III. BANKSZÁMLÁK AZ ADÓZÁSBAN

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/06. számában (2001. június 11.)

Régóta ismert – az adózás rendjéről szóló törvényben előírt - szabály, hogy az adózóknak be kell jelenteniük az adóhatósághoz a megnyitott pénzforgalmi bankszámlájuk, elszámolási számlájuk számát. A bankszámlanyitási kötelezettséget azonban nem az adózás rendje, hanem egy igencsak régi, többször módosított minisztertanácsi rendelet írja elő. Az említett két jogszabály ismerete szükséges ahhoz, hogy a bankszámlanyitás elmulasztása miatti szankciók - amelyekről már az adótörvény rendelkezik – elkerülhetők legyenek.

1. BANKSZÁMLANYITÁSI KÖTELEZETTSÉG

A pénzforgalomról és a bankhitelről szóló 39/1984. (XI. 5.) MT rendelet értelmében a belföldi jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok kötelesek pénzeszközeiket bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, és ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. Ugyanez a kötelezettség terheli a gazdasági tevékenységükkel kapcsolatos pénzeszközök tekintetében az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett magánszemélyeket, ideértve az egyéni vállalkozókat is. Az elszámolási számlanyitási kötelezettség azt is jelenti, hogy a vállalkozás tevékenységével, működésével összefüggő – ebbe beletartoznak az adókapcsolatok is – pénzforgalom pénzintézeti számlán keresztül bonyolítandó.

1.1. Mentességek

Számlanyitásra minden belföldi jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság kötelezett. Nem kell azonban bankszámlát nyitnia a polgári jogi társaságnak, a művészeti alkotóközösségnek, a külföldiek kereskedelmi képviseletének, információs és szervizirodájának, az építőközösségnek, a társasháznak, az egyéb jogi személyiség nélküli nonprofit szervezeteknek, valamint a külföldi, diplomáciai konzuli testületeknek.

Az önálló tevékenységet végző, adószámmal rendelkező magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak akkor kell bankszámlát nyitniuk, ha általános forgalmi adó fizetésére kötelezettek. Ez a szabály azt jelenti, hogy ha a magánszemély (egyéni vállalkozó) áfa fizetésére nem kötelezett – például alanyi mentességet választott, tárgyi adómentes tevékenységet folytat –, úgy számlát sem kell nyittatnia.

2. BEJELENTÉSI KÖTELEZETTSÉG

Az adózás rendjéről szóló törvény a bejelentendő adatok között a bankszámlaszámok bejelentését is előírja.

2.1. A számlanyitás feltételei

Jogi személy és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság részére a hitelintézet csak akkor nyithat bankszámlát, ha a társaság igazolja, hogy a cégbírósági vagy más hatósági nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta, és igazolja, hogy statisztikai számjellel rendelkezik.

Az áfa fizetésére kötelezett magánszemély részére akkor nyitható bankszámla, ha az adózót az APEH nyilvántartásba vette. Mindezekből látható, hogy bankszámlanyitásra csak adószám birtokában van lehetőség, ezért a számlaszámot úgynevezett módosító nyomtatványon kell bejelenteni az adóhatósághoz.

2.2. A bejelentés határideje

Az első megnyitott bankszámla számának bejelentésére szűk határidőt szab a jogszabály: az adószám közlésétől számított 15 napon belül kell a bejelentést megtenni. Mivel egy adózó – a költségvetési szerv kivételével – több bankszámlával is rendelkezhet, valamennyi elszámolási számlaszámot a megnyitást követő 15 napon belül közölni kell az adóhatósággal. A számlaszám-bejelentési kötelezettség a devizaszámlára nem vonatkozik.

