VI. Függelék (Szerződésminták)

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2002/04. számában (2002. április 15.)

1. Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés, amely létrejött egyrészről … (székhely: …) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről … (székhely: …) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alulírott helyen és napon, az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya

1.1. A jelen szerződés tárgyát a Magyarországon, … szám alatt fekvő …, helyszínrajzi számú irodaépület szerkezet-építészeti munkáinak kivitelezése (a továbbiakban: Létesítmény) képezi az 1. számú melléklet szerinti terjedelemben.

A Vállalkozó vállalja a fenti munkák kivitelezését a jelen szerződés feltételei szerint.

A Vállalkozó elvállalja a kiviteli dokumentációban esetleg elő nem irányzott olyan munkák kivitelezését, amelyek az épület rendeltetésszerű használatához a jelen szerződés műszaki tartalmán belül szükségesek. Az ilyen, műszaki szükségességből eredő munkák felmerülését a felek kölcsönösen és haladéktalanul közlik egymással.

A Vállalkozó szolgáltatásainak e szerződés terjedelmét meghaladó munkák (pótmunkák) kivitelezéséről a felek szerződéskiegészítést készítenek.

2. A Vállalkozó kötelezettségei

2.1. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 1. pontjában rögzített teljesítési terjedelmet a saját vezetése alatt, saját munkaerővel, saját berendezéseivel, szerszámaival, továbbá szállítóeszközeivel és a Megrendelő által szolgáltatott alap- és segédanyagokkal végzi el (a berendezés-, szállítóeszköz-kimutatás a 2. számú mellékletben található).

2.2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal a kiviteli tervek, költségvetések előírásainak – a magyar szabványoknak megfelelő – teljesítésére.

2.3. A Vállalkozó köteles a munkálatokat a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott kiviteli dokumentáció szerint, a magyar kivitelezési előírásoknak megfelelően, első osztályú minőségben, legjobb szaktudása szerint elvégezni.

2.4. A Vállalkozó felelős a Megrendelő által átadott kiviteli dokumentáció szerint nyújtott szolgáltatásoknak az 1. számú melléklet szerinti teljesítésére.

2.5. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az előírások, továbbá a magyar jogszabályok és hatósági előírások betartásáról gondoskodik.

2.6. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott kiviteli dokumentáció egy példányát – a kivitelezés alatt létrejött módosítások figyelembevételével – legkésőbb az elkészült Létesítmény átadás-átvételi eljárásáig véglegesíteni és a Megrendelőnek átadni.

2.7. Ha a Vállalkozó a szerződés szerinti munkák gondos és szakszerű kivitelezése során a Megrendelő által átadott kiviteli dokumentációban, illetve a megrendelői utasításokban hibát észlel, úgy erről azonnal megfelelő bejegyzést tesz az építési naplóba. Ilyen esetben a vállalkozónak a Megrendelő által adott válasz szerint kell tovább dolgoznia; e válasz tartalma nem ütközhet a jelen szerződés rendelkezéseibe.

2.8. A Vállalkozó köteles a kiviteli dokumentációtól való eltérésre vonatkozóan a Megrendelő előzetes egyetértő nyilatkozatát beszerezni.

2.9. A Vállalkozó maga hangolja össze a saját alvállalkozói által végzett munkafázisokat.

2.10. A Vállalkozó köteles a szerződéses munkák átadás-átvételi eljárását követő 14 napon belül az építés helyszínén lévő berendezéseit a Létesítménynél megszüntetni, és a területet rendezett állapotban átadni.

2.11. A Vállalkozó saját hatáskörében, saját költségére gondoskodik a személyzetének élelmezéséről, szállásáról és közlekedéséről.

3. A Megrendelő kötelezettségei

3.1. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával költségmentesen átadja a teljes kivitelezési tervdokumentációját (1. számú melléklet), s ezt a szerződő felek – legkésőbb e szerződés aláírásakor – kézjegyükkel látják el.

3.2. A Megrendelő vállalja, hogy a kivitelezés helyszínét – a munkák elvégzésére alkalmas állapotban – legkésőbb a 6.1.2. pontban rögzített határidő utolsó napjáig jegyzőkönyvileg átadja a Vállalkozónak.

3.3. A Megrendelő köteles a saját költségére beszerezni a kivitelezéshez szükséges azon építési engedélyt, amelynek alapján a szerződéses munkák megkezdhetők és folyamatosan folytathatók.

3.4. A Megrendelő a kivitelezési munkák céljára folyamatos villamosenergia- és vízellátást, a csatornázáshoz pedig bekötési pontot biztosít; a kivitelezés tartama alatt ezek fogyasztási költségeit a Megrendelő viseli.

3.5. A Megrendelő költségmentesen a Vállalkozó rendelkezésére bocsát egy telefonfővonalat. A készülék használati díját a kivitelezés ideje alatt a Vállalkozó viseli.

3.6. A Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére azt a lehetőséget, hogy a szerződéses munkákat a hét minden napján, naponta 24 órán keresztül folytassa, a különösen zajos munkafázisok 22 óra és 6 óra közötti szüneteltetése mellett.

3.7. A Megrendelő a saját költségére folyamatos tervezői és műszaki felügyeletet biztosít a Vállalkozó részére. Az a tény, hogy a Megrendelő a munkavégzés során a kivitelezés ellen részben van egészben kifogást emel, a Vállalkozót szerződéses kötelezettségeinek teljesítése alól nem mentesíti.

3.8. A Megrendelő a munkaterület átadása során jegyzőkönyvileg a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja a szükséges geodéziai méréseket és az alappontokat tartalmazó dokumentációt.

3.9. A Megrendelő a helyszínen – szükség szerint – tolmácsot biztosít.

4. A felek együttműködése a kivitelezés során

Műszaki átadások

4.1. A létesítés helyszínét a Megrendelő az építési naplóba történő bejegyzéssel adja át; ezzel egyidejűleg a felek írásban megjelölik helyi képviselőiket. Az építés helyszínén a felek közötti kapcsolattartás kizárólag e képviselők útján történik. A képviselők megállapodásai csak az előkészületek lefolyását érinthetik, a szerződés feltételeit nem módosíthatják.

4.2. A Vállalkozó köteles a kivitelezés megkezdésétől kezdődően magyar nyelvű építési naplót vezetni.

4.3. A Vállalkozó köteles az eltakarásra kerülő munkafázisok befejeztét a Megrendelőnek 1 nappal korábban jelezni; e munkafázisokat az építési naplóba folyamatosan be kell vezetni. A Megrendelő köteles az építési naplót 3 naponként ellenjegyezni.

4.4. A szerződés teljesítésének minősülő épületszerkezet végleges átadás-átvétele akkor történik meg, ha a Vállalkozó összes teljesítménye a szerződéses követelményeknek mindenben megfelel. Az átadás-átvételről szóló jegyzőkönyvet mindkét félnek cégszerűen alá kell írnia.

Az átadás-átvételi jegyzőkönyvben megállapított kivitelezési hiányosságokat, illetve hibákat a Vállalkozó az e jegyzőkönyvben rögzített határidőn belül köteles kiküszöbölni.

A Megrendelő nem tagadhatja meg az épület műszaki átvételét az olyan csekély hibák vagy hiányosságok címén, amelyek a létesítmény, illetve annak részei rendeltetésszerű üzemeltetését nem akadályozzák.

4.5. A felek kötelesek az átadás-átvételi eljárás programját – meghatalmazottaik útján – együttesen, kellő időben kidolgozni, s annak megvalósításáról gondoskodni.

Az átadás-átvétel akkor szerződésszerű, ha megvalósult

– az e szerződés 1. számú mellékletében rögzített teljesítési terjedelem,

– az előírt hatósági jóváhagyások kinyilvánítása és

– a megvalósulási dokumentációnak a Megrendelő rendelkezésére bocsátása.

4.6. Ha az illetékes hatóság átadás-átvételi eljárás során további munkálatok elvégzését rendeli el, a Vállalkozó köteles ezeket haladéktalanul elvégezni.

A jelen szerződésben rögzített árat a felek csak akkor módosíthatják, ha a Vállalkozó bizonyítja, hogy a hatóság által elrendelt további munkálatok szükségessége nem az ő szerződésszegésének következménye.

5. Szállítás, vámolás, biztosítás

5.1. Szállítás

A munkálatok teljesítéséhez szükséges építési anyagok és berendezések szállítása a 2. számú mellékletben megjelölt eszközök útján történik.

5.2. Vámeljárás

Az esetleges vámkezelési eljárások ügyintézése a Magyar Köztársaság területén a Megrendelőt terheli.

5.3 . Biztosítás

A szerződő felek a biztosításokat saját nevükben és saját költségükre kötik meg.

6. Határidők

6.1. A Megrendelővel szembeni határidők

6.1.1. A teljes kivitelezési tervdokumentáció átadási határideje: a 3.1. pontban rögzítettekkel összhangban.

6.1.2. A munkaterület átadásának határideje: …

6.1.3. Az alap- és segédanyagok rendelkezésre bocsátásának határideje: …

6.2. A Vállalkozóval szembeni határidők

6.2.1. A felvonulás megszervezésének kezdete: …

6.2.2. A munkák kezdete: …

6.2.3. A munkák befejezésének határideje: …

6.3. Ha a Vállalkozó a 6.2.3. pontjában rögzített határidőt megszegi, a Megrendelő jogosult a hátralévő munkákat – ésszerű, indokolt költségen – a vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni. Ilyen esetben a Vállalkozót a Megrendelővel szemben kötbérfizetési kötelezettség terheli, amelynek mértéke a késedelem minden egyes megkezdett hete után a 8.1. pontban meghatározott szerződéses érték 0,3%-a, összesen azonban ezen érték 10%-át a kötbérösszeg nem haladja meg.

