Útmutató a Cégközlönyben való közzétételhez

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. október 6.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2000/07. számában (2000. október 6.)

Amennyiben a közzétételi kötelezettséget a Cégközlönyben kell teljesíteni, úgy a gazdálkodóknak elsősorban a következő szabályokat kell ismerniük.

A közlemény szövegének megküldése

Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére törvény közvetlenül a céget kötelezi, a közlemény szövegét az Igazságügyi Minisztériumhoz kell megküldeni postán vagy telefax útján (441-3732), a közzétételi költségtérítés (többszöri közzétételi kötelezettség esetén valamennyi megjelenési alkalom költségtérítése) befizetésének igazolásával (a csekkel vagy annak fénymásolatával) együtt [a Ctv. 8. §-ának (1) bekezdése, R. 5. §-ának (2) bekezdése].

Hibás tartalom

Amennyiben a közlemény tartalma nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek, az Igazságügyi Minisztérium erre a céget a közzététel előtt figyelmezteti. Ha a közlemény szövegében a figyelmeztetés ellenére nem történik módosítás, a Cégközlönyben az Igazságügyi Minisztérium feltünteti, hogy a közleményt figyelmeztetés ellenére jelentették meg [Ctv. 8. §-ának (2) bekezdése].

A cég értesítése

A közlemény megjelenéséről a Cégközlöny a közlemény szövegének utolsó megjelenését követő 8 napon belül a közlemény(ek) levonatának megküldésével értesíti a céget [Ctv. 8. §-ának (3) bekezdése].

A beszámoló megküldése

Amikor a cég az éves beszámolóját megküldi az Igazságügyi Minisztérium Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálatának – csekkel vagy annak fénymásolatával, átutalás esetén az átutalást teljesítő visszaigazolással – igazolnia kell, hogy az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára 2000 Ft költségtérítést befizetett.

Közzététel a létesítő okirat alapján

A Cégközlönyben kell közzétenni azt a közleményt is, amelynek közzétételére a céget nem jogszabály, hanem például a cég létesítő okirata kötelezi [R. 1. §-ának (2) bekezdése].

Költségtérítés

Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére jogszabály közvetlenül a céget vagy más szervezetet kötelezi (kötelezettek), a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként cég esetén – ideértve azt is, amikor a közzétételre jogszabály természetes személyt kötelez – 12 000 forint; a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A §-ában meghatározott esetben 25 000 forint; a Magyar Könyvvizsgálói Kamara esetében [1997. évi LV. törvény 25. § (2) bekezdésének a) pontja] 150 000 forint, végül jogszabályban meghatározott más szervezet esetében 10 000 forint [R. 5. §-ának (1) bekezdése].

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára kell megfizetni [R. 7. §-ának (1) bekezdése].

Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére a céget nem jogszabály kötelezi (például a részvénytársaság alapító okirata szerint a hirdetményeket a Cégközlönyben kell közzétenni), a közzétételért utólag, terjedelemtől függően a Magyar Hivatalos Közlönykiadó számlája alapján kell fizetni (R. 6. §-a).

A közlemény módosítása

Amennyiben a kötelezettek a közzététel céljából az Igazságügyi Minisztériumhoz megküldött közlemény módosítását (kijavítását, kiegészítését) a közlemény szövege nyomdai előkészítésének megkezdése után vagy a Cégközlönyben történt megjelenést követően – az érdekkörükben felmerült okból – kérik, ezért költségtérítést kell fizetniük, melynek összege ilyen esetben megegyezik a kötelezett vonatkozásában a fentiekben feltüntetett költségtérítéssel. A módosító közleményt ilyen esetben csak egyszer, a korábbi megjelenésre történő utalással kell közzétenni [R. 5. §-ának (3) bekezdése].

A költségtérítés visszaigénylése

A közzétételi költségtérítést az Igazságügyi Minisztériumhoz benyújtott kérelemre vissza kell téríteni, ha

– a cég a közzétételi költségtérítés befizetése ellenére a kérelmét a bírósághoz, illetve a cégbírósághoz mégsem kívánja benyújtani;

– a változás bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasította, vagy azt a cégbíróság érdemi intézkedése előtt visszavonták;

– a cégközlemény a cég, illetve a változás bejegyzésétől számított 30 napon belül nem jelent meg;

– a cég vagy más szervezet közleménye – a Ctv. 8. §-ának (2) bekezdésében szabályozott eljárás esetét kivéve – az Igazságügyi Minisztériumba érkezését követő 30 napon belül nem jelent meg;

– a cég vagy más szervezet a közleményét a közlemény közzététele nyomdai előkészítésének megkezdése előtt visszavonta, avagy a közzétételi költségtérítés felhasználására más okból nem került sor [R. 8. §-ának (1) bekezdése].

A kérelemhez mellékelni kell a visszatérítési igényt megalapozó okiratokat [R. 8. §-ának (3) bekezdése].

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. október 6.) vegye figyelembe!