VII. Fogalomtár

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. május 10.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/05. számában (2001. május 10.)

Adózó

Adózó a Tao. törvény 2. §-ának (2) és (3) bekezdésében meghatározott belföldi és külföldi személy, azaz belföldi illetőségű adózó a belföldi személyek közül

- a gazdasági társaság és az egyesülés,

- a szövetkezet, a lakásszövetkezet kivételével,

- az állami vállalat, a tröszt, az egyéb állami gazdálkodó szerv, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat,

- az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivői iroda, a magánszemélyek jogi személyiséggel rendelkező munkaközössége, az erdőbirtokossági társulat,

- a Munkavállalói Résztulajdonosi Program (MRP) szervezete,

- a közhasznú társaság, a vízitársulat,

- az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az egyház (ideértve ezeknek a szervezeteknek az alapszabályában, illetve az alapító okiratában jogi személyiséggel felruházott szervezeti egységeit is), a lakásszövetkezet és az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár, továbbá

- a kockázatitőke-alap.

Külföldi illetőségű adózó a külföldi személy, ha

- belföldi telephelyén végez vállalkozási tevékenységet (külföldi vállalkozó), vagy

- a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származó, de nem belföldi telephelye útján megszerzett jövedelmet kap (külföldi szervezet).

Alkotórész

Alkotórésznek minősül, ami a dologgal olyképpen van tartósan egyesítve, hogy az elválasztással a dolog vagy elválasztott része elpusztulna, illetőleg az elválasztással értéke vagy használhatósága számottevően csökkenne.

Dematerializált értékpapír

Dematerializált értékpapír az Épt.-ben és külön jogszabályban meghatározott módon, elektronikus úton rögzített és továbbított, értékpapírszámlán nyilvántartott, az értékpapír - jogszabályban meghatározott – valamennyi tartalmi kellékét azonosítható módon tartalmazó adat.

Épület

Épület a végleges rendeltetéssel megvalósított ingatlan, amely a talajjal való egybeépítés (az alapozás) vagy a talaj természetes állapotának, természetes geológiai alakulatának megváltoztatása révén jöhet létre, a talajtól csak anyagaira, szerkezeteire való szétbontás útján távolítható el, ezáltal azonban eredeti rendeltetésének megfelelő használatra alkalmatlanná válik; az épülethez tartoznak azok a víz-, villany-, gáz- és csatornázási vezetékek, fűtési, szellőző-, légfrissítő berendezések és felvonók, amelyek az épület szerkezeteibe beépítve a használhatóságot és ellátást biztosítják; az ilyen vezetékek és szerelvények akkor is az épülethez tartoznak, ha azok használhatóságának biztosítása, ellátása mellett technológiai célokat is szolgálnak, vagy azokat már meglévő épületbe később építik be.

Értékpapír

Értékpapír a kibocsátás helyének joga szerint átruházható értékpapírnak minősülő befektetési eszköz.

Értékpapír kibocsátásának időpontja

Értékpapír kibocsátásának időpontja, ha a kibocsátás jegyzéssel történik, a jegyzés kezdőnapja, folyamatos kibocsátás esetén az értékesítés időpontja, zártkörű forgalomba hozatal esetén a vásárlás időpontja, egyéb esetben az eladás napja vagy a kibocsátó által meghatározott nap.

Értékpapír-kibocsátás

Értékpapír-kibocsátás a kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának első ízben történő eladására irányuló eljárás.

Értékpapírkód

Értékpapírkód a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok azonosítására szolgáló betű vagy számjelek összessége, illetve ezek kombinációja.

Folyamatos kibocsátás

Folyamatos kibocsátás a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje mindig az értékesítés időpontjától kezdődik.

Forgalmazó

Forgalmazó a befektetési vállalkozás és a befektetési szolgáltatási tevékenységet folytató hitelintézet.

Forgalomba hozatal

Forgalomba hozatal az értékpapír nyilvános vagy zártkörű forgalomba hozatala.

Forgalomba hozatal időpontja

A forgalomba hozatal időpontja az értékpapír jegyzésére vagy eladására megjelölt első nap.

Gazdálkodó szervezet

Gazdálkodó szervezet az állami vállalat, az egyéb állami gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a gazdasági társaság, az egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, az erdőbirtokossági társulat, továbbá az egyéni vállalkozó. Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület, valamint az alapítvány gazdálkodó tevékenységével összefüggő polgári jogi kapcsolataira is a gazdálkodó szervezetre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, kivéve ha a törvény ezekre a jogi személyekre eltérő rendelkezést tartalmaz.

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve az Épt. által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb hozamát, és az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Idetartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az árujegy, a zálogjegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy.

Ingatlan

Ingatlan a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog.

Jegyzés

Jegyzés az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megvásárolni szándékozó befektetőnek az értékpapír megvásárlására irányuló, a jegyzési íven tett feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot elfogadja, és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére.

Jegyzési garanciavállalás

Jegyzési garanciavállalás

- az értékpapír saját számlára történő lejegyzésére, illetve megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás, vagy

- a jegyzés vagy eladás meghiúsulásának elkerülése érdekében szerződésben vállalt mennyiségű értékpapír lejegyzésére, illetőleg megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalás.

