VIII. Csoportmentességek

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. február 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2002/02. számában (2002. február 11.)

1. A GÉPJÁRMŰ-FORGALMAZÁS VERSENYJOGI SZABÁLYAI

A csoportmentességi rendelet azokat a versenykorlátozó megállapodásokat mentesíti a tilalom alól, amelyekben a szállító a viszonteladóval szemben arra vállal kötelezettséget, hogy a megállapodásban meghatározott területen viszonteladás vagy lízingbeadás céljából új gépjárművet, valamint az ehhez kapcsolódó pótalkatrészt kizárólag a viszonteladónak, vagy kizárólag a viszonteladónak és a forgalmazási hálózat meghatározott számú más vállalkozásának értékesít.

1.1. A mentesítés kizártsága

Kizárt a csoportmentesség, ha

– a szállító a forgalmazókkal szemben indokolatlan megkülönböztetést vagy méltánytalan bánásmódot alkalmaz;

– a szállító kötelezően meghatározza a fogyasztói árat;

– a szállító korlátozza a fogyasztót abban, hogy a megállapodásban meghatározott árut vagy a szerviztevékenységet a választása szerint vegye igénybe, vagy korlátozza a fogyasztót az áru nem kereskedelmi célú eladásában;

– a szállító korlátozza a viszonteladót abban, hogy a megállapodásban meghatározott áruval versenyző, vele azonos minőségű pótalkatrészt az általa megválasztott harmadik vállalkozástól szerezze be (ez nem vonatkozik a jótállási kötelezettség időtartamára); valamint

– a felek az új gépjárművek forgalmazásának belföldi piacán együttesen 40 százalék fölötti piaci részesedéssel rendelkeznek.

2. KÖZÖS K+F ÉS EGYÉB EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

Mentesülhet a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól az a kutatási és fejlesztési megállapodás (a továbbiakban: megállapodás), amelynek tárgya

– termékre vagy eljárásra vonatkozó közös kutatás és fejlesztés, valamint az ebből származó eredmény közös hasznosítása;

– termékre vagy eljárásra vonatkozó közös kutatás és fejlesztés, az ebből származó eredmény közös hasznosításának kizárásával; vagy

– ugyanazon vállalkozások korábbi megállapodása alapján közösen folytatott kutatás és fejlesztés eredményének közös hasznosítása.

2.1. Nincs lehetőség a mentesülésre

Nem mentesül azonban a megállapodás, ha

– a résztvevők egymással versenyben álló gyártók;

– a megállapodás a kutatás és fejlesztés eredményéhez való hozzáférést nem teszi lehetővé mindegyik résztvevő számára;

– a megállapodás korlátozza a feleket abban, hogy függetlenül vagy harmadik személlyel együttműködve kutatást és fejlesztést folytassanak a program alkalmazási területével össze nem függő területen, vagy a program megvalósítása után a program alkalmazási területén, vagy az ahhoz kapcsolódó területen, szabadon határozzák meg azt a mennyiséget, amelyet a megállapodásból származó termékből elő akarnak állítani, vagy forgalomba akarnak hozni, illetve azt, hogy a megállapodásból származó eljárásokat tevékenységük során milyen arányban használják, vagy a közös kutatás és fejlesztés eredményét hasznosítsák; végül

– korlátozza a feleket az általuk kiszolgálható fogyasztók megválasztásában, az árak és az üzleti feltételek meghatározásában.

3. A SZAKOSÍTÁSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYES CSOPORTJAINAK MENTESÍTÉSE

Mentesül a gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól az a szakosítási megállapodás, amelyben a felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a megállapodásban meghatározott termékeket a megállapodás hatálya alatt

– nem állítják, illetve nem állíttatják elő, hanem a termékek előállítását, illetve előállíttatását a megállapodásban részt vevő másik félnek engedik át, vagy

– közösen állítják, illetve állíttatják elő.

3.1. A mentesülés feltételei

A mentesülés csak akkor lehetséges, ha a felek, illetve a felekkel a Tpvt. 26. §-a szerint kapcsolatban álló vállalkozások együttes piaci részesedése a megállapodásban meghatározott termékek, valamint azt a Tpvt. 14. §-ának (2) bekezdése szerint ésszerűen helyettesítő termékek piacán a harminc százalékot nem haladja meg.

4. A TECHNOLÓGIAÁTADÁSI MEGÁLLAPODÁSOK EGYES CSOPORTJAINAK MENTESÍTÉSE

A gazdasági versenyt korlátozó megállapodásokra vonatkozó tilalom alól technológiaátadási megállapodásként mentesül

– a szabadalmi licenciaszerződés;

– a know-how hasznosítására kötött szerződés; valamint

– az olyan szabadalmi licenciaszerződés (vegyes licenciaszerződés), amely egyben know-how hasznosítására is irányul.

