2003. évi támogatások kis- és középvállalkozásoknak

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 21.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2003/03. számában (2003. március 21.)
A pénz mindig jól jön a vállalkozásoknak, különösen, ha vissza nem térítendő állami támogatás formájában érkezik. Immár hozzáférhetővé váltak a gazdaság szereplői számára elnyerhető támogatásokra vonatkozó idei pályázatok, amelyek áttekintése a konkrét anyagi előnyökön túl azért is fontos a cégek számára, mert a gazdaság szereplőinek juttatott állami támogatások rendszere sokat elárul a gazdaságot irányítók aktuális elképzeléseiről, a célzott folyamatokról is. Tematikus összeállításunkban azokat a pályázatokat ismertetjük, amelyek a kis- és középvállalkozások számára nyújtanak különböző lehetőségeket terveik megvalósításához. Ennek megfelelően foglalkozunk a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból meghirdetett pályázatokkal, a SMART Hungary Beruházásösztönzési Program pályázataival, valamint a Kereskedelemfejlesztési Célelőirányzatból meghirdetett pályázattal. Külön teret szentelünk a foglalkoztatást elősegítő támogatásoknak, amelyek egy része szintén pályázat útján érhető el.

1. A Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból meghirdetett pályázatok

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium a Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program keretében a Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból a következő pályázatokat hirdette meg:

1.1. A feldolgozóiparban működő mikro- és kisvállalkozások modernizációját és technológia-fejlesztését szolgáló beruházások támogatása
(Kódszám: SZVP-2003-1)

1.1.1. A pályázat célja

A pályázat célja a stabil piaci és pénzügyi háttérrel rendelkező mikro- és kisvállalkozások nemzetközi versenyképességét szolgáló új termékek kifejlesztésének, csúcstechnológia bevezetésének és a technológiaváltásnak, a modernizációt eredményező új technológiai eljárások alkalmazásának elősegítése.

1.1.2. A pályázók köre

Támogatásban azok a mikro- és kisvállalkozások részesíthetők, amelyek főtevékenysége az alábbi feldolgozóipari ágazatokhoz tartozik:

Ágazat neve TEÁOR-szám

Fafeldolgozás 20.10-20.52

Papírgyártás, kiadói, nyomdai tevékenység 21.11-22.33

Vegyi anyag, termék gyártása 24.11-24.70

Gumi-, műanyag termék gyártása 25.11-25.24

Egyéb nemfém ásványi termék gyártása 26.11-26.82

Gép, berendezés gyártása 29.11-29.72

Villamos gép, műszer gyártása 30.01-33.50

1.1.3. Pályázati feltételek

A támogatás kizárólag a pályázó főtevékenységéhez kapcsolódó, és az alábbi területeken megvalósuló fejlesztésekhez adható:

– új termékek kifejlesztése,

– technológiaváltás elősegítése,

– csúcstechnológia alkalmazásának elősegítése,

– új eljárások bevezetése.

Támogatásban részesíthető költségek: műszaki gépek beszerzése (kizárólag új gép).

A csúcstechnológia bevezetése előnyben részesül. Csúcstechnológiának az minősül, ami az adott tevékenység szempontjából a technológiailag elérhető legjobb paraméterekkel rendelkezik.

1.1.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a beruházási költségek 30 százaléka, de maximum 10 millió forint.

1.2. Korszerű vállalatirányítási rendszerek támogatása kis- és középvállalkozások részére
(Kódszám: SZVP-2003-2)

1.2.1. A pályázat célja

A pályázat célja a vezetői információs rendszerek felhasználásának elősegítése, alapvetően olyan informatikai szolgáltatások elterjesztésével, ami lehetővé teszi, hogy a vezetők gyorsan és komplex módon tudják áttekinteni a döntéshez szükséges adatokat.

1.2.2. A pályázók köre

A pályázók körét a kis- és középvállalkozások (a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kivételével) jelentik. A támogatottak köre a kis- és középvállalkozásoknak arra a részére terjed ki, amelyek komplex tevékenységet folytatnak, és/vagy olyan dinamikusan fejlődnek, hogy nagyvállalatokká fejlőd(het)nek. A kis- és középvállalkozásoknál ma még nem terjedt el széleskörűen a nagyvállalatoknál már bevált vállalatirányítási rendszerek alkalmazása, amit viszont a hatékony vezetési színvonal elérése indokolna.

1.2.3. Pályázati feltételek

Támogatható költségek: a vezetői információs rendszer bevezetésének költségei (hardver-, szoftver- és rendszerdíj).

A támogatás belső modulrendszerek összekapcsolása, illetve hiányzó rendszerek pótlása mellett már meglévő rendszer fejlesztésére, frissítésére is fordítható, amennyiben a korszerűsítés együtt jár új modul beépítésével. Támogatás nem adható a gazdálkodás csak egy részterületét átfogó rendszer kialakítására, és kizárólag hardvereszközök beszerzésére.

1.2.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a támogatható költségek 40 százaléka, de maximum 5 millió forint.

1.3. A mikro- és kisvállalkozások piaci versenyképességét javító üzleti tanácsadói szolgáltatások támogatása
(Kódszám: SZVP-2003-3)

1.3.1. A pályázat célja

A mikro- és kisvállalkozások körében is általánosan elterjedt a könyvelési és adótanácsadás felhasználása, de egyéb célra még alig vesznek igénybe tanácsadói szolgáltatást. Mivel a tanácsadók tevékenysége jelentősen képes javítani a vállalkozások piaci pozícióját, és hatékony eszköze a vállalkozói kultúra fejlesztésének, ezért a pályázat feladata a tanácsadói szolgáltatások felhasználásának növelése a kisebb vállalkozások számára.

1.3.2. A pályázók köre

A pályázók a mikro- és kisvállalkozások (mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kivételével) közül kerülhetnek ki.

1.3.3. Pályázati feltételek

Támogatható költségek: tanácsadói óradíj.

A támogatás olyan üzleti tanácsadói szolgáltatásokhoz igényelhető, amely szolgáltatásokat a következő feltételeknek megfelelő tanácsadók nyújtják:

– belföldi székhelyű,

– gazdasági társaságok,

– közhasznú társaságok,

– szövetkezetek,

– egyéni vállalkozók,

amelyek legalább két éve működnek, jelentős szakmai tapasztalattal rendelkeznek, és a mikro- vagy kisvállalkozások széles köre számára képesek magas színvonalú üzleti tanácsadói (menedzsment, marketing, termékfejlesztés, logisztika) szolgáltatást nyújtani.

1.3.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a tanácsadói óradíj legfeljebb 50 százaléka, de maximum 15 ezer forint óránként és legfeljebb 750 ezer forint.

1.4. Az európai uniós követelményeknek való megfelelés támogatása szakmaspecifikus oktatással, információs eszközök készítésével (Kódszám: SZVP-2003-4)

1.4.1. A pályázat célja

A pályázat célja a mikro-, kis- és középvállalkozások felkészítése Magyarország EU-csatlakozására, az Európai Unió egységes belső piacán való működésre, az európai uniós követelményeknek való megfelelésre. A sikeres felkészülés alapja a kkv-k versenyképességének növelése, illetve a vállalkozói kultúra fejlesztése, melyet a pályázati felhívás az oktatási-képzési, illetve egyéb információs szolgáltatások támogatása révén valósít meg.

1.4.2. A pályázók köre

A támogatásért az alábbi, belföldi székhelyű, jogi személyiséggel rendelkező szervezetek nyújthatnak be pályázatot:

– országos, regionális és helyi gazdasági érdek-képviseleti szervezetek,

– civil szervezetek,

– országos szakmai szövetségek,

– gazdasági kamarák,

– önkormányzati társulások,

– kistérségi társulások.

