II. Közhitelű nyilvántartások

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. április 11.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 2000/03. számában (2000. április 11.)

Közhitelű nyilvántartásnak minősül:

- a cégjegyzék [1997. évi CXLV. törvény a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról (Ctv.)],

- az ingatlan-nyilvántartás [1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilvántartásról (Inyt.)],

- a barlangnyilvántartás [a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 49. §-ának (2) bekezdése],

- a légijármű-lajstrom [a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 12. §-ának (7) bekezdése],

- a vízikönyv [a hajólajstromról szóló 4/1974. (I. 9.) MT rendelet],

- a szállásadók nyilvántartása [a magánszálláshelyek idegenforgalmi célú hasznosításáról szóló 110/1997. (VI. 25.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése],

- a zálognyilvántartás [Ptk. 260. §-ának (2) bekezdése],

- az anyakönyv (1982. évi 17. törvényerejű rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről),

- a Nemzeti Akkreditáló Testület nyilvántartása (1995. évi XXIX. törvény a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző szervezetek akkreditálásáról),

- a bűnügyi nyilvántartás (1999. évi LXXXV. törvény a bűnügyi nyilvántartásról és a hatósági erkölcsi bizonyítványról).

A fentiekben felsorolt közhitelű nyilvántartások közül a gazdálkodó szervezetek tevékenységével kapcsolatos legfontosabb nyilvántartás a cégjegyzék, az ingatlan-nyilvántartás, valamint a zálognyilvántartás.

Bejelentési kötelezettség

A közhitelű nyilvántartással szemben a jogalanyoknak bejelentési (adatszolgáltatási) kötelezettségük van. Aki közhitelű nyilvántartásba bejegyzendő, gazdasági tevékenységhez kapcsolódó adat, jog vagy tény bejelentését, illetve az ilyen adat, jog vagy tény változásának a bejelentését elmulasztja, ha a bejelentési kötelezettségét jogszabály írja elő, vétséget követ el, és két évig terjedő szabadságvesztéssel, közérdekű munkával vagy pénzbüntetéssel büntetendő (Btk. 299. §-a).

Cégjegyzék

A cégre vonatkozó adatokat a bíróság a cégjegyzékben rögzíti.

A cégjegyzék tartalma

Általános tartalom

A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza

- a cég cégjegyzékszámát,

- a magyar, illetve külföldi részvétellel működő cég esetében az érintett állam(ok) betűjelét; külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve közvetlen kereskedelmi képviselete esetében pedig a külföldi vállalkozás székhelye szerinti állam betűjelét,

- a cég nevét,

- a cég székhelyét,

- a létesítő okirat, társasági szerződés, alapító okirat, alapszabály (a továbbiakban együtt: létesítő okirat) keltét,

- a cég által a létesítő okiratban megjelölt tevékenységi köröket, a Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint,

- a cég jegyzett tőkéjét, ezen belül a pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás mértékét,

- a cégjegyzés módját,

- a cégjegyzésre jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét,

- a cég adószámát, társadalombiztosítási folyószámlaszámát, valamint statisztikai számjelét, valamint

- a cégbejegyzés időpontját [Ctv. 12. §-ának (1) bekezdése].

Szükség szerinti tartalom

Amennyiben a bejegyzés iránti kérelemben adat van rá, a cégjegyzék tartalmazza

- a cég rövidített nevét,

- a cég idegen nyelvű elnevezését,

- a cég telephelyét,

- a cég fióktelepét,

- meghatározott időtartamra alapított cég esetén a működés befejezésének időpontját,

- a jogelőd(ök), illetve a jogutód(ok) cégnevét és cégjegyzékszámát,

- a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),

- a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét,

- annak a kamarának a megjelölését, amelynek a cég a tagja [Ctv. 12. §-ának (2) bekezdése].