6.4. Ha a Megrendelő a vele szemben érvényesülő határidők tekintetében késedelembe esik, a felek – kárenyhítési kötelezettségük körében – megkísérlik a jelen szerződés teljesítési határidejének sérelmét elkerülni.

A Vállalkozó a szerződés 6.2.3. pontja szerinti határidőt – legfeljebb a Megrendelő késedelmének időtartamával – meghosszabbíthatja, feltéve hogy a kárenyhítési kötelezettségnek eleget tett, s a Megrendelő késedelme a kivitelezés terén jelentős nehézséget okozott.

7. Garancia

7.1. A Vállalkozót terhelő garanciák

A Vállalkozó kivitelezési (banki) garanciát biztosít, amelynek fedezete a szerződés értékének 10%-át teszi ki (6. számú melléklet). A Vállalkozó a szerződés tárgyát képező Létesítményre 2 éves minőségi garanciát vállal, amely a szerződés értékének 10%-át kitevő azon összegre alapított bankgaranciával kerül megerősítésre, amely összeg a mindenkori számlából történő 10%-os visszatartás útján halmozódik fel.

7.2. A Megrendelőt terhelő garancia

A Megrendelő a szerződéskötéssel egyidejűleg bankfedezeti garanciát biztosít (7. számú melléklet).

7.3. A kivitelezéshez kapcsolódó garanciális kötelezettségek és jogosultságok

7.3.1. A Vállalkozó garantálja a szerződéses munkák szakszerű és első osztályú minőségben történő kivitelezését, továbbá a Megrendelő által átadott kivitelezési tervdokumentáció alapján nyújtott szolgáltatásainak teljességét.

7.3.2. A Vállalkozó köteles a szolgáltatásai terén a garancia-időszak folyamán felmerült minden hibáját és hiányosságát saját költségére – ideértve az utazási, szállítási és szerelési költségeket is – megszüntetni, és a szerződés szerinti állapotot biztosítani.

7.3.3. A Vállalkozó garanciális kötelezettsége nem terjed ki

– a Létesítmény nem rendeltetésszerű használata,

– a Megrendelőt terhelő kárveszély és a

– vis maior körében bekövetkezett hibákra és hiányosságokra.

7.3.4. A Megrendelő köteles a garancia-időszak folyamán felmerült hibát vagy hiányosságot a felfedés után azonnal, legkésőbb azonban 7 munkanapon belül a Vállalkozó tudomására hozni, közölve egyúttal a hiba jellegét és feltehető okát is.

Ha a Vállalkozó a garanciális kötelezettségeinek az egyeztetett határidő elteltéig nem tesz eleget, a Megrendelő jogosult a szükséges javítást a Vállalkozó költségére harmadik személlyel elvégeztetni.

8. Ár

8.1. A Vállalkozó jelen szerződésben rögzített kötelezettségei teljesítésének ellenértéke átalányáron … forint, amely összeget a törvényes mértékű általános forgalmi adó terheli.

Az ár az alábbi elemeket tartalmazza:

– az 1. pontban és az 1. számú mellékletben meghatározott teljesítési terjedelem kivitelezésének ellenértékét;

– a Vállalkozó munkavállalóinak felszerelésével, ellátásával kapcsolatos költségeket;

– az építési berendezések és a felvonulás kapcsán jelentkező költségeket;

– a Vállalkozó tevékenységével és itt-tartózkodásával kapcsolatos adókat, díjakat, illetékeket és a biztosítás költségeit.

8.2. A szerződés 8.1. pontjában meghatározott árat az 1.2. pont szerint lehet – egyeztetett feltételek alapján – módosítani.

9. Fizetési feltételek

9.1 . A fizetés az 5. számú melléklet szerint történik.

A fizetés előlegnyújtás nélkül, a Vállalkozó számláján a munkafázisok ütemében történő jóváírások útján történik.

A jóváírás körében felmerülő fizetési késedelem esetén a Megrendelőt a … bank által a fizetési késedelmekre Magyarországon alkalmazott mindenkori késedelmi kamat terheli.

9.2 . A számlák benyújtása a tényleges teljesítési ütemekhez igazodik; a Vállalkozó 8 teljesítési részszámla és egy végszámla benyújtására jogosult. A végszámla a visszatartás (a szerződési érték 10%-a) összegének felszabadítását is magában foglalja.

A kifizetés a 7. pont szerinti garancia dokumentumainak bemutatása alapján történik.

10. A teljesítés helye, ideje; a kárveszély átszállása

10.1. A Vállalkozó a szerződés szerinti szolgáltatásait a létesítés helyén – … szám alatt – teljesíti. A teljesítés ideje: a hiánytalan és végleges átadás-átvétel időpontja, a 6.2.3. pontban foglalt határidőnek megfelelően.

10.2. A kárveszélyt a Vállalkozó viseli:

– a saját tulajdonában maradó épületgépek, szállítóeszközök, szerszámok és berendezések;

– az átadás-átvétel szerződésszerű megtörténtéig az általa teljesített szolgáltatások; valamint

– a szerződéses tevékenysége következtében előálló, harmadik személyeket érintő balesetek körében.

10.3. A Vállalkozó a harmadik személy által okozott kárt az építési naplóban rögzíti. A Vállalkozó mentesül a felelősség alól, ha a kárt bizonyítottan nem az ő magatartása idézte elő.

11. Egyéb kikötések

11.1. A jelen szerződés megkötésével egyidejűleg hatályát veszti a szerződés tárgyával kapcsolatos minden korábbi megállapodás, levél- és faxváltás.

11.2. A szerződés nyelve magyar. A szerződő felek levélváltásukban és teljes forgalmukban a szerződés nyelvét használják.

11.3. A szerződést csak a mindkét fél által cégszerűen aláírt okirattal lehet érvényesen módosítani vagy kiegészíteni.

11.4. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

1. számú melléklet: Műszaki (teljesítési) terjedelem (függelékkel és kivitelezési tervdokumentációval).

2. számú melléklet: Berendezések és szállítási eszközök; anyagszállítások.

3. számú melléklet: Műszaki (teljesítési) ütemterv.

4. számú melléklet: Pénzügyi ütemterv.

5. számú melléklet: Számlázási ütemterv és a fizetés teljesítésének módja.

6. számú melléklet: A kivitelezési bankgarancia szövege.

7. számú melléklet: A fizetési bankgarancia szövege.

11.5. A szerződő felek jelen szerződésük tekintetében a magyar anyagi jogi rendelkezéseket tekintik irányadónak; egyúttal bármely jogvitájuk eldöntésére, amely a jelen szerződésből vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatosan keletkezik, a felek alávetik magukat a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság kizárólagos hatáskörének és illetékességének azzal, hogy a Választottbíróság a saját eljárási szabályzata szerint jár el.

11.6 A jelen szerződés a 7. pont szerinti garanciák kölcsönös biztosításával egyidejűleg lép hatályba.

Budapest, 2002. …

MegrendelőVállalkozó

(cégszerű aláírások)

2. Szerelési szerződés

Szerelési szerződés, amely létrejött egyrészről … (cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről … (cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi feltételekkel.

1. A Megrendelő megrendeli, a Vállalkozó pedig elvállalja a … üzem gépi berendezéseinek (automata gépsorok és azok vezérlőrendszere) beszerelését, valamint a működéshez szükséges technológiai hálózatok technológiai szerelési munkáit az I. számú mellékletben részletezett – előzetesen egyeztetett – tartalommal.

2. A Megrendelő vállalja, hogy a Vállalkozó szerződésszerű szolgáltatását átveszi, és azért a jelen szerződés 7. pontjában meghatározott vállalkozói díjat kifizeti.

3. Megrendelő köteles a szereléshez szükséges munkahelyet a munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. A … cég által leszállított és a Megrendelő által már átvett gépek a beszerelés helyszínén vannak, azokról a felek – megvizsgálás után – tételes jegyzéket vesznek fel, megállapítva, hogy a gépi berendezések beszerelésre alkalmas állapotban vannak-e. E gépi berendezéseken kívül a jelen szerződés tárgyát képező technológiai szerelési munkák elvégzéséhez szükséges valamennyi anyagot, szerelvényt és energiát a Vállalkozó saját költségén biztosítja.

4. A Vállalkozó a szerelési munkát … (év, hó, nap) kezdi meg, a munkaterület és a gépi berendezések szerelésre alkalmas állapotban való átvételével. A technológiai, szerelési munka befejezésének határideje: … (év, hó, nap). Ha a Vállalkozó a munkát azért nem tudja az előírt határidőben megkezdeni, mert a Megrendelő a munkaterület átadásával késedelmeskedik, vagy a … cég által szállított gépek hibásnak (beszerelésre alkalmatlannak) minősültek, úgy a befejezési határidő ezen idővel meghosszabbodik.

5. A Megrendelő hibájából, illetve az ő érdekkörébe tartozó okból bekövetkezett késedelem idejére a Megrendelő napi … forint késedelmi kötbért fizet a Vállalkozó részére. Ha a Vállalkozó a munkavégzést az eredeti kezdő határidőtől számított harminc nap múlva sem tudja megkezdeni, jogosult elállni a szerződéstől.

6. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetére a felek kötbért kötnek ki, amelynek mértéke a teljes nettó vállalkozói díj napi … ezreléke. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a teljes nettó vállalkozói díj 10%-át. Ezt meghaladó késedelem esetén a Megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet.