A pályázónak be kell mutatnia, hogy rendelkezik az integrációs felkészítéshez szükséges európai uniós és egyéb gazdasági és szakmai ismeretekkel, a feladat végrehajtásához szükséges humán erőforrásokkal, a vállalt tevékenységgel kapcsolatos referenciákkal, és

– képes a pályázat keretében támogatott felkészítő programok megszervezésére és lebonyolítására, valamint az ezekhez kapcsolódó információs eszközök létrehozására és terjesztésére,

– képes a mikro-, kis- és középvállalkozásokkal való közvetlen kapcsolattartásra és a legszélesebb körben, igazolhatóan a legnagyobb számban a programba való bevonásukra,

– igazolja, hogy a foglalkoztatni kívánt oktatói kör megfelel a pályázati útmutatóban ismertetett, a programmegvalósítás minőségét és színvonalát garantáló követelményeknek.

1.4.3. Pályázati feltételek

Támogatható tevékenységek:

– ágazatorientált és szakmaspecifikus oktatás-képzés,

– ágazatorientált és szakmaspecifikus integrációs ismeretanyagot tartalmazó nyomtatott, elektronikus és képi információs eszközök létrehozása és terjesztése (kiadvány, számítógépes program, CD-ROM).

A két tevékenység együttesen és külön-külön is támogatható.

1.4.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a támogatható költségek legalább 70 százaléka, legfeljebb 90 százaléka, maximum 10 millió forint.

1.5. A mikro-, kis- és középvállalkozások beszállítói tevékenységét javító támogatás (Kódszám: SZVP-2003-5)

1.5.1. A pályázat célja

A pályázat a beszállítói kapcsolatok kiépítését és erősítését hivatott szolgálni. A támogatás olyan színvonalú kapacitások létrehozását kívánja elősegíteni, amelyek lehetővé teszik, hogy a vállalkozások be tudjanak kapcsolódni a beszállítói hálózatba, és meg tudjanak felelni a beszállítói lánchoz való tartozás követelményeinek.

1.5.2. A pályázók köre

A támogatásra pályázhatnak a beszállítónak minősülő mikro-, kis- és középvállalkozások. A pályázat szempontjából beszállítónak minősülő cégek: amelyek alkatrészeket, részegységeket vagy termékeket (közös néven: termékek) állítanak elő vagy ezen termékeken megmunkálásokat végeznek (a termékek hozzáadott értékét növelik), és e termékek a vevők (más cégek) által magasabb szintű termékekbe, ill. végtermékekbe kerülnek beszerelésre, vagy beépítésre. A termékeket jellemzően nem a piaci forgalomban értékesítik. A beszállítói tevékenységből származó nettó árbevétel a cég nettó árbevételének több mint 50 százalékát teszi ki. A fentiek vonatkozásában az anyagmentes bérmunka is beszállításnak minősül. A tartós beszállítói kapcsolat létét/létrehozását a pályázónak bizonyítania kell az ezt igazoló szerződéssel/szándéknyilatkozattal.

1.5.3. Pályázati feltételek

Támogatásban részesíthető költségek:

– termelőberuházás (műszaki gépek, berendezések beszerzése; ingatlan építése, bővítése; know-how vagy licenc vásárlása),

– számítástechnikai (hardver, szoftver) fejlesztés.

A pályázónak be kell mutatnia, hogy képes

– a beszállítói hálózat létrehozására vagy bővítésére,

– a nagyvállalatokkal (multinacionális cégekkel) együttműködni.

1.5.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a támogatható költségek 50 százaléka, de maximum 10 millió forint.

1.6. A mikro-, kis- és középvállalkozások közötti hálózatépítés támogatása (Kódszám: SZVP-2003-6)

1.6.1. A pályázat célja

A pályázat célja a hálózati együttműködési szerveződés kialakításának, meglévő hálózatok szorosabbá válásának, a különböző hálózatépítő eszközök (pl. közös marketing, közös logó, közös hirdetések stb.) alkalmazásának előmozdítása. A hálózati funkciók közös ellátása hatékonyabban végezhető, mint önállóan, ezért a hálózati tagok versenyképessége javulhat, ill. a nagyvállalatokkal szembeni hátrány csökkenhet.

1.6.2. A pályázók köre

Pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások (a mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kivételével).

1.6.3. Pályázati feltételek

Támogatásban részesíthető költségek:

– új hálózatok alapításának,

– meglévő hálózatok fejlesztésének,

– közös logisztikai rendszerek kialakításának

hálózati infrastrukturális költségei (hardver, szoftver, adatbázis kialakítása vagy fejlesztése, hálózatépítési és -fejlesztési költségek).

A hálózatban legalább 5 vállalkozásnak kell részt vennie, amelyeknek a hálózat működtetésére és a benyújtott pályázat megvalósítására vonatkozó szerződéssel kell rendelkezniük. A pályázatot a hálózatépítésben részt vevő bármelyik vállalkozás benyújthatja, amely ezt elvállalja, és amelyet ezzel a többi vállalkozás a szerződésben megbízott.

1.6.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

A projektben részt vevő A támogatható költségek

hálózati tagok legfeljebb 40 százaléka,

(vállalkozások) száma de maximum

5-10 tag 8 millió Ft

11-20 tag 10 millió Ft

20 felett 12 millió Ft

1.7. Támogatás a mikro-, kis- és középvállalkozások részére minőségirányítási rendszer bevezetéséhez és tanúsíttatásához (Kódszám: SZVP-2003-7)

1.7.1. A pályázat célja

A pályázat célja a minőségi menedzsment kialakításának, a minőségi szemlélet erősítésének, a vállalkozások versenyképessége javításának, a beszállítói kapcsolatok bővítésének, valamint a nemzetközi szabványoknak való megfelelés elősegítése az Európai Unió jogi szabályozásának megfelelő irányítási rendszer bevezetésének és tanúsíttatásának támogatásával.

1.7.2. A pályázók köre

A támogatásra az ipari (TEÁOR 10-37.2) és az építőipari (TEÁOR 45) tevékenységet folytató mikro-, kis- és középvállalkozások pályázhatnak.

1.7.3. Pályázati feltételek

Támogatásban részesíthető költségek: az ISO 9001:2000 szabvány előírásai szerinti minőségirányítási rendszer bevezetésének és tanúsíttatásának költségei.

1.7.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke:

A támogatható költségek maximum 50 százaléka, illetve a vállalkozás létszámától függően a következő:

0-9 fő: max. 600 ezer Ft,

10-49 fő: max. 800 ezer Ft,

50-99 fő: max. 1000 ezer Ft,

100-249 fő: max. 1200 ezer Ft.

1.8. A mikro- és kisvállalkozások interneten való megjelenésének támogatása (Kódszám: SZVP-2003-8)

1.8.1. A pályázat célja

Az interneten saját honlappal való megjelenéssel a vállalkozások széles körben megismertethetik potenciális partnereikkel tevékenységüket, termékeiket, szolgáltatásaikat. A honlap megjelentetése nem eredményezi ugyan az elektronikus kereskedelem bevezetését, de előfeltétele annak, és megteremti a továbblépés lehetőségét ezen az úton. A pályázat közvetlen feladata az informatikai kultúra fejlesztése, távlatilag pedig elősegíteni az e-kereskedelem kialakítását.

1.8.2. A pályázók köre

A támogatásra a mikro-, kis- és középvállalkozások (mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kivételével) pályázhatnak.