Jelentős adatok

A cégjegyzékben fel kell tüntetni a következő – a közhiteles nyilvántartás, illetve a hitelezők védelme szempontjából jelentős – adatokat:

- a csődeljárás kezdő időpontját és befejezését,

- a felszámolás kezdő időpontját és befejezését (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás fizetésképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó eljárás megindítását és befejezését is, feltüntetve a külföldi vállalkozás felszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),

- a végelszámolás megindítását és befejezését (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás végelszámolásának megindítását és befejezését, valamint a külföldi vállalkozás végelszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),

- a cég működésének felfüggesztését,

- a cég megszűntnek nyilvánítását,

- a jogerős bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti per indítását és a per befejezését,

- a létesítő okirat érvénytelenségének megállapítása iránti per indítását és befejezését,

- a tag kizárása iránti per indítását és a per befejezését,

- kiskorú tag (tulajdonos) esetén a törvényes képviselő nevét és lakóhelyét [Ctv. 12. §-ának (3) bekezdése].

Cégformánkénti adatok

A cégjegyzék cégformánként tartalmazza

- közkereseti társaság (gazdasági munkaközösség) esetében a tagok nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét);

- betéti társaság esetében

- a társaság beltagjainak nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- a társaság kültagjainak nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- a társaság kültagjai betétjének együttes összegét;

- közös vállalat esetében

- a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- a közös vállalat csatlakozó tagja csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását;

- korlátolt felelősségű társaság esetében

- a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- a korlátolt felelősségű társaság jelentős, többségi, illetve közvetlen irányítás alá kerülésének tényét,

- ha az egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság tagja a társaság tartozásaiért korlátlan felelősséget vállal, ezt a tényt;

- részvénytársaság esetében

- azt, hogy a részvénytársaság nyilvánosan vagy zártkörűen működik,

- részvényfajták (részvényosztályok) szerint a bemutatóra szóló részvények számát és névértékét,

- részvényfajták (részvényosztályok) szerint a névre szóló részvények számát és névértékét,

- azt a tényt, ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza,

- a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és névértékét,

- a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények számát és névértékét,

- a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módját, helyét,

- a részvénytársaság jelentős, többségi, illetve közvetlen irányítás alá kerülésének tényét,

- egyszemélyes részvénytársaság esetében az alapító, illetve az egyedüli részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), illetve ha az egyszemélyes részvénytársaság részvényese a társaság tartozásaiért korlátlan felelősséget vállal, ezt a tényt;

- egyesülés esetében

- a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- az egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását;

- közhasznú társaság esetében

- a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),

- a társaság közhasznúnak minősülő tevékenységét,

- azt a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervezetet, amellyel a társaság a közhasznú tevékenység folytatására szerződést kötött,

- a közhasznúsági fokozatot,

- a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének időpontját;

- egyéni cég esetében a cégtulajdonos nevét és lakóhelyét;

- külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében

- a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét,

- a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezését és székhelyét,

- a külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét);

- külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetében

- a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét,

- a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezését és székhelyét,

- a külföldi vállalkozás vezető tisztségviselőinek nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét);

- oktatói munkaközösség esetében a cég típusát, a cég tagjainak nevét, lakóhelyét;

- vízgazdálkodási társulat esetében

- a társulat típusát (vízitársulat vagy víziközmű-társulat),

- az ellenőrző bizottsági tagok nevét és lakóhelyét;

– vállalat esetében

– a vállalat típusát,

- a vállalat irányítási formáját (Ctv. 13. §-a).

A cégbejegyzés iránti kérelem

A cégjegyzéket a megyei bíróság mint cégbíróság vezeti. A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése – ha törvény eltérően nem rendelkezik – kérelemre történik.

Határidő

Kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje a létesítő okirat aláírásától, illetve az alapszabály elfogadásától számított harminc nap. Ha a cég alapításához hatósági engedély szükséges, a harmincnapos határidőt az engedély kézhezvételétől kell számítani [Ctv. 22. §-ának (1) bekezdése].

