12. A munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtásához adható támogatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

A munkaügyi központok a munkahelykeresést, a munkához, valamint megfelelő munkaerőhöz jutást, továbbá a munkahely megtartását szolgáltatások nyújtásával is elősegítik, és – az MPA foglalkoztatási alaprészéből – támogatásban részesíthetik azokat a pályázókat, akik az alábbi szolgáltatások nyújtására vállalnak kötelezettséget:

– munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása,

– munkaerő-piaci tanácsadás.

12.1. A munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtásának támogatása

Az információnyújtás a foglalkozásokra, a térségben elérhető képzésekre, a régió, a megye, valamint kistérség munkaerő-piaci helyzetére, a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőire vonatkozó információk nyújtását, a foglalkoztatást elősegítő támogatások és a munkanélküli-ellátásokra vonatkozó lehetőségek ismertetését, továbbá a foglalkoztatással összefüggő jogszabályokkal kapcsolatos tájékoztatást és az azokról szóló ismertetők átadását tartalmazza. A szolgáltatás célja a munkaerőpiac szereplőinek tájékoztatása az elhelyezkedés és az üres álláshelyek betöltésének elősegítése érdekében.

12.1.1. A támogatás alanya

Támogatásban részesülhet: a közhasznú szervezetté minősített

– alapítvány,

– közalapítvány,

– közhasznú társaság,

– köztestület,

– sportági szakszövetség.

12.1.2. Támogatási feltételek

A támogatás megállapításának feltétele, hogy a pályázó

– elmaradott térségekben vagy a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő rétegek számára - térítésmentesen – kíván munkaerő-piaci és foglalkoztatási információt nyújtani, és

– támogatni kívánt tevékenységét legalább egy éve folytatja, és

– a szolgáltatást nyújtó személy felsőfokú iskolai végzettséggel és két év szakmai tapasztalattal rendelkezik a munkaerő-piaci és foglalkozási információ nyújtása terén, valamint

– vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, és a támogatott szolgáltatást igénybe vevő személyeket a munkaügyi központtal kötött megállapodásban rögzített, azonosításra alkalmas módon nyilvántartja, valamint a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel.

12.1.3. A támogatás formája, mértéke

A támogatás – a munkaügyi központ határozatában meghatározott összegben – vissza nem térítendő formában – legfeljebb két évre adható.

12.2. A munkaerő-piaci tanácsadás támogatása

A munkaerő-piaci tanácsadás keretében az alábbi szolgáltatások támogathatók:

– munkatanácsadás,

– pályatanácsadás,

– álláskeresési tanácsadás,

– rehabilitációs tanácsadás,

– a munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz, valamint képzéshez nyújtható pszichológiai tanácsadás,

– helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás.

12.2.1. Munkatanácsadás

A munkatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy elhelyezkedését gátló körülmények feltárásával, valamint azok megszüntetésére, a sikeres elhelyezkedés megvalósítására irányuló terv kidolgozása.

12.2.2. Pályatanácsadás

A pályatanácsadás célja az azt igénybe vevő személy pályaválasztásának, pályamódosításának elősegítése, és számára érdeklődésének, képességének, személyiségének és a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő pályaterv kialakítása. A pályaválasztási tanácsadás elősegíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, az e döntésnek, valamint a munkaerő-piaci keresletnek megfelelő képzési lehetőség kiválasztását. A pályamódosítási tanácsadás segítséget nyújt új képzési irány vagy foglalkozás megtalálásához olyan személy számára, akiknek a szakmai képzettsége a személyiségének, képességének, valamint a munkaerő-piaci keresletnek nem felel meg.

12.2.3. Álláskeresési tanácsadás

Az álláskeresési tanácsadás arra irányul, hogy megkönnyítse azon személyek elhelyezkedését, akik munkát akarnak vállalni, de nem rendelkeznek az álláskereséshez szükséges ismeretekkel. Az álláskeresés formái: egyéni álláskeresési tanácsadás, valamint álláskeresési technikák oktatása, továbbá munka nélküli személyek részvételével rendszeresen tartott csoportos foglalkozás (álláskereső klub).

12.2.4. Rehabilitációs tanácsadás

A rehabilitációs tanácsadás – a munkatanácsadás, a pályatanácsadás, valamint az álláskeresési tanácsadás hatásfokának növelése érdekében – meghatározza a foglalkozási rehabilitáció irányát azon megváltozott munkaképességű személyek számára, akik képzettségi szintjüknek megfelelő munkakörbe nem közvetíthetők.

12.2.5. Pszichológiai tanácsadás

A munka-, pálya-, álláskeresési és rehabilitációs tanácsadáshoz, továbbá a munkaerő-piaci képzéshez kapcsolódóan – amennyiben arra a szolgáltatás céljának elérése érdekében szükség van – pszichológiai tanácsadás is nyújtható.

A pszichológiai tanácsadás az életvezetésből, a személyiségi problémákból eredő, elhelyezkedést akadályozó körülményeket segíti feltárni olyan munkanélküliek esetében, akik részére a munkaközvetítés hosszabb időn át eredménytelen volt.