4.1. Kivételek mentesítés alól

A mentesülést megadó rendelkezések nem alkalmazhatóak, ha

– a felek versenytárs gyártók, és a megállapodás bármelyiküket korlátozza abban, hogy azonos felhasználási területen vagy azonos termékpiacon milyen fogyasztókat szolgálhatnak ki, vagy a licencia tárgyát képező termék érintett piacán a hasznosító piaci részesedése a harminc százalékot meghaladja;

– a megállapodás bármelyik felet korlátozza abban, hogy a licencia tárgyát képező termék árát meghatározza, vagy a másik féllel vagy harmadik vállalkozással versenyezzen a licencia tárgyát képező terméket helyettesítő termék kutatása és fejlesztése, előállítása, használata vagy forgalmazása tekintetében a megállapodásban megállapított területen, illetve

– a hasznosító köteles a jogosultra részben vagy egészben átruházni a licencia tárgyát képező technológia fejlesztéséhez vagy új alkalmazásához fűződő jogokat.

5. FRANCHISE-MEGÁLLAPODÁSOK CSOPORTMENTESSÉGE

A csoportmentességi rendelet hatálya a versenykorlátozó kiskereskedelmi és szolgáltatási franchise-megállapodásra terjed ki. Franchise-megállapodás az olyan megállapodás, amelyben a franchise-adó ellenszolgáltatás fejében feljogosítja a franchise-vevőt a franchise-nak az adott áru forgalmazása vagy szolgáltatás teljesítése céljából történő hasznosítására.

5.1. Kötelezettségek

A franchise-adó vállalhatja, hogy meghatározott területen a megállapodásban meghatározott franchise-t nem hasznosítja, és ott mást sem jogosít fel annak hasznosítására. A franchise-vevő vállalhatja, hogy üzleti tevékenységét nem terjeszti ki olyan körre, illetve területre, amelyen a franchise-hálózat valamely résztvevőjével versenyben állna.

5.2. Tiltott korlátozások

A kormányrendelet négy esetben kizárja a csoportmentességet – ezek az ún. tiltott korlátozások. Ennek megfelelően kizárt a csoportmentesség, ha

– a megállapodást versenytársak kötik;

– a franchise-vevő a franchise-adó áruszállítással kapcsolatos szerződésszegése esetén sem szerezheti be a franchise-adó árujával azonos minőségű árut a hálózat más vevőjétől;

– a tovább eladási árakat kötelezően meghatározza a franchise-adó (ajánlott ár megengedett); valamint

– ha a franchise-vevő a rendelkezésére bocsátott know-how-t a megállapodás lejárta után akkor sem használhatja, ha az nem a franchise-vevő kötelezettségszegése folytán vált közismertté.

6. KIZÁRÓLAGOS FORGALMAZÁS

A kizárólagos forgalmazási megállapodásokban a szállító a viszonteladóval szemben arra vállal kötelezettséget, hogy meghatározott árut meghatározott területen történő viszonteladás, lízing vagy bérbeadás céljából csak neki szállít.

6.1. A szállító által vállalt korlátozások

A szállító által vállalható további korlátozás, hogy a fogyasztók részére maga sem értékesít az adott területen. A viszonteladó által vállalható korlátozások a következők:

– a megállapodásban rögzített árut más szállítótól nem szerez be;

– az árut a megállapodásban lévő területen kívül nem forgalmazza;

– az áruval versenyben álló másik árut sem a megállapodás szerinti területen, sem azon kívül nem forgalmaz;

– az áruból a teljes áruválasztékot vagy meghatározott legkisebb mennyiséget átvesz;

– az árut a szállító által előírt védjeggyel látja el;

– a forgalmazás előmozdítása érdekében reklámtevékenységet végez, hálózatot, raktárakat tart fenn, vevőszolgálatot működtet, megfelelően képzett személyzetet alkalmaz.

6.2. A mentesülés akadálya

Kizárt a mentesülés, ha

– a felek egyaránt az adott áru gyártói;

– a megállapodásban szereplő árut a fogyasztók mástól nem, vagy csak számottevően kedvezőtlenebb feltételek mellett tudják beszerezni;

– a felek egyike megnehezíti, hogy más viszonteladó vagy a fogyasztók az árut mástól szerezzék be, különösen ha annak megakadályozása céljából gyakorolnak iparjogvédelmi jogokat, hogy az árut a megállapodásban meghatározott területen kívül szerezzék be, vagy azon belül adják el.

A kizárólagos forgalmazási megállapodásra vonatkozó csoportmentességi rendelet hatálya nem terjed ki a szolgáltatásokra, valamint a gépjármű-forgalmazási és szervizmegállapodásokra sem.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2002. február 11.) vegye figyelembe!