1.8.3. Pályázati feltételek

Támogatásban részesíthető költségek: a vállalkozások saját honlapja kialakításának költsége.

A honlapnak minimálisan az alábbi elemeket kell tartalmaznia:

– a vállalkozás adatai, elérhetősége, nyitva tartása, legalább egy e-mail cím,

– aktuális árjegyzék,

– terméklista, szolgáltatások jegyzéke,

– a honlap látogatóinak számát számláló indikátor,

– a bejelentkezőlapon olvasható legyen, hogy "A honlap a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium támogatásával valósult meg.",

– termék, szolgáltatás forgalmazása esetén azok leírása (akár link formájában is).

A honlap frissítését tartalmi változás esetén 2 héten belül el kell végezni.

1.8.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a támogatható költségek 40 százaléka, de maximum 300 ezer forint.

1.9. A mikro-, kis- és középvállalkozások fejlesztéseit segítő kamattámogatás (Kódszám: SZVP-2003-9)

1.9.1. A pályázat célja

A pályázat célja a fejlődésre képes, innovatív mikro-, kis- és középvállalkozások piaci pozícióit, versenyképességének javulását szolgáló beruházások megvalósításának előmozdítása, a hitelhez jutás segítése, illetve az önálló orvosi tevékenység gyakorlásához szükséges feltételek megteremtésének támogatásával az egészségügyi reform és a humánszolgáltatást végző kisvállalkozások fejlődésének előmozdítása.

1.9.2. A pályázók köre

Pályázhatnak a mikro-, kis- és középvállalkozások (mezőgazdasági tevékenységet folytató vállalkozások kivételével), illetve a háziorvosi, házi gyermekorvosi vagy fogorvosi tevékenységet folytató, ÁNTSZ-engedéllyel rendelkező magánszemélyek (magyar állampolgárságú természetes személyek), vagy belföldi székhelyű háziorvosi vállalkozások (egyéni vállalkozók, gazdasági társaságok, közhasznú társaságok, szövetkezetek).

1.9.3. Pályázati feltételek

A támogatás az alábbi célokra felvett hitelekhez kapcsolódóan vehető igénybe:

– a vállalkozás piaci pozícióit, versenyképességének javulását eredményező beruházások,

– háziorvosi működtetési jog vásárlására és/vagy szakmai működéshez szükséges gép, műszer, egyéb berendezés vásárlására és/vagy szakmai működéshez szükséges rendelő vásárlásához, illetve építéséhez.

1.9.4. Elnyerhető támogatás

A támogatás formája: vissza nem térítendő kamattámogatás.

A támogatás mértéke:

– a mindenkori jegybanki alapkamat 40 százaléka,

– az 1. évben 70 százalék, a 2. évben 60 százalék, a 3. évben 50 százalék, a 4. évben 40 százalék, az 5. évben 40 százalék, a mindenkori jegybanki alapkamat százalékában kifejezve.

A támogatás időtartama:

– a hitel futamideje, de legfeljebb a hitel folyósításának megkezdésétől számított 4 év,

– a hitel futamideje, de legfeljebb a hitel folyósításának megkezdésétől számított 5 év.

1.10. Gyakorlati tudnivalók

A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a pályázati útmutató és a formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a pályázati felhívásban és útmutatóban nem szabályozott kérdésben "Az államháztartás működési rendjéről" szóló többször módosított 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, valamint "A Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról" szóló többször módosított 1/2001. (I. 5.) GM rendelet előírásait és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat kell alkalmazni.

1.10.1. Kizáró okok

Nem vehet részt a pályázati rendszerben azon pályázó, aki/amely:

– csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás alatt áll;

– mezőgazdasági tevékenységet (TEÁOR-szám: 01.11- 05.02) akár fő-, akár melléktevékenységként folytat;

– az elmúlt 2 évben a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló vagy adóbevallás alapján veszteségesen gazdálkodott;

– a jóváhagyott, utolsó éves beszámoló alapján a saját tőkéje negatív volt;

– a pályázat keretében már részesült támogatásban.

A gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 288-291. §-aiban meghatározott ellenőrzött társaság és a befolyással rendelkező (kapcsolódó vállalkozások) egy vállalkozásnak minősülnek.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike teljesül, az a pályázat elbírálásból való kizárását eredményezi.

Nem nyújtható támogatás azon pályázó részére, aki/ amely:

– a pályázat benyújtását megelőző három naptári éven belül az államháztartás alrendszereiből juttatott valamely támogatással összefüggésben a támogatási szerződésben vállalt kötelezettségét nem, vagy csak részben teljesítette;

– 60 napot meghaladó nem vitatott vagy bíróság által megállapított jogerős adó vagy adók módjára behajtható köztartozással rendelkezik, kivéve ha az adóhatóság a szervezet számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett;

– a pályázat benyújtását megelőző két naptári éven belül az államigazgatási szerv határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatása miatt jogerősen bírság megfizetésére kötelezett;

– a tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyekkel nem rendelkezik;

– ha hitelt érdemlően bebizonyosodik, hogy a pályázó a pályázat szakmai, pénzügyi tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgáltatott a pályázat benyújtásakor.

Amennyiben a fenti pontok bármelyike teljesül, a pályázó részére támogatás nem folyósítható.

1.10.2. A projekt sajátforrás-igénye

Saját forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított bankszámlakivonat fogadható el. Saját forrásként készpénz és értékpapír nem vehető figyelembe.

Az áfa visszaigénylésére jogosult pályázók esetén legalább a projekt visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összköltségének 25 százalékát kitevő saját forrással kell rendelkeznie, amelybe bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be.

Az áfa visszaigénylésére nem jogosult pályázók esetén legalább a projekt bruttó összköltségének 25 százalékát kitevő saját forrással kell rendelkeznie, amelybe bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be. Az egyszerűsített vállalkozói adó alanya az áfa visszaigénylésére nem jogosult vállalkozásnak minősül.

Az áfa arányosítással történő meghatározása esetén a pályázónak legalább a projekt visszaigényelhető áfa nélküli összköltségének 25 százalékát kitevő saját forrással kell rendelkeznie, amelybe bankhitel, tagi kölcsön, magánkölcsön, az államháztartás alrendszereiből kapott támogatás nem számítható be.

1.10.3. Biztosíték

Egyes pályázatok esetében a szerződéskötés feltétele, hogy a pályázó a pályázati útmutatóban meghatározott feltételek szerinti biztosítékkal rendelkezzen.

1.10.4. Tevékenység támogatását kizáró feltétel

A támogatást a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett projektre nem lehet igényelni. (A pályázat benyújtása időpontjának definícióját lásd később.)

A projekt megkezdésének minősítését a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 9. §-ának (5) és (6) bekezdései szabályozzák, valamint az egyes pályázatokhoz tartozó útmutatók részletesen ismertetik.

Amennyiben a projekt megvalósítása több célterületen történik, úgy a projekt megkezdésének az egyes célterületek kezdő időpontjai közül a legkorábbi időpont számít.

Egy projekthez a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) által meghirdetett különböző pályázati felhívások közül csak egy felhívás keretében lehetséges támogatást igényelni. Amennyiben a pályázat elutasításra vagy visszavonásra került, a projekt támogatására módosított, átdolgozott pályázat benyújtása lehetséges.

1.10.5. Elszámolható költségek

A projekt költségvetésében azok a költségek számolhatók el, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a projekt végrehajtásához, és megfelelnek a költséghatékonyság elvének, nem haladják meg az adott piacon általánosan elfogadott mértéket. A pályázat benyújtásakor a költségeket árajánlattal kell alátámasztani, az elszámolás során számlákkal kell azonosítani és igazolni.

A projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek kell lenni ahhoz, hogy a fentiek alapján meghatározott elszámolható költségek besorolását meg lehessen állapítani.

1.10.6. Nem elszámolható költségek

Nem elszámolhatók

– a tanácsadó cég igénybevételének díja, felméréssel, a dokumentációk elkészítésével kapcsolatos költségek,

– az előkészítési célú tevékenység költségei (pályázati díj, pályázatkészítési díj, közjegyzői díj stb.),

– a reprezentációs költségek,

– a fejlesztés megvalósításában közreműködő saját alkalmazottak időarányos bére és közterhe,

– a visszaigényelhető áfa.

1.10.7. A támogatás formája

A támogatás formája: 8 pályázat esetében a pályázó működési támogatásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatás (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás), egy pályázat esetében (SZVP-2003-9) vissza nem térítendő kamattámogatás.

Vissza nem térítendő támogatás igénylésénél a támogatás számításának alapja a projekt visszaigényelhető áfa nélküli összes költsége.

A támogatás csak abban az esetben igényelhető a projekt áfát is tartalmazó összköltsége után, ha a kedvezményezettnek a támogatásból finanszírozott projekttel kapcsolatban nincs áfa-visszaigénylési jogosultsága.

1.10.8. Pályázattal elnyerhető támogatás mértéke

Az SZVP-2003-1 kódszámú pályázat kivételével a többi pályázat keretében csekély összegű (de minimis) támogatás nyerhető el. Egy vállalkozásnak csekély összegű támogatási jogcímen odaítélt támogatás támogatástartalma – három év vonatkozásában – nem haladhatja meg a 163/2001. Korm. rendelet 40. § (4) bekezdésében meghatározott (százezer eurónak megfelelő forint) összeget. Ezen a jogcímen nem részesülhetnek támogatásban az exporthoz közvetlenül kapcsolódó tevékenységek. A szállítási ágazatban tevékenykedő vállalkozások a támogatást kizárólag a belföldi szállítási tevékenységük fejlesztésére vehetik igénybe.

1.10.9. Hátrányos helyzetű megyék

Amennyiben a pályázó székhelye Szabolcs-Szatmár-Bereg, Nógrád, Borsod-Abaúj-Zemplén, Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Bács-Kiskun és Somogy megyében található, és a projekt teljes mértékben ezekben a megyékben valósul meg, akkor a támogatás mértéke általában 25 százalékkal meghaladja az általános mértéket.

1.10.10. Eljárásrend csökkentett mértékű támogatás esetén

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. A csökkentett mértékű támogatáshoz kapcsolódó nyilatkozattételi és eljárásrendi tudnivalókat, kötelezettségeket a pályázati útmutató tartalmazza.

1.10.11. A pályázat benyújtása

A pályázat az alábbi fő részekből áll:

– pályázati formanyomtatvány,

– mellékletek.

A pályázat kizárólag magyar nyelven nyújtható be. Kézzel írott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

A pályázatot a pályázati útmutatóban meghatározott eredeti és másolati példányban kell benyújtani. Az eredeti példányt a borítón "E" betűvel kell megjelölni, és abban az eredeti (nem másolt!) formanyomtatványokat elhelyezni.

A pályázati formanyomtatványt hiánytalanul, minden kérdésére választ adva és az előírt dokumentumok csatolásával kell benyújtani. Amennyiben úgy ítéli meg, hogy a formanyomtatvány egy adott kérdése nem vonatkozik az ön pályázatára, kérjük a formanyomtatvány megfelelő helyén a "pályázatomra nem vonatkozik" megjegyzést bevezetni.

Figyelem! A pályázati formanyomtatványt a megadott tartalmi és terjedelmi követelmények pontos betartásával kell kitölteni. A megadott terjedelmet meghaladó információk értékelése nem lehetséges (kivétel: részletes költségvetés). A formanyomtatvány alakjának, formátumának megváltoztatása esetén a pályázat feldolgozására nincs lehetőség! Az eredeti formanyomtatvány hitelesítéséül annak minden oldalát lássa el cégszerű aláírásával az oldal alján!

Több előirányzat együttes támogatására benyújtott igény esetén az egyes előirányzatok szabályozásának, illetve az egyes felhívások által meghatározott feltételeknek megfelelően, a szükséges formanyomtatványok, mellékletek és példányszám szerint összeállított pályázati anyagokat egyidejűleg és kizárólag azon előirányzat kezelőjéhez kell benyújtani, amelytől a legmagasabb összegű támogatást kérik. Több azonos legmagasabb összegű támogatási igény esetén az ezekkel érintett előirányzatok bármelyikének kezelőjéhez benyújtható a pályázat.

1.10.11.1. Pályázati díj

A pályázónak a pályázat benyújtásakor pályázati díjat kell fizetnie, amelynek összege az igényelt támogatás összegének 0,2 százaléka, de legalább 1000 forint. A pályázati díjat a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01220139-50002007 számú Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzat számlára kell átutalással teljesíteni. Az átutalási megbízáson a következő közleményt kell feltüntetni: KKC-eljárási díj; SZVP-2003-2.

A befizetés igazolására az alábbiak közül bármelyik elfogadható:

– eredeti banki igazolás, mely tartalmazza az átutalt összeget, az átutaló és a jogosult számlaszámát, valamint az átutalás dátumát,

– a pályázó bankszámlakivonatának másolata,

– a terhelési értesítő másolata.

A pályázati díj befizetése postai utalvánnyal nem történhet. A postai utalványon (csekken) befizetett pályázati díjat nem áll módunkban sem visszafizetni, sem figyelembe venni.

1.10.11.2. A pályázati díj visszafizetése

Amennyiben a Minisztérium a pályázatot forráshiány miatt elutasítja, abban az esetben a pályázati díj visszafizetésre kerül. A visszautalás az elutasítástól számított 30 napon belül történik meg. A befizetett pályázati díj nem utalható vissza, ha a pályázó:

– pályázatát a benyújtást követően bármikor visszavonja,

– az igényeltnél kevesebb támogatást kap,

– támogatási igényét elutasították.

1.10.11.3. A benyújtás helye és formája

A pályázatot a meghatározott példányszámban, zárt borítékban vagy csomagban, ajánlott küldeményként a következő címre kell beküldeni: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Széchenyi Vállalkozásfejlesztési Program SZVP-2003-... 1539 Budapest, Postafiók 684.

A feladó megjelölésénél fel kell tüntetni a pályázó nevét és címét. A pályázati dosszié részét képező formanyomtatvány elektronikus formában (flopi- vagy CD-lemezen) történő benyújtása a pályázat feldolgozását gyorsítja.

1.10.11.4. Tájékoztató a formanyomtatvány elektronikus formában történő benyújtásához

A pályázati formanyomtatvány elektronikus formában is benyújtható. A formanyomtatvány elektronikus benyújtása kizárólag flopi-, illetve CD-lemez adathordozón történhet. A formanyomtatvány elektronikus formában való kitöltése kizárólag a Minisztérium által rendszeresített kitöltőprogram alkalmazásával történhet. A kitöltőprogram letölthető a Minisztérium hivatalos honlapjáról (www.gkm.hu).

A program lehetővé teszi a formanyomtatvány elektronikus kitöltését, nyomtatását és adathordozóra mentését. A flopilemez címkéjén, illetve a CD-lemez tokján jól láthatóan fel kell tüntetni a pályázati felhívás kódszámát, a pályázó nevét és címét. Érdemes ellenőrizni a kitöltött adatokat, illetve meggyőződni a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről.