7. A szerződő felek a szerződés tárgyát képező technológiai, szerelési munka vállalkozói díját átalányáron … Ft + 25% áfa összegben állapítják meg. A vállalkozói díj két részletben fizetendő ki. Az első részlet a vállalkozói díj … %-a, azaz … forint, a beszerelendő gépi berendezések szerelésre alkalmas állapotban való átvételekor, a hátralékos … %-os, azaz … forintos részlet pedig a próbaüzem sikeres befejezésekor esedékes. A kifizetések a Vállalkozó által az esedékességkor kiállított számlák alapján öt banki napon belül átutalással történnek, a Vállalkozó … banknál vezetett … számú számlájára. A kifizetés esetleges késedelmessége esetén a Vállalkozó a mindkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására jogosult.

8. A szerelési munka átadása-átvétele próbaüzemmel történik. A próbaüzem időtartama harminc nap. A próbaüzem kezdő időpontját a felek közös megegyezéssel tűzik ki azt követően, hogy előzetesen meggyőződtek arról, hogy a technológiai, szerelési munkák során a Vállalkozó által beépített (beszerelt) berendezések a próbaüzemre alkalmasak. A próbaüzemhez szükséges energiát, alap-, nyers- és segédanyagokat, valamint az elvégzendő mérésekhez szükséges műszereket és a szakszemélyzetet a Megrendelő köteles biztosítani.

9. A Megrendelő nem tagadhatja meg a technológiai szerelési munkák átvételét, ha a próbaüzem során csak olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapítottak meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó üzemeltetést nem akadályozzák. Az észlelt hibákat, hiányosságokat a felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve pótlásának határidőit, illetve az igényelt díjleszállítás összegét. A Megrendelő a próbaüzem során észlelt hibák, hiányosságok kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a végszámla összegéből visszatarthatja.

10. Ha a Megrendelő a próbaüzem eredménytelensége folytán az átvételt jogszerűen tagadja meg, póthatáridőt tűz ki. Ha ez a határidő is eredménytelenül telik el, akkor a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait. Nem minősül a Vállalkozó részéről hibás teljesítésnek, ha a próbaüzem nem a szerelési munka hibája miatt, hanem a beszerelésre került gépek olyan rejtett hibája következtében nem volt eredményes, amelyet a Vállalkozó a gondos megvizsgálás ellenére sem ismerhetett fel. Ilyen esetben – ha a hiba a Vállalkozó által javítható – a felmerülő többletköltséget a Megrendelő viseli. Ha a hiba olyan jellegű, hogy az a Vállalkozó által nem javítható, akkor ez a teljesítés megrendelői érdekkörbe tartozó okból való lehetetlenné válásának minősül [Ptk. 399. § c) pont].

11. Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a vállalkozói díj … %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

12. A Vállalkozó a jelen szerződés tárgyát képező technológiai, szerelési munkák hibátlan elvégzéséért … éves jótállást vállal.

13. A felek a próbaüzem eredményes befejezésétől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Vállalkozó … napon belül köteles. Az utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati eljárás befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetők, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra. Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hibával kapcsolatos szavatossági igényt a Megrendelő utóbb már csak akkor érvényesítheti, ha a hibák vagy annak okát az utó-felülvizsgálat során nem lehet észlelni.

14. Az e szerződésben nem rendezett kérdésekben a Ptk. rendelkezései – így különösen a vállalkozási szerződés általános szabályai és a szerelési szerződés szabályai – az irányadóak.

Ezt a szerződést a szerződő felek elolvasás után, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.

Budapest, 2002. ...

MegrendelőVállalkozó

I. számú melléklet

A szerződés tárgyát képező technológiai, szerelési munkák részletezése.

3. Vállalkozási szerződés (építőipari kivitelező munkára)

Vállalkozási szerződés (építőipari kivitelező munkára), amely egyrészről … (cég neve és székhelye) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről … (cég neve és székhelye) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között jött létre az alábbi feltételekkel.

1. A Megrendelő megrendeli, Vállalkozó pedig elvállalja a Budapest … alatti Öregek Napközi Otthona célját szolgáló Létesítmény szerkezetkészségig történő kivitelezési munkáit a melléklet szerinti kiviteli tervdokumentáció szerinti tartalommal.

2. A Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy az 1. pont szerinti Létesítményt a jogszabályi és hatósági előírásoknak megfelelően a szerződés 5. pontjában rögzített határidőre, I. osztályú minőségben kivitelezi, és azt a Megrendelőnek átadja, Megrendelő pedig kötelezettséget vállal a szerződésszerűen elkészített Létesítmény átvételére és a szerződés 6. pontja szerinti vállalkozói díj kifizetésére.

3. A Megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadja a Vállalkozó részére a … hatóság … számú jogerős építési engedélyével engedélyezett Létesítmény teljes engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációját, valamint a kivitelezés megkezdéséhez szükséges szakhatósági hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat.

4. A Vállalkozó a szerződés mellékletét képező műszaki tervdokumentáció szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. A tervdokumentáció utóbb felmerülő hibájáért a Vállalkozó csak akkor tartozik felelősséggel, ha a terv hibája kellő gondossággal végzett tervvizsgálat során a részéről felismerhető lett volna.

5. A kivitelezési munka megkezdésének határideje … (év, hó, nap), amely időpontig a Megrendelő köteles a munkaterületet kivitelezésre alkalmas állapotban a Vállalkozónak átadni. A kivitelezés befejezésének (az átadás-átvételnek) a határideje: … (év, hó, nap). Egyes részmunkák teljesítési határidőit a kivitelezési ütemterv tartalmazza. A Megrendelő elismeri a Vállalkozó előteljesítési jogát. A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a Megrendelőt kötbér illeti meg, amelynek mértéke a teljes vállalkozói díj … ezreléke. A késedelmi kötbér összege nem haladhatja meg a szerződés 20. pontja szerinti meghiúsulási kötbér összegét.

6. A felek az 1. pontban és a mellékletben megjelölt munkák vállalkozói díját átalányáron … Ft + 25% áfa összegben állapítják meg. Ez az összeg az esetleg felmerülő többlet- és pótmunkák elvégzésére nem nyújt fedezetet, azok elvégzéséért a Vállalkozó – külön megállapodás alapján – többletdíjazásra tarthat igényt.

7. A 6. pontban rögzített vállalkozói díj kifizetése részletekben történik az alábbi pénzügyi szakaszolás szerint:

– I. szakaszszámla: … (év, hó, nap) … forint összegben,

– II. szakaszszámla: … (év, hó, nap) … forint összegben,

– III. szakaszszámla: … (év, hó, nap) … forint összegben,

– végszámla: az átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételét követő … napon belül … forint összegben.

8. A Megrendelő a benyújtott számlák leigazolt összegét a kézhezvételtől számított … banki napon belül átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó … banknál vezetett … számú számlájára. Késedelmes átutalás esetén Megrendelő késedelmi kamatot köteles fizetni, amelynek mértéke azonos a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres mértékével.

9. A Megrendelő a számlavezető bankja által kiállított igazolással bizonyítja, hogy a vállalkozói díj kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezete a számláján elkülönítve a rendelkezésére áll.

10. A szerződő feleket kölcsönös együttműködési, tájékoztatási, figyelemfelhívás és kármegelőzési kötelezettség terheli, amely kötelezettség megszegéséért a felek kártérítési felelősséggel tartoznak.

11. A Megrendelő köteles a kivitelezés helyszínét a Vállalkozó részére … (év, hó, nap)-ig jegyzőkönyvileg átadni. A munkaterület késedelmes átadása esetén a Megrendelő napi … forint késedelmi kötbér megfizetésére köteles, és a késedelem idejével meghosszabbodnak a vállalkozót terhelő teljesítési határidők. A munkaterület átadásakor a Megrendelő biztosítja a Vállalkozó részére a víz és elektromos áram lecsatlakozási helyét, valamint a csatornabekötést. A munkaterület átadásáig a Megrendelő gondoskodik a kivitelezés megkezdéséhez szükséges alappontok kitűzéséről is. A munkaterület őrzése és ott a hatósági előírások betartása a munkavégzés ideje alatt a Vállalkozó kötelessége.

12. A szerződő felek képviselete a munkavégzés helyszínén:

– a Megrendelő műszaki ellenőre: … (név, cím, telefon),

– a Vállalkozó építésvezetője: … (név, cím, telefon).

A képviselők a jelen szerződést nem módosíthatják, azt csak a felek cégjegyzésre jogosult képviselői tehetik meg.

13. A Vállalkozó nem jogosult alvállalkozót igénybe venni. Ha ezt mégis megteszi, felelősséggel tartozik minden olyan kárért, amely e nélkül nem következett volna be.

(Variáció a 13. pontra: a Vállalkozó jogosult alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozó munkavégzéséért a Vállalkozó úgy felel, mintha saját maga járt volna el.)

14. A Vállalkozó a kivitelezés teljes időtartama alatt köteles építési naplót vezetni, amelyet a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőriz. A Megrendelő műszaki ellenőre útján folyamatosan jogosult a kivitelezés ellenőrzésére. Az ellenőrzés során tett megállapításait és a kivitelezéssel kapcsolatos utasításait a műszaki ellenőr az építési naplóba jegyzi be. Az építési naplóba jegyzik be a felek az esetleges többlet-, illetve pótmunkák felmerülésével kapcsolatos észrevételeiket is. Ezek elvégzése és díjazása a másik fél jóváhagyó naplóbejegyzése után történik.

15. A Megrendelő csak írásban – az építési naplóba bejegyzetten – és csak a hibátlan teljesítés, valamint a jogszabályi és hatósági előírások betartása érdekében utasíthatja a Vállalkozót. Az utasítás a munka megszervezésére nem terjedhet ki, és nem teheti terhesebbé a Vállalkozó teljesítését.

16. Ha a tervben (költségvetésben) feltüntetett anyag vagy termék a kivitelezés időpontjában nem szerezhető be, a vállalkozó köteles erről a Megrendelőt haladéktalanul értesíteni. Az eredetinél alacsonyabb használati értékű vagy magasabb árú anyagok csak a Megrendelő hozzájárulásával használhatók fel.

