10. Ügyvédek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. január 1.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2004/01. számában (2004. január 1.)

A 2003. évi XI. törvény a magyar uniós csatlakozással módosítja az ügyvédi törvényt, s bevezeti az úgynevezett európai közösségi jogász fogalmát.

10.1. Európai közösségi jogász

Európai közösségi jogásznak minősül az, aki az Európai Unió valamely tagállamának állampolgára, és a jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosult az Európai Unió valamely tagállamában.

10.1.1. Az európai közösségi jogász nyilvántartása

Aki európai közösségi jogászként a Magyar Köztársaság területén állandó jelleggel kíván ügyvédi tevékenységet folytatni, köteles kérelmezni, aki pedig eseti jelleggel szolgáltatást nyújtóként kíván ügyvédi tevékenységet folytatni, kérelmezheti az európai közösségi jogászok kamara által vezetett névjegyzékébe történő felvételét.

10.1.1.1. A névjegyzék tartalma

A névjegyzék tartalmazza az európai közösségi jogász

- családi és utónevét,

- állampolgárságát,

- születési helyét és idejét, anyja nevét (ezek nem nyilvánosak),

- más tagállambeli és – ha van – belföldi címét,

- egyetemi diplomájának, továbbá – ha rendelkezik ilyennel – ügyvédi tevékenységre jogosító vizsgáját tanúsító oklevelének számát és keltét, tudományos fokozatát, szakjogászi végzettségét,

- irodájának, alkalmazott esetében munkáltatójának, és – ha van – az együttműködő ügyvéd irodájának címét, telefon- és telefaxszámát, e-mail címét, ha együttműködési szerződés megkötésére nem került sor, az elérhetőségi adatait,

- névjegyzékbe vételének időpontját, a határozat számát,

- tevékenysége megkezdésének, felfüggesztésének, szünetelésének és megszűnésének időpontját,

- tevékenysége jellegét (állandó jellegű, eseti szolgáltatást nyújtó vagy alkalmazott),

- által megjelölt idegen nyelvet, amelyen az ügyvédi tevékenység folytatását vállalja,

- saját tagállama nevét,

- saját tagállama szerinti szakmai megnevezését (szükség szerint annak magyar nyelvű kiegészítő magyarázatával együtt), továbbá

- saját tagállama szerinti ügyvédi társulásának szakmai megnevezését.

A Magyar Ügyvédi Kamara az adatokról központi nyilvántartást vezet.

10.1.2. Az európai közösségi jogász felvétele a kamarába

A névjegyzékbe felvett európai közösségi jogászt kérelmére a kamarába ügyvédként fel kell venni, ha

- megfelel a törvényben foglalt követelményeknek,

- az általa ellátott ügyek számára és jellegére vonatkozó iratokkal, illetve a kamara külön felhívására személyes meghallgatáson hitelt érdemlően igazolja, hogy a Magyar Köztársaság területén megszakítás nélkül három éven át folytatott ügyvédi tevékenységet a magyar joggal kapcsolatban (ideértve az Európai Unió jogának magyarországi alkalmazásával kapcsolatos tevékenységet is), és

- a személyes meghallgatáson bizonyítja, hogy rendelkezik az ügyvédi tevékenység gyakorlásához szükséges szintű magyar nyelvtudással.

A névjegyzékbe felvett európai közösségi jogász kérelmére a kamarába ügyvédként felvehető abban az esetben is, ha megszakítás nélküli magyarországi ügyvédi tevékenysége a hároméves időtartamot eléri, de a magyar joggal kapcsolatos ügyvédi tevékenysége (ideértve az Európai Unió jogának magyarországi alkalmazásával kapcsolatos tevékenységet is) három évnél rövidebb időtartamú, és egyébként megfelel a törvényben írt feltételeknek.

Az európai közösségi jogász a kamarába történő felvétellel a kamara teljes jogú tagjává válik. Az ügyvéd megjelölés mellett továbbra is jogosult a saját tagállama szerinti szakmai megnevezését szerepeltetni névhasználatában.

