8. Az alkalmi munkavállalás támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

Az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásról és az ahhoz kapcsolódó közterhek egyszerűsített befizetéséről szóló 1997. évi LXXIV. törvény megteremtette a rövid időre szóló munkaviszony létesítésének egyszerűsített formáját, továbbá megkönnyítette a közterhek viselését. Az alkalmi munkavállalásra vonatkozó jogszabályokat módosító – 2002. szeptember 1-jétől alkalmazható – rendelkezések az alkalmi foglalkoztatáshoz fűződő közterheket lényegesen csökkentették, és bevezették az alkalmi foglalkoztatás támogatásának új szabályait.

8.1. Az alkalmi foglalkoztatásra irányuló jogviszony

Az alkalmi foglalkoztatásra irányuló jogviszony a munkaviszony speciális formája, amelynek szabályai – az alkalmi munkavállalói könyv használatának bevezetésével – a foglalkoztatáshoz kapcsolódó közterhek mérséklésével, valamint a munkáltató adminisztrációs terheinek csökkentésével kívánják elősegíteni a szabályszerű rövid időtartamú foglalkoztatást.

8.1.1. Alkalmi munkavállalói könyv

Az alkalmi munkavállalói könyv (AM könyv) használata egyszerűsíti a munkaviszony létesítését és megszüntetését, és lehetőséget ad a foglalkoztatáshoz kapcsolódó alacsonyabb közteherviselésre.

Az alkalmi foglalkoztatás kedvező szabályai azokra a törvény hatálya alá tartozó munkáltatókra és munkavállalókra vonatkoznak, akik elfogadják, továbbá megállapodásuk tartalmává teszik az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő munkaviszony időtartamára és az elvégzett munka ellenértékeként megfizetendő munkabér összegére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.

8.1.2. Az alkalmi foglalkoztatás ismérvei

Alkalmi foglalkoztatásnak minősül, ha – a munkáltatónak ugyanazzal a munkavállalóval naponta létesített munkaviszonya keretében – a foglalkoztatás

– legfeljebb öt egymást követő naptári napig tart, és

– nem haladja meg egy naptári hónapon belül legfeljebb a tizenöt naptári napot, és

– egy naptári éven belül legfeljebb a kilencven naptári napot.

A munkavállaló egy naptári évben több munkáltatónál összesen százhúsz napot tölthet az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyban.

8.1.2.1. Munkabér

Az alkalmi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételének további feltétele, hogy a felek elfogadják a jogszabály munkabérre vonatkozó összeghatárait, vagyis: a munkavállaló részére járó, levonásokat nem tartalmazó (nettó) munkabér naponta

– legalább 1200 forint és

– legfeljebb 4000 forint.

8.1.2.2. A jogviszony létrejötte és megszűnése

A munkaviszony létesítése és megszüntetése roppant egyszerű: a munkáltató és az AM könyv tulajdonosa között egy napra szóló munkaszerződés jön létre, ha a könyvnek az adott naphoz tartozó rovatait a munkáltató kitölti, és ő, valamint a munkavállaló aláírásával rögzíti a munka megkezdésének tényét.

8.2. A jogviszony alanyai

Alkalmi munkavállalásra irányuló jogviszonyt létesíthet

– az alkalmi foglalkoztató és

– az alkalmi munkavállaló.

8.2.1. Foglalkoztató

Foglalkoztatóként alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszonyt létesíthet

– az Mt.,

– a Kjt., valamint

– a Ktv.

hatálya alá tartozó foglalkoztató.

8.2.2. Alkalmi munkavállaló

Alkalmi munkavállaló lehet a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező magyar állampolgár, továbbá az a külföldi, aki

– menekültként vagy menedékesként elismert személy, vagy

– bevándorlási vagy letelepedési engedéllyel rendelkezik, vagy

– Magyarországon működő szakiskolával, középiskolával, alapfokú művészetoktatási intézménnyel, felsőoktatási intézménnyel nappali tagozatos tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban áll.

8.3. Az AM könyv használata

Alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony a tárgyévre kiadott AM könyvvel rendelkező munkavállalóval létesíthető. A munkavállaló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes kirendeltségen, illetve – ha a kirendeltség erre vonatkozóan az önkormányzattal megállapodást kötött – a települési önkormányzat jegyzőjénél kérelmezheti az AM könyv kiállítását. A munka nélküli személy a könyv kiállítását csak annál a kirendeltségnél kérheti, ahol munkanélküliként nyilvántartásba vették.

Az AM könyv közokirat, amelybe bejegyzést csak a kiállító és a munkáltató tehet, és a munkavállalónak vagy megállapodás esetén a munkáltatónak a munkavégzés helyén kell tartania.

A munkáltató a foglalkoztatással kapcsolatos járulékfizetési és személyijövedelemadóelőleg-levonási kötelezettségének, valamint kapcsolódó bejelentési kötelezettségének úgy tehet eleget, hogy a munkavégzés napján e könyv "munkáltató aláírása" rovatába megfelelő értékű közteherjegyet ragaszt be, és azt aláírásával érvényesíti. Az egyidejűleg több, legfeljebb öt napra létesített munkaviszony esetén a közteherjegy(ek)et az utolsó napon kell beragasztani. A beragasztandó közteherjegy értéke a munkavállalónak ténylegesen kifizetett munkadíjtól függ, az alábbi táblázatban foglaltak szerint.