1.10.11.5. A benyújtás időpontja, határideje

A pályázat benyújtásának időpontja: a pályázatot tartalmazó boríték, csomag postán történő feladásának időpontja. A pályázat benyújtását követően a projekt a pályázó saját kockázatára megkezdhető. Amennyiben a pályázó kizárólag a támogatás elnyerése esetén kívánja a projektet megvalósítani, javasoljuk, hogy a megvalósítást a támogatási döntésről szóló értesítést követően kezdje meg.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázat benyújtását követően az ellenőrzésre feljogosított szervek megkezdhetik a projekt ellenőrzését!

A pályázatok benyújtása 2003. március 1-jétől 2003. szeptember 30-ig lehetséges. A pályázatok benyújtása és elbírálása folyamatos. A benyújtott pályázatokkal kapcsolatos döntés meghozatalára a pályázat befogadását követő 90 napon belül kerül sor. A támogatási keret kimerülése esetén a Minisztérium hirdetményt tesz közzé. A hirdetményben meghatározott határidőt követően benyújtott pályázatok feldolgozására nincs lehetőség.

1.10.12. Információszerzés

A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatban felvilágosítást a következő szervezetek adnak:

– Gazdasági és Közlekedési Minisztérium telefonos ügyfélszolgálata,

– helyi vállalkozói központok,

– ITDH Kht. és regionális képviseletei,

– területi kereskedelmi és iparkamarák.

A Minisztérium telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-630-530.

1.10.13. Eljárásrend

A Minisztérium a pályázatok kezelési feladataira közreműködő szervezeteket vesz igénybe, akik az eljárásrendben szabályozott kérdésekben a Minisztérium felhatalmazása alapján járnak el. A Kis- és Középvállalkozói Célelőirányzatból meghirdetett pályázati konstrukciók esetében a pályázatok döntés-előkészítését, a szerződéskötést és a finanszírozást a Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. (a továbbiakban: MVf Kht.) végzi.

1.10.13.1. Beérkezés

Valamennyi, a megjelölt postafiókcímre beérkező pályázatot regisztrálnak, és azonosító jellel látnak el. A pályázat beérkezéséről az MVf Kht. a pályázót írásban értesíti.

A beérkezést követően megvizsgálják, hogy:

– a benyújtási határidővel kapcsolatos feltételeket betartották-e;

– a pályázatot megfelelő példányszámban nyújtották-e be;

– megfelelő-e a nyomtatvány formátuma (a formanyomtatvány sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható, ellenkező esetben a pályázat feldolgozására nincs lehetőség).

Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek bármelyike nem teljesül, úgy a pályázat kimarad az elbírálásból.

1.10.13.2. Jogosultság vizsgálata

Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek adott pályázatra maradéktalanul teljesülnek, a pályázó és a pályázat jogosultságát a pályázók köre, valamint a támogatható tevékenység szempontjából vizsgálják meg.

Amennyiben a pályázó és a pályázat jogosultsága a pályázók köre, illetve a támogatható tevékenység tekintetében nem felel meg a pályázati feltételeknek, a pályázatot kizárják az elbírálásból.

1.10.13.3. A pályázat teljességének vizsgálata

Amennyiben a fentiekben felsorolt feltételek adott pályázat vonatkozásában maradéktalanul teljesülnek, sor kerül a pályázat teljességének vizsgálatára. Ennek keretében megvizsgálják, hogy:

– a formanyomtatvány valamennyi pontját maradéktalanul kitöltötték-e, illetve a pályázót nem érintő pont(ok)nál feltüntették-e, hogy "pályázatomra nem vonatkozik";

– a pályázó a formanyomtatvány minden oldalát ellátta-e cégszerű aláírásával;

– a pályázó valamennyi előírt mellékletet csatolta-e a pályázatához.

A pályázat formai hiányossága esetén az MVf Kht. a pályázót kizárólag írásban, egyszeri alkalommal, megfelelő határidő kitűzésével formai hiánypótlásra hívja fel. A pályázati útmutató minden esetben felsorolja azokat a mellékleteket, amelyeknél nincs helye hiánypótlásnak, illetve amelyeknél lehetséges a hiányok pótlása. Felhívjuk a figyelmet, hogy utóbbi esetben a pályázat hiányai csak akkor pótolhatók, ha a pályázó az adott melléklet tekintetében a pályázati útmutató I. számú melléklete szerinti nyilatkozat kitöltésével és csatolásával nyilatkozott a hiány tényéről, valamint annak indokáról.

Amennyiben a pályázat nem teljes, vagy olyan melléklet hiányzik, amelynél nincs helye a hiánypótlásnak, a pályázatot kizárják az elbírálásból.

Szintén kizárja a pályázatot az elbírálásból, amennyiben a pályázó a hiánypótlási felhívásban foglaltakat határidőn belül nem teljesíti.

1.10.13.4. Befogadás

Amennyiben a pályázat a fenti szempontokat figyelembe véve megfelel a jogosultság és teljesség feltételeinek, a pályázatot elfogadják. A befogadás tényéről az MVf Kht. a pályázót írásban értesíti.

Az értesítés tartalmazza:

– a pályázat benyújtásának időpontját,

– a pályázat azonosító jelét,

– a pályázat befogadásának tényét és időpontját.

Hiánytalanul beérkezett pályázat esetén a befogadás időpontja megegyezik a pályázat benyújtásának időpontjával. Hiánypótolt pályázat esetén a befogadás időpontja megegyezik a hiánypótlás keretében beküldött dokumentumok benyújtásának időpontjával.

Figyelem! A befogadó nyilatkozat kizárólag a pályázat formai megfelelőségét igazolja, nem jelenti a támogatás megítélését!

1.10.13.5. Tartalmi elemzés

A pályázat tartalmi elemzése annak megállapítására irányul, hogy a pályázatban szereplő információk az elbíráláshoz szükséges részletességgel és tartalommal rendelkezésre állnak-e. Amennyiben további részletezés, pontosítás szükséges, abban az esetben az MVf Kht. egy alkalommal tartalmi kiegészítésre hívja fel a pályázót. Amennyiben a pályázó a tartalmi kiegészítést határidőn belül nem teljesíti, a pályázatot az elbírálásból kizárják.

1.10.13.6. Az elbírálás szempontrendszere

A pályázatok értékelése a pályázati útmutató szerinti szempontrendszer alapján, pontozásos eljárás segítségével történik. Nem támogathatók azok a pályázatok, amelyek esetében a szempontrendszer alapján a pályázatra adott összpontszám nem éri el a minimális 50 pontot.

1.10.13.7. Döntés

A Minisztérium a benyújtott pályázatok elbírálása érdekében bizottságot hoz létre. A bizottság az előzőekben ismertetett szempontrendszer alapján alakítja ki javaslatát.

A bizottság javaslata alapján a miniszter, illetve az általa meghatalmazott személy dönt:

– a pályázat igényelt támogatással egyező összegű támogatásáról, vagy

– a pályázat csökkentett mértékű támogatásáról, vagy

– a pályázat elutasításáról.

A döntés végleges, annak felülvizsgálatára, jogorvoslatára nincs lehetőség.