Késedelem

A cégbíróság 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt a személyt, aki bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti.

A kérelem előterjesztése

A cég bejegyzésére irányuló kérelmet a cégformának megfelelő, a cég képviselője által aláírt nyomtatványon kell a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnál előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell azokat az adatokat, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan a törvény előírja.

A cégbejegyzés iránti kérelem a cég adatait tartalmazó mágneslemezen is benyújtható, azonban a mágneslemezen szereplő adatoknak a cég képviselője által aláírt, kinyomtatott példányát is mellékelni kell.

A cégbejegyzés iránti kérelemhez valamennyi cég esetében, illetve cégformánként mellékleteket kell csatolni.

A cég-, illetve változásbejegyzés iránti kérelem mellékletei

A kérelemhez csatolni kell a létesítő okiratot, illetve annak változása esetén a létesítő okirat módosítását és a létesítő okirat változásokkal egybefoglalt, hatályosított szövegét, a hiteles cégaláírási nyilatkozatot, a kamarai tagságra (nyilvántartásba vételre) vonatkozó igazolást, jogszabályban meghatározott mértékű közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását, a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának az igazolását, valamint az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adóval kapcsolatos nyilatkozatot.

A cégbejegyzési kérelem eseti mellékletei

Amennyiben a bejegyzés iránti kérelem arra vonatkozó adatot tartalmaz, további melléklet

- a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági tagok, a könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat tisztségviselőinek elfogadó nyilatkozata,

- a vezető tisztségviselő képviseleti jogának egyes ügyekre vagy ügycsoportokra vonatkozó átruházása esetén az erről szóló okirat,

- külföldi személy magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának meghatalmazására, illetve a meghatalmazás elfogadására vonatkozó okirat,

- külföldi cég részvétele esetén a külföldi cég cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban történt igazolása, hogy a céget a hazai joga szerint kereskedelmi nyilvántartásba vették,

- ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan – három hónapnál nem régebbi – tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható.

Az egyes cégformák bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok

Korlátolt felelősségű társaság esetén

- a tagjegyzék,

- a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről,

- ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról,

- ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói vélemény;

Részvénytársaság nyilvános alapításakor

- az alapítási tervezet,

- az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet által jóváhagyott tájékoztató,

- a részvényjegyzési ív,

- az alakuló közgyűlésre szóló meghívó közzétételének igazolása,

- az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív,

- a hitelintézet igazolása az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről,

- az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról,

- a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói jelentését;

Részvénytársaság zártkörű alapításakor

- a hitelintézet igazolása az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről,

- az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról,

- a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói jelentés;

- az alapítók nyilatkozata arról, hogy az értékpapírokról szóló törvénybe foglalt bejelentési kötelezettségnek eleget tettek;

Közhasznú társaság esetén

- a tagjegyzék,

- a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről,

- az ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról,

- ha a társaságnál könyvvizsgáló működik, a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói vélemény;

Szövetkezet esetén

- az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és

- a jelenléti ív;

Erdőbirtokossági társulat esetén

- az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és

- a jelenléti ív;

Vízgazdálkodási társulat esetén

- az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és

- a jelenléti ív;

Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén

- a külföldi vállalkozás létesítő okirata, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (hazai joga szerint a kereskedelmi nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirata), valamint ennek hiteles magyar nyelvű fordítása,

- a fióktelepet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása;

Külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetén

- a külföldi vállalkozás létesítő okirata, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege (hazai joga szerint a kereskedelmi nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirata), valamint ennek hiteles magyar nyelvű fordítása,

- a képviseletet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat és annak hiteles magyar nyelvű fordítása.

Egyéni cég esetén a vállalkozói igazolvány vagy annak hiteles másolata.