17. A kivitelezés befejezésekor a felek átadás-átvételi eljárást folytatnak le, amelynek időpontjáról a Vállalkozó legalább három munkanappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. Az átadás-átvételi eljárás eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel, amelyben rögzítik a teljesítés esetleges mennyiségi hiányait és minőségi hibáit, valamint a Megrendelő által emiatt érvényesíteni kívánt szavatossági jogokat (például hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege stb.). A feltüntetett hibák tekintetében a szavatossági határidők a jegyzőkönyv keltének időpontjával kezdődnek.

18. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt a rendeltetésszerű használatot nem befolyásoló hibák, hiányosságok miatt. Ha a Létesítményt a Megrendelő ilyen kisebb hibákkal, hiányosságokkal veszi át, akkor ezek kijavításához, pótlásához, illetve az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a vállalkozói díjból (a végszámlából) visszatarthatja.

19. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő a jegyzőkönyvben a hibák, hiányok kiküszöbölésére póthatáridőt tűz. Ha ez a póthatáridő eredménytelenül telik el, a Megrendelő jogosult a szavatossági jogai érvényesítésére, végső soron elállhat a szerződéstől, és követelheti esetleges kára megtérítését is.

20. Amennyiben a teljesítés valamelyik fél fel róható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt hiúsul meg, az ezért felelős fél a vállalkozói díj … %-ának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

21. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. A jelen szerződés módosítása (ideértve a melléklet módosítását is) csak írásban érvényes.

Ezt a szerződést a felek – cégjegyzésre jogosult képviselőik útján – elolvasás után jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2002…

MegrendelőVállalkozó

Melléklet: kiviteli tervdokumentáció

4. Tervezési szerződés

Tervezési szerződés, amely egyrészről … (cég neve és székhelye) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről … (cég neve és székhelye) mint tervező (a továbbiakban: Tervező) között jött létre az alábbi feltételekkel.

1. A Megrendelő megrendeli, a Tervező pedig elvállalja a … (a kivitelezésre kerülő építmény helye és az építmény pontos megjelölése) építési engedélyezési és kiviteli terveinek az elkészítését az I. számú mellékletben részletezett tartalommal. A Tervező a terveket a hatályban lévő jogszabályok előírásainak megfelelő tartalommal … példányban adja át a Megrendelőnek.

2. A Megrendelő az 1. pont alatti tervek elkészítéséért … Ft + áfa tervezési díjat fizet a Tervezőnek. A tervezői díj részletezését és ütemezését az I. számú melléklet tartalmazza.

3. A tervezői díj esedékes összegéről a Tervező számlát állít ki, amelynek összegét a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított öt munkanapon belül vállalja átutalni a Megrendelő … banknál vezetett számlaszámára. Késedelmes átutalás esetén a Tervező jogosult a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat felszámítására, továbbá jogosult a további terveket visszatartani.

4. A szerződés teljesítésének a határideje az engedélyezési terv vonatkozásában: … (év, hó, nap); a kiviteli terv vonatkozásában: … (év, hó, nap). A részteljesítési határidőket a szerződés I. számú melléklete tartalmazza. A Tervező jogosult a megjelölt határidő előtt is teljesíteni.

5. Megrendelő a kivitelezés mielőbbi megkezdhetősége érdekében igényli a kiviteli tervdokumentáció elkészítésének már az építési engedélyezés fázisában történő megkezdését. Amennyiben az engedélyezési eljárás során olyan hatósági előírás születne, amely az engedélyezési eljárás alatt már készülő kiviteli tervekre kihatással lenne, úgy a Megrendelő vállalja a többlettervezés tervezési díjának a megfizetését. Ennek mértékét a felek a tervezési fázis határidejének módosításával együtt írásbeli szerződésmódosításban rögzítik majd.

6. Tervező vállalja, hogy késedelmes teljesítés esetén a késedelmes tervezési fázisra (tervfajtára) eső vállalkozói díjnak a havi (vagy: napi) … %-át (vagy: ezrelékét) késedelmi kötbérként megfizeti a Megrendelőnek. Amennyiben a késedelem a harminc napot meghaladja, a Megrendelő jogosult elállni a szerződéstől.

7. A szerződő felek megállapodnak, hogy a tervezői művezetésre külön szerződést kötnek egymással.

8. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. A szerződő felek a tervezés során folyamatosan konzultálnak egymással. A Tervező folyamatosan tájékoztatja a Megrendelőt a tervezés állásáról, a Megrendelő pedig véleményezi az egyes tervezési munkarészeket.

9. A Megrendelő a Tervező rendelkezésére bocsát minden olyan dokumentumot, amelynek megismerését a tervezői munka eredményes elvégzéséhez szükségesnek tart. A Megrendelő biztosítja, hogy a Tervező a helyszínt akadálytalanul megközelíthesse, oda bejuthasson, és ott a munkáját zavartalanul végezhesse.

10. Az előzetes hatósági és közműegyeztetések lefolytatása a Tervező feladatát képezi. Az engedélyezési terveket a Megrendelő nyújtja be építési engedélyezési eljárásra az építésügyi hatósághoz.

11. A Tervező vállalja, hogy amennyiben a kivitelezés a terv szolgáltatásától számított három éven belül nem kezdődne meg, a Megrendelő kérésére a korszerűsítési felülvizsgálatot – külön díjazás ellenében – elvégzi.

12. A Tervezőt jogszavatosság terheli azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a terv kivitelezését akadályozza vagy korlátozza.

13. A Tervező a Ptk. szabályai szerint tartozik felelősséggel a tervek esetleges hibás teljesítéséért. Nem terheli a tervezőt kellékszavatossági felelősség, ha

– a tervszolgáltatást követő három éven belül a kivitelezés nem kezdődik meg, és a Megrendelő nem kér korszerűségi felülvizsgálatot,

– a tervektől eltérő kivitelezés történik,

– a tervek alapján kivitelezett objektumot rendeltetésellenesen használják.

14. A Megrendelő a részére átadott terveken módosítást, változtatást csak a Tervező engedélyével eszközölhet. A Megrendelő elismeri a Tervező szerzői jogát a tervekre.

15. A Tervező kijelenti, rendelkezik a vállalt tervezési feladat elvégzéséhez szükséges tervezői jogosultsággal. Kijelenti továbbá, hogy a … biztosító Rt.-nél „Tervezői és mérnökszolgálati felelősségbiztosítás”-sal rendelkezik.

16. A Megrendelő vállalja, hogy az épület elkészültekor annak bejárata mellett feltünteti a Tervező nevét (cégnevét). A Megrendelő hozzájárul ahhoz, hogy az épületre a Tervező szakmai publikációkban hivatkozhasson, valamint azt referenciamunkaként megjelölhesse.

17. A jelen szerződés módosítása, kiegészítése csak közös megegyezéssel, írásban történhet.

18. Ha a Megrendelő a munkát a saját érdekkörében felmerülő ok miatt állítja le vagy áll el attól, köteles a készültségi foknak megfelelően az elkészült munkarészek tervezési díját megtéríteni.

19. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezéseit és az egyéb hatályos jogszabályokban foglaltakat kell alkalmazni.

20. A szerződésből fakadó esetleges jogviták eldöntésére a felek – hatáskörtől függően – a Pesti Központi Kerületi Bíróság, illetve a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

A jelen szerződés hat, egymással szó szerint megegyező eredeti példányban készült, amelyet a szerződő felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2002.

MegrendelőTervező

I. számú melléklet

A melléklet tartalmazza a szolgáltatandó tervek részletezését tervezési fázisok szerinti bontásban, továbbá az egyes részlettervek teljesítési határidőit és az ezekhez kapcsolódó esedékes díjrészleteket.

5. Fővállalkozási szerződés

Fővállalkozási szerződés, amely létrejött egyrészről … (cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről … (cég neve, székhelye, cégjegyzékszáma, adószáma, bankszámlaszáma) mint fővállalkozó (a továbbiakban: Fővállalkozó) között az alábbi feltételekkel.

1. A szerződés tárgya, a felek fő kötelezettségei

1.1. A Megrendelő megrendeli, a Fővállalkozó pedig elvállalja a Budapest … alatti, az ingatlan-nyilvántartásban … hrsz. alatt felvett telekingatlanon létesítendő üzemcsarnok (a továbbiakban: Létesítmény) tervezési és generálkivitelezési (építési, építés-szerelési, technológiai, szerelési) munkáinak az elvégzését a jelen szerződés 1. számú mellékletét képező ajánlati tervben és ajánlati kiírásban meghatározottak szerint.

1.2. A Fővállalkozó fő kötelezettsége a Létesítmény komplett szolgáltatásához szükséges valamennyi tervezési és kivitelezési munka elvégzése, illetve elvégeztetése; az igénybe veendő többi vállalkozó munkájának az összehangolása, velük a szerződések megkötése, végül pedig a Létesítmény kulcsrakész állapotban, használatbavételi engedéllyel történő átadása. A Fővállalkozó az elvállalt munkákat a hatályos jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, műszaki normatívák betartásával I. osztályú minőségben köteles elvégezni.

1.3. A Fővállalkozó az elvégzett munkáért teljes – a többi vállalkozóval kötött szerződésekben kikötött műszaki, gazdasági és egyéb feltételek teljesítéséért is fennálló – eredményfelelősséggel tartozik.

1.4. A Megrendelő főkötelezettsége a Fővállalkozó szerződésszerű teljesítésének az átvétele és a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott fővállalkozói díj kifizetése.

2. A Fővállalkozó kötelezettségei

2.1. A Fővállalkozó – az ajánlati terv alapján – teljes tervezői felelősség mellett elkészíti, illetve elkészítteti a Létesítmény teljes engedélyezési és kiviteli tervdokumentációját. Az engedélyezési terveket – a hatóságok által igényelt példányokon felül – négy, a kiviteli terveket nyolc példányban kell Megrendelő részére átadni.

