0,618-hoz (például 8/13 vagy 13/21), az egymást kettővel követő számok hányadosa pedig a 0,382-hez konvergál. A Fibonacci-számokat a megelőző trendek korrekciós szintjeinek számításához használják az elemzők.

FIFO: First In First Out, az elszámolásra benyújtott tételek feldolgozási elve, mely szerint a feldolgozás sorrendjét a tételek benyújtásának időpontja határozza meg, a korábban benyújtott tétel feldolgozásának időpontja megelőzi a később benyújtottat.

Fix ajánlati ügylet: A BÉT Kereskedési kódexében ekként meghatározott ügylettípus.

Fizetést korlátozó eljárás: A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény szerinti csődeljárás és felszámolási eljárás, valamint a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 157. §-a (1) bekezdésének b) pontja szerinti kivételes intézkedés, illetve a Hpt. 176/B §-a (5) bekezdése, a Hpt. 181. §-a (2) bekezdése, továbbá a Tpt. 185. §-a (2) bekezdése, a Tpt. 192. §-a (2) bekezdése szerinti kifizetési tilalom, továbbá a Tpt. 400. §-ának (1) bekezdése h), j), q) és r) pontja, valamint (4) bekezdése szerinti felügyeleti intézkedések.

Flow-elemzés: Olyan elemzés, amely a nagyobb intézményi befektetők befektetési magatartását állítja középpontjába, és azt vizsgálja, hogy mennyire koncentrált a piacok vételi, illetve eladási oldala. A flow-elemzők általában a saját bankjuk, illetve befektetési társaságuk ügyfélbázisát tekintik etalonnak.

Foglalás: DVP (Delivery Versus Payment) tranzakciók végrehajtása során (mind bruttó, mind nettó elszámolásnál) az elszámoláskor a KELER Rt. először mindig az értékpapírfedezet-vizsgálatot végzi el, és a pénzügyi teljesítésig blokkolja az ügylet tárgyát képező értékpapírokat az eladónál.

Forgalmazó: A Tpt. 5. § (1) bekezdés 44. pontjában meghatározott befektetési szolgáltató.

Fundamentális elemzés: A fundamentális elemzés célja annak megállapítása, hogy milyen gazdasági tényezők hatnak egy értékpapír árfolyamára, és azok változása hogyan épül be a papír árába. A gazdasági tényezők kiválasztása és elemzése három szinten történik: nemzetközi és belföldi makrogazdasági környezet elemzése, ágazati elemzés, vállalat-, illetve értékpapír-elemzés.

GIRO: Bankközi elszámolási rendszer (BKR).

Guriga: A "millió" köznapi szlengben használt megfelelője.

Hamis törés: Az árfolyam támaszon, illetve ellenálláson való átmeneti, legfeljebb 2 napig tartó áttörése, amit az árnak a korábbi ellenállás alá vagy támasz fölé történő visszatérése követ.

Hivatalos lap: A KELER Rt. hivatalos lapja a Magyar Tőkepiac című lap.

Hosszú pozíció: Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg;

Hozzáadás: A pozíció növelése, ha az árfolyam a kezdeti pozíció irányának megfelelő irányba mozog.

Ismételt nemteljesítés: Az egy éven belül bekövetkező, és minden további harmadikat követő nemteljesítés.

Jogosultság: A KELER Rt. üzleti nyilvántartásaival kapcsolatos adatkezelési, illetve betekintési felhatalmazás.

Kaviár közgazdaságtan: A növekedést mindennél előbbre helyező gazdaságpolitika, melyben nem számít, ha a gazdaság esetleg ún. túlzott növekedési pályára kerül, miközben külső és belső finanszírozási egyensúlytalanság lép fel.

Kényszerbeszerzés: Kényszerintézkedés a klíringtag nemteljesítése esetén, amelynek során a KELER Rt. megkísérli a hiányzó értékpapírok beszerzését.

Kényszerértékesítés: Kényszerintézkedés pénzügyi fedezetlenség esetén, melynek során kísérlet történik a klíringtag rendelkezésére álló értékpapírok KELER Rt. közreműködésével történő értékesítésére.

