3. Közüzemi szerződés

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/01. számában (2005. január 1.)

3.1. A közüzemi szerződés fogalma

Közüzemi szerződés alapján a szolgáltató köteles, meghatározott időponttól, a felhasználó számára folyamatosan és biztonságosan a felhasználó igénye szerint meghatározott közüzemi szolgáltatást - így különösen gázt, villamos energiát és vizet - nyújtani, a felhasználó pedig köteles időszakonként díjat fizetni.

3.2. Szerződéskötési, szolgáltatási kényszer

Jogszabály kimondhatja, hogy a szerződés a szolgáltatás igénybevételével jön létre. A bírói gyakorlat szerint, ha a tulajdonos az épületet birtokba veszi, és a fűtést sem ő, sem a szolgáltató nem kapcsolja ki, a közüzemi szerződés ráutaló magatartással a szolgáltatás igénybevételével is létrejöhet.

A szolgáltató a szerződés megkötését csak jogszabályban meghatározott esetekben tagadhatja meg, illetőleg a szerződés tartalmát csak jogszabályban meghatározott feltételektől teheti függővé. A szolgáltató a felhasználóval szemben a teljesítést csak jogszabályban meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetőleg korlátozhatja.

A szolgáltató a szerződést csak a jogszabályban meghatározott feltételek esetén mondhatja fel.

3.3. Közüzemi szerződés földgázellátásra

A 2003. évi XLII. törvény szerint a közüzemi fogyasztó részére történő folyamatos és biztonságos földgázszolgáltatásra a közüzemi szolgáltatót közüzemiszerződés-kötési kötelezettség terheli. A közüzemi szerződés alapján a közüzemi szolgáltató köteles meghatározott időponttól kezdődően a fogyasztónak folyamatosan gázt szolgáltatni, a közüzemi fogyasztó pedig ennek ellenértékét rendszeresen megfizetni. Az általánostól eltérő fogyasztói igények vagy szolgáltatási feltételek esetén a közüzemi szerződést az általánostól eltérő, egyedi tartalommal is megköthetik a szerződő felek. A közüzemi szolgáltató köteles a közüzemi fogyasztót egyedi megállapodás megkötése esetén is tájékoztatni az üzletszabályzatban meghatározott általános feltételekről.

Ha a szerződés tartalmában a felek megállapodni nem tudnak, úgy a közüzemi szerződésük tartalmának meghatározásánál az üzletszabályzatban meghatározott általános előírásokat kell alkalmazni.

3.3.1. A közüzemi szolgáltatás megtagadása

A közüzemi szolgáltató, illetve az elosztói engedélyes a gázszolgáltatás megkezdését vagy a már megkezdett gázszolgáltatás folytatását megtagadhatja, ha

- a csatlakozóvezeték, a fogyasztói berendezés az életre, a testi épségre, az egészségre vagy a vagyonbiztonságra veszélyes,

- a fogyasztó a közüzemi szolgáltatási szerződésben megállapított kötelezettségének a közüzemi szolgáltató, illetve az elosztói engedélyes felszólítása ellenére nem tett eleget, különösen, ha a nyomásszabályozó, a gázmérő működését befolyásolja, azok ellenőrzését, illetve a mérő leolvasását az elosztói engedélyes vagy megbízottja részére nem teszi lehetővé, a fogyasztói berendezést nem rendeltetésszerűen vagy az életet, a testi épséget, az egészséget, a vagyonbiztonságot veszélyeztető módon használja.

A szolgáltatás csak a kizárás alapjául szolgáló helyzet fennállásáig tagadható meg.

3.3.2. Mérés, elszámolás, díjfizetés

A közüzemi fogyasztónak szolgáltatott földgáz mennyiségének és teljesítményének méréséről - az átalánydíjas fogyasztók kivételével - a szállítói, az elosztói engedélyes hiteles gázmérővel vagy mérési rendszerrel, a háztartási fogyasztó esetén az engedélyes költségén, egyéb fogyasztó esetén megállapodás szerint gondoskodik. A fogyasztás díját a külön jogszabályban foglalt rendelkezések szerint kell megállapítani és elszámolni.