2.2. A Fővállalkozó feladata a szükséges geodéziai felmérések, talajmechanikai és egyéb vizsgálatok elvégeztetése, a közműnyilatkozatok, szakhatósági hozzájárulások beszerzése, valamint az építési, használatbavételi és egyéb hatósági engedélyek megszerzésében való közreműködés, továbbá az építkezés egész ideje alatt a tervezői művezetés ellátása.

2.3. A Fővállalkozó köteles mind az engedélyezési, mind a kivitelezési tervek készítése során szükség szerint a Megrendelővel tervkonzultációkat tartani.

2.4. A Fővállalkozó köteles elvégezni, illetve elvégeztetni mindazon kivitelezési munkálatokat – függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintenek –, amelyek a jelen szerződés tárgyát képező Létesítmény rendeltetésszerű használatra alkalmas komplett szolgáltatásához szükségesek.

2.5. A kivitelezés körében a Fővállalkozó feladatai közé tartozik a beépítendő anyagok, eszközök, készülékek, berendezések saját költségen történő beszerzése, a szükséges minőség-ellenőrző vizsgálatok elvégeztetése, valamint az építési munkákkal kapcsolatos alappontok kitűzése. A Fővállalkozót terheli a kivitelezéshez szükséges energia, illetve közüzemi szolgáltatások költsége, és saját költségén köteles gondoskodni a személyzetének, anyagainak, gépeinek, szerszámainak elhelyezéséről és őrzéséről (felvonulási költségek).

2.6. A Fővállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel napjáig a készülő Létesítmény és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (a tárolt, illetve beépített anyagok, készülékek, berendezések stb.) őrzéséről és védelméről, a vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. Az építési területen a munkálatok teljes időszaka alatt a kárveszélyt a Fővállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel (előzetes átadással) száll át a Megrendelőre. A Fővállalkozó köteles gondoskodni a munkavédelmi, balesetvédelmi, tűzrendészeti, közegészségügyi és környezetvédelmi előírások betartásáról is, az ezek megszegéséből származó következmények a Fővállalkozót terhelik.

2.7. A Fővállalkozó feladata a Létesítmény gazdaságos és gyors megvalósulása érdekében igénybe veendő többi vállalkozóval a vállalkozási szerződések megkötése. A Fővállalkozó kötelessége a vállalkozók összehangolt munkavégzéséhez szükséges feltételek megteremtése, a vállalkozók tevékenységének a kivitelezési ütemterv szerinti koordinálása. A vállalkozók tevékenységét a Fővállalkozó folyamatosan ellenőrzi, az általuk végzett részmunkákat átveszi és azok ellenértékét kifizeti. A Fővállalkozó köteles a vállalkozókkal kötött szerződésekben megfelelő szerződésbiztosítékokat, szankciókat kikötni, és a vállalkozók szerződésszegése esetén velük szemben a jogkövetkezményeket érvényesíteni.

2.8. A Fővállalkozó a többi vállalkozóért úgy felel a Megrendelő felé, mintha a munkát maga végezte volna. A Fővállalkozó mindaddig érvényesítheti szavatossági jogait a vállalkozókkal szemben, ameddig a szerződésszegés miatt helytállni tartozik Megrendelő felé, feltéve hogy a vállalkozók részmunkáinak átvételekor eleget tett a minőség megvizsgálására vonatkozó kötelezettségének.

2.9. A Fővállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű építési-szerelési biztosítást kötni.

3. A felek szerződéses kötelezettségei az együttműködés keretében

3.1. A szerződő felek a szerződés teljesítése érdekében kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni. Ennek során a feleket kölcsönös tájékoztatási, értesítési és figyelemfelhívási kötelezettség terheli minden olyan körülmény tekintetében, amely a szerződésszerű teljesítést befolyásolhatja. Így például a Fővállalkozó értesítési kötelezettsége különösen kiterjed a teljesítés minőségét, határidejét érintő körülményekre, az anyagbeszerzés akadályaira, a kiviteli tervek módosításának, pótmunkák elvégzésének szükségességére; a Megrendelő értesítési kötelezettsége pedig elsősorban a fizetési képességével kapcsolatos körülmények, valamint a jelen szerződés műszaki tartalmát meghaladó munkák elvégzésére irányuló igényei tekintetében áll fenn. Az együttműködés keretében mindegyik fél köteles képviselője útján részt venni a másik fél által kezdeményezett kooperációs megbeszéléseken. Mindegyik fél köteles minden tőle elvárható intézkedést megtenni a károk megelőzése, valamint az esetleg már bekövetkezett károk enyhítése érdekében.

3.2. A szerződő felek kijelölik felelős képviselőiket, akik őket az építkezéssel kapcsolatban a helyszínen meghatalmazottként teljes jogkörrel képviselik. Ha e meghatalmazottak személyében változás következne be, úgy erről a másik felet haladéktalanul írásban értesíteni kell. A képviselők személyében bekövetkező változás az írásbeli közléssel egyidejűleg válik hatályossá.

A megrendelő műszaki ellenőre: (név, cím, telefonszám).

A Fővállalkozó felelős képviselője: XY fő-építésvezető (név, cím, telefonszám).

A Megrendelő műszaki ellenőrének a jogköre kiterjed különösen az építkezés mennyiségi és minőségi műszaki ellenőrzésére, a részteljesítések és az ezek alapján benyújtott számlák leigazolására, az építési naplóba történő bejegyzések eszközlésére, a műszaki átadási-átvételi eljárásokban való részvételre, pótmunkák elrendelésére.

A Fővállalkozó fő-építésvezetőjének a hatásköre kiterjed a kivitelezés teljes jogkörrel történő irányítására, a Fővállalkozó nevében és képviseletében bármely ezzel kapcsolatos nyilatkozat megtételére és a Fővállalkozóhoz intézett bármely irat, nyilatkozat, értesítés joghatályos átvételére.

A felek meghatalmazott képviselői azonban a jelen szerződés módosítására nem jogosultak.

3.3. A Fővállalkozó akadálytalan munkavégzése érdekében a Megrendelő köteles a munkaterületet a közművezetékek (víz, áram, gáz, csatorna) csatlakozási pontjaival együtt a jelen szerződés aláírásától számított harminc napon belül munkavégzésre alkalmas állapotban a Fővállalkozónak átadni.

A Megrendelő napi … forint késedelmi kötbért köteles megfizetni, ha a munkaterület átadásával késedelmeskedik. A Megrendelő késedelmének idejével a Fővállalkozót terhelő valamennyi teljesítési határidő meghosszabbodik.

A munkaterületet a Fővállalkozó jegyzőkönyvileg veszi át, amelyben rögzíti a munkaterület átvételkori állapotát, amely irányadó lesz a területnek a próbaüzem sikeres befejezésétől számított legkésőbb tizenöt napon belüli visszaadása során is.

3.4. A Megrendelő – műszaki ellenőre útján – bármikor ellenőrizheti a munkavégzés bármely fázisát, függetlenül attól, hogy azt maga a Fővállalkozó vagy más vállalkozók végzik. A Fővállalkozó köteles gondoskodni arról, hogy az ellenőrzés feltételei biztosítottak legyenek, így például köteles előzetesen értesíteni a Megrendelő műszaki ellenőrét arról, ha valamely munkarész eltakarásra kerülne, továbbá ha valamely vállalkozó részmunkájának Fővállalkozó általi átvételére kerül sor.

3.5. A Fővállalkozó köteles a munkavégzés teljes időtartamára a jogszabálynak megfelelő tartalommal építési naplót vezetni, amit a Megrendelő műszaki ellenőre rendszeresen ellenőrizni és ellenjegyezni köteles. A Megrendelő műszaki ellenőre a munkavégzéssel kapcsolatos esetleges kritikai észrevételeit, illetve utasításait jogosult az építési naplóba bejegyezni. A Fővállalkozó megrendelői utasításra csak akkor hivatkozhat, ha azt az építési naplóba bejegyezték, vagy ha az írásban igazolható. Az építési napló nem megfelelő vezetésének a jogkövetkezményei a Fővállalkozót terheli.

3.6. A Megrendelő csak a felhasználásra kerülő anyagok minősége kérdésében, valamint a jogszabályi és más hatósági előírások betartása és a hibás teljesítés megakadályozása, továbbá a Létesítmény rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükséges pótmunka elvégzése érdekében adhat utasítást a Fővállalkozónak. Az utasítás csak az építési naplóba bejegyzetten vagy egyébként írásban érvényes. A Megrendelő utasítása nem terjedhet ki a munka megszervezésére, az egyes munkák ütemezésére, sorrendjére, a vállalkozók tevékenységének összehangolására és nem teheti terhesebbé a Fővállalkozók teljesítését. Pótmunka elrendelése esetén a Fővállalkozót arányos többletdíjazás illeti meg.

3.7. Ha a megrendelő részéről olyan pótmunkaigény merült fel, amelynek elvégzése műszakilag nem feltétlenül szükséges a Létesítmény rendeltetésszerű használatához, akkor a Fővállalkozó az igény közlésétől számított nyolc napon belül ajánlatot tesz a pótmunka elvégzésére és annak díjazására. Az ilyen pótmunka elvégzésére a Fővállalkozó csak akkor köteles, ha arra nézve megállapodás (amely történhet a jelen szerződés módosításával vagy külön szerződéssel) jött létre a felek között.

4. Teljesítési határidők

4.1. A Fővállalkozó szolgáltatásának teljesítési határidői:

– az engedélyezési tervekre: (év, hó nap),

– a kiviteli tervekre: (év, hó, nap),

– a kivitelezés megkezdésére: az építési engedély kézhezvételétől számított harmincadik nap, de legkésőbb: (év, hó, nap),

– a kivitelezés befejezésére: (év, hó, nap).

