V. FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 5.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2001/04. számában (2001. április 5.)

1. A foglalkozás-egészségügy szervezete

A foglalkozás-egészségügyi szolgálat közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében.

Foglalkozás-egészségügyi szolgálat működtetésére – az előírt feltételek megléte esetén – minden természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező társaság, a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásra pedig a foglalkozás-egészségügyi szolgálat jogosult.

1.1. Foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást végző szolgálat működtetésének feltételei:

- külön jogszabályban előírt tárgyi, elhelyezésbeli és felszereltségi adottságok,

- üzemorvosi vagy foglalkozás-orvostani szakvizsgával (vagy jogszabály által azzal egyenértékűnek nyilvánított képzettséggel) rendelkező szakorvosok foglalkoztatása az ellátott munkavállalók számából következő létszámban,

- diplomás ápoló, vagy üzemi ápoló, illetve foglalkozás-egészségügyi szakápolók foglalkoztatása az ellátott munkavállalók számából következő létszámban.

A foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást nyújtó szolgálat feladatai:

- meghatározott munkaalkalmassági vizsgálatok elvégzése, ehhez szakorvosi vizsgálatok kezdeményezése,

- részvétel a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálásában,

- a munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata,

- az egyéni védőeszközökkel kapcsolatos tanácsadás,

- a munkavállalók munkakörülményekkel kapcsolatos felvilágosítása,

- az I. alkalmassági csoportba tartozó gépjárművezetők egészségi alkalmassági vizsgálata,

- a kézilőfegyvereket tartani szándékozók egészségi alkalmassági vizsgálata (I. vizsgálati csoport),

- a munkahelyi veszélyforrások feltárása,

- foglalkozás-egészségügyi, fiziológiai, ergonómiai, munkahigiénés feladatok,

- az elősegélynyújtás és sürgős orvosi ellátás megszervezése, az elsősegélynyújtók kiképzése,

- a munkáltató katasztrófamegelőző és a károsodások rehabilitációs tervének kidolgozása.

1.2. Foglalkozás-egészségügyi központ

A foglalkozás-egészségügyi központ működtetésének feltételei részben azonosak az alapszolgáltatást nyújtó szolgálat működtetési feltételeivel. További követelmény a munkahigiénés, valamint pszichológiai, vagy ergonómiai, vagy toxikológiai szolgáltatáshoz szükséges, illetve előírt tárgyi és személyi feltételek megléte.

A foglalkozás-egészségügyi központ feladatai megegyeznek az alapszolgáltatást nyújtó szolgálat feladataival, feladata továbbá a munkahigiénés, valamint a pszichológiai, vagy az ergonómiai, vagy toxikológiai szolgáltatás is.

1.3. Foglalkozás-egészségügyi szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálat

A foglalkozás-egészségügyi szakellátási szolgáltatást nyújtó szolgálat működtetésének feltétele a külön jogszabályban szakrendelés működtetésére előírt tárgyi feltételek megléte, a szakszemélyzet, illetve a szakorvos alkalmazása.

A foglalkozás-egészségügyi szakellátási szolgáltatást végző szolgálat feladatai:

- a munkaköri alkalmasság másodfokú elbírálása,

- a kézilőfegyverek tartásához szükséges alkalmasság másodfokú egészségi elbírálása,

- a munkanélküliek beiskolázás előtti és munkaközvetítés-előkészítését célzó szakmai alkalmassági vizsgálata,

- a közhasznú munka előkészítésére a munkanélküliek munkaköri alkalmassági vizsgálata,

- a szakképzést nyújtó intézmények tanulóinak és hallgatóinak szakmai alkalmassági vizsgálata,

- a megváltozott munkaképességű munkanélküliek foglalkoztathatósági szakvéleményezése,

- konzultatív tevékenység más szakmák orvosainak a foglalkozási betegségek köréből,

- munkahigiénés tanácsadás az alapszolgálat részére,

- közreműködés a foglalkozás-egészségügyi ellátás szervezésében és az alapellátó szolgálatok ellenőrzésében (felkérésre).

2. A munkáltató foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatos feladatai

A munkáltató a munkavédelmi törvényben előírt, a foglalkozás-egészségügyi szakszemélyzet biztosítására vonatkozó kötelezettségét saját foglalkozás-egészségügyi szolgálat fenntartásával, vagy ennek hiányában ilyen szolgálatot fenntartó szervezet szolgáltatásának megvásárlásával teljesítheti.

A munkáltatónak foglalkozás-egészségi osztályba kell sorolnia a tevékenységeit és a munkavállalóit, ennek alapján meg kell határoznia a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosainak és szakdolgozóinak létszámát. A munkáltatónak ezenkívül jelentenie kell az ÁNTSZ telephelye szerint illetékes városi intézetéhez a létszámadatokat és a foglalkozás-egészségügyi szolgálat (szolgáltatás) biztosításának módját.

Külső szervezet foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásának igénybevételekor a szolgáltatás díjköteles, a díj mértékét kormányrendelet tartalmazza. A szolgáltató és a szolgáltatást igénybe vevő munkáltató a rendelet szerinti térítési díjtól szerződésben eltérhetnek.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2001. április 5.) vegye figyelembe!