12. A távmunka

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. május 7.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/05. számában (2004. május 7.)

Távmunkáról akkor beszélünk, ha a dolgozó a munkáltató működési körébe tartozó tevékenységet rendszeresen az általa választott, a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen, információtechnológiai és informatikai eszközzel végzi, és a munkavégzés eredményét elektronikus eszközzel továbbítja.

A munkáltató köteles biztosítani a távmunkát végző munkavállalónak, hogy a működési rendre vonatkozó szabályok megtartása mellett a területére belépjen, illetve hogy ott tartózkodjon.

12.1. Szerződés távmunkára

12.1.1. A szerződés tartalma

A távmunkavégzésre irányuló munkaszerződésben a személyi alapbéren, a munkakörön, valamint a munkavégzés helyén túlmenően a feleknek meg kell állapodniuk

– abban, hogy a munkaadó a munkavállalót távmunkát végző munkavállalóként foglalkoztatja,

– a munkáltató és a távmunkát végző munkavállaló közötti, a munkaviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás feltételeiben,

– a távmunkavégzéssel összefüggésben a távmunkát végző munkavállalónál szükségesen és indokoltan felmerült költség elszámolásának módjáról.

12.1.1.1. A munkavégzés helye

Ha a munkavállaló a munkáját – a munka természetéből eredően – szokásosan telephelyen kívül végzi, a munkaszerződésben állandó munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni, ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja. E rendelkezést kell megfelelően alkalmazni távmunkavégzés esetén is.

12.1.1.2. Munkaeszközök biztosítása

Eltérő megállapodás hiányában a munkavégzéshez, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges eszközöket a munkáltató biztosítja.

12.1.1.3. Munkáltatói tájékoztatás

A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja

– az irányadó munkarendről,

– a munkabér egyéb elemeiről,

– a bérfizetés napjáról,

– a munkába lépés napjáról,

– a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve

– a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,

– arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint

– a munkáltatói ellenőrzés szabályairól,

– az információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszköz tekintetében a használat korlátozásának szabályairól,

– a kártérítési felelősség szabályairól.

A munkáltató a tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni. A tájékoztatási kötelezettség a Munka Törvénykönyvének vonatkozó rendelkezésére hivatkozással is teljesíthető.

A fentiektől függetlenül a munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak a munkaviszonnyal kapcsolatos minden olyan tájékoztatást köteles megadni, melyet más munkavállalónak biztosít.

12.1.1.4. Munkavállalói tájékoztatás

A távmunkát végző munkavállaló köteles a munkaszerződés megkötésével egyidejűleg tájékoztatni a munkáltatót a kapcsolattartáshoz szükséges elektronikus eszköz elérhetőségének adatairól is, ha az elektronikus eszközt nem a munkáltató biztosítja.

12.1.2. A szerződés módosítása

Ha a munkavállaló – ideértve a távmunkát végző munkavállalót is – a távmunkavégzés vonatkozásában személyi vagy családi körülményeire hivatkozással kezdeményezi a munkaszerződés módosítását, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva – jogos érdekére, így különösen a munkaszervezés körülményeire, a gazdaságos működés és a munkakör betöltésének feltételeire tekintettel – dönt a módosításra vonatkozó ajánlat elfogadásáról. Döntéséről tizenöt napon belül írásban köteles a munkavállalót tájékoztatni.

A munkáltató a távmunkás foglalkoztatás elősegítése érdekében köteles a helyben szokásos módon, megfelelő időben a munkavállalókat tájékoztatni azokról a munkakörökről, ahol a munkaszerződés módosítására lehetőség van. Helyben szokásos módon történő tájékoztatásnak tekintendő az elektronikus eszközzel történő tájékoztatás is.

12.2. Adatvédelem

A munkáltató harmadik személlyel csak törvényben meghatározott esetben, vagy a távmunkát végző munkavállaló hozzájárulásával közölheti azokat az adatokat, amelyek a távmunkát végző munkavállaló elektronikus eszközzel történő elérhetőségéhez kapcsolódnak.

A munkáltató köteles tájékoztatni az üzemi tanácsot és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, valamint a munkavédelmi képviselőt (bizottságot) a távmunkát végző munkavállaló elektronikus eszközzel történő elérhetőségének adatairól.

A munkavégzés során felhasznált, illetve keletkezett adatok védelmének feltételeiről a munkáltató köteles gondoskodni.

12.3. Munkáltatói utasítási jog

A munkáltató és a munkavállaló írásban megállapodhatnak, hogy a munkáltató utasítási joga kizárólag a távmunkát végző munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki.