A számlázás rendjében és az elszámolási időszakokban a közüzemi szolgáltató és a fogyasztó állapodik meg, a külön jogszabályban foglalt rendelkezések figyelembevételével. Ha a számlázás és az elszámolás rendjében megállapodni nem tudnak, akkor az üzletszabályzat erre vonatkozó rendelkezései az irányadók. A közüzemi fogyasztót a közüzemi szerződés szerinti fizetési kötelezettség terheli.

A közüzemi szolgáltató köteles a számla fogyasztóhoz történő kiküldése előtt a fogyasztóval egyeztetni, amennyiben a számla értéke meghaladja az előző két év során a fogyasztónak kiszámlázott legmagasabb számlaösszeg kétszeresét.

Ha a fogyasztó esedékes díjfizetési kötelezettségének nem tett eleget, a közüzemi szolgáltató saját költségére kezdeményezheti a mérőeszközhöz kapcsolódó olyan berendezés felszerelését és alkalmazását, amely a fogyasztás ellenértékének előzetes megfizetéséhez köti a további gázszolgáltatást. Ilyen berendezés felszerelését a fogyasztó kérésére is el kell végezni, ha az vállalja a berendezés és a felszerelés költségeinek megfizetését.

A gázmérő - eltérő megállapodás hiányában - az elosztói engedélyes tulajdona. A gázmérő felszerelése, üzemeltetése, karbantartása, időszakos hitelesítése - megállapodás hiányában - az elosztói engedélyes kötelezettsége.

A közüzemi fogyasztó a közüzemi szolgáltatói engedélyestől a mérőeszköz és az ahhoz kapcsolódó berendezés mérésügyi felülvizsgálatát kérheti. A felülvizsgálat idejére - más megállapodás hiányában - a gázmérő tulajdonosa köteles a gázfogyasztás előírás szerinti méréséről gondoskodni. Ha a mérőeszköz felülvizsgálata indokolatlan volt, akkor az ezzel kapcsolatos indokolt költséget a közüzemi fogyasztó köteles megtéríteni. Jogos kifogás esetén a közüzemi szolgáltató köteles a fogyasztói számlát visszamenőlegesen módosítani.

A közüzemi fogyasztó köteles az elosztói, illetve a szállítói engedélyes részére a mérő leolvasását és ellenőrzését lehetővé tenni. A gázmérő állagmegóvása és védelme a fogyasztó kötelezettsége.

3.3.3. Szerződésszegés

3.3.3.1. Szolgáltatói szerződésszegés

A közüzemi szolgáltató közüzemi szerződésszegésének minősül különösen, ha

- a gázszolgáltatást a szerződésben meghatározott időpontban nem kezdi meg,

- a szolgáltatott gáz jellemzői nem felelnek meg a szerződésben, műszaki előírásban vagy szabványban előírtaknak,

- nem értesíti a közüzemi fogyasztót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott időben és módon az elosztói, szállítói engedélyes által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkák miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról,

- jogszerűtlen magatartása folytán a gázszolgáltatás megszakad, vagy azt a törvényben foglaltakon túlmenően szünetelteti, illetőleg korlátozza,

- a gázszolgáltatásból kizárt fogyasztó részére az arra okot adó szabálytalanság vagy szerződésszegés megszűnését és a fogyasztó erről szóló értesítésének kézhezvételét követő két munkanapon belül a gázszolgáltatást nem folytatja,

- a földgázt nem a közüzemi szerződésben meghatározott módon szolgáltatja,

- a földgázellátás minőségi és szolgáltatási színvonala az engedélyben, illetve az üzletszabályzatban előírtaknak nem felel meg,

- olyan fogyasztásmérő berendezésen keresztül szolgáltat és számláz, amely érvényes hitelesítéssel nem rendelkezik.

