10. A csoportos létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítését célzó támogatás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/03. számában (2004. március 25.)

10.1. A támogatás célja

A munkanélküliség megelőzése érdekében többféle támogatás nyújtható:

- a munkáltató átmeneti gazdasági nehézségeinek enyhítése érdekében a munkavállalók bérének megfizetéséhez nyújtható támogatás; az elsődleges cél ebben az esetben a foglalkoztatás stabilizálása, az elbocsátások megelőzése (munkahelymegőrzés támogatása);

- a foglalkoztató által megkívánt új ismeretek, jártasságok megszerzése érdekében a munkaviszonyban álló munkavállalók képzéséhez nyújtható támogatás (munkáltatói képzés támogatása);

- amennyiben nem kerülhető el a munkavállalók egy részének elbocsátása, a létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítéséhez nyújtható támogatás és szolgáltatások.

A csoportos létszámleépítés esetén megállapítható támogatás általában az "utolsó láncszem", amelynek alkalmazására többnyire akkor kerül sor, ha az egyéb támogatások nyújtása nem vezetett vagy nem vezethet eredményre.

A "támogatás" valójában komplex segítségnyújtás, amelynek keretében szolgáltatásokat és támogatásokat vehetnek igénybe mind a munkaadók, mind a munkavállalók, annak érdekében, hogy az elbocsátással veszélyeztetett munkavállalók még munkaviszonyuk megszűnését megelőzően újabb munkahelyeket találjanak, illetőleg tájékozódhassanak lehetőségeikről.

A segítségnyújtás akkor válhat eredményessé, ha a munkaadó és a munkaügyi központ együttműködik. Ennek keretében a munkáltató a munkavállalók munkába helyezésének elősegítése érdekében bizottságot hoz létre (MEB). A testület – a munkaügyi központ és a munkaerőpiac helyi szereplőinek bevonásával – a munkavállalók egyéni élethelyzete alapján biztosítja a megfelelő, személyre szabott szolgáltatások (információnyújtás, pálya- és munkatanácsadás, munkaközvetítés) nyújtását, tájékoztatást ad a munkanélküliek részére járó ellátásokról (munkanélküli-járadék, álláskeresést ösztönző juttatás, munkanélküliek nyugdíj előtti segélye), illetőleg a munkanélkülivé válás megelőzése érdekében igénybe vehető támogatásokról (képzések, vállalkozóvá válás, önfoglalkoztatóvá válás támogatása).

10.2. A támogatás alanya

A támogatás

- közvetlen alanya: a törvényekben szabályozott csoportos létszámcsökkentést végrehajtó munkaadó,

- közvetett alanya: az elbocsátással érintett munkavállaló.

10.2.1. Munkaadó

A támogatás szempontjából munkaadó tehát az, aki a foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt egyoldalúan megszünteti a csoportos létszámleépítés törvényben szabályozott alábbi eseteiben.

10.2.1.1. Az Mt. 94/A §-a szerinti csoportos létszámcsökkentés

Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint

- húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglakoztatása esetén legalább tíz,

- száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a munkavállalók tíz százaléka,

- háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc

munkavállaló munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon belül a működésével összefüggő ok miatt megszüntetni,

10.2.1.2. A Kjt. 38. §-ának (2) bekezdése szerinti csoportos létszámcsökkentés

A Kjt. 38. §-ának (2) bekezdése szerint csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltatónál 30 napon belül felmentésre tervezett közalkalmazottak száma

- 20 fő vagy annál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább öt fő,

- a 20-nál több és 100-nál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,

- 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább a közalkalmazottak 10 százaléka,

- 300 vagy annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.

10.2.1.3. A Kjt. 17/B §-ának (2) bekezdése szerinti csoportos létszámcsökkentés

A Kjt. 17/B §-ának (2) bekezdése szerint csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a közigazgatási szervben 30 napon belül felmentésre tervezett köztisztviselők száma

- 20 fő vagy annál kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább öt fő,

- a 20-nál több és 100-nál kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,

- 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább a közalkalmazottak 10 százaléka,

- 300 vagy annál több köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább harminc fő.

10.2.1.4. A 2001. évi XCV. törvény 59. §-ának (9) bekezdése szerinti csoportos létszámleépítés

A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 59. §-ának (9) bekezdése szerint csoportosnak minősül a létszámleépítés, ha a szervezeti egységnél egy naptári évben

- 20 főnél kevesebb rendszeresített beosztás esetén 5 fő,

- 20-nál több és 100-nál kevesebb rendszeresített beosztás esetén 10 fő,

- 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb rendszeresített beosztás esetén legalább az állomány 10 százaléka,

- 300 vagy annál több rendszeresített beosztás esetén legalább 30 fő felmentése tervezett.

