3. A mobilitást elősegítő támogatások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

A munkahely és a lakóhely közötti távolság jelentős mértékben csökkentheti az elhelyezkedés és a munkahely megtartásának esélyeit. Sajátos foglalkoztatási feszültségeket eredményezhet a távolság az ország azon térségeiben, ahol a munkahelyek száma kevés, és több kilométeres utazással érhető el az a település, ahol munkahelyet kínálnak. A "bejárás" nem csupán a munkavállaló napi "terheit" szaporítja, hanem a foglalkoztató szempontjából sem vonzó körülmény: növeli a foglalkoztatáshoz kapcsolódó "terheket", mivel a munkáltató köteles megtéríteni a munkavállaló helyközi utazásával felmerülő költségeinek jelentős részét.

A mobilitás elősegítése érdekében a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet – az MPA foglalkoztatási alaprészéből - az alábbi támogatások megállapítását teszi lehetővé:

– helyközi utazás támogatása,

– csoportos személyszállítás támogatása,

– lakhatási hozzájárulás támogatása,

– munkaerő-toborzás támogatása.

3.1. Helyközi utazás támogatása

3.1.1. A támogatás alanya

A támogatás alanya az a munkaadó, aki

– olyan személy foglalkoztatását vállalja, aki legalább hat hónapja – pályakezdő, valamint megváltozott munkaképességű személy esetében legalább három hónapja – a munkaügyi központ által nyilvántartott munkanélküli, és

– hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működésével összefüggő okból – nem szüntette meg.

3.1.1.1. Munkaadó

A támogatás szempontjából munkaadó az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetőleg magánszemély és annak jogi személyiséggel nem rendelkező társasága, aki a kirendeltség által közvetített személyt munkaviszonyban, illetve azzal egy tekintet alá eső jogviszonyban kívánja foglalkoztatni.

3.1.1.2. Munkaviszony

A támogatás megállapításakor munkaviszonyon a magyar jog hatálya alá tartozó munkaviszonyt, közszolgálati jogviszonyt, közalkalmazotti jogviszonyt, bírósági és igazságügyi, valamint ügyészségi szolgálati viszonyt, a biztosított bedolgozói jogviszonyt, a hivatásos nevelőszülői jogviszonyt, a fegyveres és rendvédelmi szervek hivatásos és szerződéses állományú tagjának szolgálati viszonyát kell érteni.

3.1.2. Munkába járással kapcsolatos költségek

A támogatás keretében a munkába járással kapcsolatos költségek munkáltatót terhelő része téríthető meg részben vagy egészben.

Munkába járásnak minősül a közigazgatási határon kívülről történő napi munkába járás és a hétvégi hazautazás. A közigazgatási határon belüli napi utazás költségeinek viselésére a munkáltató csak akkor köteles, ha a munkavállaló mozgáskorlátozott.

A munkába járás költségei körében a munkáltató köteles megtéríteni a munkába járást szolgáló bérlettel vagy teljes árú menetjeggyel való elszámolás ellenében azok díjának

– 86 százalékát, ha országos közforgalmú vasút 2. kocsiosztályon;

– 80 százalékát, ha elővárosi vasúton, valamint helyközi díjszabással közlekedő helyi és távolsági autóbuszon utazik.

3.1.2.1. Utazás saját gépkocsival

A saját gépjárművel történő munkába járáshoz költségtérítés akkor jár, ha

– a munkavállaló állandó vagy ideiglenes lakóhelye között nem közlekedik tömegközlekedési eszköz;

– a munkavállaló munkarendje miatt tömegközlekedési eszközt nem vagy csak hosszú várakozással tudna igénybe venni;

– a munkavállaló mozgáskorlátozottsága miatt nem képes tömegközlekedési eszközzel közlekedni.