3.3.3.2. Fogyasztói szerződésszegés

A közüzemi fogyasztó szerződésszegésének minősül, ha

- a szerződésben meghatározott gázteljesítményt túllépi,

- a műszaki-biztonsági követelményeknek nem megfelelő csatlakozóvezetéket, fogyasztói berendezést használ,

- a szolgáltatott gázt a gázmérő működésének bármilyen módon való befolyásolásával, vagy egyéb szabálytalan módon vételezi,

- a gázmérő leolvasását, illetve a hibás gázmérő kicserélését - az értesítésben meghatározott, illetve az egyeztetett időpontban - nem teszi lehetővé,

- a gázszolgáltatás díját késedelmesen, nem a szerződésben meghatározott időben fizeti meg,

- a gázszolgáltatás díját nem fizeti,

- a vételezett gázt a szerződésben meghatározott fogyasztási helyen kívüli területre vezeti át,

- a közüzemi szolgáltató hozzájárulása nélkül a vételezett gázt más részére továbbadja,

- a gázmérő nélküli fogyasztás feltételeit megszegi,

- a fogyasztáskorlátozási - illetve megszakítható fogyasztó esetében a megszakítási - rendelkezéseknek nem tesz eleget,

- a nyomás alatti gázellátó rendszert megbontja,

- a gázmérőt szándékosan vagy gondatlanul megrongálja, a gázmérőn, a gázmérő ki- és belépő pontján, a kerülővezeték elzáróján a zárópecsétet (plombát) eltávolítja, illetőleg ezek sérülését, hiányát a gázszolgáltatónak nem jelenti be.

A szerződés nélküli vételezés is szabálytalan vételezésnek minősül.

3.3.3.3. A szerződésszegés következményei

A közüzemi szerződés megszegése és a szerződés nélküli vételezés következményei:

- díjvisszatérítés, illetve pótdíjfizetés,

- kötbér,

- kártérítés,

- késedelmi kamat,

- fogyasztást szabályozó készülék felszerelése,

- a gázszolgáltatás felfüggesztése,

- kikapcsolás a gázszolgáltatásból.

3.4. Közüzemi szerződés villamos energiára

A 2001. évi CX. törvény szerint közüzemi fogyasztó részére történő villamos energia szolgáltatására a közüzemi szolgáltatót közüzemiszerződés-kötési kötelezettség terheli. A közüzemi szolgáltató a közüzemi fogyasztó közcélú hálózathoz való hozzáférésének biztosítása érdekében a hálózati engedélyesekkel szerződést köt. A közüzemi szerződést

- az - üzletszabályzatban meghatározott - általánostól eltérő fogyasztói igények vagy szolgáltatási feltételek esetén egyedi megállapodás alapján, egyedi feltételekkel lehet, illetve

- egyedi megállapodás hiányában az üzletszabályzatban meghatározott általános feltételekkel kell megkötni.

A közüzemi szolgáltató köteles a közüzemi fogyasztót egyedi megállapodás megkötése esetén is tájékoztatni az üzletszabályzatában meghatározott általános feltételekről.

A közüzemi szerződés határozatlan idejű. A közüzemi fogyasztó a közüzemi szerződést harmincnapos felmondási idővel felmondhatja. A közüzemi szerződésben a felek a fogyasztóra nézve kedvezőbb felmondási feltételekben is megállapodhatnak.

A közüzemi szolgáltató a közüzemi szerződést a következő esetekben mondhatja fel:

- szerződésszegés esetén;

- ha a vele szerződéses viszonyban álló fogyasztó a villamosenergia-vételezését a szerződésben meghatározott fogyasztási helyen megszüntette.

3.4.1. A villamos energia továbbadása

A közüzemi fogyasztó a vételezett villamos energiát a fogyasztási helyen kívüli területre csak a közüzemi szolgáltató hozzájárulásával viheti át vagy adhatja tovább a fogyasztói helyen kívüli más felhasználó részére. A villamos energia továbbadója és a felhasználó közötti jogviszonyt a továbbadó csak akkor szüntetheti meg, ha a felhasználó a szerződésben vállalt kötelezettségét megszegi, vagy ha közte és a közüzemi szolgáltató közötti közüzemi jogviszony megszűnik.