2.3. A bank bejelentési kötelezettsége

Az adózás rendjéről szóló törvény a pénzintézeti adatszolgáltatások között előírja, hogy a pénzforgalmi jellegű bankszámlát vezető pénzintézet a bankszámla megnyitásától számított 15 napon belül közölje az állami adóhatósággal a pénzforgalmi jelzőszámot. Ebből az előírásból következik, hogy ha az adózó nem jelenti be a bankszámlájának számait, az APEH ezekről kontrollinformációval rendelkezik.

3. ADÓKAPCSOLATOK TELJESÍTÉSE

Az elszámolási számla nyittatására kötelezett adózónak átutalási megbízással kell teljesítenie minden adófizetési kötelezettségét.

3.1. A teljesítés időpontja

Az adózás rendjéről szóló törvény szerint az adófizetési kötelezettség teljesítésének időpontja az a nap, amikor a számlavezető pénzintézet – az adózó utasítása, megbízása alapján – megterhelte az adózó bankszámláját. Az ügyintézés időtartama az egyes pénzintézeteknél eltérő lehet, ezért mindenkinek figyelemmel kell lennie arra, hogy az átutalási megbízást olyan időpontig nyújtsa be, hogy a terhelés legkésőbb a törvényben előírt határidő utolsó napján megtörténhessen. A pénzintézet késedelmes teljesítése – banktechnikai hiba vagy ügyintézői mulasztás – az adózó fizetési késedelmét általában nem menti ki. Ha igazolható, hogy a határidő mulasztása nem az adózó hibájával függ össze, akkor az ebből eredő késedelmi pótlék esetleges mérséklésére lehetőség van.

3.2. Támogatás, adó-visszatérítés utalása

A számlaszám megnyitására és bejelentésére a visszautalás szabályai két szempontból is ösztönöznek. A bankszámla nyitására kötelezett adózónak az adóhatóság csak az elszámolási számlájára utalhatja át a támogatást, adó-visszatérítést, így ha nincs bejelentett számla, a visszajáró összeg az adott adónemszámlán marad.

Főszabályként az adóhatóság a késedelmes kiutalás esetén a késedelmi pótlékkal azonos mértékű kamatot köteles fizetni. Nem keletkezik azonban késedelmikamat-fizetési kötelezettség, ha az adóhatóság azért nem tudja határidőn belül teljesíteni a kiutalást, mert azt az adózó mulasztása akadályozza. Ilyen adózói mulasztásnak számít, ha a számlanyittatásra kötelezett nem nyit bankszámlát, vagy bár megnyittatta a számlát, de nem jelentette be az adóhatósághoz.

4. SZANKCIÓK

A bankszámlaszám-bejelentési kötelezettség elmulasztása, vagy a bejelentés késedelmes teljesítése mulasztási bírsággal szankcionálható.

4.1. Bírságmértékek

Magánszemély – ideértve az egyéni vállalkozót is – esetében 100 ezer forintig, más adózó esetében 200 ezer forintig terjedhet a mulasztási bírság mértéke, ha az elszámolási számlaszám bejelentése elmarad. Az adóhatóság a bírság kiszabásával egyidejűleg a mulasztás pótlására is felszólíthatja az adózót. Ha a bankszámla nyittatására kötelezett ezt az újabb határidőt is elmulasztja, akkor a már kiszabott bírság kétszeresét kell – megint csak újabb határidő kitűzésével – megállapítani. Mivel a törvény nem állít arra nézve korlátot, hogy hányszor lehet az adózót teljesítésre kötelezni, igencsak sokba kerülhet a bejelentési kötelezettség többszöri elmulasztása.

4.2. A késedelmes bejelentés következménye

A bankszámlaszámok bejelentésére – mint azt korábban már említettük – 15 nap áll rendelkezésre, az első számla esetében az adószám közlésétől, a többi számla esetében pedig a számla megnyitásától számítva. Ha az adózó ugyan teljesíti bejelentési kötelezettségét, de késedelmesen, akkor a magánszemély 50 ezer forintig, más adózó 100 ezer forintig terjedő bírsággal sújtható.

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. június 11.) vegye figyelembe!