A saját gépjárművel történő munkába járás esetén a munkáltató a magánszemélyek jövedelemadójáról szóló törvényben foglalt, a saját gépjárművel történő munkába járás költségtérítése címén elszámolható összeggel azonos költségtérítést köteles a munkavállalónak megfizetni.

3.1.3. Támogatási kérelem

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatni kívánt személyt munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a foglalkoztatni kívánt munkanélküli nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, munkakörét, foglalkoztatásának tervezett helyét,

– a munkaadó költségeinek megjelölését,

– az igényelt támogatás mértékét, időtartamát,

– a munkaadó nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül támogatással érintett munkavállaló munkaköréhez hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból nem szüntette meg.

3.1.4. Döntés, folyósítás

A kirendeltség - mérlegelési jogkörben eljárva – dönt a kérelem elbírálásáról. A támogatás folyósításának időtartama nem haladhatja meg az egy évet.

3.2. Csoportos személyszállítás támogatása

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki a munkavállalóinak lakóhelyük (tartózkodási helyük) és a munkahelyük között történő oda-vissza utazását csoportos személyszállítással oldja meg.

3.2.1. Csoportos személyszállítás

A támogatás szempontjából csoportos személyszállításnak minősül, ha a munkaadó saját vagy bérelt autóbusszal, mikrobusszal, személygépkocsival, vagy erre a célra igénybe vett szolgáltatás útján, a munkaadóhoz vezető útvonalon egy vagy több településről legalább négy munkavállaló szállításáról gondoskodik.

3.2.2. Támogatási feltételek

A támogatás megállapításának feltétele, hogy a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók lakóhelye olyan településen legyen, hogy a napi munkába járás tömegközlekedési eszközzel nem, vagy csak aránytalan nehézséggel oldható meg. Aránytalan nehézségnek tekinthető, ha az oda- és visszautazás ideje – tömegközlekedési eszközzel – a napi két órát meghaladja. A munkavállalók lakóhelye, illetve tartózkodási helye szempontjából támogatható települések körét – a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet, valamint a megyei (fővárosi) munkaügyi tanács (a továbbiakban: munkaügyi tanács) véleményének meghallgatásával – a munkaügyi központ határozza meg.

3.2.3. Előnyben részesítés

A támogatás megállapításakor előnyben részesül az a munkaadó, aki

– megváltozott munkaképességű személy, vagy

– foglalkoztatását közvetlenül megelőzően munkanélküliként nyilvántartott személy

csoportos személyszállítására vállal kötelezettséget.

3.2.4. Kizáró körülmények

Nem nyújtható támogatás

– a szállítási ágazatba tartozó, valamint

– az exporthoz közvetlenül kapcsolódó

tevékenységet ellátó munkaadónak.

3.2.5. A támogatás mértéke

A támogatás mértéke a csoportos személyszállításban érintett munkavállalók lakóhelyétől (tartózkodási helyétől) a munkahelyéig tartó útvonalra vonatkozó autóbuszbérletek árának a munkaadót terhelő részéig terjedhet.

A munkaadónak nyújtott támogatás támogatástartalma nem haladhatja meg a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendeletben meghatározott csekély összegűnek minősülő (de minimis) támogatás mértékét. Ezt a szabályt nem kell alkalmazni, ha a munkaadó költségvetési szerv, egyesület, alapítvány, közalapítvány, köztestület, kisebbségi önkormányzat vagy közhasznú társaság.

A támogatás legfeljebb egy évre adható.

3.2.6. Támogatási kérelem

A támogatás iránti kérelmet a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltség – mérlegelési jogkörben eljárva – bírálja el.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a csoportos személyszállítással érintett munkavállalók nevét, lakóhelyét (tartózkodási helyét), munkakörét, foglalkoztatásának helyét,

– a munkaadó költségeinek a megjelölését, valamit

– az igényelt támogatás mértékét és időtartamát.

