IRATMINTÁK

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. április 28.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2000/04. számában (2000. április 28.)

Közgyűlési hirdetmény, alaptőke-emelés tárgyában

HIRDETMÉNY

Az Export-Trade Kereskedelmi Részvénytársaság (székhelye: H-1218 Budapest, Tóvár u.172-178.,

cégjegyzékszám: 01-10 – 068946) Igazgatósága

2000. május 30-án 10 órára

rendkívüli közgyűlést hív össze.

A közgyűlés helye: a Társaság székhelye.

A közgyűlés napirendje:

1. A Társaság alaptőkéjének új részvények nyilvános kibocsátása útján történő felemelése és a Társaság Alapszabálya 5.1. pontjának módosítása az alábbiak szerint:

a) A Társaság alaptőkéje felemelésének indoka a Gt. által megkövetelt alaptőke-minimum teljesítése, valamint a Társaság tevékenységének kibővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges új beruházás finanszírozása, amelynek keretében a Társaság tulajdonát képező raktár átépítésével, illetve bővítésével egy új, modern nagykereskedelmi raktáráruház valósítható meg a Társaság székhelyén.

b) Az alaptőke-emelés tervezett módja: "alaptőke felemelése új részvények nyilvános forgalomba hozatala útján és jegyzésével". Az alaptőke-emelés tervezett ideje: 2000. június 10-15-éig terjedő (jegyzési) időszak.

c) Az alaptőke-emelés javasolt összege: 200 000 000 Ft, azaz kettőszázmillió forint, készpénz-hozzájárulás formájában.

d) A kibocsátandó új részvények, bemutatóra szóló törzsrészvények, amelyeknek száma 2000 db, névértékük, illetve az azzal azonos kibocsátási értékük pedig egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint.

e) A Társaság Alapszabálya 5.1. pontja módosításának tervezett szövege:

"5.1. A Társaság alaptőkéje 300 000 000 Ft, azaz háromszázmillió forint készpénz, amely

– 100 db, egyenként 1 000 000 Ft névértékű, bemutatóra szóló törzsrészvényből áll

– 2000 db, egyenként 100 000 Ft névértékű, bemutatóra szóló törzsrészvényből áll."

2. Egyéb kérdések

A közgyűlésen a szavazati jogot a Részvénykönyvbe bejegyzett részvényes törvényes képviselője vagy meghatalmazottja útján gyakorolhatja a meghatalmazás bemutatása mellett.

Az Export-Trade Kereskedelmi Részvénytársaság Igazgatósága

Nyilvános részvénykibocsátással történő alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozat

Kivonat az Export-Trade Kereskedelmi Részvénytársaság 2000. május 30-ai Közgyűlésének jegyzőkönyvéből:

16/1998. sz. egyhangú Határozat:

A Közgyűlés a Társaság alaptőkéjének felemelését és Alapszabálya 5.1. pontjának módosítását határozta el, az alábbiak szerint:

1. Az alaptőke felemelésének indoka:

A Gt. által megkövetelt alaptőke-minimum teljesítése, a Társaság tevékenységének kibővítéséhez és fejlesztéséhez szükséges új beruházás finanszírozása, amelynek keretében a Társaság tulajdonát képező raktár átépítésével, illetve bővítésével egy új, modern nagykereskedelmi raktáráruház valósul meg a Társaság székhelyén.

2. Az alaptőke felemelésének feltételei:

2.1.Az alaptőke felemelésére új részvények nyilvános forgalomba hozatala és jegyzése útján kerül sor.

2.2.A Társaság alaptőkéje 100000000 Ft-ról, azaz egyszázmillió forintról kerül felemelésre 300 000 000 Ft-ra, azaz háromszázmillió forintra, 200 000 000 Ft-tal, azaz kettőszázmillió forinttal.

2.3.Az alaptőke felemelése során 2000 db, egyenként 100 000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, bemutatóra szóló törzsrészvény kerül kibocsátásra, névértéken.

3. A részvényjegyzés feltételei:

3.1. A részvényjegyzés kezdő időpontja 2000. június 10. 8 óra 00 perc, záró időpontja pedig 2000. június 15. 18 óra 00 perc. A részvényjegyzés helye a forgalomba hozatallal megbízott befektetési vállalkozó, az Értékpapír Bróker Kft., 1055 Budapest, Dísz u. 15. sz. alatti székhelyén levő üzlethelyisége.

3.2. A részvények jegyzésében részt vevők a részvények névértékének megfelelő ellenérték 30%-át a részvényjegyzéssel egyidejűleg, kizárólag készpénz-hozzájárulás formájában, kötelesek befizetni a Társaság nyilvános ajánlattételben meghatározott bankszámlájára. A fennmaradó összeget, az alaptőke-emelés cégbírósági bejegyzését követően, az Igazgatóság által közzétett felhívástól számított 15 napon belül kell befizetni, a Társaság felhívásban megjelölt bankszámlájára.

4. Az Alapszabály 5.1. pontjának módosítása

A túljegyzés elfogadása lehetőségének kizárásával a Közgyűlés elhatározza a Társaság Alapszabálya 5.1. pontjának alábbi, azon feltételtől függő módosítását, hogy a részvényjegyzést eredményesen végrehajtják:

"5.1. A Társaság alaptőkéje 300000000 Ft, azaz háromszázmillió forint készpénz, amely 100 db, egyenként 1000000 Ft, azaz egymillió forint névértékű, névre szóló törzsrészvényből, valamint 2000 db, egyenként 100000 Ft, azaz egyszázezer forint névértékű, bemutatóra szóló törzsrészvényből áll."

5. A Közgyűlés felhatalmazza és utasítja az Igazgatóságot az alaptőke fentiek szerinti felemelésének végrehajtásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedés megtételére, így különösen a tájékoztató és nyilvános ajánlattétel elkészítésére, felügyeleti jóváhagyatására, közzétételére, a cégbírósági bejelentések és közzétételek végrehajtására, a forgalomba hozatalt végző befektetési vállalkozó megbízására.

Jegyzőkönyvvezető a Közgyűlés elnöke

Hitelesítő részvényes Hitelesítő részvényes

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. április 28.) vegye figyelembe!