8.3.1. Közteherjegy

A közteherjegy magában foglalja

– a társadalombiztosítási járulékot,

– a nyugdíjjárulékot,

– az egészségügyi hozzájárulást,

– a munkaadói és munkavállalói járulékot és

– a munkabérhez kapcsolódó adóelőleget.

A közteherjegy lerovásával tehát a foglalkoztatáshoz kapcsolódó járulékok megfizetését mind a munkavállaló, mind a munkáltató teljesítette.

A közteherjegy a postahivatalokban vásárolható. A közteherjegyet és az ahhoz kapcsolódó bizonylatokat szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.

8.3.2. Munkaviszonyban töltött idő

Az alkalmi munkavállalás munkaviszonyban töltött időnek számít, amely alapján a munkavállalót egészségügyi szolgáltatás, nyugdíj, továbbá munkanélküli-járadék illeti meg. Az ellátási alap oszlopban meghatározott összeg az alapja a nyugdíjnak és a munkanélküli-ellátásnak. A munkavállaló bérjövedelmeként az ellátási alapot kell figyelembe venni.

8.3.3. Tb-ellátások

A munkavállalónak az egészségbiztosítási járulékot nem kell fizetnie, ezért az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásaira – kivéve a baleseti táppénzt – az alkalmi munkavállaló nem jogosult, és betegszabadság sem illeti meg.

8.3.4. Igazolás

A munkavállalónak a tárgyévet követő január 15-éig az AM könyvet le kell adnia a kiállítónak. A kiállító január 31-ig igazolást ad ki a munkavállalónak, amely többek között tartalmazza a munkaviszony időtartamát és az ellátási alapot. Ezt követően az AM könyvet a munkavállaló visszakapja.

8.4. Az alkalmi foglalkoztatás támogatása

A támogatás célja: a munkanélkülivé vált személyek ismételt munkába helyezésének, foglalkoztatásának elősegítése.

A munkaadó – támogatásként – csökkentett mértékű közteherjegy lerovására jogosult, ha az alkalmi munkavállalói könyvvel rendelkező személyt a munkaügyi központ kirendeltsége munkanélküliként nyilvántartja.

8.4.1. A támogatás összege

A támogatás összege azonos a kifizetett munkadíjhoz kapcsolódó általános mértékű közteherjegy és a csökkentett mértékű közteherjegy közötti különbözettel.

Ha a kifizetett munkadíj (Ft/nap)

A közteherjegy általános mértéke (Ft/nap)

A közteherjegy csökkentett mértéke (Ft/nap)

A támogatás összege (Ft/nap)

1. 1200-1599

500

200

300

2. 1600-2099

800

400

400

3. 2100-2599

1000

500

500

4. 2600-3099

1200

600

600

5. 3100-4000

1500

800

700

8.4.2. A támogatás igénybevétele

A támogatás igénybevétele roppant egyszerű: a foglalkoztató a munkavégzés befejezésekor a csökkentett mértékű közteherjegy összegének megfelelő értékű közteherjegyet ragaszt az AM könyv "munkáltató aláírása" rovatába, és azt aláírásával hitelesíti.

Ha a munkaadó a munka nélküli személy alkalmi foglalkoztatására tekintettel támogatást kíván igénybe venni, a munkavállalónak a munkavégzés megkezdése előtt nyilatkoznia kell arról, hogy munkanélküliként nyilvántartott személy. A nyilatkozatot írásba kell foglalni.

8.4.3. A munkaadót terhelő kötelezettségek

A munkaadót a csökkentett mértékű közteherjegy lerovása esetén az alábbi kötelezettségek terhelik:

– a foglalkoztatás megkezdése előtt meg kell győződnie arról, hogy az alkalmi munkavállaló munkanélküliként nyilvántartott személy,

– a foglalkoztatásáról nyilvántartást vezet,

– a nyilvántartás alapján a kirendeltség részére adatot szolgáltat.

8.4.3.1. Nyilvántartás

A nyilvántartásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:

– a munka nélküli munkavállaló adatai (neve, lakóhelye, taj-száma, AM könyv sorszáma),

– a munkavégzés időpontja,

– a lerótt közteherjegy értéke,

– munkadíj (nettó kifizetés),

– a munkavállaló nyilatkozata (arról, hogy munkanélküliként nyilvántartott személy, a nyilvántartást vezető kirendeltség megnevezésével).

8.4.3.2. Adatszolgáltatás

A foglalkoztatásra vonatkozó adatokat a naptári évet követő január 15-éig meg kell küldeni a munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltséghez.

A kirendeltségek az AM könyvek adatai alapján összesítik az igénybe vett támogatások összegét, és az országosan összesített adatok szerint igénybe vett támogatásnak megfelelő összeget a Munkaerő-piaci Alap átutalja a Kincstár javára. A Kincstár ezen összegből – a jogszabályban meghatározott százalékos arányban – átutalást teljesít a Nyugdíj-biztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap, valamint a Munkaerő-piaci Alap javára. Az így befizetett, valamint a közteherjegy értékéből befolyt összegek együttesen teremtik meg az alkalmi munkavállaló jogosultságait a nyugdíj megállapításakor figyelembe veendő szolgálati időre, egészségbiztosítási szolgáltatásra, baleseti egészségügyi szolgáltatásra, továbbá munkanélküli-ellátásra.

8.4.4. Vonatkozó jogszabály

A támogatás igénybevételére vonatkozó részletes szabályokat az Flt. 18/A §-ának (2) bekezdése, valamint az R. 18/C §-a tartalmazza.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!