16. Haszonkölcsön

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/01. számában (2005. január 1.)

16.1. A haszonkölcsön fogalma

Haszonkölcsön-szerződés alapján a kölcsönadó köteles a dolgot a szerződésben meghatározott időre ingyenesen a kölcsönvevő használatába adni, a kölcsönvevő pedig köteles azt a szerződés megszűntekor visszaadni. E fogalommeghatározásból kitűnően a haszonkölcsön a dologbérlet ingyenes formája.

16.2. A teljesítés megtagadása

A szerződés teljesítését a kölcsönadó megtagadhatja, ha bizonyítja, hogy a szerződés megkötése után akár az ő, akár a kölcsönvevő körülményeiben olyan lényeges változás állott be, hogy a szerződés teljesítése tőle el nem várható, továbbá ha a szerződés megkötése után olyan körülmények következtek be, amelyek miatt azonnali hatályú felmondásnak van helye.

16.3. A dolog használata

A kölcsönvevő a dolgot rendeltetésének megfelelően használhatja. Felelős minden olyan kárért, amely rendeltetésellenes vagy szerződésellenes használat következménye.

A kölcsönvevő a dolgot a kölcsönadó engedélye nélkül harmadik személy használatába nem adhatja. E rendelkezés megszegése esetében azokért a károkért is felelős, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

16.3.1. Szaporulat

A dolog szaporulata a kölcsönadót illeti.

16.3.2. Fenntartási költségek

A dolog fenntartásának költségei a kölcsönvevőt terhelik. A dologra fordított egyéb költségeit a megbízás nélküli ügyvitel szabályai szerint követelheti.

16.4. A szerződés megszűnése

A haszonkölcsön megszűnik

– a kikötött, vagy a haszonkölcsön célja szerint szükséges idő elteltével;

– felmondással, illetőleg a dolog visszaadásával;

– a kölcsönvevő halálával;

– azonnali hatályú felmondással.

16.4.1. Felmondás

Ha a haszonkölcsön tartama nem állapítható meg, a kölcsönadó a szerződést tizenöt napra mondhatja fel. A kölcsönadó halála esetén örököse a felmondás jogát akkor is gyakorolhatja, ha felmondásnak egyébként nem volna helye.

A kölcsönvevő a dolog visszaadását bármikor felajánlhatja. A kölcsönadó a dolog visszavételét alapos ok nélkül nem tagadhatja meg.

16.4.1.1. Azonnali hatályú felmondás

Azonnali hatályú felmondásnak van helye, ha

– a haszonkölcsön meghatározott célja lehetetlenné vált;

– a kölcsönvevő a dolgot rongálja, rendeltetésellenesen vagy szerződésellenesen használja, engedély nélkül harmadik személy használatába adja, vagy pedig egyébként fennáll a veszély, hogy a dolgot a kölcsönvevő nem fogja épségben visszaadni;

– a felek között a viszony a kölcsönvevő magatartása következtében megromlott;

– a szerződéskötéskor nem ismert oknál fogva a kölcsönadónak szüksége van a dologra.

16.5. Szívességi földhasználat

A tulajdonos a termőföld vagy tanya használatát közeli hozzátartozójának ingyenesen átengedheti.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!