A kivitelezés részhatáridőit a részletes (hetekre lebontott) kivitelezési ütemterv tartalmazza, amit a Fővállalkozó a jelen szerződés aláírásától számított harminc napon belül köteles a Megrendelő részére átadni.

4.2. Ha a Fővállalkozó valamely részhatáridővel késedelembe esik, köteles a késedelem minden napjára a késedelmes részteljesítésre eső fővállalkozói díj … ezrelékét késedelmi kötbérként megfizetni. A megfizetett késedelmi kötbér összege kamatmentesen visszajár, ha a Fővállalkozó a késedelmes részteljesítést pótolta, a következő részteljesítésnek pedig már határidőben eleget tett.

4.3. Ha a Fővállalkozó a Létesítmény átadásával késedelembe esik, köteles a vállalkozói díj teljes összege után napi … ezrelék késedelmi kötbért megfizetni. A késedelmi kötbér összege nem haladja meg a 6.9. pont szerinti meghiúsulási kötbér összegét.

4.4. A Fővállalkozó jogosult a szerződésben, illetve a kivitelezési ütemtervben kikötött határidők (részhatáridők) előtt is teljesíteni. Megrendelő az adott részhatáridő előtt befejezett, a szerződésnek megfelelő teljesítést jegyzőkönyvileg leigazolja, és a szerződéses árnak az elvégzett munkára eső részét a Fővállalkozónak a leigazolástól számított fizetési határidőknek megfelelően megfizeti. Bármely részteljesítés leigazolása azonban – az eltakart munkarészek kivételével – nem jelenti a leigazolt munkarész átvételét.

4.5. Amennyiben a 4.1. pontban vagy a kivitelezési ütemtervben meghatározott valamely határidőt (részhatáridőt) a Fővállalkozónak (vagy a vállalkozóknak) fel nem róható valamely ok (így például valamely elháríthatatlan objektív körülmény vagy a megrendelő érdekkörében felmerült valamely ok) következtében előállt akadályoztatás miatt nem lehet megtartani, akkor az adott részhatáridő – és ennek megfelelően az azt követő határidők is – az akadályoztatás időtartamával meghosszabbodnak.

4.6. A Fővállalkozó a teljesítése biztosítékaként az 5.1. pont szerinti áfa nélküli fővállalkozói díj 10%-ának megfelelő összegű, az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül megtartandó utó-felülvizsgálati eljárás befejeződésének időpontjáig fennálló, feltétlen és visszavonhatatlan jóteljesítési bankgaranciát nyújt a Megrendelő részére. A bankgarancia szövege a jelen szerződés 2. számú mellékletét képezi.

5. A fővállalkozói díj

5.1. A felek a szerződés tárgyát képező munkák fővállalkozói díját … Ft + 25% áfa átalányöszszegben állapítják meg.

5.2. A fővállalkozói díj a jelen szerződés műszaki tartalmát adó, az ajánlati tervben és ajánlati kiírásban, illetve az annak alapján készülő tervdokumentációban és költségvetésben szereplő munkák ellenértékeként szolgál. Az előre nem látott, de a Létesítmény megvalósításához szükséges vagy a Megrendelő utólagos igényeként jelentkező esetleges pótmunkák elvégzéséért a Fővállalkozó – árkalkulációja alapján – külön díjazásra tarthat igényt.

5.3. A fővállalkozói díj kifizetése az elfogadott kivitelezési ütemterv részét képező pénzügyi és fizetési ütemtervnek megfelelő részletekben történik oly módon, hogy az egyes ütemek teljesítését igazoló jegyzőkönyvek Megrendelő műszaki ellenőre általi aláírása után a Fővállalkozó részéről három példányban kiállított és a Megrendelő műszaki ellenőre által leigazolt részszámlák összegét a Megrendelő hat banki napon belül átutalja a Fővállalkozó … banknál vezetett … számú bankszámlájára. Ugyanígy történik a végszámla 6.6. pont szerinti kiállítása és összegének átutalása is.

5.4. A Megrendelő a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese mértékének megfelelő késedelmi kamatot köteles fizetni, ha a jogszerűen kiállított rész- vagy végszámlákon feltüntetett vállalkozói díj átutalásával késedelembe esik. Hatvan napot meghaladó fizetési késedelem esetén a Fővállalkozó jogosult a további munkavégzést felfüggeszteni.

5.5. A fővállalkozói díj megfizetését a Megrendelő a … bank által kiállított visszavonhatatlan és feltétlen bankgaranciával biztosítja, amelynek szövege a jelen szerződés 3. számú mellékletét képezi.

6. A szolgáltatások átvétele

6.1. A kivitelezés befejezésekor a felek két ütemben átadás-átvételi eljárást folytatnak le: először az épület (az építési, építés-szerelési munkák) átvételére, majd harmincnapos próbaüzem keretében a műszaki berendezések (a technológiai szerelési munkák) átvételére kerül sor. A felek megállapodhatnak abban, hogy a Megrendelő egyes műszakilag elkülöníthető munkarészeket még az átadás-átvételi eljárást megelőzően ideiglenes jelleggel átvesz (előzetes átadás).

6.2. Az épület átadás-átvételének időpontjáról a Fővállalkozó legalább három munkanappal korábban köteles a Megrendelőt értesíteni. Az átadás-átvétel eredményéről a felek jegyzőkönyvet vesznek fel. Ebben rögzítik a teljesítés Megrendelő általi megvizsgálása alapján felfedezett mennyiségi hiányokat és minőségi hibákat, ezek összértékét, valamint a Megrendelő által érvényesíteni kívánt szavatossági igényeket (például hiánypótlási, illetve kijavítási határidők, igényelt díjleszállítás összege). A jegyzőkönyvben feltüntetett hibák tekintetében a szavatossági jogok érvényesítésére megadott hat hónapos elévülési idő az átadás-átvétel befejezésének napján kezdődik.

6.3. A Megrendelő nem tagadhatja meg az átvételt az épülete olyan jelentéktelen hibái, hiányosságai miatt, amelyek a rendeltetésszerű használatot, illetve a próbaüzem megkezdését nem akadályozzák.

6.4. Az épület átvételét, valamint azt követően, hogy a felek meggyőződtek arról, hogy a technológiai, szerelési munkák során a Fővállalkozó által beépített berendezések a próbaüzemre alkalmasak, a felek kitűzik a harmincnapos próbaüzem megkezdésének az időpontját. A próbaüzemhez szükséges energiát, alap-, nyers- és segédanyagokat, valamint az elvégzendő mérésekhez szükséges műszereket és a szakszemélyzetet a Megrendelő köteles biztosítani.

6.5. A Megrendelő nem tagadhatja meg a műszaki berendezések (a technológiai, szerelési munkák) átvételét, ha a próbaüzem során csak olyan kisebb jelentőségű hibákat és hiányosságokat állapítottak meg, amelyek a rendeltetésszerű állandó üzemeltetést nem akadályozzák, egyébként azonban a műszaki berendezések a szerződésben kikötött feltételeknek megfelelnek. Az észlelt hibákat, hiányosságokat a felek jegyzőkönyvben rögzítik, feltüntetve azok kijavításának, illetve pótlásának határidőit, illetve az igényelt díjleszállítás összegét.

6.6. A Megrendelő a kivitelezési munkák átadás-átvételi eljárás, illetve próbaüzem során észlelt hibáinak, hiányainak kijavításához, illetve pótlásához vagy az igényelt díjleszállításhoz szükséges összeget a végszámla összegéből visszatarthatja, vagy a jóteljesítési bankgaranciából érvényesítheti. A végszámla kiállítására csak az eredményes átadás-átvétel, illetve sikeres próbaüzem után a használatbavételi engedély megadását követően kerülhet sor.

6.7. Az átadás-átvételi eljárás, valamint a próbaüzem során a Fővállalkozó köteles Megrendelő részére átadni a beépített anyagok, szerkezetek, műszaki berendezések megfelelőségi igazolásait (gépkönyveket, garancialeveleket, minőségi tanúsítványokat stb.). A munkák műszaki átvétele csak a megvalósítási dokumentációk teljes körű átadása után fejeződhet be.

6.8. Az átvétel jogszerű megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, és ha e határidő is eredménytelenül telt el, akkor gyakorolhatja a hibás teljesítésből eredő jogait.

6.9. Amennyiben a teljesítés valamelyik fél felróható magatartása, a teljesítés megtagadása vagy lehetetlenülése miatt meghiúsul, az ezért felelős fél a fővállalkozói díj … százalékának megfelelő meghiúsulási kötbért köteles megfizetni, és köteles a másik fél ezt meghaladó esetleges kárát is megtéríteni.

6.10. A Felek az átadás-átvételi eljárástól számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást folytatnak le. Az utó-felülvizsgálat időpontját a Megrendelő tűzi ki és arra a Fővállalkozót meghívja. Az átadás-átvétel után észlelt hibák kijavítását – a Létesítmény rendeltetésszerű használatát akadályozó, valamint a további károsodás veszélyével járó hibák kivételével – csak az utó-felülvizsgálat keretében lehet igényelni. Az utó-felülvizsgálat során észlelt és jegyzőkönyvezett hiányok pótlására, hibák kijavítására a Fővállalkozó … napon belül köteles. Az utó-felülvizsgálati eljárásról felvett jegyzőkönyvben feltüntetett hibákra (hiányokra) vonatkozó szavatossági jogok az utó-felülvizsgálati eljárás befejezését követő három hónapon belül akkor is érvényesíthetőek, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból három hónapnál kevesebb van hátra. Az utó-felülvizsgálat során felmerülő Megrendelői igények kielégítésének pénzügyi fedezetéül a 4.6. pont szerinti jóteljesítési bankgarancia szolgál. Az utó-felülvizsgálati jegyzőkönyvbe fel nem vett hibával kapcsolatos szavatossági igényt a Megrendelő csak akkor érvényesíthet, ha a hibát vagy annak okát az utó-felülvizsgálat során nem lehetett észlelni.