12.2.6. A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás

A helyi (térségi) foglalkoztatási tanácsadás célja szakmai, módszertani segítségnyújtással hozzájárulni a térség foglalkoztatási helyzetének javításához, a gazdasági élet résztvevői közötti együttműködés kialakításához, a foglalkoztatási feszültségek kezeléséhez, a vállalkozási tevékenység élénküléséhez, továbbá új munkahelyek teremtéséhez.

A helyi (térségi) tanácsadás magában foglalja

– a térségben a munkaadók gazdasági, foglalkoztatási helyzetének nyomon követését, a csoportos létszámcsökkentések, a foglalkoztatási feszültségek kialakulásának megelőzése érdekében a részükre történő információnyújtást, tanácsadást,

– programok kezdeményezését a csoportos létszámleépítéssel érintett munkavállalók újbóli elhelyezkedésének, a térség gazdasági-foglalkoztatási szerkezetváltásának enyhítése érdekében, az ilyen programok kidolgozásában és megvalósításában történő közreműködést,

– kapcsolattartást a térség gazdasági életében részt vevő munkaadókkal, a térség helyi önkormányzataival, a térségben működő más szervezetekkel, közreműködésük elősegítését, a gazdasági szerkezet átalakítását, a foglalkoztatási helyzet javítását célzó programokban, továbbá

– munkaerő-piaci információk nyújtásával történő közreműködést a térségben működő területfejlesztési tanácsok döntéseinek előkészítésében, az e testületek által indított programokhoz való csatlakozást.

12.2.7. Munkaerő-piaci tanácsadás formái

A munkaerő-piaci tanácsadás az alábbi formában valósítható meg:

– egyéni tanácsadói beszélgetés,

– csoportos tanácsadás,

– strukturált csoportfoglalkozás,

– álláskereső klub,

– álláskeresési módszerek átadása,

– érdeklődés, érték, képesség, valamint személyiségvizsgálat,

– pályaismeret bővítése,

– információnyújtás.

A szolgáltatás nyújtása során tiszteletben kell tartani az emberi, állampolgári és személyiségi jogokat, továbbá a szolgáltatás tartalmát képező tevékenységet a rá irányadó szakmai, etikai szabályok szerint kell végezni.

12.2.8. A támogatás alanya

A támogatás alanya:

– a jogi személy,

– jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság,

– egyéni vállalkozó, ha a támogatni kért szolgáltatási tevékenységre jogosító vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik.

12.2.9. Támogatási feltételek

A támogatás megállapításának feltétele, hogy a pályázó

– tanácsadást végez olyan munkanélküliek részére, akiknek a munkaügyi központ a szolgáltatás igénybevételét felajánlotta, és

– támogatni kívánt tevékenységét legalább egy éve folytatja, és

– rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, továbbá

– vállalja, hogy a pályázati felhívásban meghatározott dologi feltételeket a támogatott szolgáltatás nyújtásának teljes időtartama alatt biztosítja, és a szolgáltatást igénybe vevők számát tanúsító nyilvántartást vezet, valamint a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban tudomására jutott adatokat rendeltetésszerűen használja fel.

12.2.10. A támogatás formája, mértéke

A támogatás vissza nem térítendő formában legfeljebb két évre adható, és összegét a külön jogszabályban meghatározott létszám-, idő- és költségnormák alapján kell kiszámítani. A támogatott a támogatás 80 százalékára a feladat elvégzésekor, 20 százalékára a szolgáltatás eredményének teljesítésekor jogosult. Az eredmény teljesítésének tekinthető, ha a szolgáltatás befejezését követő 3, továbbá 6 hónap elteltével a szolgáltatásban részt vevő személyek túlnyomó többsége sikeresen elhelyezkedett.

12.3. Eljárási szabályok

A munkaerő-piaci szolgáltatások nyújtása pályázati eljárás alapján támogatható.

12.3.1. Pályázat

A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell

– a pályázat célját,

– a pályázaton történő részvétel feltételeit,

– a támogatni tervezett munkaerő-piaci szolgáltatásokat, nyújtásuk időtartamát,

– a szolgáltatásoktól elvárt eredményt,

– a beszámolás módját és formáját,

– a támogatás formáját, összegét, forrását,

– a pályázat benyújtásának helyét, határidejét, a pályázatot elbíráló szerv megnevezését, a pályázat elbírálásának határidejét.

A pályázati felhívás olyan szolgáltatás nyújtásához hirdethető meg,

– amelyet a munkaügyi központ is nyújt, és

– amely tekintetében a munkaügyi központ rendelkezik a szolgáltatás szakmai ellenőrzésének személyi feltételeivel.

12.3.2. Elbírálás

A pályázat elbírálásáról – mérlegelési jogkörben eljárva – a munkaügyi központ államigazgatási határozattal dönt. A támogatás megállapításáról szóló határozatban meg kell jelölni a támogatott szolgáltatást, a szolgáltatás nyújtásától elvárt eredményt, a támogatás összegét, a támogatott jogait és kötelezettségeit, a kötelezettségszegés következményeit. A támogatás folyósításának további kérdéseit a támogatott és a támogató megállapodásban rögzíti.

12.3.3. Vonatkozó jogszabály

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat a munkaerő-piaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet tartalmazza.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!