IV. Környezetvédelmi felülvizsgálat

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. március 8.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2002/03. számában (2002. március 8.)

Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot kell végezni. A felülvizsgálat szempontjából tevékenységnek minősül valamely – a környezet igénybevételével, veszélyeztetésével vagy környezetszennyezéssel járó – művelet, illetőleg technológia folytatása, felújítása, helyreállítása, de idetartozik, ha azokkal felhagynak. Az eljárásban érdekeltnek minősül a tevékenység gyakorlója.

1. Mikor van helye felülvizsgálatnak?

A felügyelőség az érdekeltet a tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezheti. Nem mellőzhető a felülvizsgálat, ha a hatóság környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel.

A felügyelőség a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának feltárása érdekében – teljes körű vagy részleges – felülvizsgálatra kötelezi az érdekeltet akkor is, ha

– környezetkárosítást észlel;

– kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei), környezetet veszélyeztető, szennyező vagy károsító tevékenységet észlel;

– az érdekelt környezetvédelmi engedélyhez, illetőleg egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg vagy folytat.

Ha a felügyelőség a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen vagy részlegesen korlátozhatja, illetőleg felfüggesztheti.

2. Az egységes környezethasználati engedély és a felülvizsgálat

A környezetvédelmi hatóság a 193/2001. (X. 19.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó, 1999. október 30-án már meglevő tevékenység esetén a környezethasználót az egységes környezethasználati engedély megszerzése érdekében teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi.

A környezetvédelmi hatóság akkor is elvégzi az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak környezetvédelmi felülvizsgálatát, ha

– a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy a környezethasználó - tevékenységében – jelentős változást kíván végrehajtani;

– az elérhető legjobb technikában bekövetkezett jelentős változás következtében új kibocsátási határértékek, követelmények előírása szükséges;

– a tevékenység üzembiztonsága új technika alkalmazását igényli;

– ha a létesítmény olyan jelentős környezetterhelést okoz, hogy az a korábbi engedélyben rögzített határértékek felülvizsgálatát indokolja.

Az egységes környezethasználati engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint felül kell vizsgálni.

A környezetvédelmi hatóság a kiemelten kezelendő létesítmények esetén a 2002. június 30-ig, az 1999. október 30-án már meglévő létesítmények esetén 2004. január 1-jéig köteles kiadni a környezetvédelmi felülvizsgálatra kötelező határozatát.

3. A felülvizsgálat terjedelme

3.1. Teljes körű felülvizsgálat

A teljes körű felülvizsgálat kiterjed:

– az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének bemutatására;

– a tevékenység folytatása során okozott környezetterhelések és -igénybevételek adatokkal alátámasztott bemutatására;

– a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;

– az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;

– a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett intézkedések bemutatására;

– a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre.

A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének – s ha ez nem lehetséges – a környezet-igénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.

3.2. Részleges felülvizsgálat

A részleges felülvizsgálat a teljes körű felülvizsgálatnak azokra az elemeire terjed ki, amelyeket a felügyelőség megjelöl.

4. A felülvizsgálat elvégzése

A felülvizsgálatot az érdekelt saját költségén maga végezheti, illetőleg ilyen vizsgálatra feljogosított személlyel vagy szervezettel elvégeztetheti. Az érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg a közölt adatok valódiságáért.

4.1. Megismételt felülvizsgálat

A felügyelőség, ha ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás voltáról, illetve tartalmának részbeni vagy teljes valótlanságáról győződik meg, az érdekelt költségén új felülvizsgálatot végeztet. A megismételt felülvizsgálatról az érdekeltet értesíteni kell. Az érdekelt köteles a felügyelőségnek, illetve a felügyelőség által megbízott szervezet(ek)nek a kért adatokat szolgáltatni és a kiegészítő méréseket elvégez(tet)ni.

5. Határozat a felülvizsgálat alapján

A felülvizsgálat eredménye alapján a felügyelőség

– engedélyezi a tevékenység folytatását, kiadja a működési engedélyt;

– az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet, ideértve a biztosítékadási és céltartalék-képzési kötelezettségeket is;

– korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi azt. A korlátozás és a felfüggesztés esetén meghatározza a tevékenység folytatásának környezetvédelmi feltételeit.

5.1. A határozat tartalma

5.1.1. Működési engedély

A működési engedély kiadásakor a határozatnak tartalmaznia kell:

– a tevékenység és az érdekelt megnevezését, valamint a tevékenység célját;

– a tevékenység folytatásának helyét és hatásterületének behatárolását;

– a tevékenységet jellemző adatokat;

– a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi előírásokat (e körben a környezetre gyakorolt hatás megfigyeléséhez szükséges mérések rendjét, dokumentálását, az ebből származó adatok szolgáltatásának és értékelésének módját);

– a határozat érvényességi idejét.

5.1.2. Környezetvédelmi intézkedések előírása

Amennyiben a határozat az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi az érdekeltet, a fentieken túl tartalmazza

– a tevékenység folytatásához szükséges intézkedések meghatározását;

– a környezetre gyakorolt hatás megfigyeléséhez szükséges mérőhelyek kialakítását;

– az intézkedések sorrendjét és azok időbeli ütemezését.

5.1.3. A tevékenység korlátozása, felfüggesztése

Amennyiben a határozat korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel rendelkező szervnél kezdeményezi azt, a döntésnek tartalmaznia kell

– a kötelezett megnevezését;

– a megállapított kötelezettség tartalmát, teljesítésének módját és határidejét;

– mindazokat a lényeges előírásokat (feltételeket), amelyeket a tevékenység során meg kell tartani, illetve teljesíteni kell;

– a környezetkárosodás megszüntetésére vonatkozó követelményeket és az azok kiegészítésére alkalmazható általános megoldásokat (azok lehetséges változatait).

6. Környezetvédelmi teljesítményértékelés

Az érdekelt a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával felmérést végezhet (végeztethet) a saját környezetvédelmi teljesítménye értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére, és kérheti, hogy azt a felügyelőség hagyja jóvá.

6.1. A felmérés jóváhagyása

A felmérés jóváhagyásakor a felügyelőség az 1957. évi IV. törvény (Áe.) előírásainak megfelelő egyszerűsített határozatot hoz, illetőleg tovább folytathatja az eljárást, a felülvizsgálatra vonatkozó előírások szerint.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. március 8.) vegye figyelembe!