16. A munkaerő-piaci program megvalósításához nyújtható támogatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

A munkaügyi központ pályázati eljárás alapján támogatást nyújthat a munkaerő-piaci program kidolgozásához, illetőleg kidolgozásához és részben vagy egészben történő megvalósításához.

16.1. A támogatás alanyai

A támogatás alanya lehet:

– jogi személy,

– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

– egyéni vállalkozó.

16.2. A támogatható tevékenységek

A támogatás megállapítására sor kerülhet mind a központi, mind a megyei, mind a több megyére kiterjedő munkaerő-piaci program esetében, továbbá nem zárható ki annak a lehetősége sem, hogy a más szervezet programjához csatlakozó munkaügyi központ az általa tervezett programrész megvalósításába más résztvevőket is bevon.

A központi program végrehajtásáról a munkaügyi központok gondoskodnak. A megvalósításba másokat bevonni csak akkor lehet, ha arra a program indítója (a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium) felhatalmazást adott.

Miután a programok megvalósítására több formában is sor kerülhet, így a támogatás megállapításának is többféle esete létezhet. Támogatható

– a program kidolgozása (önállóan), ekkor a megvalósítók meghatározása egy további feladat, amelyet a program indítójának kell megtennie, azonban erre vonatkozóan a kidolgozó javaslatát is kérheti;

– a program kidolgozása és részben vagy egészben történő megvalósítása; a részbeni megvalósítás esetén a program indítója gondoskodik a további megvalósítók kijelöléséről;

– a program egy részének megvalósítása.

A program egy részének megvalósítására nyújtott támogatás azonban nem lehet azonos kizárólag egyetlen programelem végrehajtásának (pl. munkaerő-piaci szolgáltatás nyújtása, vagy közhasznú munkavégzés folytatása) támogatásával, mert ebben az esetben foglalkoztatást elősegítő támogatás megállapításáról rendelkezünk, és nem a munkaerő-piaci program részbeni megvalósításának támogatásáról.

16.2.1. A program részbeni megvalósítása

A program részbeni megvalósításának az a tevékenység tekinthető, amikor a támogatott

– mindazon (elsősorban kommunikációs és szervező) feladat ellátására vállalkozik, amely a programelem(ek) működtetéséhez elengedhetetlen, vagy

– a programelemet végrehajtja az ahhoz kapcsolódó kommunikációs és szervezőfeladatok ellátásával együtt, vagy

– több programelem együttes vagy egymást követő végrehajtására vállalkozik, vagy

– a programelemek együttes vagy egymást követő működéséhez szükséges kommunikációs és szervezőfeladatokat lát el.

16.3. A programterv

A munkaerő-piaci program részben vagy egészben történő megvalósítására irányuló támogatás nyújtásának feltétele, hogy a pályázó – a pályázati felhívásban megjelölt szempontok figyelembevételével – programtervet készítsen. A programtervben meg kell határozni minden olyan körülményt, amely a program végrehajtásához szükséges. A támogatott a programtervében megjelölheti:

– azoknak a személyeknek a körét, akik munkaerő-piaci helyzetének javítására a program irányul (célcsoport),

– azokat a térségeket, amelyekben a program megvalósítására sor kerül,

– a program tartalmát alkotó, a pályázati felhívásban megjelölt munkaerő-piaci szolgáltatások és foglalkoztatást elősegítő támogatások (programelem) nyújtásának módját,

– a program megvalósításában (esetleg) közreműködő személyek és szervezetek (szolgáltatást nyújtó, képzést folytató intézmények, a célcsoport tagjainak foglalkoztatását vállaló munkaadók) körét,

– a programtervben meghatározott célok megvalósulása értékelésének gyakoriságát,

– a program teljes költségvetését.

Az egyes pályázók programterveinek tartalmát elsősorban a pályázati felhívásban meghirdetett feladatok (pl. program kidolgozása) határozzák meg. A támogatás megállapításának azonban minden esetben feltétele a program költségvetésének elkészítése.

16.4. A támogatás formája, mértéke

A vissza nem térítendő támogatás mértéke a program teljes költségvetéséig terjedhet.

A program költségvetése tartalmazza:

– a programot alkotó munkaerő-piaci szolgáltatások és támogatások, valamint

– a program működtetésének költségeit.

A program működtetési költségei között:

– a programirányítás,

– a programmal kapcsolatos kommunikáció és

– a monitoring költségei számolhatók el.

A program megvalósításához nyújtott támogatás 10 százaléka a program lezárását követően az eredmény elfogadása esetén fizethető ki.

16.5. Eljárási szabályok

A munkaerő-piaci program megvalósításához pályázati eljárás alapján nyújtható támogatás.

16.5.1. Pályázati felhívás

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:

– a pályázat célját,

– a pályázaton történő részvétel feltételeit,

– a támogatni tervezett programok célját, a program tartalmát, a programelemeket,

– a programtól, illetve az egyes programelemektől elvárt eredményt,

– a program időtartamát és határidejét, a beszámolás rendjét és idejét, valamint formáját,

– a programhoz nyújtható támogatás formáját, mértékét, forrását,

– a pályázat benyújtásának helyét, határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának határidejét.

16.5.2. Döntés

A pályázat eredményéről – mérlegelési jogkörben eljárva – a munkaügyi központ központi szervezeti egysége határozattal dönt. A támogatásról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatás mértékét, időtartamát, ütemezését, valamint a visszakövetelés feltételeit.

16.5.3. Megállapodás

A támogatás folyósításának további feltételeit megállapító rendelkezéseket a felek megállapodásban rögzítik. A megállapodásnak tartalmaznia kell a program szervezésének, bonyolításának, továbbá monitorozásának és végrehajtása ellenőrzésének részletes szabályait, valamint a program tartalmát alkotó támogatások folyósításának feltételeit és az ahhoz szükséges iratokat.

16.5.4. Vonatkozó jogszabály

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az Flt. 19/B §-a, valamint az R. 26/G §-a tartalmazza.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!