V. A váltó

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/06. számában (2001. június 11.)

Külföldön gyakran, Magyarországon ritkábban használt fizetési eszköz a váltó. Sajnálatos módon a szépirodalomban feldolgozott történetek, illetve az idősek tapasztalatai alapján bizonyos negatív képzetek is fűződnek hozzá (váltóhamisítás és a hozzá kapcsolódó emberi tragédiák). Valójában a váltó meglehetősen régi és jól bevált, egyszerű eszköz. Szabályai kikristályosodtak, amelyet már 1930-ban nemzetközi szerződésben is rögzítettek. Ez a szerződés az 1930. június 7-én Genfben kötött nemzetközi váltójogi egyezmény. Magyarországon viszonylag későn, az 1965. évi 1. számú törvényerejű rendelettel hirdették ki a ma is hatályos szövegét, bár a váltót ezt megelőzően is használták, különösen a II. világháborút megelőzően.

A váltó legfontosabb jellemzője, hogy úgynevezett forgatható értékpapír. A váltót a gyakorlatban arra használják, hogy fizessenek vele akkor, ha az eladó elfogadja azt a megoldást, hogy nem a teljesítéskor – például az áru átadásakor –, hanem későbbi időpontban – 30, 60, 90 stb. nap elteltével – jut csak a pénzéhez.

1. A VÁLTÓ TÍPUSAI

A váltónak két fajtáját ismerjük: a saját váltót és az idegen váltót. A kettő között az a különbség, hogy az egyik a kibocsátó fizetési ígéretét tartalmazza – ez a saját váltó –, a másik pedig a kibocsátó fizetési felszólítása – ez az idegen váltó.

A váltón soha nem tüntetik fel, miért teszi a fizetési ígéretet a saját váltó kibocsátója, illetve milyen ügyletre tekintettel szólítja fel a címzettet a fizetésre az idegen váltó kibocsátója. Utóbbi esetben nyilvánvalóan megalapozott követelésének kell fennállnia a címzettel szemben, aki az esedékes fizetési kötelezettségét a felszólítás alapján nem a saját hitelezőjének, azaz az idegen váltó kibocsátójának, hanem a váltóbirtokosnak teljesíti majd a váltó alapján.

1.1. Saját váltó

A saját váltó kibocsátója a váltó mint fizetési ígéret aláírásával azt a kötelezettséget vállalja, hogy az esedékességkor meghatározott pénzösszeget fizet annak a jogosultnak, akit a váltón feltüntetnek, illetve annak, akit a váltóra rávezetett átruházó nyilatkozatok sorozata váltóbirtokosként igazol.

1.2. Idegen váltó

Hasonlóan egyszerű a gyakorlatban az idegen váltó kibocsátása és használata is. Az idegen váltó kibocsátója fizetési felszólítást ír a váltóra, amelyben felhívja a váltón megjelölt címzettet arra, hogy az esedékesség időpontjában fizessen meghatározott pénzösszeget a rendelvényesnek, vagy annak, akit a váltóra vezetett átruházó nyilatkozatok sorozata váltóbirtokosként igazol.

2. VÁLTÓKELLÉKEK

A váltó az egyszerűség és a forgalom biztonsága érdekében szigorú alakszerűségekhez kötött okirat. A kötelező alaki kellékeket és a váltóval kapcsolatos egyéb részletes szabályokat a hivatkozott genfi váltójogi egyezmény tartalmazza, rendelkezéseit Magyarországon is alkalmazni kell.

2.1. Kötelező tartalom

A váltó kötelező kellékei – függetlenül attól, hogy saját váltó vagy idegen váltó – a következők:

– a „váltó” elnevezés az okirat szövegében;

– a határozott pénzösszeg fizetésére szóló feltétlen meghagyás (idegen váltó esetében) vagy kötelezettségvállalás (saját váltó esetében);

– a fizetésre kötelezett (a címzett) neve – ezt a saját váltónak értelemszerűen nem kell tartalmaznia;

– az esedékesség megjelölése;

– a fizetési hely megjelölése;

– annak a neve, akinek vagy akinek a rendelkezésére kell a fizetést teljesíteni;

– a váltó kiállítási napjának és helyének megjelölése továbbá

– a kibocsátó (kiállító) aláírása.

Az az okirat, amelyikről bármelyik felsorolt kellék hiányzik, nem váltó.

A váltókellékeknek nem a váltó kibocsátásakor kell meglenniük, hanem legkésőbb a váltó érvényesítésekor, tehát akkor, amikor fizetés végett bemutatják. Ez azt jelenti, hogy az esetleges kellékhiányt a kibocsátó utóbb pótolhatja.