Jelentős befolyás

Jelentős befolyással rendelkezik a tag (részvényes), ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint huszonöt százalékával rendelkezik.

Kibocsátó

A kibocsátó az a személy, aki az értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja.

Könyvvezetés

A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről – e törvényben rögzített szabályok szerint – folyamatosan nyilvántartást vezet, és azt az üzleti év végével lezárja.

Közeli hozzátartozó

Közeli hozzátartozók a házastárs, az egyenes ágbeli rokon, az örökbe fogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbe fogadó, a mostoha- és a nevelőszülő, valamint a testvér; hozzátartozó továbbá: az élettárs, az egyenes ágbeli rokon házastársa, a jegyes, a házastárs egyenes ágbeli rokona és testvére, valamint a testvér házastársa.

Közvetlen irányítást biztosító befolyás

Közvetlen irányítást biztosító befolyással rendelkezik az uralkodó tag, ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint háromnegyed részével rendelkezik.

Létesítő okirat

Létesítő okirat a gazdálkodó alapításához szükséges jogszabályban előírt okirat, idetartozik különösen: a társasági szerződés, az alapító okirat, az alapszabály, az egyéb módon nevezett – a tulajdonosok közötti – megállapodás.

Mérlegkészítés időpontja

A mérlegkészítés időpontja a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon – az üzleti év mérlegfordulónapját követő – időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni.

Nyilvános forgalomba hozatal

Nyilvános forgalomba hozatal az értékpapír nyilvános ajánlattétel útján történő kibocsátása, illetve a korábban zártkörűen forgalomba hozott értékpapír eladásra történő felajánlása nyilvános ajánlattétel útján.

Pénzügyi lízing

Pénzügyi lízing olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbeadó a lízingbevevő igényei szerint beszerzett és a lízingbeadó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a szerződésben rögzített időtartamra a lízingbevevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbevevőt terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbevevő jogosult a hasznok szedésére, a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbevevő vagy az általa megjelölt megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbevevőt elővételi jog illeti meg, a lízingbevevő azonban ezekről a jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat.

Részvény

A részvény tagsági jogokat megtestesítő értékpapír, amely bemutatóra vagy névre szól (részvénytípusok).

Saját részvény

Saját részvény az az értékpapír, amelyet a részvénytársaság az alaptőkén felüli vagyonából szerezhet meg.

Számított nyilvántartási érték

Számított nyilvántartási érték az immateriális jószág, a tárgyi eszköz bekerülési értéke, csökkentve az adóalapnál érvényesített értékcsökkenési leírással, növelve az adóalapnál érvényesített terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével.

Tartozék

Tartozék mindaz, ami nem alkotórész ugyan, de a dolog rendeltetésszerű használatához vagy épségben tartásához rendszerint szükséges, vagy azt elősegíti. Az épület nyílászárói például – beépítésük után – osztják az ingatlan jogi sorsát, ezért azokat nem lehet külön zálogjoggal terhelni vagy azokkal kapcsolatban – az építménytől függetlenül – jogszabályon alapuló zálogjogot érvényesíteni.

Többségi irányítást biztosító befolyás

Többségi irányítást biztosító befolyással rendelkezik a tag, illetve részvényes (a továbbiakban: uralkodó tag), ha az ellenőrzött társaságnál a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezik.

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés

Tulajdoni részesedést jelentő befektetés minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy dematerializált értékpapír, illetve az Épt. által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba- vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapír, okirat birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Idetartozik különösen: a részvény, az üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a határozatlan futamidejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőkerészvény.

Üzletszerű tevékenység

Üzletszerű tevékenység az ellenérték fejében nyereség, illetve vagyonszerzés végett rendszeresen folytatott gazdasági tevékenység.

Vállalkozás

Vállalkozás az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a fióktelep és az egyéni vállalkozás.

Vállalkozó

Vállalkozó minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő- vagy szolgáltatótevékenységet (vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá az egyesülés, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe.

Vásárolt készletek

Vásárolt készletek az anyagok, az áruk (kereskedelmi készletek, betétdíjas göngyölegek, a közvetített szolgáltatások), valamint a készletre adott előlegek.

Vezető tisztségviselő

Vezető tisztségviselő a közkereseti és a betéti társaságnál az üzletvezetésre jogosult tag (tagok), közös vállalatnál az igazgató, korlátolt felelősségű társaságnál az ügyvezető (ügyvezetők). A részvénytársaság ügyvezetését – a zártkörűen működő részvénytársaság alapító okiratának eltérő rendelkezése hiányában – az igazgatóság látja el, és az igazgatóság tagjai minősülnek vezető tisztségviselőnek.

Zártkörű forgalomba hozatal

Zártkörű forgalomba hozatal az értékpapír egyedileg előre meghatározott befektető részére történő kibocsátása a befektetőnek az értékpapír átvételére vonatkozó előzetes szándéknyilatkozata alapján.

Az összeállítást készítette:

Bubla Margit, Baktai Erika, Kovács Károlyné

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. május 10.) vegye figyelembe!