A döntéshozó indokolt esetben a támogatást az igényeltnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja. Csökkentett mértékű támogatás megítélése esetén a pályázónak nyilatkoznia kell, hogy a projekt megvalósítását a megváltozott támogatási feltételek mellett is vállalja-e. Amennyiben a pályázó a csökkentett mértékű támogatás mellett is képes és kész a projekt megvalósítására, akkor köteles – a támogatási döntésről szóló értesítés és szerződéstervezet kézhezvételét követő 15 napon belül – a szerződéstervezetet és a szükséges dokumentumokat a közreműködő szervezetnek visszaküldeni, csatolva beadványához a megfelelően módosított finanszírozási tervét, valamint az igényelt és az elnyert támogatási összeg különbözetére vonatkozó forrás meghatározását (pl. saját forrás, bankhitel). Az eljárás e második szakaszában pályázati díjat nem kell fizetni.

1.10.13.8. Értesítés a támogatási döntésről

A pályázókat az elbírálás eredményéről az MVf Kht. a döntést követő 15 munkanapon belül írásban értesíti. Elutasított pályázat esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokát. Támogatott pályázat esetén a pályázó nevét, a pályázat tárgyát, a megvalósítás helyét, a megítélt támogatás összegét és mértékét a Minisztérium internetes honlapján és hivatalos lapjában közzéteszi.

1.10.14. Támogatási szerződés

A támogatásról szóló döntést követően az MVf Kht. támogatási szerződést (II. számú melléklet "Támogatási szerződés – minta") köt a nyertes pályázóval (a továbbiakban: kedvezményezett). A támogatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a kedvezményezett az előírásoknak megfelelően és határidőre teljesítse a szerződéskötéshez szükséges feltételeket (A pályázati útmutatóban szereplő "Tájékoztató a támogatási szerződés megkötésének feltételeiről" c. melléklet). A szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bemutatására vonatkozó határidő elmulasztása esetén a támogatási döntés hatályát veszti.

A szerződés és mellékletei a pályázatban foglaltaktól, illetve a támogatási döntéstől eltérő adatot nem tartalmazhatnak! A szerződést és mellékleteit az előírt alaki és formai követelmények betartásával kell elkészíteni!

Felhívjuk a pályázó figyelmét a közbeszerzési eljárás lefolytatására vonatkozó esetleges kötelezettségekre (lásd: "Közbeszerzési útmutató" c. melléklet)!

A kedvezményezett köteles a támogatási szerződésben foglalt feltételeknek megfelelően végrehajtani a projektet. Amennyiben a kedvezményezett nem a feltételeknek megfelelően jár el, a Minisztérium jogosult a finanszírozás felfüggesztésére, a támogatás csökkentésére, visszavonására, a támogatásból már kifizetett összegek teljes vagy részleges visszafizetésének kezdeményezésére, a szerződéstől való elállásra.

1.10.14.1. A támogatási szerződés módosítása

A támogatási szerződés módosítása csak kivételesen indokolt esetben, olyan célból és tartalommal lehetséges, amely a projekt eredeti célkitűzését nem változtatja meg. A támogatási szerződés módosításának kezdeményezése kizárólag írásban és a támogatá-siszerződés-módosítási kérelem kitöltése útján lehetséges, amelyet a kedvezményezettnek a szerződéskötést végző közreműködő szervezethez kell eljuttatnia ("Támogatásiszerződés-módosítási kérelem – minta" c. melléklet).

A szerződés módosítása iránti kérelem beérkezését követően a támogatási összeg folyósítását a kérelem elbírálásáig felfüggeszthetik.

1.10.15. Pénzügyi elszámolás, finanszírozás

A vissza nem térítendő támogatások pénzügyi elszámolásával kapcsolatos tudnivalókról az alábbiakban adunk tájékoztatást. Az elszámolást, a támogatás folyósítását a vissza nem térítendő támogatások esetében a kedvezményezett kezdeményezi, egy éven belül legfeljebb 2 alkalommal. Amennyiben a projekt összköltsége (kiadása) csökken a tervezetthez képest, a támogatási összeg is arányosan csökken.

A támogatás folyósítása érdekében a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített határidők betartása mellett és a pályázatban részletezett projekt elfogadott költségvetési összetételéhez igazodva kell az alábbi igazoló dokumentumokat és kimutatásokat az MVf Kht.-hoz benyújtania:

– teljesített kifizetéseket igazoló költségszámlák egy eredeti és egy mindenben egyező másolati példánya (ahol is a számlákon a támogatási szerződés kedvezményezettjének aláírásával [cégszerű] kell igazolnia a vásárolt termék átvételét, használatbavételét, illetve a szolgáltatás igénybevételét, valamint a másolaton cégszerű aláírásával szükséges igazolni, hogy az mindenben megegyezik az eredeti számlával),

– egy eredeti és egy másolati példányban az adott számlák pénzügyi teljesítését igazoló bizonylatokat (átutalás esetén bankszámlakivonatot vagy eredeti banki igazolást, készpénzkifizetés esetén a pénztári kiadási bizonylatot),

– a támogatási szerződéssel egyidejűleg megküldött dokumentumokat, megfelelően kitöltve és aláírva (költségösszesítő, számlaösszesítő, teljesítési jegyzőkönyv),

– a tervezői és vállalkozói szerződéseket, megrendeléseket, és az esetleges egyéb szerződéshez kapcsolódó kifizetéseket dokumentáló megbízásokat.

Az ügyintézés végeztével az eredeti számlákat és egyéb eredeti dokumentumokat a kedvezményezett ajánlott küldeményben visszakapja.

Amennyiben a projekt költségei meghaladják a támogatási szerződésben rögzített összeget, a többletráfordítást a kedvezményezett saját forrása növelésével, illetve egyéb idegen forrás igénybevételével köteles ellensúlyozni, mivel a megítélt támogatás összege nem követi a költségek emelkedését.

Amennyiben a pályázatban szerepeltetett, a támogatási szerződésben rögzített költségvetés belső arányai, bármely tétel vonatkozásában 10 százalékot meghaladó mértékben megváltoznak, úgy a kedvezményezett köteles a támogatási szerződés módosítását – írásos kérelem formájában, a kérelem tárgya és indoklás megjelölése mellett – kezdeményezni.

A kedvezményezett a támogatási szerződés alapján a projekt – szerződésben meghatározott – befejezését követő 60 napon belül pénzügyileg és műszakilag is elszámolni köteles a finanszírozást végző szervezetnél, a következő dokumentumok benyújtásával:

– pénzügyi beszámoló (a projekt megvalósítását tanúsító, bizonylatokkal és hatósági engedélyekkel alátámasztott elszámolást tartalmazó dokumentum);

– a helyszíni munkálatok megvalósulásának fényképpel is igazolt dokumentálása, továbbá

– a végelszámolás után esetlegesen fennmaradó, fel nem használt támogatás összegéről történő lemondó nyilatkozat.

Amennyiben a kedvezményezett több részletben nyújtja be elszámolási igényét, fontos figyelembe venni, hogy a záró elszámolás során legalább a támogatási összeg 10 százalékának megfelelő összegű költség elszámolása szükséges.

1.10.15.1. Előleg

A kedvezményezetteknek a pályázati konstrukció keretei közt nincs lehetőségük előleg igénybevételére.

1.11. Helyszíni ellenőrzés

Az 1/2001. (I. 5.) GM rendelet 6. §-ának (5) bekezdése értelmében a Minisztérium által meghatalmazott szervek, illetve a külön jogszabályban feljogosított szervek jogosultak helyszíni ellenőrzés lefolytatására. A pályázat benyújtását követően előzetes, közbenső, utólagos, illetve záró ellenőrzésre kerülhet sor. A helyszíni ellenőrzésről az ellenőrzést lefolytató szervezet minden esetben előzetesen írásban értesíti a pályázót, az ellenőrzés időpontjának és céljainak megjelölésével. A helyszíni ellenőrzést végző pályázati ellenőrök a kiküldő szervezet megbízólevelével igazolják magukat a pályázó székhelyén, illetve az ellenőrzendő projekt helyszínén.