12.3.1. Az ellátandó feladatok meghatározása

A munkáltató a munkavégzési kötelezettség alapján ellátandó feladatot a távmunkát végző munkavállaló rendes munkaidejének mértékére figyelemmel állapítja meg, különös tekintettel

– a munkáltatónál a távmunkát végző munkavállalóval azonos vagy hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló,

– ilyen munkavállaló hiányában az érintett szakmában dolgozók

által elvégzett munka természetére, mennyiségére, a szükséges fizikai vagy szellemi erőfeszítésre.

Teljesítménybér megállapítása esetén a teljesítménykövetelményt az általános szabályoknak megfelelően állapítja meg (lásd a 9.1.2. pontot!).

12.4. Munkáltatói ellenőrzés

A munkáltató indokolt esetben ellenőrizheti a távmunkát végző munkavállaló munkavégzési kötelezettségének teljesítését. Az ellenőrzés során a munkáltató nem tekinthet be a távmunkát végző munkavállalónak a munkavégzéshez használt információtechnológiai és informatikai eszközön tárolt, a munkaviszonyból származó jogokkal és kötelezettségekkel össze nem függő adataiba. A betekintési jogosultság kapcsán a munkaviszonyból származó kötelezettséggel összefüggő adatnak minősül az információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszköz használatára vonatkozó tilalom betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

12.4.1. Az ellenőrzés módja

Eltérő megállapodás hiányában a munkáltató állapítja meg az ellenőrzés módját, valamint azt is, hogy mekkora legyen az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közötti legrövidebb időtartam abban az esetben, ha az ellenőrzés a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén történik.

Az ellenőrzés nem jelenthet a távmunkát végző munkavállaló, valamint a munkavégzési helyként szolgáló ingatlant használó más személy számára indokolatlan és aránytalan terhet, tekintettel személyi, családi és egyéb körülményeire.

12.5. Belépés a munkavégzési helyként szolgáló ingatlanra

A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a munkáltató a munkavégzéshez kapcsolódó utasítás, tájékoztatás vagy ellenőrzés, továbbá a munkavégzéshez szükséges eszköz üzembe helyezése, karbantartása, illetve eltávolítása érdekében, és csak az ellenőrzés bejelentése és megkezdése közti időtartamra vonatkozó előírás betartásával léphet be és tartózkodhat ott.

12.6. Az eszközhasználat korlátozása

A munkáltató meghatározhatja, hogy a munkavégzéshez általa biztosított információtechnológiai és informatikai, illetve elektronikus eszközt a távmunkát végző munkavállaló mely tevékenységre nem használhatja.

12.7. A munkaidő beosztása

Eltérő megállapodás hiányában a távmunkát végző munkavállaló a munkaidő beosztását, felhasználását maga határozza meg. Amennyiben a munkaszerződést távmunkára szólóvá alakítják, munkaidőkeret alkalmazása esetén a munkaszerződés-módosítás időpontja a munka- és pihenőidővel való elszámolás szempontjából a munkaidőkeret befejező időpontjának tekintendő.

12.8. Nyilvántartás

A munkáltató köteles nyilvántartani az ügyelettel és készenléttel, valamint

– az általa megjelölt helyen elrendelt munkavégzés idejével, illetőleg

– a munkáltató által beosztott, illetve elrendelt rendes és rendkívüli munkaidővel kapcsolatos adatokat.

12.9. Kárfelelősség

12.9.1. Munkavállalói felelősség

A munkáltatóval szemben a munkavállalót terhelő kártérítés mértékét az általános szabályok szerint a munkaszerződés legfeljebb másfél havi, a kollektív szerződés legfeljebb hathavi átlagkeresetig határozhatja meg. A távmunkát végző munkavállaló gondatlan károkozása esetén a kártérítés mértékét a munkaszerződés legfeljebb háromhavi átlagkeresetig határozhatja meg, ha

– a felek megállapodása szerint a munkáltató utasítási joga kizárólag a távmunkát végző munkavállaló által ellátandó feladatok meghatározására terjed ki, és

– a távmunkát végző munkavállaló a kárt e feladatok ellátásával összefüggésben okozta.

12.9.2. Munkáltatói felelősség

A munkáltató a távmunkát végző munkavállalónak munkaviszonyával összefüggésben okozott kárért vétkességére tekintettel, teljes mértékben felel, ha

– a kár bekövetkezte a munkáltató székhelyétől, telephelyétől elkülönült helyen nem a munkáltató által biztosított eszközzel történő munkavégzéssel, vagy

– a távmunkát végző munkavállaló által biztosított és a munkaviszonyból eredő kötelezettség teljesítéséhez használt eszközzel áll okozati összefüggésben.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. május 7.) vegye figyelembe!