Kényszerintézkedés: Valamely, a KELER Rt.-vel szembeni, vagy tőzsdei elszámolásból fakadó kötelezettség elmulasztása esetén alkalmazott jogkövetkezmény.

Kényszerlikvidálás: Az a jelen Szabályzatban meghatározott eljárás, amely során a KELER Rt. a klíringtag kötelezettségeit csökkenti.

Kereskedési forma: Az a tőzsde által kialakított rend, módszer és megjelenési forma, amelynek keretében a tőzsdei kereskedési tevékenység zajlik.

Kereskedési jog: A tőzsde által biztosított azon jogosultság, melynek birtokában valamely személy jogosult részt venni a tőzsdei kereskedésben.

Késedelmi kamat mértéke: A KELER Rt. hatályos Díjszabályzatában meghatározott kamat.

Kibocsátási program: Egy kibocsátótól származó, hitelviszonyt megtestesítő, egymást követő nyilvános értékpapír-kibocsátás összessége, amelynek alapfeltételeit a kibocsátó a program indításakor rögzíti, és az egyes részkibocsátások során a kibocsátó meghatározza a kibocsátás egyedi adatait.

Kibocsátó: Az a jogalany, aki az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

KID-rendszer: A KELER Rt. által kiépített, a KELER Rt. és ügyfelei közötti zárt elektronikus kommunikációt megvalósító rendszer.

Kiegészítő pénzügyi fedezet: A határidős és opciós, valamint a T+2 és T+3 napos ügyletek elszámolásához a KELER Rt. által a klíringtag (alklíringtag, illetve megbízó) részére előírt többletbiztosíték.

Kifeneklés (bottoming out): Az árfolyamesés egy bizonyos szinten való leállása és ún. bázis formázása, melyet követően általában új, az addigival ellentétes trend indul meg.

Kilövés: Az árfolyam adott ellenálláson való gyors áthatolása oly módon, hogy az előző napi záró ár még az ellenállás alatt, míg a következő napi nyitó ár már jelentősen az ellenállás fölött van, amit azután egész napos folyamatos vétel és áremelkedés követ.

Kiosztás (kijelölés): Az opciós jog gyakorlásából adódó kötelezettség teljesítőjének KELER Rt. általi kiválasztása.

Kitörés: Az árfolyam egy fontos ellenálláson vagy támaszon való gyors áttörése, amit egyirányú, trendszerű mozgás követ.

Kiválasztott tag: Az a nettó vevő klíringtag, amelyet értékpapír-oldali nemteljesítés esetén a KELER Rt. a vonatkozó szabályzati rendelkezések szerint a szabályzatban meghatározott elvek alapján kiválaszt.

Klíringbank: A XETRA rendszerében kötött ügylet vonatkozásában az a helyi pénzintézet, amellyel a KELER Rt. megállapodást kötött az elszámolási banki funkciók ellátására.

Klíring: A Tpt. 5. § 61. pontjában meghatározott tevékenység.

Klíringtag: A tőzsdei, valamint tőzsdén kívüli elszámolási rendszerben közvetlenül résztvevő Ügyfél, amely lehet: tőzsde, külföldi tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, külföldi elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezet, befektetési szolgáltató, a Tpt. szerint értékpapír letéti őrzési, értékpapír letétkezelési tevékenységet végző szervezet, árutőzsdei szolgáltató, befektetési alapkezelő (a Tpt. szerinti korlátozással), törvény által meghatározott szervezett piac szereplője, a kibocsátó, külföldi értékpapír kibocsátó (a Tpt. szerinti korlátozással), a Magyar Állam, a Magyar Állam vagyonát kezelő központi költségvetési szervezet és a Magyar Állam vagyonát kezelő más szervezet.

Klíringtagsági rendszer: A közvetlen és a közvetett elszámolási jogosítványokat meghatározó feltétel- és intézményrendszer.

Konszolidáció: Olyan technikai formáció, amelyet hosszabb periódusú oldalazó mozgás jellemez.