2.2. Mellőzhető tartalom

A fenti, szigorú szabály alól az egyezményben megjelölt szűkkörű kivételek vannak, így ennek megfelelően:

– az esedékesség megjelölésének hiányában a váltó a megtekintéskor esedékes;

– ha a váltón a fizetési hely megjelölése hiányzik, akkor a címzett neve mellett feltüntetett hely a fizetés helye; végül

– ha a váltón a kibocsátás (kiállítás) helye hiányzik, a kibocsátó (kiállító) neve mellett feltüntetett hely a kibocsátás (kiállítás) helye.

3. ESEDÉKESSÉG

A váltó esedékességét meg lehet határozni

– megtekintésre,

– megtekintés után bizonyos időre (például 30, 60, 90 napra),

– kelet után bizonyos időre (például 30, 60, 90 napra) és

– határozott napra.

4. ÁTRUHÁZÁS

A váltó az úgynevezett forgatással ruházható át. Az átruházás lehetősége a jogszabály erejénél fogva áll fenn, ezért kivételt képez az az eset, ha a kibocsátó (kiállító) megtiltotta a váltó forgatását.

4.1. Nyilatkozat

A forgatás a váltóra írt nyilatkozattal történik, amelyet rendszerint a hátoldalra írnak (ezt nevezik hátiratnak). Nem tilos azonban az sem, hogy a nyilatkozat az előoldalra kerüljön.

A hátiratnál kétféle megjelölést alkalmazhat a nyilatkozatot tevő: megnevezheti az új kedvezményezettet, vagy csupán egyszerűen aláírja a saját nevét.

4.1.1. Üres forgatás

Amennyiben a nyilatkozattevő a hátiraton csupán a saját nevét tünteti fel, úgynevezett üres átruházásról beszélünk, amely igen gyakori, mivel ezzel biztosítható a váltó legegyszerűbb további felhasználása.

4.1.1.1. Továbbadás

Aki üres átruházással válik váltóbirtokossá, négyféle módon adhatja azt tovább:

– átadja a váltót anélkül, hogy bármit ráírna;

– az üres forgatmány alá maga is csak a saját nevét írja;

– az üres forgatmány alá a maga aláírásával teljes forgatmányt ír, tehát megnevezi az új kedvezményezettet; vagy

– az üres forgatmányt kitölti, azaz előzőjének a névaláírása fölé beírja a forgatmány szövegét.

4.2. Az átruházás módja

Lényeges szabály, hogy a váltóátruházás csak teljes és feltétlen lehet. Ha feltételt vezetnek rá, azt nem írottnak kell tekinteni, tehát olyan, mintha ott sem lenne, a részleges, tehát a váltón feltüntetett összeg csak egy részére vonatkozó forgatás pedig semmis.

4.3. Az átruházás hatása

A váltó alapügylettől független, absztrakt jellegéből következően a váltó átruházásának az a hatása, hogy a forgató csak a váltóból kitűnő jogokat ruházza át. Nem ruházza tehát át azokat a jogokat, amellyel ő egyébként rendelkezik.

5. A pénzkövetelés érvényesítése

A váltóban megtestesülő pénzkövetelést legkésőbb a váltó kifizetésével lehet érvényesíteni.

5.1. Bemutatás

A naptár szerint meghatározott napon vagy a kelet, illetve a megtekintés után bizonyos időre fizetendő váltót a váltóbirtokos ezen a fizetési napon, vagy az azt követő 2 munkanap valamelyikén köteles fizetés végett bemutatni.

A megtekintésre szóló váltó azonnal fizetendő. Az ilyen váltót a keltétől számított 1 éven belül kell fizetés végett bemutatni.

5.2. A fizetés elfogadásának megtagadása

Az esedékesség előtt a váltóbirtokos nem köteles fizetést elfogadni.

5.3. A váltó átadása

Ha a váltóadós kiegyenlíti a váltó ellenértékét, követelheti, hogy a váltóbirtokos ezt nyugtázza és adja át neki a váltót.

6. A megtérítési igény

Amennyiben az esedékességkor nincs fizetés, a váltóbirtokos a címzettel, illetve a saját váltó kibocsátójával szemben úgynevezett megtérítési igényt érvényesíthet. Ugyanez a jog megilleti akkor is, ha

– idegen váltó esetén a címzett nem fogadja el a váltót;

– az elfogadó vagy a saját váltó kibocsátója csődbe jut, illetve ellene kényszerfelszámolást rendeltek el;

– fizetéseit megszünteti, avagy

– az ellene indított végrehajtás sikertelen marad.