7. Egyéb rendelkezések

7.1. Ezt a szerződést csak a Felek cégjegyzésre jogosult törvényes szervezeti képviselői írásban módosíthatják.

7.2. Az e szerződésben nem szabályozott kérdésekben – így különösen a Felek esetleges szerződésszegéseinek a jogkövetkezményeit illetően – a Ptk. rendelkezései az irányadóak.

7.3. A Felek az e szerződésből eredő jogvitáik eldöntésére a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett szervezett Állandó Választottbíróság eljárását kötik ki.

Ezt a szerződést a Felek cégjegyzésre jogosult képviselői, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írták alá.

Budapest, 2002…

MegrendelőFővállalkozó

Mellékletek: (ajánlati terv, bankgaranciák)

6. Építési szerződés

Építési szerződés, amely egyrészről … Pénzintézet (elnevezés) … (székhely) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő), másrészről … Rt. (elnevezés) … (székhely) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között jött létre az alábbi feltételekkel.

1. A Megrendelő megrendelésére a Vállalkozó elvállalja … cím alatt létesülő irodaház (székház) építési-szerelési munkáinak kivitelezését a … Kft. (elnevezés) által készített kiviteli tervdokumentáció alapján. A Megrendelő kötelezettséget vállal a megállapodás szerint elkészített épület átvételére és a szerződés rendelkezéseinek megfelelő díj fizetésére.

2. A Megrendelő kötelezettséget vállal az építéshez szükséges munkaterület … (határidő) napjáig történő átadására azzal, hogy biztosítja annak alkalmasságát az építési munkák végzésének teljes ideje alatt.

3. A Megrendelő felelősséget vállal arra, hogy a Vállalkozónak átadott munkaterületre harmadik személynek nincs olyan joga vagy igénye, amely az építési munkák kivitelezését akadályozza. A munkaterület átadása jegyzőkönyv felvételével történik.

4. A munkaterület elzárásáról, védelméről és őrzéséről a Vállalkozó gondoskodik, és az építés ideje alatt mindvégig a Vállalkozó feladata azoknak a hatósági előírásoknak a betartása, amelyek a munkavégzéshez kapcsolódnak. Ha a munkavégzés közterületet is érint, a Megrendelő szerzi be a szükséges engedélyeket és viseli azoknak a díjait.

5. A felek megállapodnak abban, hogy az építési munkák végzését – a Vállalkozó akadályoztatása nélkül – a Megrendelő bármikor ellenőrizheti. A Megrendelő … naponként köteles ellenőrizni a kivitelezést abból a szempontból, hogy az a kiviteli terveknek és a költségvetésnek megfelelően történik-e, s az ezzel kapcsolatos észrevételeit az építési naplóba köteles bejegyezni.

6. Az építési napló vezetése és az abba való bejegyzés a szakma szabályai szerint történik. A szerződés teljesítésével kapcsolatos közlések az építési naplóban történnek.

7. A Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a kiviteli tervdokumentációt, a műleírásokat … napjáig a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja.

8. A Megrendelő kötelezettsége, hogy az építés megvalósításához szükséges építési engedélyt, a szakhatósági engedélyeket és közműnyilatkozatokat … napjáig beszerezze és a Vállalkozónak ezeket átadja.

9. Az építési munkák megkezdésének időpontja … (időpont-megjelölés). Az épület átadásának időpontja … (időpont-megjelölés). A felek a Vállalkozó teljesítésének határidején belül az építés egyes részeinek átadását és azok határidőit a szerződés mellékletében határozzák meg.

10. A szerződés tartalmát jelentő munkákat a tervezői műleírás és a kiviteli tervek adják. Ezekhez képest pótmunkák elvégzésére csak írásban kötött szerződésmódosítás alapján kerülhet sor. Az eredeti szerződés írásbeli módosításával adhat a Megrendelő a terv és annak megfelelően a kivitelezés módosítására megrendelést azzal, hogy ez esetben ennek minden következményéről a szerződésmódosítás rendelkezik.

11. A Vállalkozó a munkákat úgy végzi el, hogy az osztályos előírást tartalmazó szabványok esetében az a legmagasabb előírt követelményeknek felel meg, a minőségi osztályt nem tartalmazó szabályoknál pedig a szabványelőírás követelményeit kielégíti. A felhasznált, beépített anyagok csak első osztályú minőségűek lehetnek.

12. A tervdokumentációban szereplő anyagokat a Vállalkozó szerzi be. Ha azok időben történt megrendelés ellenére nem szerezhetőek be – a Megrendelő előzetes értesítése mellett –, helyettük a Vállalkozó más anyagokat is vásárolhat, ha azok használati értéke azonos, az áruk pedig nem magasabb az eredetinél.

13. A kivitelezés teljes ideje alatt a tervezői művezetésről a Megrendelő gondoskodik.

A kivitelezési munkák felelős építésvezetői feladatait … (név, cím) végzi, míg a megrendelő műszaki ellenőre … (név, cím).

14. A szerződésben meghatározott munkák ellenértékét a felek … millió forint plusz áfa összegben határozzák meg. A végszámla szerinti vállalkozói díjat a Megrendelő banki átutalással … napon belül teljesíti. A Vállalkozó a 9. pontban meghatározottak szerint jogosult részszámla kiállítására, amelynek ellenértékét … napon belül fizeti meg a Megrendelő.

15. A szerződés teljesítéséhez szükséges közigazgatási és egyéb hatósági illetékeket és hozzájárulásokat a Megrendelő viseli. Az építés alatt és azzal összefüggően keletkezett közüzemi díjakat (víz, csatorna, elektromos áram) – mérésük és azok számlái alapján – a szerződő felek külön számolják el azzal, hogy ezek a költségek a Vállalkozót terhelik.

16. A Vállalkozó az elkészült épületet a megjelölt teljesítési határidőben, de előzetes értesítés után átadás-átvételi eljárás keretében adja át a Megrendelőnek. Az erről készült jegyzőkönyvben kell rögzíteni a teljesítést, annak esetleges hiányait és hibáit, valamint a szavatossági igényeket. A Vállalkozó által teljesített feltételek alapján a Megrendelő feladata a használatbavételi engedély beszerzése.

17. A Vállalkozó jogosult a szerződésben kikötött teljesítési határidő előtt is teljesíteni, azonban erről … nappal korábban értesítenie kell a Megrendelőt. A Megrendelő kisebb jelentőségű és a rendeltetésszerű használatot nem akadályozó hiba esetén az átvételt nem tagadhatja meg.

18. A 9. pontban meghatározott teljesítési határidő megszegése esetén a Vállalkozó … forint/nap késedelmi kötbért köteles fizetni.

19. A Vállalkozót az általa elvégzett munkák után, a teljesítés idején hatályos jogszabályokban előírt szavatossági felelősség terheli, beleértve a kötelező alkalmassági időket is.

20. A Megrendelő a szerződés aláírásakor … forint összegű díjelőleget adott át a Vállalkozónak azzal, hogy az a végszámlában kerül elszámolásra.

21. A Megrendelőt fizetési késedelme esetére a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeres szorzatának megfelelő mértékű késedelmi kamat fizetésének kötelezettsége terheli.

22. A Megrendelőt egyéb teljesítési késedelme esetén … forint/nap késedelmi kötbér fizetésének kötelezettsége terheli.

23. A Vállalkozó … napot meghaladó késedelme esetén – a részteljesítéseket is ideértve – a megrendelő a szerződéstől elállhat és kártérítést követelhet.

24. A Vállalkozó jogosult alvállalkozók igénybevételére; ezekért úgy felel, mintha a munkákat maga végezte volna.

25. A szerződés és annak mellékletei (kiviteli tervek, műszaki leírás, költségvetés, megvalósulási és pénzügyi ütemterv, hatósági engedélyek stb.) együttesen tartalmazzák a felek megállapodását.

26. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

… hely … év … hó … nap

MegrendelőVállalkozó

7. Vállalkozási szerződés üzemcsarnok építésére

Vállalkozási szerződés, amely létrejött a mai napon a … Részvénytársaság, … (székhely) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a … Korlátolt Felelősségű Társaság … (székhely) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között az alábbi tartalommal.

1. A Vállalkozó köteles a Megrendelő által átadott kiviteli terveknek, a 726718/2002. sz. jogerős építési engedélynek megfelelő üzemcsarnokot a Megrendelő telephelyén … (cím) felépíteni. A Megrendelő a jelen megállapodásnak megfelelően elkészített épületet köteles átvenni, és azért a Vállalkozónak díjat fizetni.

2. A kivitelezés kezdő időpontja: .................., átadásának időpontja pedig: ...................... A teljesítés elfogadott részhatáridőit a II. számú melléklet tartalmazza.

3. A jelen megállapodás aláírásával a Megrendelő a Vállalkozó rendelkezésére bocsátotta a jogszabályokban előírt és beszerzett létesítési engedélyeket, szakhatósági hozzájárulásokat és közműnyilatkozatokat.

4. A Megrendelő a kivitelezési munkák 2. pontban megjelölt megkezdéséig köteles a munkavégzés helyét alkalmas állapotban a Vállalkozó rendelkezésére bocsátani. Ennek megtörténtéig a Vállalkozó a munkavégzést megtagadhatja. A munkahely rendeltetésszerű állapotban tartásáért, a munka-, baleset-, tűz- és vagyonvédelmi szabályok betartásáért a Vállalkozó felelős.