Az átalakulás (egyesülés, különválás) bejegyzéséhez szükséges további okiratok

- a gazdasági társaság legfőbb szervének határozatai az átalakulásról;

- az átalakuló (jogelőd) társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete;

- az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete;

- a jogutód társaságban részt venni nem kívánó tagokkal való elszámolás tervezete;

- egyesülés esetén az egyesülési szerződés tervezete, valamint ha az egyesülés vállalkozások koncentrációját jelenti, a Gazdasági Versenyhivatal engedélye vagy a cég nyilatkozata arról, hogy az engedélyre nincsen szükség;

- szétválás esetén a szétválási szerződés tervezete;

- az átalakulásra vonatkozó közlemények Cégközlönyben való megjelenését igazoló okiratok (lappéldányok).

A fentiekben felsorolt mellékletek hiánya esetén a cégbíróság a bejegyzés iránti kérelmet hiánypótlási felhívás nélkül utasítja vissza.

További mellékletek

Ha a bejegyzési kérelemben szereplő külföldi személy Magyarországon lakóhellyel nem rendelkezik, a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét), illetve a meghatalmazásának elfogadását tartalmazó okiratot.

Ha a cég létrejöttéhez hatósági engedély szükséges, a cégbírósághoz az erre vonatkozó engedélyt (hatósági határozatot) csatolni kell. A tevékenység gyakorlásához szükséges hatósági engedély meglétét a cégbíróság nem vizsgálja, azt az illetékes kamara ellenőrzi.

A kérelem benyújtása

A bejegyzési kérelmet egy példányban kell benyújtani, a mellékletek pedig fajtánként legalább egy, de legfeljebb öt példányban nyújthatók be a cégbírósághoz. A mellékletek egy eredeti példánya a cégbejegyzést követően a cégiratok között marad, a cég létesítésére vonatkozó okirat, illetve az aláírási címpéldányok esetleges további példányait pedig a cégbíróság – bejegyzési záradékkal ellátva - a cégbejegyzésre vonatkozó végzéssel együtt kézbesíti a bejegyzést kérőnek.

Változás bejegyzése iránti kérelem

A cég bejegyzett adataiban bekövetkezett változás bejegyzése iránti kérelmet - törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a változástól számított harminc napon belül kell előterjeszteni a cégbíróságnál [Ctv. 29. §-ának (1) bekezdése]. A változásbejelentési kötelezettség akkor is fennáll, ha a változás cégadatot (cégjegyzékben nyilvántartott adatot) nem érint. Módosítás esetében a módosító okiraton túl a társasági szerződés, alapító okirat (alapszabály) módosítással egységes szerkezetbe foglalt szövegét is be kell nyújtani a cégbírósághoz.

Végelszámolás bejelentése

A cégnek változásként be kell jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását, a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), illetve a végelszámolás befejezését, és a végelszámolás befejezésekor kérnie kell a cégjegyzékből való törlését is [Ctv. 31. §-ának (1) bekezdése].

Az átalakulás bejelentése

A cég átalakulását a létesítő okirat aláírásától, illetve az alapszabály elfogadásától számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnak. Ezzel egyidejűleg kérni kell a jogelőd cég törlését is [Ctv. 36. §-ának (1) bekezdése].

A bíróság értesítési kötelezettsége

A cégbíróság a cégnyilvántartásban átvezetett változásokról, így különösen a cég bejegyzéséről, törléséről, székhelyének vagy cégjegyzékben nyilvántartott tevékenységi körének megváltoztatásáról, valamint az eljárás megszüntetéséről, illetve a bejegyzési kérelem elutasításáról értesíti az érintett gazdasági kamarát, adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt (Ctv. 35. §-a).

Ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartás az erre meghatározott számítógépes adathordozón rögzített, olvasható formában megjeleníthető tulajdoni lapból, a tulajdoni lapról megszűnt bejegyzések adatainak jegyzékéből, továbbá az ingatlan-nyilvántartási térképből és az okirattárból áll. Az ingatlan-nyilvántartási térképként a számítógépes adathordozón rögzített földmérési alaptérképet kell használni. Az ingatlan-nyilvántartási térképpel egy tekintet alá esik az egyéb önálló ingatlanok alaprajza [1997. évi CXLI. törvény (Inyt.) 18. §-ának (1) bekezdése].