10.1.3. Az európai közösségi jogász működése

Az európai közösségi jogász bármelyik ügyvédi tevékenységet végezheti. Névhasználatában kizárólag a saját tagállama szerinti szakmai megnevezését szerepeltetheti, továbbá köteles feltüntetni a saját tagállama hivatalos nyelvén azon szakmai szervezetének megjelölését, amelynek tagja. A szakmai megnevezést magyar nyelvű kiegészítő magyarázattal is el kell látni, ha az az ügyvéd megnevezéssel összetéveszthető.

Ha az európai közösségi jogász bármely ügyvédi tevékenységet eseti jelleggel szolgáltatást nyújtóként névjegyzékbe vétel nélkül végzi, a kamara, a bíróság (hatóság) vagy megbízója felhívására köteles okirattal igazolni, hogy a jogszabályban meghatározott szakmai megnevezések valamelyike alatt ügyvédi tevékenység folytatására jogosult. Ha e kötelezettségének nem tesz eleget, a Magyar Köztársaság területén ügyvédi tevékenységet nem folytathat.

10.1.3.1. Képviselet

Ha az európai közösségi jogász eseti jelleggel szolgáltatást nyújtóként bíróság vagy más hatóság előtt képviseletet lát el, köteles e tevékenységéről a szolgáltatás nyújtásának helye szerint illetékes területi kamarát értesíteni, a neve, saját tagállamának ügyvédi nyilvántartását vezető szervezetének megnevezése, nyilvántartási száma megjelölése, a saját tagállama szerinti szakmai megnevezése és elérhetőségi adatai egyidejű közlésével.

Azokban az ügyekben, amelyekben jogszabály kötelező jogi képviseletet ír elő, az európai közösségi jogász csak akkor láthatja el a képviseletet, ha e célból ügyvéddel vagy ügyvédi irodával együttműködési szerződést kötött. Az európai közösségi jogász mindazokban a kötelező jogi képviseletet igénylő ügyekben, amelyekben megbízója képviseletében első alkalommal jár el bíróság vagy más hatóság előtt, köteles az együttműködési szerződést, ha az nem magyar nyelvű, annak hiteles magyar fordítását bemutatni. Ha az együttműködési szerződés megszűnik, ennek tényét az európai közösségi jogász írásban haladéktalanul köteles bejelenteni annak a bíróságnak és hatóságnak, amelyek előtt az együttműködés létrejöttét korábban igazolta. (A Magyar Ügyvédi Kamara szabályzatban határozza meg az együttműködési szerződés főbb tartalmi elemeit.)

10.1.3.2. A társas működés formái

Ügyvédi iroda alapítására, továbbá ügyvédi irodában tagsági viszony létesítésére a kamarai nyilvántartásba vett európai közösségi jogász is jogosult. Ha az irodának kizárólag európai közösségi jogász tagja van, vagy az iroda nevében nem szerepel legalább egy ügyvéd tag családi neve, az iroda megnevezésében az ügyvédi iroda helyett az iroda kifejezést kell alkalmazni. Az ügyvédi iroda, illetve az iroda megnevezése tartalmazhatja annak az Európai Unió valamely tagállamában bejegyzett ügyvédi társulásnak az idegen nyelvű megnevezését, amelynek tagja az európai közösségi jogász. Az irodára az ügyvédi irodára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

10.2. Ellenjegyzés, képviselet

Ha az ügyvéd által ellenjegyzett okiratban foglalt jognyilatkozat joghatásának kiváltásához bíróság vagy más hatóság olyan eljárása szükséges, amelyben a jogi képviselet kötelező, a jogi képviselet ellátására az okiratot ellenjegyző ügyvéd a jogosult.

10.3. Közreműködő igénybevétele

Az ügyvéd a megbízás ellátásához alkalmazott ügyvédje, ügyvédjelöltje, a nála működő külföldi jogi tanácsadó, továbbá más ügyvéd, illetve európai közösségi jogász, alkalmazott európai közösségi jogász közreműködését is igénybe veheti, kivéve ha ezt a megbízó a megbízás létrejöttekor írásban kizárta.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2004. január 1.) vegye figyelembe!