17. A munkahelyteremtés támogatása

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

Bár az idén első ízben kiírt pályázat határideje március 10-én lejárt, a pályázat évenként több alkalommal is meghirdethető. Erre tekintettel ismertetjük ezt a támogatási formát is.

17.1. A támogatás célja

A foglalkoztatáspolitika kulcskérdése az olyan ösztönzőrendszer kidolgozása, amely alkalmas a foglalkoztatottak számának növelésére. A cél megvalósításának egyik hatékony eszköze az új munkahelyek létrehozásának támogatása.

A munkahelyteremtő beruházások támogatásának célja: új, illetőleg korszerű technológia bevezetéséhez szükséges tárgyi és immateriális javak beszerzésének ösztönzése annak érdekében, hogy a munkáltatók a munkavállalók létszámának bővítésével a tartós foglalkoztatás biztosítására törekedjenek, miközben a foglalkoztatási szerkezet átalakulása mellett csökkennek az egyes térségekben a hátrányos helyzetű munkavállalók elhelyezkedési esélyei.

A támogatás beruházással egybekötött munkahelyteremtés esetén, pályázat alapján nyújtható.

17.2. A pályázók köre

A pályázaton részt vehetnek a belföldi székhelyű

– gazdasági társaságok,

– közhasznú társaságok,

– vállalatok,

– szövetkezetek,

– egyéni vállalkozók.

17.3. A támogatható beruházások

Támogatás ahhoz a beruházáshoz nyújtható, amely munkahelyteremtésnek minősül, azaz olyan új munkahelyek létrehozását eredményezi, amely a vállalkozás – időegység alatti - átlagos statisztikai állományi létszámában növekedést eredményez.

A munkahelymegőrző támogatás az újonnan létrehozott munkahelyek száma alapján nyújtható. Az új munkahely számbavételekor a beruházás eredményeként felvenni kívánt, munkaviszonyban és teljes munkaidőben foglalkoztatandó létszám az irányadó. Amennyiben a munkavállaló foglalkoztatására részmunkaidőben kerül sor, az egy főre, vagyis az egy munkahelyre nyújtható támogatási mérték – a teljes- és részmunkaidő arányában – arányosan csökken.

17.3.1. A beruházás megkezdésének időpontja

Nem nyújtható támogatás a pályázat benyújtása előtt már megkezdett beruházáshoz. A beruházás megkezdése időpontjának tekintendő:

– fejlesztési célú projekt esetén az építési naplóba történt első bejegyzés időpontja (építési naplóval igazolva);

– építési tevékenységet nem tartalmazó projekt esetén az első beszerzett gép szállítását igazoló okmányon feltüntetett dátum (importgép esetében a határátlépést igazoló okmányon lévő érkeztető vámbélyegző szerinti dátum, belföldi gép esetében a szállítólevélen lévő legkorábbi dátum);

– ingatlanvásárlás esetén a szerződéskötés időpontja,

– amennyiben a pályázatban ismertetett projekt több célterületen (építés és gép) kerül megvalósításra, a projekt megkezdésének időpontja az egyes célterületeknek megfelelő tevékenységek kezdési időpontjai közül a legkorábbi időpont.

A pályázat benyújtását követően a beruházás megkezdhető, azonban a pályázónak vállalni kell annak kockázatát, hogy kérelmét elutasítják, illetőleg a kérelmezettnél alacsonyabb összegű támogatásban részesül; ilyenkor költségeinek megtérítésére nem tarthat igényt.

17.4. A támogatás megállapításának feltételei

A támogatás annak a pályázónak nyújtható, aki az alábbi kötelezettségek teljesítését vállalja:

– legalább 5 új munkahelyet teremt;

– a beruházást a megkezdésétől számított két éven belül megvalósítja;

– a beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat az eredeti foglalkoztatási célnak megfelelően 5 évig folyamatosan fenntartja és működteti (A kötelezettségvállalás célja, hogy a támogatott – a tartós foglalkoztatás biztosítása érdekében – a támogatással létrehozott munkahelyeket fenntartsa.);

– a beruházás befejezését követő 3 hónapon belül a tervezett létszámbővítést megvalósítja;

– a beruházásban érintett telephelyén a pályázat benyújtása előtti hónapban meglévő, és a létszámbővítés eredményeként felvett többletlétszámára együttvéve legalább 3 éves folyamatos foglalkoztatási kötelezettséget vállal;

– az új munkahely létesítéséhez – a beruházás költségének legalább 25 százalékát elérő - saját forrással hozzájárul;

– a kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosítékok rendelkezésre állását igazolja;

– a pályázatban megjelölt összegnél kevesebb támogatás megállapítása esetén is megvalósítja a beruházást.