5. A Vállalkozó a kiviteli tervdokumentáció (III. számú melléklet) szerinti kivitelezésért tartozik felelősséggel. A Vállalkozó a tervek rejtett hibáiért csak akkor felel, ha az kellő gondossággal végzett előkészítés és vizsgálat során felderíthető lett volna.

6. Amennyiben a munka- vagy felvonulási terület közterületet is érint, a Megrendelőnek kell beszerezni és a Vállalkozónak átadni a közterület-foglalási engedélyeket. Ennek elmulasztásából származó kárért való felelősség a Megrendelőt terheli. A közterület-foglalási díjat a Vállalkozó viseli.

7. A Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, a Megrendelő nem köteles a költségek megelőlegezésére. A Vállalkozó költségeit a vállalkozói díjban érvényesíti a Megrendelővel szemben.

8. A kivitelezés az I. számú mellékletben megállapított költségvetés alapján történik. Az elvégzendő munkák tételes felsorolását, az anyagköltségeket stb. az I. számú melléklet tartalmazza.

9. A vállalkozói díj mértéke: ............. Ft (azaz ........................................................Ft) + áfa. A vállalkozói díj fedezetét a Megrendelő a … Banktól kapott bankgarancia-nyilatkozattal igazolta.

10. A vállalkozói díj részszámlával és végszámlával érvényesíthető. A vállalkozói díj a II. számú mellékletben rögzített munkafázisok elkészültét követő 3 napon belül esedékes.

11. A kivitelezési munkák felelős építésvezetője:

… (név)

… (cím és telefonszám).

12. A Megrendelő műszaki ellenőre:

… (név)

… (cím és telefonszám).

13. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a jogérvényes nyilatkozatok megtételére csak a szerződő felek vállalati központjai (igazgatóság, műszaki igazgatók és ügyvezetők) jogosultak. A fenti szabály alól kivételt képeznek az építési és felmérési naplóban az építésvezetői és a műszaki ellenőri jogkörrel járó bejegyzések.

14. Ha a Vállalkozó a II. számú mellékletben megjelölt bármely részmunkafázissal késedelembe esik, köteles a késedelem minden napjára a teljes vállalkozói díj 1/134-ed részét kötbérként megfizetni.

15. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére jogosult.

16. A Vállalkozó köteles elvégezni azokat a tervben szereplő, de a költségvetésből hiányzó vagy nem teljes költséggel feltüntetett munkákat, valamint azokat a műszakilag szükséges munkákat is, amelyek nélkül a kivitelezett üzemcsarnok használatba nem vehető, illetve rendeltetésszerűen nem használható. A nevezett munkákról a Vállalkozó haladéktalanul köteles értesíteni a Megrendelőt. E munkák díjait a felek külön számolják el a költségvetés adatainak figyelembevételével.

17. A kivitelezés (a II. mellékletnek megfelelő részmunkákhoz és a teljes befejezéshez kapcsolódó) átadásának-átvételének időpontját a Vállalkozó tűzi ki. Az eljárás lefolytatásának és megszervezésének feladata a Megrendelőt terheli.

A Megrendelő az átadási-átvételi eljárás eredményeként

– vagy átveszi az adott munkarészt,

– vagy súlyos hibája miatt megtagadja annak átvételét,

– vagy hibajegyzéket vesz fel.

18. A kivitelezés jelentéktelen hibája vagy hiányossága miatt nem tagadható meg annak átvétele, ha a létesítmény használatbavételének egyébként nincsen akadálya. Az átvétel megtagadása esetén a Megrendelő póthatáridőt tűz ki, és ha e határidő is eredménytelenül telt el, a Megrendelő gyakorolhatja a hibás teljesítésből származó jogait. Az átvétel megtagadása esetén a Megrendelő a hibákat és a hiányokat köteles megállapítani, és ezeket, valamint értéküket a jegyzőkönyvben feltüntetni. Ha a Vállalkozó a hibákat kijavítja a póthatáridő alatt, és az adott munkarészt a Megrendelő átveszi, a Megrendelő fizetési kötelezettsége ehhez az időponthoz igazodik.

19. Ha a Megrendelő hibajegyzékkel veszi át az adott munkarészt, a Megrendelő az ezen átvétel után esedékessé váló összes vállalkozói díjrészek legfeljebb 30%-át mindaddig visszatarthatja, amíg a Vállalkozó a hibajegyzékben felsorolt hibákat ki nem javítja, és a kijavított munkarészt a Megrendelő át nem veszi.

20. A Vállalkozó által végzett munka átalakítása, megbontása, megengedettnél nagyobb terhelése, szándékos vagy gondatlan rongálása, az átadás után állagmegóvás és karbantartás hiánya vagy a nem rendeltetésszerű használatból származó hibákért a Vállalkozót kijavítási vagy kicserélési kötelezettség nem terheli.

A Vállalkozó szavatossági kötelezettségére egyébként az általános szabályok az irányadók.

21. A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezik a következő mellékletek:

– I. sz. melléklet: Költségvetés (elvégzendő munkák, költségek stb. felsorolása);

– II. sz. melléklet: Részteljesítések időpontjai;

– III. sz. melléklet: Kiviteli tervdokumentáció.

22. A jelen szerződés módosítása (ideértve a mellékletek módosítását is) csak írásban érvényes.

23. A jelen megállapodásban nem rögzített kérdésekben a Ptk. szabályait kell alkalmazni.

24. A jelen megállapodást, amely 4 (négy) szó szerint megegyező eredeti példányban készült, a szerződő felek elolvasták, megértették, és mint akaratukkal megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

Budapest, 2002.

MegrendelőVállalkozó

8. Vállalkozási szerződés kiviteli terv elkészítésére

Vállalkozási szerződés, amely létrejött a … Korlátolt Felelősségű Társaság … (székhely) mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) és a … Betéti Társaság … (székhely) mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között a mai napon az alábbi tartalommal és feltételekkel.

1. A Vállalkozó a jelen megállapodással kötelezi magát arra, hogy a Megrendelő részére, annak üzemcsarnokának kivitelezésére terveket és tervdokumentációt készít és azt a Megrendelőnek átadja. A Megrendelő a fenti szolgáltatás átvételekor díjat fizet a Vállalkozónak.

2. A Vállalkozó által előkészítendő tervek szerint kivitelezendő üzemcsarnok részletes leírását a jelen megállapodás I. számú melléklete tartalmazza.

A Vállalkozó a tervek elkészítése során köteles figyelembe venni a Megrendelő I. számú mellékletben foglalt igényeit. Ez a rendelkezés azonban nem érinti a Vállalkozó értesítési és figyelmeztetési kötelezettségét.

3. A tervezés kezdő időpontja: ............... és befejezésének időpontja: ................

4. A Megrendelő az 1. pontban körülírt vállalkozás teljesítéséért egy összegben köteles a Vállalkozónak ............. Ft (azaz ........................................................Ft) + áfa vállalkozói díjat megfizetni, amely vállalkozói díj a tervek átadását követő 3 napon belül esedékes.

5. A Megrendelő a vállalkozási díjnak megfelelő pénzügyi fedezetet biztosította, és azt a fedezetet kezelő … Bank nyilatkozatával igazolta.

6. A Vállalkozó jogosult a 3. pontban megjelölt határidő előtt is teljesíteni.

7. Amennyiben a Megrendelő részéről a jelen szerződéstől eltérő vagy újabb kívánságok merülnek fel a tervekkel kapcsolatban, úgy azok teljesíthetőségéről, határidő- és költségkihatásairól a Vállalkozó az eltérés iránti igény részére történő megérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül nyilatkozik a Megrendelőnek.

8. A hatósági engedélyek és jóváhagyások beszerzése a Megrendelő kötelessége, azonban az ezekhez szükséges tervanyagot a Vállalkozó köteles szolgáltatni.

9. A Vállalkozó alvállalkozó igénybevételére nem jogosult, azaz a munkát csak személyesen végezheti el.

10. Amennyiben a Vállalkozó az álláspontok egyeztetése céljából egyes tervrészleteket a Megrendelőnek átad, a Megrendelő álláspontját a tervrészletek hozzá való megérkezését követő 8 (nyolc) napon belül közli a Vállalkozóval.

11. A tervek elkészülte után a Vállalkozó a Megrendelő költségére részletes tervbírálatot tart. A Vállalkozó az ezen felmerült változtatási javaslatokat (amennyiben azok szakszerűek) köteles a terven átvezetni.

12. A szerződő felek a vállalkozási szerződés teljesítése során fokozott együttműködésre kötelezettek.

13. A jelen megállapodás elválaszthatatlan részét képezi az I. számú melléklet. A melléklet és a szerződés módosítása csak írásban érvényes.

14. A Vállalkozó által leszállított tervdokumentáció a Vállalkozó szellemi terméke, azt a Megrendelő (mind egészében, mind részleteiben) csak egyszer, a saját részére és a szerződésben foglalt cél megvalósíthatósága érdekében használhatja fel. Ennek a rendelkezésnek a betartása alól a Vállalkozó írásban felmentést adhat.

15. A Vállalkozó szavatol azért, hogy a terveken harmadik személynek nincsen olyan joga, amely a Megrendelő felhasználói jogát akadályozná vagy korlátozná.

16. A Megrendelő a Vállalkozó írásbeli hozzájárulása nélkül nem módosíthatja a rendelkezésére bocsátott terveket.

17. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vállalkozási szerződésekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

18. A jelen megállapodás egymással szó szerint megegyező 4 (négy) eredeti példányban készült, amelyet a felek elolvastak, és mint akaratukkal mindenben egyezőt, jóváhagyólag aláírtak.

Budapest, 2002.

MegrendelőVállalkozó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. április 15.) vegye figyelembe!