Kontraktus lista: A derivatív termékek kereskedési és elszámolási alapadatait meghatározó feltételek összessége, amelyet a tőzsde állapít meg.

Kontraktus: Derivatív ügyletek termékenként előre meghatározott szabványosított legkisebb mennyiségi egysége.

Korrigált elszámolóár (Exelszámolóár): Társasági esemény hatására az elszámolóár újraszámolt értéke, melyen a KELER Rt. a szabványosított derivatív nyitott pozíciókat újranyitja.

Kötegelt feldolgozás: Különböző időpontban beérkezett, azonos meghatározott ismérvek alapján egy csoportba sorolt tételek egy időben történő együttes feldolgozása.

Központi szerződő fél: Az a szervezet, amely a rendszer intézményeinek transzfer megbízásai tekintetében -a jogviszonyba belépve – mindannyiukkal szemben kizárólagos szerződő félként jár el.

Közvetett résztvevő: Az a hitelintézet, amely szerződéses kapcsolatban áll a rendszer valamely résztvevőjével, és transzfermegbízásait e résztvevő közvetítésével bonyolítja le a rendszeren keresztül.

Külső kör: A KELER Rt. által vezetett pénzforgalmi számlát, valamint külső bank által vezetett pénzszámlát érintő pénzmozgások MNB-n vagy GIRO-n (BKR-en) vagy VIBER-rendszeren keresztül történő könyvelése.

Külső számlavezető: A KELER Rt. által kiválasztott, a KELER Rt. nevében nyitott értékpapír- és/vagy devizaszámlát vezető szervezet (bank, nemzeti, nemzetközi elszámolóház, értéktár).

Lejárati nap: A tőzsdei termékre jellemző kontraktuslistában meghatározott teljesítési időpont.

Letéti bank, letétkezelő bank: Ügyfelei számára -szerződéses alapon – értékpapírletét-kezelői szolgáltatást nyújtó hitelintézet.

Letétkezelő: Ügyfelei számára – szerződéses alapon, az erre vonatkozó engedély birtokában – értékpapírletét-kezelői szolgáltatást nyújtó gazdálkodó szervezet.

Letiltott értékpapír: A 105/1952. (XII. 28.) MT rendeletben meghatározott eljárás hatálya alatt álló értékpapír.

Letörés: Az árfolyam egy addigi nagyméretű támaszon való áttörése, amit az ár trendszerű mozgása követ.

Likvidálás: Szabványosított határidős, opciós nyitott pozíció határidő lejárta előtti megszüntetése azonos termékre, határidőre, opciós sorozatra és mennyiségre kötött ellentétes ügylettel.

Likviditási Deviza Óvadék (LiDÓ): A devizaelszámolású derivatív termékek elszámolása során alkalmazott óvadék.

Másodlagos adat: A Központi Értékpapír Nyilvántartás azon része, amely az értékpapírok KELER Rt. által meghatározott, az ISIN-kód kiadásához szükséges adatok körét meghaladó adatait tartalmazza.

Megbízó: A KELER Rt. szolgáltatásait klíringtagon (alklíringtagon) keresztül igénybe vevők összessége.

Misó (misi): A "millió" köznapi szlengben használt szinonimája.

Mögöttes termék: Derivatív termék mögöttes terméke az a derivatív termék, ár, árfolyam, index, érték vagy azonnali termék, amely az adott derivatív termék tárgyát képezi.

Mozgó átlag: Az árfolyamoknak valamilyen metódus (pl. mértani, számtani stb.) alapján számított visszamenőleges átlaga. Amennyiben a rövidebb időtartamra számított mozgó átlag alulról felfelé metszi a hosszabbat (pl. egy 21 napos az 55 napos mozgó átlagot), akkor emelkedő trend megindulása várható, ha felülről lefelé keresztezi, akkor csökkenő trend valószínűsíthető. Hosszabb távú trendek meghatározására használják a 255 napos mozgó átlagot.

Multilaterális nettósítás: Az az eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER Rt. kiszámítja klíringtagonként és értékpapíronként a tag napi eladási vagy vételi pozíciójának különbözetét.