17.4.1. Új munkahely teremtése

Új munkahely teremése akkor valósul meg, ha a beruházás eredményeként – létszámbővítésként - újabb munkavállaló munkaviszony keretében történő foglalkoztatása válik lehetővé.

17.4.2. A megvalósítás időpontja

A megvalósítás időpontjára 2004-ben irányadó időpontok: a beruházás legalább 60 százalékát 2004. év november 30-áig, míg a fennmaradó részét 2005. év november 30-áig kell megvalósítani.

17.4.3. A beruházás befejezésének időpontja

A beruházás befejezésének időpontja: amikor a műszaki átadást, illetőleg a használatbavételi eljárást követően a pályázó rendelkezik minden olyan hatósági engedéllyel, amely a beruházás eredményeként végzendő tevékenység folytatásához szükséges.

17.4.4. Folyamatos foglalkoztatási kötelezettség

Folyamatos foglalkoztatási kötelezettség: a havi átlagos statisztikai létszám megtartása a beruházás befejezését követő legalább 3 éven át. Az átlagos statisztikai létszám tekintetében a Központi Statisztikai Hivatal elnökének "Munkaügyi Statisztikai Fogalmak" című módszertani segédletében foglaltak az irányadók azzal, hogy a létszámba nem számít be az a munkavállaló, aki nem magyar állampolgár, továbbá az, aki nyugdíjban részesül.

A támogatott nem köteles a foglalkoztatási kötelezettség teljes időtartama alatt ugyanazon munkavállalókat alkalmazni.

17.4.5. Saját forrás

Saját forrás: a pályázó által a beruházáshoz biztosított készpénz, amelybe az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatás nem számítható be, és nem tartalmazhat bankhitelt.

17.4.6. Anyagi biztosíték

A kötelezettségek teljesítését elősegítő anyagi biztosíték akkor tekinthető megfelelőnek, ha a pályázó olyan fedezetet ajánl fel, amely a kérelmezett támogatás összegének

– 120 százalékát jelentő feltétel nélküli és visszavonhatatlan bankgarancia, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezesi kötelezvény, vagy

– 150 százalékát kitevő per- és tehermentes, forgalomképes és nem lakás céljára szolgáló ingatlan.

17.4.7. Kevesebb támogatás

Kevesebb támogatás esetén a pályázó (döntése alapján)

– a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetét pótolja, és a pályázatban szereplő beruházást változatlan formában megvalósítja, vagy

– a beruházás megvalósítására vonatkozó tervét a rendelkezésre álló összegek figyelembevételével átdolgozza, és csökkentett formában valósítja meg.

17.4.8. Előnyben részesítés

A pályázat elbírálásakor vizsgálni kell az alkalmazni kívánt technika újszerűségét, illetőleg korszerűségét, továbbá a tartós foglalkoztatás biztosításának reális esélyét. Erre tekintettel a pályázó akkor számíthat támogatásra, ha

– meggyőzően bemutatja a tervezett tevékenység során bevezetésre kerülő technika, technológia korszerűségét, a szolgáltatás hasznosságát, a településen betöltött szerepét, és

– üzleti terve kellően alátámasztja a stabil piaci háttér meglétét.

Az előnyben részesítés szempontjai:

– az előírtnál hosszabb foglalkoztatási kötelezettség vállalása,

– a létrehozásra kerülő új munkahelyek száma,

– a beruházásban érintett térség, település hátrányos helyzete,

– a beruházásnak a térség munkaerőpiacára gyakorolt hatása,

– a munkanélküliek, közülük is a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának aránya.

17.4.8.1. Munkanélküliek

Munkanélküli az a személy, aki

– a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkezik, és

– oktatási intézmény nappali tagozatán nem folytat tanulmányokat, és

– öregségi nyugdíjra nem jogosult, és

– az alkalmi foglalkoztatásnak minősülő jogviszony kivételével munkaviszonyban nem áll, és egyéb keresőtevékenységet sem folytat, és

– elhelyezkedése érdekében együttműködik a munkaügyi központ kirendeltségével, és

– akit a megyei (fővárosi) munkaügyi központ (a továbbiakban: munkaügyi központ) kirendeltsége (a továbbiakban: kirendeltség) munkanélküliként nyilvántart.

17.4.8.2. Hátrányos helyzetű személyek

A foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetű személyek a tartósan munkanélküliek, a pályakezdő munkanélküliek, valamint a megváltozott munkaképességű személyek.

17.4.8.3. Tartósan munkanélküliek

A támogatás tekintetében tartósan munkanélküli a legalább hat hónapja – pályakezdő esetében legalább három hónapja – munkanélküliként nyilvántartott személy.

