XIII. Fogalomtár

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/06. számában (2001. június 11.)

Akkreditív

Az akkreditív (hitellevél) kibocsátásával a bank arra vállal kötelezettséget, hogy a megbízó számlájának terhére fizetést teljesít a kedvezményezett javára, feltéve hogy hozzá – az akkreditívben megjelölt határidőben – benyújtják az akkreditívben meghatározott okmányokat.

Bank

Bank – a (Hpt.) értelmében – az olyan hitelintézet, amely a törvényben meghatározott szolgáltatásokat nyújthatja.

Bankszámlaszerződés

A bankszámlaszerződés – a Ptk. értelmében – olyan önálló szerződéstípus, amelynek alapján a bank a vele szerződő fél (számlatulajdonos) rendelkezésére álló pénzeszközöket kezeli és nyilvántartja, azok terhére a szabályszerű kifizetési és átutalási megbízásokat teljesíti, és a számlatulajdonost a számla javára és terhére írt összegekről, valamint a számla egyenlegéről értesíti.

Banktitok

Banktitok minden olyan, az egyes ügyfelekről a bankok rendelkezésére álló tény, információ, megoldás vagy adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, valamint a bank által vezetett számlájának egyenlegére, forgalmára, továbbá a bankkal kötött szerződéseire vonatkozik.

Befagyott betét

Befagyott betét az olyan betét, amelyre a bank nem képes a kifizetést teljesíteni jogszabályi rendelkezések vagy a szerződéses kikötések szerinti esedékességet követő 5 munkanapon belül.

Betét

Betét a Ptk. szerinti betétszerződés alapján fennálló (banki) tartozás.

Betétes

Betétes az, akinek a betét a nevére szól.

Betétgyűjtés

Betétgyűjtés a pénzeszközök egyedileg előre meg nem határozott személyektől történő gyűjtése olyan módon, hogy azzal a betétgyűjtő tulajdonosként rendelkezhet, de köteles azt – kamattal, más előny biztosításával, vagy a nélkül – visszafizetni. Nem minősül betétgyűjtésnek az olyan jegy, kártya vagy egyéb tanúsítvány kibocsátása, amely kizárólag a kibocsátó árujának vásárlása, illetve szolgáltatásának igénybevétele során használható fel fizetőeszközként.

Biztosíték

A biztosíték egyfajta fedezetet jelent a bank számára arra, hogy a követeléséhez hozzájut.

Célbetét

Célbetét a meghatározott célra zárolt betét.

Csekk

A csekk sajátos, pénzkövetelést megtestesítő értékpapír, amelynek kibocsátója arra utasítja azt a bankot – amelynél követelése van –, hogy a csekk alapján fizessen meghatározott pénzösszeget a csekken meghatározott személynek, vagy ennek hiányában a csekk bemutatójának.

Dematerializált értékpapír

A dematerializált értékpapír olyan adat, amelyet jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton rögzítettek és továbbítottak, továbbá értékpapírszámlán tartanak nyilván. Jellemzője, hogy az értékpapír valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazza.

Értékpapír

Az Épt. értelmében értékpapír minden, az értékpapír kibocsátása helyének joga szerint átruházható értékpapírnak minősülő befektetési eszköz.

Faktoringügylet

A faktoringügylet – alapértelmezésben – követelésvásárlás.

Forfait-ügylet

A forfait-ügylet a vagyonlikvidáció meghatározott formája. Az ügylet keretében a bank megvásárol, megelőlegez nagyobb összegű követelést forfait-ben azaz átalányban. A megvásárlással átveszi a követelés behajtásának kockázatát, valamint a nyilvántartással stb. járó feladatokat is.

Hitelnyújtás

A hitelnyújtás olyan banki szolgáltatás, amelynek lényege, hogy a bank jutalék ellenében meghatározott hitelkeretet tart az adós rendelkezésére, és kötelezettséget vállal arra, hogy meghatározott szerződési feltételek megléte esetén e keret terhére kölcsönszerződést köt, vagy egyéb hitelműveletet végez.

Kedvezményezett

Kedvezményezett a betét tulajdonosa vagy a betétes által kedvezményezettként a banknak írásban bejelentett személy.

Közös betét

Közös betét az olyan betét, amelynek több tulajdonosa, illetve kedvezményezettje van.

Óvás

Az óvás közjegyző által kiállított közokirat, amely azt igazolja, hogy a váltót az egyenes váltóadósnak az előírt határidőn belül fizetés végett bemutatták és az nem fizetett.

Pénzforgalmi szolgáltatás

Pénzforgalmi szolgáltatás – a Hpt. értelmében – a pénzforgalom körében külön jogszabály és jegybanki rendelkezés szerint nyújtott szolgáltatások összessége. Idesoroljuk a pénzforgalmi számlák vezetését, a fizetési megbízások teljesítését és a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítását, mint a legfontosabb és legtipikusabb pénzforgalmi szolgáltatásokat.

Pénzügyi lízing

Az a tevékenység, amelynek során a lízingbeadó ingatlan vagy ingó dolog tulajdonjogát, illetve vagyoni értékű jogot a lízingbevevő megbízása szerint abból a célból szerzi meg, hogy azt a lízingbevevő határozott idejű használatába adja olyan módon, hogy azt a lízingbevevő könyveiben szerepeltetik.

Projektfinanszírozás

A projektfinanszírozás valamely egységet alkotó feladatcsoport – tipikusan nagyobb beruházás, vagy több részből összetevődő ügylet (például hosszabb távra szóló bérlettel kombinált barter) pénzügyi fedezete egészének vagy egy részének biztosítását célozza és szolgálja.

Rendelkezésre jogosult személy

Rendelkezésre jogosult személy az, aki a betét tulajdonosa, vagy aki a tulajdonos rendelkezése alapján – korlátozással vagy anélkül - rendelkezhet a betét fölött.

Teljes hiteldíjmutató (THM)

Az a belső kamatláb, amely mellett az ügyfél által visszafizetendő tőke és hiteldíj egyenlő az ügyfél által a folyósításkor a banknak fizetett költségekkel csökkentett hitelösszeggel.

Tőkeösszeg

A vállalkozó által igénybe vett, a hitelszerződésben rögzített összeget jelenti, ami természetesen meghatározható fix összegként, illetve limit összegként is.

Üzleti titok

Üzleti titok minden olyan, a bank pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó tény, információ, megoldás vagy adat, amelynek titokban tartásához a banknak méltányolható érdeke fűződik, és amelynek titokban tartása érdekében a bank a szükséges intézkedéseket megtette.

Váltó

A váltó olyan okirat, amely speciális vagyoni jogokat, nevezetesen pénzkövetelést testesít meg, és ezek a jogok függetlenek a váltó kibocsátásának alapjául szolgáló jogviszonytól.

Váltóleszámítolás

A váltóleszámítolás az a banki szolgáltatás, amelynek igénybevétele esetén a bankok – még az esedékesség előtt – beváltják a váltót, diszkontált, azaz csökkentett áron.

Kotulyák Éva, Varga Katalin

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!