Notional kontraktus: Az a derivatív kontraktus, amely nem egy konkrét államkötvény árfolyamára, hanem meghatározott kondíciókkal rendelkező, csak elméletileg létező kötvény határidős árfolyamára vonatkozik. Lejáratkor a fizikai teljesítés a kontraktusra szállítható kötvények listáján szereplő államkötvénnyel történhet a megadott teljesítési áron.

Nyitó ár: A tőzsdei kereskedés során a tőzsde által ekként meghatározásra kerülő érték.

Nyitott határidős pozíció: Szabványosított határidős ügylet megkötése, vagy határidős termékre szóló opció lehívása révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettség.

Nyitott kötésállomány: A KELER Rt. által a napi teljes körű derivatív klíringet követően meghatározott és közzétett azon adat, amely termékenként és lejáratonként, illetve opciós sorozatonként – egyszeresen számítva – adja meg a szabványosított határidős és opciós ügyletek ügyletkörönkénti nyitott kontraktusainak mennyiségét.

Nyitott opciós pozíció: Szabványosított opciós ügylet révén keletkező vételi, illetve eladási kötelezettség, jog.

Nyitott pozíció: Gyűjtőfogalom, a tőzsdei azonnali ügylet révén keletkező vételi, illetve nem fedezett eladási kötelezettségek jelölésére.

Omlás: Az árfolyam folyamatos, nagy forgalom melletti zuhanása.

Önkötés: Önkötésnek minősül az az ügylet, amely esetében ugyanaz a klíringtag vagy megbízója áll mind az eladói, mind pedig a vevői oldalon.

Örökítés: A teljesítésnek az a módja, amikor a KELER Rt.-hez beadott megbízásokat a KELER Rt. nemcsak a kért értéknapon, hanem azt követően, az Üzletszabályzatban meghatározott időpontig ismételten megpróbál teljesíteni.

OTC-ügylet: Tőzsdén kívül kötött értékpapírügylet.

OTC: Tőzsdén kívüli értékpapír-kereskedelem.

Pattanás-pattintás: Az árfolyam adott támaszról való erőteljes elrugaszkodása.

Pattogi befektető: Olyan befektető, aki a pattintás első jelére vesz vagy elad.

Pénzforgalmi számla: A Hpt.-ben és a vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott számla.

Pénzforgalmi szolgáltatás: Jogszabály és jegybanki rendelkezés szerint a pénzforgalom körében nyújtott szolgáltatások összessége, ideértve elsősorban a pénzforgalmiszámla-vezetést, a fizetési megbízások teljesítését.

Pénzforgalom miatti zárolás feloldása: A hitelintézetek pénzforgalmának fedezetképzése céljából zárolt állampapírok feloldása.

Pénzügyi teljesítés napja: A pénzforgalmi számlát érintő műveletek végrehajtásának napja.

Pozíciólezáró nettósítás: A felek megállapodása alapján a szerződés nemteljesítésekor vagy a felek által meghatározott egyéb felmondási esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletből, származtatott ügyletből, repó- vagy fordított repóügyletből, értékpapír-kölcsönzésre irányuló megállapodásból, óvadéki, illetve biztosítéki célt szolgáló egyéb szerződésből, vagy más hasonló pénzügyi ügyletből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásaként egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik.

Pozíciószegregálás: A klíringtag szabványosított határidős és opciós pozícióinak saját és megbízónkénti elkülönített pozíciókezelése.

Pozíciós limit: A klíringtag vagy megbízó által fenntartható nyitott derivatív pozíciók mennyisége.

Pozícióvezetési számla: A derivatív ügyletek elszámolására szolgáló, a KELER Rt. által a klíringtag számára vezetett számla.

PVR: A KELER Rt. pénzforgalmi számlavezető rendszere.

Rally: Egy értékpapír vagy index legalább egy hétig tartó trendszerű emelkedése.

Rendszer: A Fetv. 2. §-ának i) pontjában meghatározott együttműködési forma.