3.4.2. Mérés, elszámolás, díjfizetés

A közüzemi szolgáltató - ha jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik - a szerződésben meghatározott időszakban az elosztó tulajdonában lévő hiteles fogyasztásmérő berendezés adatai alapján állapítja meg és számolja el a közüzemi szerződés alapján szolgáltatott villamosenergia-mennyiséget.

A közüzemi fogyasztót a közüzemi szerződésben meghatározott fizetési kötelezettség terheli. A közüzemi fogyasztó a számlát bemutatáskor, illetőleg a szerződésben meghatározottak szerint köteles kiegyenlíteni.

3.4.3. Szerződésszegés

3.4.3.1. Szolgáltatói szerződésszegés

A közüzemi szolgáltató részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha

- a villamosenergia-szolgáltatást a szerződés szerinti időpontban nem kezdi meg,

- a villamos energiát nem a közüzemi szerződésben meghatározott, illetve nem a tőle elvárható módon szolgáltatja,

- a szolgáltatás minőségi követelményeit megsérti,

- a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztése után a fogyasztónak a felfüggesztési ok megszüntetésére vonatkozó írásbeli értesítése kézhezvételét követő munkanapon a villamosenergia-szolgáltatást nem kezdi meg,

- nem értesíti előre a közüzemi fogyasztót az üzletszabályzatban, illetve a szerződésben meghatározott módon a hálózati engedélyesek által végzett előre tervezhető karbantartási, felújítási munkálatok miatti szünetelés időpontjáról és várható időtartamáról.

3.4.3.2. Fogyasztói szerződésszegés

A közüzemi fogyasztó részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha

- a szerződésben meghatározott villamos teljesítményt túllépi,

- a villamos energia vételezésénél olyan terhelési, illetőleg feszültségviszonyokat vagy zavart idéz elő, amelynek következtében a villamosenergia-szolgáltatás megszakad,

- a villamos energia folyamatos és biztonságos szolgáltatását, illetőleg más fogyasztó szerződésszerű vételezését veszélyezteti, zavarja vagy akadályozza,

- a fogyasztói berendezések létesítésére, üzemeltetésére, a villamosművel való összekapcsolására vonatkozó előírásokat nem tartja be,

- a csatlakozó berendezést, a fogyasztásmérő berendezést szándékosan vagy gondatlanságból megrongálja, a zárópecsétet eltávolítja, illetőleg azok sérülését a szolgáltatónak nem jelenti be,

- a fogyasztásmérő berendezés befolyásolásával vagy megkerülésével vételez,

- a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztése után a közüzemi szolgáltató beleegyezése nélkül villamos energiát vételez,

- a villamos energia díját késedelmesen, nem a közüzemi szerződésben meghatározott időben fizeti,

- a villamos energiát a közüzemi szolgáltató hozzájárulása nélkül viszi át a fogyasztási helyen kívüli területre, illetőleg adja tovább a fogyasztási helyen kívüli más felhasználó részére,

- fogyasztásmérés nélküli fogyasztás esetén a szerződéstől eltérő módon vételez,

- a korlátozási rendelkezéseknek nem tesz eleget.

A szerződés nélküli vételezés a villamos energia szabálytalan vételezésének minősül. A villamos energia szabálytalan vételezése esetén

- a vételező a már vételezett villamos energiáért köteles a villamos energia díját és pótdíjat fizetni a hálózati engedélyesek részére, valamint köteles megtéríteni a hálózati engedélyesek pótdíjjal nem fedezett, igazolt kárát,

- a hálózati engedélyesek a közüzemi szolgáltatóval történt egyeztetés alapján a szabálytalan vételezőt a villamosenergia-szolgáltatásból kikapcsolhatják.

3.4.3.3. A szerződésszegés következményei

A közüzemi szerződés megszegésének következményei:

- díjvisszatérítés, illetőleg pótdíjfizetés;

- kötbér;

- kártérítés;

- a villamosenergia-szolgáltatás felfüggesztése;

- kikapcsolás a villamosenergia-szolgáltatásból.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!