XI. Felszámolás, végelszámolás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/08. számában (2001. augusztus 15.)

A felszámolási eljárás, illetve a végelszámolás során teljesítendő adókötelezettségekről a csődtörvény (Cstv.), valamint az Art. rendelkezik.

1. Felszámolási eljárás

1.1. Bevallási, beszámoló- és leltárkészítési kötelezettség

Az Art. különös bevallási szabályainak értelmében az adózónak 30 napon belül vagy a külön törvényben előírt határidőn belül adóbevallást kell tennie többek között akkor is, ha

– felszámolását rendelték el, a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, illetve

– a felszámolási eljárást befejezik, megszüntetik, a zárómérleg elkészítésének napjával.

Tekintettel arra, hogy a külön törvény, a Cstv. a bevallási kötelezettség teljesítésére konkrét határidőt is szab, arra az abban foglaltak az irányadóak. Ennek megfelelően a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót vagy egyszerűsített mérleget, továbbá adóbevallást és az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni, és azt a felszámolás kezdő időpontját követő 45 napon belül a felszámolónak és az adóhatóságnak átadni.

1.2. Egyezség

A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a felszámolási zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek. Ebben az esetben a felszámoló az egyezségkötés napjával köteles felszámolási zárómérleget készíteni, és azt az adóhatóságnak az egyezségkötést követő 30 napon belül átadni.

1.3. A felszámolás lezárásának iratai

Amennyiben nem jön létre egyezség, a felszámoló a felszámolás befejezésekor felszámolási zárómérleget, a bevételek és költségek alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít, és mindezeket megküldi a bíróságnak és az adóhatóságnak. Ennek határideje a felszámolási zárómérleg elkészítését követő 30 nap.

1.4. A felszámoló jogállása

Az adózó adókötelezettségeit a felszámolás kezdő időpontjától a felszámoló teljesíti, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat is.

1.5. Kötelező adóhatósági ellenőrzés

Az adóhatóságnak kötelező ellenőrzést lefolytatni az adózónál, ha felszámolását rendelték el. Az adóhatóság felszámolás esetén az adóbevallások ellenőrzését a felszámolás közzétételét követő 1 éven belül, a Cstv. szerinti záró adóbevallás ellenőrzését a kézhezvételtől számított 30 napon belül köteles befejezni.

2. Végelszámolás

2.1. Adóbevallás, leltár, mérlegek

Az Art. különös bevallási szabályainak értelmében az adózónak 30 napon belül vagy a külön törvényben előírt határidőn belül adóbevallást kell tennie,

– ha végelszámolását rendelték el, a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal, illetve

– a végelszámolási zárómérleg elkészítésének napjával.

A gazdálkodó szervezet vezetője a fentieken túlmenően köteles a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a záró leltárt, tevékenységet lezáró mérleget, továbbá adóbevallást és az eredmény felosztása után zárómérleget készíteni, és azt az adóhatóságnak és a végelszámolónak a végelszámolás kezdő időpontjától számított 30 napon belül átadni.

2.2. A végelszámolás lezárásának dokumentumai

A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor – az egyes évekre külön-külön – éves beszámolót, az utolsó évről készült éves beszámolóban kimutatott eredmény felosztása után végelszámolási zárómérleget (záró egyszerűsített mérleget), zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít, valamint intézkedik a gazdálkodó szervezet iratanyagának elhelyezéséről. A végelszámolási zárómérleg (záró egyszerűsített mérleg) alapján az adóhatósággal el kell számolni a társasági adót és az egyéb adókat, és a záró adóbevallásokat el kell készíteni és azt az adóhatóságnak meg kell küldeni.

2.3. Az adómegállapítás (-bevallás) speciális szabályai

Sajátos szabályok érvényesülnek akkor is, amikor a naptári év utolsó napjával nem kell elkészíteni az éves beszámolót, az egyszerűsített éves beszámolót, az egyszerűsített mérleget. Ez akkor is előfordulhat, ha a végelszámolás valamilyen oknál fogva elhúzódik, akár több éven át.

Ilyenkor az adózó a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint a könyvviteli zárlat és a beszámoló alapján megállapítja az adó különbözetét. A társasági adó szabályai szerint [Tao. tv. 5. §-ának (4) bekezdése] a végelszámolás alatt az adózás előtti eredményt és az adót az adóév utolsó napjára elkészített könyvviteli zárlat alapján kell megállapítani és bevallani.

2.3.1. Bevallási határidő

A 30 napos bevallási határidőt a zárlat és a beszámoló (egyszerűsített mérleg) különbözete esetén a zárómérleg, vagyonmérleg, éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló elkészítésének határidejétől kell számítani.

2.4. Adóellenőrzés

Az adóhatóságnak kötelező ellenőrzést lefolytatni az adózónál akkor is, ha végelszámolását rendelték el. Végelszámolás esetén a végelszámoló a záró adóbevallás elkészítéséről értesíti az adóhatóságot, amely a záró adóbevallás ellenőrzését az értesítéstől számított 30 napon belül köteles befejezni.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. augusztus 15.) vegye figyelembe!