Résztvevő: A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény 2. §-ának j) pontjában meghatározott személy.

Rövid pozíció: Minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg;

Sávkereskedés (range-trading): Olyan kereskedési metódus, melynek során a kereskedők megpróbálják azt kihasználni, hogy az árfolyam sávon belül mozog. A sáv alján vételi pozíciókat nyitnak, a tetején pedig lezárják azokat, és eladási pozíciót vesznek fel.

Sávmozgás (rangy market): Az árfolyam alulról és felülről is jól behatárolható sávon belül történő mozgása.

SD nap: A T+2 és a T+3 elszámolású tőzsdei ügyletek elszámolónapja.

Selloff: Erőteljes eladás egy adott piacon, ami rendszerint akkor következik be, ha valamilyen negatív esemény történt, vagy megtört egy addigi technikai támasz.

Speciális pozíciók (spreadek): Egy opció eladásával és egy vásárlásával létesített pozíciók.

Spike (ráncsi): Az árfolyam adott szinten – ellenálláson vagy támaszon – való gyors áttörése, amit rövid, de igen erőteljes mozgás, majd erőteljes ellenirányú mozgás követ.

SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – nemzetközi fizetések átutalási rendszere.

Szabad piaci ügylet: A BÉT szabályzatában ekként meghatározott ügylet.

Szakadás: Az árfolyam adott árszinten való forgalom nélküli zuhanása.

Szállítási értesítő: A KELER Rt. által a klíringtagoknak a derivatív ügyletekhez kapcsolódó átvételi vagy szállítási kötelezettségeiről küldött hivatalos értesítés.

T nap: Az a tőzsdenap, amelyen az ügyletkötés vagy a derivatív elszámolóár változása megtörténik, illetve az az esemény, amellyel kapcsolatosan jogosultság és kötelezettség keletkezik.

T+2 elszámolású piac: Az az elszámolási eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER Rt. multilaterális nettósítás segítségével, szegregáltan, gördülőelven T+2 napos ciklussal rendezi a hitelpapírra kötött ügyleteket.

T+3 elszámolású piac: Az az elszámolási eljárás, amelynek során a tőzsdenapi üzletkötések alapján a KELER Rt. multilaterális nettósítás segítségével, szegregáltan, gördülőelven T+3 napos ciklussal rendezi a részvényre kötött ügyleteket.

Támasz: Olyan árszint, amelyet komoly vételi érdeklődés, kereslet jellemez, és megállítja az árak esését.

Társasági esemény: Mindazon alkalom, amikor az értékpapír-tulajdonosnak a kibocsátóval szemben fennálló tulajdonosi joga gyakorlására kerülhet sor.

Teljesítő fél: Az a szervezet, amely a rendszerben részt vevő intézmények, illetőleg a központi szerződő fél teljesítési számlájának vezetőjeként biztosítja a transzfermegbízások kiegyenlítését, illetve – szükség esetén – az intézmény, illetőleg a központi szerződő fél részére hitelt nyújt a teljesítés megkönnyítése érdekében.

Toleranciaszint: Az értékpapírkölcsön-ügylet megkötésekor a felek által megállapodott azon maximális mérték, amely mértékkel a kölcsönvevő által nyújtott fedezet értéke a szükséges fedezet szintje alá csökkenhet, anélkül hogy ez fedezetpótlási kötelezettséggel járna.

Tőzsdei adat: A tőzsdei kereskedés során a tőzsdére bevezetett tőzsdei termékek vonatkozásában a tőzsdei kereskedők által tett, és a kereskedési rendszer által sorba rendezett ajánlatok, továbbá a létrejött tőzsdei ügyletek ár-, illetve árfolyam-információi, valamint a tőzsde által számított és közzétett indexértékek.

Tőzsdei klíringtagsági rendszer: A közvetlen és a közvetett tőzsdei elszámolási jogosítványokat meghatározó feltétel- és intézményrendszer.

Tőzsdei technikai értékpapír-elszámolási számla: A tőzsdeügylet értékpapír-oldali elszámolásának technikai lebonyolítására a KELER Rt. által vezetett nyilvántartás.