Az ingatlan-nyilvántartás tartalma

Az ingatlan-nyilvántartás településenként tartalmazza az ország valamennyi ingatlanának meghatározott adatait, az ingatlanhoz kapcsolódó jogokat és a jogi szempontból jelentős tényeket. Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza továbbá az oda bejegyzett személyeknek a nyilvántartáshoz szükséges személyazonosító és lakcímadatait is [Inyt. 2. §-ának (1) bekezdése].

Az ingatlan adatai

Az ingatlan-nyilvántartás tartalmazza az ingatlan adatait, ezen belül

- a település nevét, az ingatlan fekvését (belterület, külterület megjelölése), a belterületen lévő ingatlannál az utca (tér, krt. stb.) nevét és a házszámot, az ingatlan helyrajzi számát és területnagyságát,

- a művelési ágat és a művelés alól kivett terület elnevezését,

- az ingatlan minőségi osztályát, kataszteri tiszta jövedelmét,

- ingatlan-nyilvántartási szempontból szükséges egyéb adatát (Inyt. 14. §-a).

Az ingatlanhoz kapcsolódó jogok

Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanhoz kapcsolódó következő jogok, illetőleg annak jogosultjai jegyezhetők be:

- tulajdonjog, illetőleg állami tulajdonban álló ingatlan esetében az állam tulajdonosi jogait gyakorló szervezet és a vagyonkezelői jog,

- a lakásszövetkezeti tagot megillető állandó használati jog,

- megállapodáson és bírósági határozaton alapuló földhasználati jog,

- haszonélvezeti jog és használat joga,

- telki szolgalmi jog,

- állandó jellegű földmérési jelek, földminősítési mintaterek, valamint villamos berendezések elhelyezését biztosító használati jog, továbbá vezetékjog, vízvezetési és bányaszolgalmi jog, valamint törvény rendelkezésén alapuló közérdekű szolgalmak és használati jogok,

- elő- és visszavásárlási, valamint vételi jog,

- tartási és életjáradéki jog,

- jelzálogjog (önálló zálogjog), valamint a

- végrehajtási jog.

Az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok

Az ingatlan-nyilvántartásba csak az ingatlanhoz kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel, ezek:

- a jogosult kiskorúsága vagy gondnokság alá helyezése,

- a jogosulttal szemben megindított felszámolási eljárás, végelszámolás,

- a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégjegyzékből történő törlése,

- kisajátítási és telekalakítási eljárás megindítása,

- a fellebbezés és a földhivatali határozat elleni bírósági jogorvoslati kérelem,

- bejegyzés alapjául szolgáló vagy azzal kapcsolatos bírósági határozat ellen benyújtott bírósági felülvizsgálati kérelem,

- az ingatlan jogi jellege,

- bejegyzés iránti kérelem elutasítása,

- épület létesítésének vagy lebontásának a ténye,

- az eljárás felfüggesztésének a ténye,

- jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,

- bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,

- bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelése, valamint egyéb építésügyi korlátozás,

- a szerződésen vagy végintézkedésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom,

- az Inyt.-ben meghatározott perek és büntetőeljárás megindítása,

- árverés kitűzése,

- a zárlat, zár alá vétel, zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés,

- tulajdonjog-fenntartással történt eladás,

- a törölt zálogjog ranghelyének fenntartása, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondás,

- jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, továbbá

- ranghely megváltoztatása [Inyt. 17. §-ának (1) bekezdése].