A pályázati ellenőrök titoktartási és összeférhetetlenségi nyilatkozat tételére kötelezettek. A helyszínen felvett – a pályázó észrevételeit is tartalmazó – írásos jegyzőkönyv egy másolati példánya az ellenőrzött pályázó birtokában marad.

1.11.1. Előzetes ellenőrzés

A szakmai bírálóbizottság döntési javaslatát megelőző előzetes ellenőrzés a döntés-előkészítés szakaszában, a döntés meghozatala előtt történik. Ennek keretében ellenőrzik

– a pályázatban lévő információk helytállóságát;

– a projekt megkezdésének időpontját;

– a projekt megalapozottságát;

– a helyszín alkalmasságát;

– a pályázó szakmai felkészültségét és pénzügyi hátterét.

A támogatói döntést követő előzetes ellenőrzés a támogatási szerződés megkötését megelőzően történhet. Ennek keretében – kiemelten – a szerződés megkötése feltételeinek teljesülését ellenőrzik, a dokumentumvizsgálattal egybekötött helyszíni ellenőrzés révén.

1.11.2. Közbenső ellenőrzés

Közbenső ellenőrzésre a finanszírozás szakaszában, a támogatási szerződés megkötését követően, a záró elszámolás előtt kerül sor. Ennek keretében az ellenőrzés tárgya:

– a támogatás igénybevételének jogossága (amennyiben a támogatott projekt esetében korábbi előzetes ellenőrzésre nem került sor);

– a projekt megkezdésének időpontja (amennyiben a támogatott projekt esetében korábbi előzetes ellenőrzésre nem került sor);

– a projekt tartalmának a pályázatban foglaltak szerint történő megvalósulása;

– a megvalósulás ütemezése;

a szakmai/pénzügyi készültség összhangjának vizsgálata;

– a projekt időbeli megvalósulása; a szerződés szerinti ütemezésnek való megfelelés;

– az alvállalkozók számára történt kifizetések teljesítése;

– a tájékoztatási kötelezettség teljesítése;

– a kedvezményezett vállalkozás tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változások;

– a közbenső helyszíni ellenőrzést kiváltó konkrét ok.

1.11.3. Utólagos ellenőrzés

Utólagos ellenőrzésre a záró elszámolást követően, a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése, a záró jegyzőkönyv aláírása előtt kerül sor. Ennek keretében ellenőrzésre kerül:

– a megvalósult projekt műszaki tartalma;

– projekt időbeli megvalósulása;

– a projekt költségvetése;

– a forrásösszetétel alakulása;

– az eredmények alakulása;

– a kedvezményezett vállalkozás tulajdonviszonyaiban bekövetkezett változások;

– a fentiek megfelelése a pályázatban foglaltakhoz képest;

– az alvállalkozók számára történt kifizetések teljesítése;

– a tájékoztatási kötelezettség teljesítése.

1.11.4. Záró ellenőrzés

Záró ellenőrzésre a támogatási szerződésben kötelezettségként vállalt fenntartási/üzemeltetési periódus lejártát követő 30 napon belül kerül sor. Ennek keretében ellenőrzik a projekt keretében megvalósított beruházás rendeltetésszerű használatát.

A közbenső és utólagos helyszíni ellenőrzés elsődleges feladata a támogatási szerződésekben vállalt kötelezettségek maradéktalan teljesítésének, a források rendeltetésszerű és a támogatási szerződésnek megfelelő felhasználásának ellenőrzése, a megvalósulás igazolása. A helyszíni ellenőrzés során sor kerül a projekt állapotának, illetve az ahhoz kapcsolódó teljes dokumentációnak, így:

– a vállalkozói és egyéb szerződések,

– a számlák, és azok kifizetését igazoló dokumentumok, valamint

– a projekthez kapcsolódó egyéb dokumentumok (tulajdoni lap, bankgarancia, cégkivonat stb.) vizsgálatára.

Utólagos, valamint záró ellenőrzésre minden egyes támogatott projekt esetében sor kerül.

A helyszíni ellenőrzések pontos és szabályszerű lefolytatása érdekében érdemes megfelelő figyelmet fordítani a projekt végrehajtása során keletkező dokumentumok elkülönített nyilvántartására.

1.12. A monitoringadatok szolgáltatásának rendje

A Minisztérium méri és ellenőrzi a támogatott projektek előrehaladását, illetve eredményességét. A kedvezményezett ezért – a támogatási szerződésben foglalt gyakorisággal és tartalommal – adatokat köteles szolgáltatni a projekt megvalósulásáról.

Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása a támogatási szerződésben foglalt kötelezettség megszegésének minősül, ezért ilyenkor a támogató a szerződéstől eláll, és a támogatási összeget visszafizetteti.

Amennyiben a kedvezményezett neki fel nem róható okból a szerződésben vállalt számszerűen megállapított kötelezettségeit csak részben (legalább 75 százalékos arányban) teljesíti, a támogatást arányosan csökkenteni kell. Ha a kedvezményezett a szerződésben vállalt számszerűen megállapított kötelezettségeit neki felróható okból nem teljesíti, vagy 75 százaléknál kisebb arányban teljesíti, az igénybe vett támogatás egészét a támogatás igénybevételének időpontjától számítva a mindenkor érvényes jegybanki alapkamat kétszeresével megnövelve kell visszafizetnie.

A fenti mutatók számítása során kizárólag a projekt megvalósításának eredményeként kimutatott értékek vehetők figyelembe, ezért ezeket az adatokat elkülönítetten is nyilván kell tartani.

Az adatszolgáltatás gyakorisága és pontos tartalma a projekt jellege szerint változhat, ezért a pontos adatszolgáltatási igényeket és időpontokat a támogatási szerződésben rögzítik.

1.12.1. A monitoringadatok megküldése

A monitoringadat-szolgáltatást a támogatási szerződés mellékletében foglalt monitoring-adatlap kitöltésével és megküldésével kell teljesíteni. Az adatlapot a támogatási szerződésben foglalt határidő(k) betartásával szükséges megküldeni.

Az adatlapot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat) szükséges benyújtani, továbbá zárt borítékban, ajánlott küldeményként kell a következő címre beküldeni: Magyar Vállalkozásfejlesztési Kht. 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

A borítékon fel kell tüntetni:

– a pályázó nevét;

– a pályázat azonosító számát;

– a "Monitoringadat-szolgáltatás" szöveget.

1.13. Közbeszerzés

A költségvetési forrásra való tekintettel az elnyert támogatás felhasználásakor a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvény rendelkezéseit figyelembe véve kell eljárni. Abban az esetben, ha a fejlesztési célú támogatást a pályázó egy nagyobb fejlesztési program meghatározott részének (projekt) megvalósításához igényli, akkor a pályázatában meg kell jelölnie a nagyobb fejlesztési program azon meghatározott részét (projekt), amelynek megvalósításához a támogatást igényli. Ha az igényelt támogatásból megvalósítandó beszerzés tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 13/B §-ában és a közbeszerzésekről szóló 1995. évi XL. törvényben meghatározott feltételek fennállnak, a közbeszerzési eljárást csak a megjelölt projekt tekintetében kell lefolytatni.

1.14. Segédlet a pályázati formanyomtatvány mellékleteinek elkészítéséhez

Az alábbiakban a formanyomtatványban meghatározott mellékletek elkészítéséhez szükséges – egyéb helyen be nem mutatott – tudnivalókat közöljük.

