8. Letét

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/01. számában (2005. január 1.)

8.1. A letét fogalma

Letéti szerződés alapján a letéteményes köteles a letevő által rábízott dolgot időlegesen megőrizni. A dolog átvételét a letéteményes megtagadhatja, ha olyan körülmények következnek be, amelyeknél fogva a már letétbe helyezett dolog visszavételét követelhetné.

8.2. A letéti szerződés formája

A letéti szerződés akár szóban, akár írásban, akár ráutaló magatartással érvényesen létrehozható.

8.3. A letéteményes kötelezettségei

8.3.1. Őrizet

A letéteményes a dolgot a szerződésben meghatározott módon köteles őrizni. A dolgot nem használhatja, és más őrizetébe nem adhatja, kivéve ha ebbe a letevő beleegyezett, vagy ez a letevőnek károsodástól való megóvása érdekében szükséges. E tilalom megszegése esetében felelős minden kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

8.3.2. Közreműködő igénybevétele

A letéteményes a jogosan igénybe vett harmadik személy magatartásáért úgy felel, mintha a dolgot ő maga őrizte volna. Ha azonban a harmadik személy igénybevételét a letevőnek károsodástól való megóvása tette szükségessé, az igénybe vett személyért a letéteményes nem felelős, ha bizonyítja, hogy e személy kiválasztása, utasításokkal való ellátása és ellenőrzése terén úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

8.3.3. Kezelés

A letéteményes kötelezettsége a kezelésre csak akkor terjed ki, ha a kezelést kikötik, vagy a letett dolog természete azt szükségessé teszi; ebben a vonatkozásban a megbízás szabályait kell alkalmazni.

8.3.4. Értesítés

A letéteményes köteles a letevőt a letétre vonatkozó minden lényeges körülményről értesíteni. E kötelezettségének elmulasztásából eredő károkért felelős.

8.4. Letéti díj, költségek

A letevő díj fizetésére köteles, kivéve ha a körülményekből, különösen a felek viszonyából arra lehet következtetni, hogy a letéteményes a megőrzést ingyen vállalta. A díj utólag jár, és magában foglalja a megőrzéssel rendszerint együtt járó költségeket. Ha a díjazott letét a szerződésből megállapítható idő eltelte előtt szűnik meg, a letevő a díj arányos részét köteles megfizetni. Ha a letétet a letéteményes szüntette meg, a letevő a díjból levonhatja azt a kárt, amely őt a dolog idő előtti visszaadásából érte.

A letéteményes egyéb szükséges költségei megtérítését követelheti. A szükséges költségek megtérítését a letéteményes akkor is követelheti, ha a letét egyébként ingyenes.

8.4.1. Zálogjog

A letéteményest díjkövetelése és költségei biztosítására zálogjog illeti meg a letevőnek azokon a vagyontárgyain, amelyek a letét következtében kerültek birtokába.

8.5. A letét megszűnése

A letevő bármikor visszakövetelheti a letett dolgot. A letéteményes, ha a letét időtartamát a szerződésben nem állapították meg, tizenöt napi felmondással bármikor megszüntetheti a szerződést.

Ha a szerződésből a letét időtartama megállapítható, a letéteményes a dolgot ennek az időnek az elteltével köteles visszaadni, a letevő pedig visszavenni. Ezt megelőzően a letéteményes a dolog visszavételét csak akkor követelheti, ha a dolog biztonsága veszélyben van, vagy ha a dolog őrizetét nem foglalkozása körében látja el, és a szerződéskötéskor általa nem ismert olyan körülmények következtek be, amelyek a dolog további őrizetét számára nagymértékben megnehezítik.

A letétbe helyezett dolgot az őrzés helyén kell visszaadni. (Ha a letevő a dolog visszavételét megtagadja, a felelős őrzés szabályait kell alkalmazni.)

8.6. Speciális letétek

8.6.1. Szállodai letét

A szálloda felelős azért a kárért, amelyet a megszálló vendég dolgainak elveszése, elpusztulása vagy megsérülése folytán szenved, kivéve ha bizonyítja, hogy a kárt a szálloda alkalmazottainak és vendégeinek körén kívül álló elháríthatatlan ok vagy a vendég maga okozta.

A felelősség azokban a dolgokban bekövetkezett károkért áll fenn, amelyeket a vendég a szállodában kijelölt, illetőleg általában erre rendelt helyen vagy a szobájában helyezett el, vagy amelyeket a szálloda olyan alkalmazottjának adott át, akit dolgai átvételére jogosultnak tarthatott.

8.6.1.1. Értéktárgyak, értékpapírok, készpénz

Értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért a szálloda csak akkor felelős, éspedig a felelősség mértékének korlátozása nélkül, ha

– a dolgot megőrzésre kifejezetten átvette;

– a megőrzésre átvételt kifejezetten megtagadta;

– a kár olyan okból következett be, amelyért az általános szabályok szerint felelősséggel tartozik. Ebben az esetben a bizonyítás a vendéget terheli.

8.6.1.2. A felelősség korlátozása

A szálloda felelősségét érvényesen nem korlátozhatja, és nem zárhatja ki. Törvény erejénél fogva a kártérítés mértéke a napi szobaár összegének az ötvenszerese, kivéve ha a kár ennél kevesebb. Ez a korlátozás azonban nem terjed ki arra az esetre, ha a vendég bizonyítja, hogy a szálloda nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható, valamint az értéktárgyakért, értékpapírokért és készpénzért való felelősségre.

8.6.1.3. A kár bejelentése

A vendég a kárt haladéktalanul köteles bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén a szálloda a kárért az általános szabályok szerint tartozik felelősséggel, de a bizonyítás sikertelenségének következménye a vendégre hárul.

8.6.1.4. Zálogjog

A szállodát az elszállásolásból folyó követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégnek azokon a dolgain, amelyeket a szállodába magával vitt. Erre a zálogjogra a bérbeadó zálogjogának szabályait kell megfelelően alkalmazni.

8.6.2. Fürdők, éttermek, ruhatárak

A fürdők, kávéházak, éttermek, színházak és hasonló létesítmények, továbbá a ruhatárat üzemben tartók felelősségére a szálloda felelősségének szabályait a következő eltérésekkel kell alkalmazni.

A letéteményes felelőssége csak az olyan dolgokra terjed ki, amelyeket a látogatók az intézmény helyiségeibe rendszerint magukkal szoktak vinni. Amennyiben megfelelő hely áll a látogatók rendelkezésére dolgaik megőrzése céljából, a letéteményes csak az itt elhelyezett dolgokban esett kárért tartozik felelősséggel. A felelősség e korlátozásai figyelmen kívül maradnak, ha a látogató bizonyítja, hogy a letéteményes nem úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

8.6.3. Pénzletét

Ha a letét tárgya pénz vagy más helyettesíthető dolog, és a megállapodás szerint a letéteményes később ugyanolyan dolgot ugyanolyan mennyiségben köteles visszaszolgáltatni, úgy a kölcsön szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a visszaadás helyére és idejére a letét szabályai irányadók. A letevő követelésébe ilyenkor csak a letéttel kapcsolatos ellenkövetelést lehet beszámítani.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!