17.4.8.4. Pályakezdő munkanélküli

Pályakezdő munkanélküli: a 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén 30. életévét – be nem töltött, a munkaviszony létesítéséhez szükséges feltételekkel rendelkező, a munkaügyi központ által nyilvántartott munka nélküli személy, feltéve ha munkanélküli-járadékra a tanulmányainak befejezését követően nem szerzett jogosultságot.

Nem tekinthető pályakezdő munkanélkülinek, aki

– terhességi-gyermekágyi segélyben, gyermekgondozási díjban, illetőleg gyermekgondozási segélyben részesül,

– előzetes letartóztatásban van, szabadságvesztés, illetve elzárás büntetését tölti,

– sor- vagy tartalékos katonai szolgálatot, továbbá polgári szolgálatot teljesít.

17.4.8.5. Megváltozott munkaképességű személy

Megváltozott munkaképességű személy: a testi vagy szellemi fogyatékos, vagy akinek az orvosi rehabilitációt követően munkavállalási és munkahely-megtartási esélyei testi vagy szellemi károsodása miatt csökkennek.

17.4.9. Kizáró feltételek

Nem nyújtható támogatás

– annak a munkaadónak, amellyel szemben a "feketemunka-végzés" vagy a szakszervezeti jogok megsértése miatt [a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 3. § (1) bekezdésének a), d), valamint i)-n) pontja] munkaügyi bírságot szabtak ki a pályázat benyújtásának hónapját megelőző két éven belül, feltéve ha a bírság összege, illetve több bírság esetén a bírságok együttes összege az 500 ezer forintot elérte,

– annak, aki a Munkaerő-piaci Alapból, valamint az Aktív foglalkoztatási célok támogatása fejezeti kezelésű előirányzatból a pályázat benyújtásának hónapját megelőző három évben a pályázatában benyújtott beruházáshoz munkahelyteremtő támogatásban részesült, illetőleg a – pályázatban foglaltaktól eltérő, más - beruházáshoz nyújtott támogatással kapcsolatos kötelezettségeit határidőre nem teljesítette,

– annak a munkaadónak, aki a beruházás helye szerinti munkaügyi központ illetékességi területén a pályázat benyújtását megelőző féléves időszakban [a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (Mt. 94/A-94/G §-ai alapján) csoportos létszámcsökkentést hajtott végre, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában ilyen eljárást megkezdett, és azt nem kívánja megszüntetni,

– annak, aki a pályázatban feltüntetett beruházást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdte,

– annak a pályázónak, akinek lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó adó- vagy adók módjára behajtandó köztartozása van, kivéve ha az adóhatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,

– ha a pályázó csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll.

17.5. A támogatás formája és mértéke

Az MPA foglalkoztatási alaprészéből vissza nem térítendő formában támogatásként új munkahelyenként legfeljebb 800 ezer forint nyújtható. Ezen az összegen felül további, munkahelyenként maximum 200-200 ezer forint kiegészítő támogatásra lehet pályázni, ha a beruházás

– a területfejlesztés szempontjából kedvezményezett kistérségekben [a területfejlesztés kedvezményezett térségeinek jegyzékéről szóló 91/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet melléklete], illetőleg a munkanélküliség által súlyosan érintett településeken [az országos átlagot jelentősen meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékéről szóló 7/2003. (I. 14.) Korm. rendeletben megjelölt hátrányos helyzetű településeken] valósul meg,

– a pályázó a beruházás befejezését követően a munkaügyi központ által munkanélküliként nyilvántartott személyek foglalkoztatását vállalja.

A pályázó tehát 1,2 millió Ft/új munkahely mértékű fajlagos támogatást igényelhet. Amennyiben a munkanélküliek foglalkoztatása nem valósul meg, a 200 ezer Ft/fő támogatás nem vehető igénybe, illetőleg a már igénybe vett támogatást – létszámarányosan – vissza kell fizetni.

17.5.1. Kivételes támogatási összegek

A pályázatban meghatározott beruházási projekthez nyújtható támogatás nem haladhatja meg a 80 millió forintot. Ez alól a szabály alól kivételt képeznek

– azok a beruházások, amelyek – a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium által meghatározott – foglalkoztatási szempontból kedvezőtlen helyzetű térségek, valamint a gazdasági, foglalkoztatási szerkezetváltással érintett kistérségekben (bácsalmási, komlói, sarkadi, dunaújvárosi, berettyóújfalui, salgótarjáni és kisvárdai) megvalósuló beruházások; ebben az esetben legfeljebb 160 millió forint összegű támogatás nyújtható,

– a beruházásban érintett térség munkaerő-piaci helyzetére tekintettel az összeg tovább legfeljebb 100 millió forinttal növelhető, ha a pályázó 300-nál több új munkahelyet teremt.