3.3. Lakhatási hozzájárulás támogatása

Támogatás nyújtható annak a munkaadónak, aki

– a munkaügyi központ által munkanélküliként nyilvántartott személy foglalkoztatását vállalja, és

– a korábban munka nélküli munkavállaló által igénybe vett lakásbérlet, albérlet, fizetővendég-szolgálat díjának megfizetéséhez havonta hozzájárul, illetőleg a munkavállaló elhelyezését munkás- (orvos-, nővér- stb.) szállás útján oldja meg, továbbá

– hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül – működésével összefüggő okból – nem szüntette meg.

3.3.1. A támogatás mértéke

Támogatásként a munkaadónak felmerült hozzájárulási, illetőleg elhelyezéssel kapcsolatos költségei téríthetők meg. A támogatás mértéke munkavállalónként nem haladhatja meg a munkanélküli-járadék – a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos - alsó határát.

A munkanélküli-járadék alsó határa az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 90 százaléka; 2004. január 1-jétől 20 880 forint/hó.

3.3.2. Támogatási kérelem

A támogatás iránti kérelmet a foglalkoztatni kívánt személyt munkanélküliként nyilvántartó kirendeltséghez kell benyújtani.

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a foglalkoztatni kívánt munkanélküli nevét, lakóhelyét, tartózkodási helyét, munkakörét, foglalkoztatásának tervezett helyét,

– a munkaadó költségeinek megjelölését,

– az igényelt támogatás mértékét, időtartalmát,

– a munkaadó nyilatkozatát arról, hogy a kérelem benyújtását megelőző hat hónapon belül támogatással érintett munkavállaló munkaköréhez hasonló munkakörben foglalkoztatott munkavállaló munkaviszonyát a működésével összefüggő okból nem szüntette meg.

3.3.3. Döntés, folyósítás

A kirendeltség - mérlegelési jogkörben eljárva – dönt a kérelem elbírálásáról. A támogatás folyósításának időtartama nem haladhatja meg az egy évet.

3.4. Munkaerő-toborzás támogatása

A munkaerő-piaci kereslet és kínálat összehangolásának elősegítése érdekében támogatás nyújtható a munkaerő-igényeknek megfelelő munkavállalók felkutatásához. A támogatás megállapítására többnyire akkor kerül sor, ha a munkáltató székhelyétől eltérő településekről, illetőleg nagyobb létszámban kíván munkaerőt toborozni.

A támogatás annak a munkaadónak nyújtható, aki

– olyan településen szervez munkaerő-toborzást, ahol a munkanélküliségi mutató az országos átlagot meghaladja, és

– hitelt érdemlően igazolja, hogy a munkaerő-toborzás valós munkaerőigény kielégítésére irányul.

Támogatásban csak az a kérelmező részesülhet, aki a munkavállalók foglalkoztatására kötelezettséget vállal. Nem nyújtható tehát támogatás a magán-munkaközvetítőknek, akik más munkaadó munkaerőigényének kielégítése érdekében végeznek munkaerő-toborzást.

3.4.1. A támogatás mértéke

Támogatásként a munkaadónak a munkaerő-toborzás szervezésével kapcsolatos költségei téríthetők meg, a munkaügyi központ által előzetesen elfogadott költségvetés alapján. A támogatás mértéke alkalmanként nem haladhatja meg az 500 000 forintot.

3.4.2. Támogatási kérelem

A kérelemnek tartalmaznia kell:

– a munkaadó megjelölését, adatait,

– a munkaerő-toborzás helyét,

– a munkaadó munkaerő-toborzással kapcsolatos költségeit,

– az igényelt támogatás mértékét és időtartamát.

3.4.3. Döntés, folyósítás

A támogatás iránti kérelmet – mérlegelési jogkörben eljárva – a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes munkaügyi központ központi szervezeti egysége bírálja el.

A támogatás alkalmanként utólag folyósítható a munkaadónak a kiadások fizetését igazoló bizonylatokkal alátámasztott igénylése alapján.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!