6.1. Óvás

A váltóbirtokos speciális eljárásban érvényesítheti a megtérítési igényét. Ha a váltót a címzett nem fogadja el, vagy a saját váltó kibocsátója bemutatáskor nem fizeti ki a váltót, akkor a váltóbirtokosnak óvást kell bejelentenie.

Az óvás célja, hogy közhitelűen bizonyítsa: megfelelő időben kérték a fizetést és a váltóadós nem teljesített.

6.1.1. Az óvás határideje

Az óvást nagyon szűk határidőben, az esedékesség napját követő 2 munkanap valamelyikén kell felvenni. Az óvás elmulasztása azzal a következménnyel jár, hogy a váltóbirtokos valamennyi váltóadóssal szemben elveszti a megtérítés iránti igényét.

6.1.2. Az óvási kötelezettség elengedése

A jogszabály lehetőséget biztosít arra is, hogy a váltó kibocsátója vagy bármelyik átruházó elengedje az óvási kötelezettség teljesítését. Az elengedés a váltóra írt nyilatkozattal történik, amely rendszerint mindössze annyi, hogy „óvás nélkül” vagy „költség nélkül”.

6.2. Értesítési kötelezettség

A váltóbirtokosnak kötelezettsége az is, hogy az elfogadás vagy a fizetés hiányáról ugyancsak nagyon rövid határidővel, az óvás napját követő 4 munkanapon belül értesítse az őt közvetlenül megelőző átruházót és a váltó kibocsátóját is. Ha a váltóbirtokos ezt a határidőt elmulasztja, a következménye némileg enyhébb, mint az óvás elmulasztásának, mivel a megtérítési igényét nem veszíti el, de a mulasztással okozott kárért a váltó összegének erejéig felel.

7. A VÁLTÓ „ELLENÉRTÉKE”

7.1. Egyenes váltóadós

Az egyenes váltóadós a váltó tőkeösszegét és ha kamat volt kikötve, akkor a kamatot is köteles megfizetni.

7.2. Megtérítési váltóadós

A nem egyenes, tehát a megtérítési váltóadósoktól a váltóbirtokos további összegeket is követelhet, figyelemmel arra, hogy már költségei keletkeztek a váltó kifizetésével kapcsolatban. Az ilyenkor követelhető összegek a következők:

– a váltó tőkeösszege,

– a váltón feltüntetett kamat,

– a késedelmi kamat, az esedékességtől számítva,

– az óvás költségei,

– 3 ezrelék váltódíj.

8. FELELŐSSÉG

A váltó átruházásnak kötelező jogi hatása van. Ez azt jelenti, hogy az átruházó – ellenkező kikötés hiányában – felelős a váltó elfogadásáért és kifizetéséért. A váltóban megtestesülő fizetési kötelezettség teljesítéséért a kibocsátó és valamennyi átruházó felelősséggel tartozik.

Lényegében ezen a felelősségi láncon alapul a váltó biztonsága, amely a váltót elfogadó vállalkozásnak előny, a váltót kibocsátó vállalkozás számára pedig kötelezettség.

9. A VÁLTÓKIBOCSÁTÁS ELŐNYE

A gyakorlatban a vállalkozások számára fontos lehet, hogy - fedezethiány esetén – ne kelljen azonnal teljesíteniük a fizetési kötelezettségüket, hanem az ésszerű kamattal későbbi időpontban váljék esedékessé.

10. MIKOR KEDVEZŐ A VÁLTÓ ELFOGADÁSA?

A vállalkozásnak akkor célszerű a váltót elfogadnia, ha a kibocsátó vagy az átruházó kellőképpen megbízható, tehát esedékességkor biztosított a fizetés. Emellett megfontolandó a váltó elfogadása akkor is, ha a vállalkozás maga tovább kívánja forgatni a váltót.

11. VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS

A bankok biztosítják az úgynevezett váltóleszámítolási szolgáltatást, ami azt jelenti, hogy még az esedékesség előtt beváltják a váltót – természetesen diszkontált, tehát csökkentett áron. Így viszont pénzhez juthat a vállalkozás, ha arra szüksége van. Abban az esetben, ha előre tudjuk, vagy nagy valószínűséggel várható, hogy igénybe akarjuk venni a váltóleszámítolást, különös gonddal ügyeljünk arra, hogy a váltót kitől fogadjuk el.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!