17.5.2. Támogatási intenzitás

A támogatás intenzitási mértéke – más állami támogatásokkal együtt – nem haladhatja meg az elszámolható beruházási költségeknek a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdésében meghatározott, területenként változó, alábbi százalékos mértékeket:

– Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, Közép-Dunántúl és Dél-Dunántúl tervezési-statisztikai régiókban, valamint a kormányrendelet 6. számú mellékletében felsorolt (celldömölki, letenyei, őriszentpéteri, téti, vasvári és zalaszentgróti) kistérségekben 50 százalék,

– Nyugat-Dunántúl tervezési-statisztikai régióban – az előző pontban felsorolt kistérségek kivételével – 45 százalék,

– Pest megyében 40 százalék,

– Budapesten 35 százalék.

A területi besorolás szerinti támogatási intenzitások a támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozások beruházásai esetében 15 százalékponttal növelhetők.

17.5.3. Kedvezményezett vállalkozás

Támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozás az a vállalkozás, akinek/amelynek

– összes foglalkoztatotti létszáma 250 főnél kevesebb, és

– éves nettó árbevétele legfeljebb 40 millió eurónak megfelelő forintösszeg, vagy

– mérlegfőösszege legfeljebb 27 millió eurónak megfelelő forintösszeg (egyéni vállalkozó esetén az utolsó személyijövedelemadó-bevallásban szereplő összes bevétele nem haladja meg a 40 millió eurónak megfelelő forintösszeget), továbbá

– ha abban az állam, az önkormányzat vagy más támogatási szempontból kedvezményezett vállalkozáson kívül eső vállalkozások tulajdoni részesedése – tőke vagy szavazati jog alapján – külön-külön és együttesen sem haladja meg a 25 százalékot.

17.5.4. A támogatás számításának alapja

A támogatás számításának alapja a beruházás levonható és visszaigényelhető áfa nélküli összes költsége. A támogatás csak abban az esetben igényelhető az áfát is tartalmazó összköltsége után, ha a támogatott vállalkozásnak a támogatásból finanszírozott beruházásával kapcsolatban nincs áfa-visszaigénylési jogosultsága.

17.5.5. Áfa-visszaigénylés

Az áfa-visszaigénylésre jogosult pályázó a támogatásként megítélt összeg után nem jogosult az áfa visszaigénylésére. Az igényelt (megítélt) támogatási öszszegre jutó (vissza nem igényelhető) áfarész nem támogatható.

17.6. Eljárási szabályok

A támogatás nyújtásának részletes feltételeit, a pályázat elkészítéséhez szükséges információkat, valamint a kötelezően kitöltendő, a pályázattal együtt benyújtandó dokumentumokat a pályázati útmutató és mellékletei tartalmazzák, amelyek a munkaügyi központokban és azok kirendeltségein vehetők át. A pályázati dokumentáció a minisztérium www.fmm.gov.hu internetes honlapjáról is letölthető, ahol a kedvezményezett kistérségekkel, településekkel kapcsolatos információk (településlisták stb.) is megtekinthetők.

A pályázaton való részvétellel, valamint a pályázat elkészítésével kapcsolatban a munkaügyi központok adnak információkat.

17.6.1. A pályázat benyújtása

A pályázatot a beruházás helye szerint illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani 4 eredeti példányban a pályázati adatlapok és a támogatás megállapítására vonatkozó feltételek fennállását igazoló mellékletek csatolásával. A pályázat benyújtásának időpontjáról a munkaügyi központ igazolást ad, illetőleg értesítést küld. A pályázat beérkezésének napjától kezdődően a beruházás megkezdhető, azonban nem illeti meg kártérítés a munkaadót, ha pályázatát elutasítják, illetőleg a kértnél kevesebb támogatást állapítanak meg részére.

17.6.2. A támogatás megállapítása

A támogatás megállapításáról a benyújtást követő 60 napon belül – mérlegelési jogkörben eljárva – a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter határozattal dönt. A döntésről a munkaügyi központ értesíti a pályázót, és egyben felhívja figyelmét arra, hogy a támogatás folyósításának részletes szabályait tartalmazó szerződést 30 napon belül meg kell kötni. A határidő elmulasztása esetén a támogatást visszavonják.

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az Flt. 18. §-a, a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet (R.) 18. §-a, továbbá a tárgyévre vonatkozó pályázati felhívás tartalmazza.

Az összeállítást készítette:

Somodi Istvánné dr.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!