1.14.1. Részletes költségvetés

A részletes költségvetés külön mellékletként történő benyújtása abban az esetben szükséges, amennyiben az meghaladja a formanyomtatvány "A projekt részletes költségvetése" terjedelmét.

A pályázatnak részletes, tételes költségvetést kell tartalmaznia a projektről, amely

– alkalmas az egyes költségtételek elszámolhatóságának (szükségességének, költséghatékonyságának, mértékének) megítélésére;

– egyértelműen alátámasztja a formanyomtatványban szereplő – számviteli kategóriák szerinti – összesítőt;

– külön ismerteti a nettó költségeket, a vissza nem téríthető áfát és a visszatéríthető áfát.

1.14.2. Árajánlat

Minden költségtétel alátámasztására magyar nyelvű árajánlatot csatolni kell, mely tartalmazza:

– az ajánlattevő megnevezését, aláírását,

– az árajánlat érvényességét,

– az egységárat, a nettó árat, az áfát és a bruttó árat.

Amennyiben az árajánlat összege nem forintban van meghatározva, azt át kell számítani az árajánlat napjára vonatkozó MNB-középárfolyamon.

Az árajánlatoknak összhangban kell lenniük a részletes költségvetéssel!

1.14.3. "Adatlap – a támogatási döntésről"

Az adatlap mindkét oldalának kitöltése szükséges. Az itt szereplő adatoknak meg kell egyezniük a pályázati formanyomtatványban megadott adatokkal.

1.14.4. A jogi státus igazolása

A jogi státus igazolására a következő dokumentumok fogadhatók el:

– gazdasági társaságoknál és szövetkezeteknél 30 napnál nem régebbi cégkivonat – eredeti példány vagy közjegyző által hitelesített másolat (Változásbejegyzési kérelem vagy cégbírósági végzés igazolásként nem fogadható el.),

– egyéni vállalkozóknál a vállalkozói igazolvány közjegyző által hitelesített másolata. (Működési engedély igazolásként nem fogadható el.)

1.14.5. Nyilatkozat a tulajdonosi összetételről

A melléklet csatolása abban az esetben szükséges és kötelező, amennyiben a tulajdonosok száma meghaladja a formanyomtatvány I/2.2 pontjának terjedelmét.

1.14.6. Beszámoló, adóbevallás

A gazdálkodási adatok igazolására az alábbiak fogadhatók el:

– a gazdasági társaság, szövetkezet jóváhagyott, utolsó éves beszámolója (mérleg, eredménykimutatás),

– egyéni vállalkozók részéről az adóhatósághoz benyújtott, utolsó és azt megelőző évi (összesen 2 db) szja-bevallásának minden oldala,

– amennyiben a vállalkozás működési ideje egy évnél rövidebb, úgy a pályázati formanyomtatvány megfelelő pontját szükséges kitölteni, külön melléklet csatolása nem kötelező.

1.14.7. Aláírási címpéldány

A pályázó részéről eljáró személy jogosultságának igazolására a következő dokumentumok 3 hónapnál nem régebbi hitelesített másolatai fogadhatók el:

– gazdasági társaságok, szövetkezetek esetén a cégbírósághoz benyújtott aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata vagy banki aláírás-bejelentő bank által hitelesített másolata,

– egyéni vállalkozó esetén a bank által hitelesített banki aláírás-bejelentő.

1.14.8. Igazolás minden forrás rendelkezésre állásáról

A pályázathoz minden forrás rendelkezésre állását igazolni kell (értelemszerűen a jelen pályázat keretében igényelt támogatás kivételével).

1.14.8.1. Saját forrás

A projekt megvalósítására rendelkezése álló saját forrás csak számlapénz lehet. A forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított bankszámlakivonat fogadható el. Saját forrásként készpénz és értékpapír nem vehető figyelembe.

1.14.8.2. Hitel

A hitel igazolására a bank által kiadott hitelígérvény vagy megkötött kölcsönszerződés fogadható el. Nem minősül hitelnek a pénzügyi lízing és a bankgarancia.

1.14.8.3. Egyéb költségvetési támogatás

Egyéb költségvetési támogatás a más minisztériumoktól, regionális fejlesztési tanácsoktól, megyei területfejlesztési tanácsoktól stb. igényelt, illetve elnyert támogatás lehet. A támogatás igénylését a pályázó nyilatkozatával kell igazolni, feltüntetve a pályázat kiíróját, címét és a megpályázott összeget. A támogatás elnyerését legkésőbb a szerződéskötésig támogatói nyilatkozattal, előszerződéssel vagy szerződéssel kell igazolni.

1.14.8.4. Alapítványtól kapott támogatás

A támogatás igénylését a pályázó nyilatkozatával kell igazolni, feltüntetve a támogatást nyújtó szervet, a támogatás címét és formáját, valamint az összeget. A támogatás elnyerését legkésőbb a szerződéskötésig támogatói nyilatkozattal, előszerződéssel vagy szerződéssel kell igazolni.

1.14.8.5. Egyéb forrás

Egyéb források lehetnek az előző pontokban felsoroltakon kívül felmerülő források (például saját forrás, lízing, tagi kölcsön, magánkölcsön). A projekt megvalósítására rendelkezésre álló saját forrás csak számlapénz lehet. A forrás igazolására kizárólag a pályázó nevére kiállított bankszámlakivonat fogadható el. Saját forrásként készpénz és értékpapír nem vehető figyelembe.

A tagi kölcsön, magánkölcsön igazolása szerződéssel vagy előszerződéssel történhet, mely tartalmazza a pályázót (mint kedvezményezettet), a projekt megnevezését és az összeget. Lízing igénybevétele esetén a lízinget nyújtó pénzintézet lízingszerződése szükséges.

1.14.9. A pályázati díj befizetésének igazolása

A befizetés igazolására az alábbiak közül bármelyik elfogadható:

– eredeti banki igazolás, mely tartalmazza az átutalt összeget, az átutaló és a jogosult számlaszámát, valamint az átutalás dátumát,

– a pályázó bankszámlakivonatának másolata,

– a terhelési értesítő másolata.

A pályázati díj befizetése postai utalvánnyal nem történhet. A postai utalványon (csekken) befizetett pályázati díjat nem áll módunkban sem visszafizetni, sem figyelembe venni.

2. A SMART Hungary Beruházásösztönzési Program pályázatai

A SMART Hungary Beruházásösztönzési Program pályázatai idén a következők:

– versenyképes beruházások támogatása (SMART-2003-1),

– regionális vállalati központok kialakításának támogatása (SMART-2003-2),

– korszerű menedzsmentrendszerek támogatása (SMART-2003-3),

– logisztikai központok és ipari parkok minőségi szolgáltatásának fejlesztése (SMART-2003-4).

Ezek közül az alábbiakban a versenyképes beruházások, illetve a korszerű menedzsmentrendszerek támogatásának feltételeit ismertetjük, tekintettel arra, hogy e két támogatás érinti leginkább a kis- és középvállalkozásokat.

2.1. Versenyképes beruházások támogatása

A pályázati felhívás elválaszthatatlan része a jelen Útmutató és a pályázati formanyomtatvány, ezek együtt tartalmazzák a pályázáshoz szükséges összes feltételt. Egyéb, a pályázati felhívásban és útmutatóban nem szabályozott kérdésben "Az államháztartás működési rendjéről" szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet, a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről szóló 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet, valamint "a Gazdasági Minisztérium vállalkozási célelőirányzatainak szabályozásáról" szóló 1/2001. (I. 5.) GM rendelet előírásait és az egyéb kapcsolódó jogszabályokat kell alk

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2003. március 21.) vegye figyelembe!