V. Beruházásokhoz kapcsolódó kedvezmények az szja-törvényben

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. május 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2002/05. számában (2002. május 10.)

A kedvezmények igénybevételének alapfeltétele, hogy az egyéni vállalkozó vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazzon. Amennyiben ilyen módon adózik, úgy az szja-törvény lehetőséget ad arra, hogy a vállalkozói személyi jövedelemadóját a törvényben meghatározott vállalkozói adókedvezményekkel csökkentse. A kedvezményeket három csoportba sorolhatjuk, ennek megfelelően beszélünk

– beruházási adókedvezményekről,

– térségi adókedvezményekről, valamint

– a kisvállalkozások adókedvezményéről.

1. Beruházási adókedvezmények

1.1. Termék-előállítást szolgáló beruházás

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadója 50 százalékának megfelelő összegű beruházási adókedvezményt vehet igénybe az 1996. december 31-ét követően megkezdett, legalább 1 milliárd forint értékű, termék-előállítást szolgáló beruházás üzembe helyezésének évét követő öt adóév közül azokban az adóévekben,

– amelyekben a megelőző adóévhez viszonyítva vállalkozói bevételét legalább a beruházás értékének 5 százalékával megegyező összeggel növeli, vagy

– amely évekre számítva olyan értékű vállalkozói bevételt ért el, amelyet a fenti, első pontban előírt feltételek évenkénti folyamatos teljesítésével legalább el kellett volna érnie.

1.2. Kereskedelmi szálláshely létesítése

Az egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadója szintén 50 százalékának megfelelő összegű beruházási adókedvezményt vehet igénybe az 1996. december 31-ét követően megkezdett, legalább 1 milliárd forint értékű, kereskedelmi szálláshely létesítését szolgáló beruházás üzembe helyezésének évét követő öt adóév közül azokban az adóévekben,

– amelyekben a megelőző évhez viszonyítva vállalkozói bevételét 25 százalékkal, de legalább 600 millió forinttal növeli, vagy

– amely évekre számítva olyan értékű vállalkozói bevételt ért el, amelyet a fenti bekezdésben meghatározott feltételek évenkénti folyamatos teljesítésével legalább el kellett volna érnie.

1.3. Kiemelt térség, vállalkozási övezet

A kiemelt térségben és/vagy a vállalkozási övezetben telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó a vállalkozói személyi jövedelemadójából az szja-törvény vonatkozó és a későbbiekben ismertetendő rendelkezése szerint megállapított teljes összeget beruházási adókedvezményként veheti igénybe a térségben (övezetben) 1996. december 31-ét követően megkezdett, és az üzembe helyezést követően ott üzemeltetett, termék-előállítást szolgáló beruházás üzembe helyezésének évét követő 5 adóév közül azokban az adóévekben, amelyekben vállalkozói bevételét a megelőző adóévhez viszonyítva

– a vállalkozási övezetben megkezdett beruházás esetén legalább 1 százalékkal növeli,

– a kiemelt térségben megkezdett beruházás esetén legalább a beruházás értéke 5 százalékával megegyező összeggel növeli,

valamint a kereskedelmi szálláshely létesítését szolgáló beruházás üzembe helyezésének évét követő 5 adóévben.

1.3.1. Az adókedvezmény összege

A fentiekben említett - kiemelt térséghez, illetve vállalkozási övezethez kapcsolódó – adókedvezmény összegét a vállalkozói személyi jövedelemadó összegéből a kiemelt térségnek, vállalkozási övezetnek minősülő térségben (övezetben) folytatott termék-előállító és kereskedelmi szálláshely-szolgáltató tevékenységből származó bevételnek az összes egyéni vállalkozói bevételhez viszonyított arányával kell kiszámítani.

1.3.2. Az igénybevétel időkorlátja

A beruházási adókedvezményeket utoljára a 2002. évi vállalkozói személyi jövedelemadóból lehet igénybe venni.

2. Térségi adókedvezmények

2.1. Kiemelt térség, vállalkozási övezet

A beruházás értéke 6 százalékának megfelelő adókedvezményt vehet igénybe az üzembe helyezés évében

– a kiemelt térségben telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó a telephelyén üzembe helyezett és ott üzemeltetett gép értéke után, valamint

– a vállalkozási övezetben telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó a telephelyén üzembe helyezett és ott üzemeltetett gép és építmény értéke után.

2.2. Infrastrukturális beruházás utáni adókedvezmény

A kiemelt térségben és/vagy a vállalkozási övezetben az egyéni vállalkozó az általa üzembe helyezett és ott üzemeltetett infrastrukturális beruházás értéke 6 százalékának megfelelő adókedvezményt vehet igénybe – az üzembe helyezés évében.

2.3. Az igénybevétel feltételei

A térségi adókedvezmények a kiemelt térségben 1996. december 31-ét követően üzembe helyezett, korábban még használatba nem vett gép, infrastrukturális beruházás értéke alapján, a vállalkozási övezetben a vállalkozási övezetté minősítést követően üzembe helyezett, korábban még használatba nem vett gép, építmény, infrastrukturális beruházás értéke alapján vehetők igénybe, ha az egyéni vállalkozó nem alkalmazta gép esetében az egyösszegű, építmény esetében a 10 százalék leírási kulccsal számított értékcsökkenési leírást.

2.4. Az igénybevétel határideje

A térségi adókedvezmények - a beruházási adókedvezményekhez hasonlóan – utoljára a 2002. évi vállalkozói személyi jövedelemadóból vehetők igénybe.

2.5. Az adókedvezmények visszafizetése

A fentiek alapján igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni, ha

– az egyéni vállalkozó a gép, az építmény vagy az infrastrukturális beruházás tulajdonjogát vagy használatát az üzembe helyezés napjától számított három naptári éven belül másnak átengedi, illetőleg

– ha három éven belül az adókedvezménnyel telepített tárgyi eszközt olyan térségbe (övezetbe) telepíti át, ahol a kedvezményt nem érvényesíthette volna.

3. Kisvállalkozások adókedvezménye

3.1. Kamatkedvezmény

A 250 főnél kevesebb alkalmazottat foglalkoztató egyéni vállalkozó 2000. december 31-ét követően megkötött hitelszerződés (ideértve a pénzügyi lízinget is) alapján tárgyi eszköz beszerzéséhez, előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata alapján adókedvezményt vehet igénybe.

3.1.1. A kedvezmény mértéke, összege

Az adókedvezmény mértéke - az előzőekben meghatározott hitel vonatkozásában – az adóévben fizetett kamat 40 százaléka, összege pedig nem haladhatja meg adóévenként az 5 millió forintot.

3.1.2. Az igénybevétel adóéve

Az egyéni vállalkozó az adókedvezményt abban az adóévben – utoljára abban az adóévben, amelyben a hitelt az eredeti szerződés szerint vissza kell fizetnie – veheti igénybe, amelynek utolsó napján a tárgyi eszköz nyilvántartásában szerepel.

3.1.3. Visszafizetési kötelezettség

Az egyéni vállalkozónak az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten kell visszafizetnie, ha

– a hitelszerződés megkötésének évét követő négy éven belül a beruházást nem helyezi üzembe, kivéve ha az üzembe helyezés elháríthatatlan külső ok miatti megrongálódás következtében maradt el, avagy

– a tárgyi eszközt az üzembe helyezésének adóévében vagy azt követő három évben elidegeníti.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. május 10.) vegye figyelembe!