10.2.1.5. Konzultáció

Ha a munkaadó csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a munkavállalók képviselőivel konzultációt kezdeményezni, és azt a döntések meghozataláig vagy a megállapodások megkötéséig folytatni.

10.2.1.6. Tájékoztatás

A munkaadó a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett telephely szerint illetékes munkaügyi központot a rendes felmondás közlését legalább harminc nappal megelőzően írásban tájékoztatja. Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók

- személyi adatait (ideértve a taj-számát is),

- utolsó munkakörét,

- szakképzettségét,

- átlagkeresetét.

Ha a munkaadó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, felmondása jogellenesnek minősül.

10.2.2. Közvetett alany

A támogatás közvetett alanya: az a munkavállaló, közalkalmazott, köztisztviselő, továbbá hivatásos és szerződéses katona (a továbbiakban: munkavállaló), akinek foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát a munkaadó csoportos létszámleépítés keretében egyoldalúan megszünteti.

10.3. A támogatás megállapításának feltételei

A támogatás akkor nyújtható, ha a munkaadó

- a törvényben előírt, a csoportos létszámleépítésre vonatkozó konzultáció megkezdése iránt intézkedett, és

- vállalja, hogy a létszámleépítéssel érintett telephelyein a létszámleépítés hátrányos következményeinek enyhítése érdekében a létszámleépítéssel érintett munkavállalók munkába helyezését elősegítő bizottságot (MEB) hoz létre és működtet, és

- nyilatkozik arról, hogy a MEB működéséhez milyen módon és mértékben járul hozzá, továbbá arról, hogy

- vállalja a MEB működése alatt, valamint a tevékenységének befejezésekor – a munkaügyi központtal kötött megállapodásban foglaltak szerint – a támogatás felhasználásáról szóló elszámolás és értékelés elkészítését.

10.4. A támogatás formája, mértéke

A MEB (MEB-ek) működéséhez – bizottságonként – legfeljebb egymillió forint vissza nem térítendő támogatás nyújtható az MPA foglalkoztatási alaprészéből, legfeljebb 12 hónapra történő felhasználásra.

A támogatás a MEB működésével összefüggő kiadásokra használható fel, így különösen

- a MEB vezetőjének tiszteletdíja és az azt terhelő társadalombiztosítási járulék,

- szakértők, oktatók, előadók díjazása és az azok után fizetendő társadalombiztosítási járulék,

- a MEB vezetőjének, tagjainak és a meghívott előadóknak az utazási költségei,

- a MEB ülésével összefüggő kiadások, valamint a munkájával kapcsolatos tájékoztatók szervezésének költségei,

- a MEB munkájához szükséges kiadványok előállítása, terjesztése,

- a MEB tevékenységével, programjával összefüggő hirdetési költségek,

- a MEB által szervezett szolgáltatások (pl. állásbörzék, munka-, pályatanácsadás, helyi, térségi tanácsadás, kihelyezett információs iroda működtetése).

A támogatás nem számolható el azokra az ingyenes szolgáltatásokra, amelyeket a munkaügyi központ vagy megbízásából közhasznú szervezet nyújt a létszámleépítéssel érintett munkavállalók számára.

A támogatás folyósítása akkor kezdődhet meg, ha a munkaadó teljesítette a munkaügyi központ irányában fennálló tájékoztatási kötelezettségét.

10.5. Eljárási szabályok

A támogatás iránti kérelem a munkaviszony megszüntetésére vonatkozó intézkedés első munkavállalóval történő közlésig terjeszthető elő a létszámcsökkentéssel érintett telephely(ek) szerint illetékes munkaügyi központnál.

10.5.1. Kérelem

A kérelemnek tartalmaznia kell a munkaadó

- adatait,

- nyilatkozatát a MEB létesítéséről,

- a MEB működéséhez biztosított hozzájárulás formáját és mértékét,

- a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számára nyújtandó szolgáltatásokra vonatkozó terveit, továbbá

- a MEB működtetésére, valamint az általa szervezett programokra készített előzetes költségvetést.

A kérelemhez csatolni kell a létszámleépítést megelőzően a munkavállalók képviselőivel lefolytatott konzultációban részt vevők részére megküldött írásos tájékoztatót, a konzultációban részt vevők által a MEB létrehozására megkötött előzetes együttműködési megállapodást.

10.5.2. Elbírálás

A munkaügyi központ mérlegelési jogkörben eljárva dönt a kérelem elbírálásáról. A támogatás mértékét a térség munkaerő-piaci helyzetétől, a csoportos létszámleépítésben érintett munkavállalók számától és az e célra rendelkezésre álló pénzügyi keret nagyságától függően határozza meg.

10.5.3. Vonatkozó szabály

A támogatás megállapítására vonatkozó részletes szabályokat az Flt. 22. §-a, valamint az R. 21/A-21/B §-ai tartalmazzák.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. március 25.) vegye figyelembe!