Tőzsdei technikai pénzforgalmi számla: A tőzsdeügylet pénzoldali elszámolásának technikai lebonyolítására a KELER Rt. által vezetett nyilvántartás.

Transzfermegbízás: Valamely résztvevő rendelkezése, hogy egy pénzösszeget, illetőleg átruházható értékpapírt valamely hitelintézetnél vagy a teljesítő félnél vezetett számlán történő jóváírással bocsássanak a kedvezményezett rendelkezésére.

Trendellenes kereskedés: Olyan kereskedési módszer, melynek során a spekuláns trenddel ellentétes pozíciók felvételéből próbál nyereséget elérni. A trendet mozgóátlag-számítással, illetve sávok megadásával határozzák meg.

Trendkövető kereskedés: Olyan kereskedési módszer, mely a trenddel megegyező pozíciók felvételéből próbál nyereséget elérni. A trendet mozgóátlag-számítással, illetve sávok megadásával határozzák meg.

Tulajdonosi megfeleltetés: A KELER Rt. által nyilvántartott, illetve az ügyfelek által átadott adatok alapján az adott értékpapír feletti rendelkezési jog megállapítása, a tulajdonos azonosítása.

Ügyfél: A KELER Rt.-vel a jelen Szabályzatban rögzített szolgáltatások igénybevétele során szerződéses vagy közvetett jogviszonyban álló jogalany.

Valós idejű feldolgozás időszaka: A KELER Rt. Elszámolóházi Leiratában meghatározott olyan időszak, amikor a KELER Rt. a tranzakciókat jelen szabályzatban foglaltak szerint valós időben dolgozza fel.

Vételi nyomás: Egy adott termék piacán érvényesülő folyamatos vételi érdeklődés, melynek megléte az árszinttől független.

VIBER-feldolgozású pénzforgalmi megbízás: Az ügyfél által kezdeményezett, az MNB szabályai alapján feldolgozandó megbízás, melynek kedvezményezettje lehet a KELER Rt. által, vagy más hitelintézet által számlavezetett megbízó; illetve a ügyfél javára érkező, az MNB szabályai alapján feldolgozandó megbízás, amelynek átutalója a KELER Rt. vagy hitelintézet által számlavezetett Ügyfél.

VIBER-üzemidő: Az az időszak, mely alatt az MNB VIBER-rendszerben a megbízások teljesülnek. Ehhez az üzemidőhöz kapcsolódik a KELER Rt. valós idejű elszámolási rendszere is.

VIBER: Az MNB által lebonyolított hazai nagy értékű forint fizetési megbízások teljesítésére szolgáló, bruttó elven alapuló valós idejű elszámolási rendszer.

Warrant (opciós utalvány): A BÉT-re bevezetett, forgalomképes értékpapír, amely az értékpapírban megjelölt befektetési eszközre vonatkozó, magában a warrantban meghatározott jogosultságot a lejáratig terjedően tesz gyakorolhatóvá.

Warrant, eladási: Olyan pénzügyi elszámolású warrant, amely a mögöttes befektetési eszköznek a warrant kibocsátója részére, előre megadott árfolyamontörténő értékesítésére vonatkozó jogosultságot jelenít meg.

Warrant, fedezetlen: Olyan warrant, ahol a warrant kibocsátója azonos a mögöttes befektetési eszköz jogosultjával.

Warrant, fedezett: Olyan warrant, ahol a warrant kibocsátója nem azonos a mögöttes befektetési eszköz jogosultjával.

Warrant, vételi: Olyan warrant, amely a mögöttes befektetési eszköznek a warrant kibocsátójától, előre megadott árfolyamon történő megvásárlására vonatkozó jogosultságot jelenít meg.

Záró ár: A tőzsde által ekként meghatározott érték.

Zárolás: Az a számlaművelet, amelynek során a KELER Rt. nyilvántartja az ügyfél önálló rendelkezési jogának ideiglenes felfüggesztését.

Az összeállítást készítette:

Kotulyák Éva

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 7.) vegye figyelembe!