11. Bizomány

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2005/01. számában (2005. január 1.)

11.1. A bizomány fogalma

Bizományi szerződés alapján a bizományos díjazás ellenében köteles a megbízó javára a saját nevében adásvételi szerződést kötni. E törvényi meghatározásból is kitűnik, hogy a bizomány voltaképpen a megbízás egyik speciális, külön nevesített formája. A Ptk. ezt azzal is nyomatékosítja, hogy a bizományra - mögöttes szabályként – a megbízásra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. Bizományi szerződés az a szerződés is, amelynek alapján a bizományos nem adásvételi, hanem más szerződés kötésére vállalt kötelezettséget.

11.2. A bizományi szerződés formája

A bizományosi szerződésre nincs alaki előírás, az bármilyen formában érvényesen létrejön.

11.3. Eltérés a kikötött feltételektől

11.3.1. A kikötöttnél kedvezőbb adásvétel

Ha a bizományos a megbízóra kedvezőbb feltételek mellett köti meg az adásvételi szerződést, mint amilyeneket a bizományi szerződésben megállapítottak, az ebből eredő előny a megbízót illeti meg, hiszen a szerződést a saját nevében ugyan, de a megbízó javára kötötte.

11.3.2. A kikötöttnél kedvezőtlenebb adásvétel

Ha a bizományos a bizományi szerződésben megállapított áron alul ad el, köteles a megbízónak megtéríteni az árkülönbözetet. Kivételt képez e kötelezettség alól, ha a bizományos bizonyítja, hogy az adásvételi szerződést a megállapított áron nem lehetett megkötni, az eladással a megbízót kártól óvta meg, és a megbízót nem tudta idejében értesíteni.

11.3.3. Az adásvételi szerződés visszautasítása

Ha a bizományos a bizományi szerződésben kikötött feltételektől lényegesen eltér, a megbízó az adásvételi szerződést visszautasíthatja. Nem illeti meg ez a jog akkor, ha a bizományos a megállapított árnál drágábban vásárolt, de az értékkülönbözetet megtéríti.

11.4. A bizományos felelőssége

A bizományi szerződés alapján kötött adásvételi szerződés a bizományossal szerződő féllel szemben a bizományost jogosítja és kötelezi. A bizományos a megbízónak felelősséggel tartozik mindazoknak a kötelezettségeknek a teljesítéséért, amelyek a vele szerződő felet a szerződés folytán terhelik.

A bizományos hitelezői nem támaszthatnak igényt

– a bizományossal szerződő féllel szemben fennálló és a megbízót illető követelésekre;

– vételi bizomány esetén a bizományos által megvett dolgokra;

– a bizományoshoz befolyt és elkülönítve tartott vagy kezelt olyan pénzösszegekre, amelyekről megállapítható, hogy a megbízót illetik.

11.5. Adásvételi szerződés a megbízóval

A bizományos az adásvételi szerződést a megbízóval maga is megkötheti. Mindez nem érinti a bizományos díjigényét.

11.6. Bizományi díj

A bizományosnak díj csak annyiban jár, amennyiben az adásvételi szerződést teljesítették. A díj magában foglalja a bizomány ellátásával rendszerint együtt járó költségeket, kivéve az áru fuvarozásával felmerült kiadásokat.

A bizományos a díjban benne nem foglalt szükséges és hasznos költségei megtérítését követelheti. A díjban egyébként benne foglalt igazolt költségeit csak akkor igényelheti, ha az adásvételi szerződés a megbízó érdekkörében felmerült okból nem ment teljesedésbe.

11.7. Felmondás

Az adásvételi szerződés megkötése előtt a megbízó a szerződést azonnali hatályú felmondással, a bizományos pedig tizenöt napos felmondással megszüntetheti. A felmondási jog korlátozása vagy kizárása semmis.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2005. január 1.) vegye figyelembe!