Azonosító jelek

Az ingatlanok nyilvántartása során – a magánszemélyek megkülönböztetésére – a családi és utónevet, ideértve a leánykori családi és utónevet is, a jogosult anyja nevét, születési évét (a továbbiakban: természetes személyazonosító adatok), lakcímét, továbbá – a polgárok személyi adatainak és lakáscímének nyilvántartásáról szóló törvény hatálya alá tartozó magánszemély esetében – az érintett személyi azonosítóját kell használni. A szervezetek azonosítására a szervezet megnevezését, székhelyét, a statisztikai számjelről szóló jogszabály hatálya alá tartozó szervezet esetében a statisztikai számjelrendszer szerinti törzsszámát kell alkalmazni (az azonosításra szolgáló adatok együtt: a jogosult adatai).

Bejegyzés iránti kérelem

Az ingatlanhoz kapcsolódó jog vagy tény keletkezését, módosulását, illetve megszűnését kérelemre vagy megkeresésre kell az ingatlan-nyilvántartásba bejegyezni [Inyt. 26. §-ának (1) bekezdése].

Határidő

A kérelmet a bejegyzés alapjául szolgáló szerződés (jognyilatkozat) keltétől számított harminc napon belül kell az ingatlan fekvése szerinti körzeti földhivatalhoz benyújtani. Ha a szerződés (jognyilatkozat) létrejöttéhez harmadik személy beleegyezése vagy hatósági jóváhagyás szükséges, a kérelmet a beleegyezéstől, illetve a jóváhagyástól számított harminc napon belül kell benyújtani.

Mulasztás

A bejegyzés iránti kérelem benyújtására meghatározott határidő elmulasztása esetén az illetékekről szóló törvény szerinti mulasztási bírságot kell fizetni.

Mellékletek

A kérelemhez csatolni kell a bejegyzés alapjául szolgáló okiratot, valamint annak két másolatát, amelynek tartalmaznia kell az okiratra vezetett záradékot (jóváhagyást, igazolást stb.) is, továbbá a bejegyzéshez és az illeték megállapításához szükséges egyéb iratokat.

A kérelmező

A bejegyzést - ha jogszabály rendelkezéséből vagy a felek megállapodásából más nem következik - annak kell kérnie, aki ezáltal jogosulttá válik. Kérheti a bejegyzést az is, akinek az bejegyzett jogát érinti.

Az okirat kötelező tartalma

A belföldön kiállított okiratnak – ahhoz, hogy az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés alapjául szolgálhasson – tartalmaznia kell:

- az érdekelt magánszemély családi és utónevét, leánykori családi és utónevét, születési évét, anyja nevét, lakcímét, továbbá a személyi azonosítóját,

- a statisztikai számjellel rendelkező szervezet megnevezését, székhelyét és törzsszámát, valamint bírósági, illetőleg cégbírósági bejegyzésének számát,

- az érintett ingatlan pontos megjelölését (település neve, helyrajzi szám),

- a jog vagy tény pontos megjelölését,

- a jogváltozás jogcímét, valamint

- az érdekeltek megállapodását, a bejegyzett jogosult bejegyzést engedő nyilatkozatát,

- a szerződő felek állampolgárságra vonatkozó nyilatkozatát, továbbá ha a devizabelföldi a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján külföldinek minősül, ennek a feltüntetését [Inyt. 32. §-ának (1) bekezdése].

Az okirat formai követelményei

A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje, továbbá ha

- a nyilatkozattevő az okiratot saját kezűleg írta és aláírta, vagy

- két, az okiraton névvel és lakcímmel megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy

- az okiratot a közjegyző készítette, vagy

- az okiratot ügyvéd ellenjegyzéssel látta el, továbbá ha

- az okiratot a jogi személy nevének feltüntetésével szabályszerűen aláírták,

- több lapból álló okirat esetén a szerződő felek, a készítő és ellenjegyző, illetőleg a tanúsító személyek kézjegyét minden lapon tartalmazza, közjegyzői okiratoknál a külön jogszabály által megállapított alaki kellékkel rendelkezik, továbbá

- a meghatalmazottaknak és a feleknek az okirat alapján nyilvánvalóan azonosítható aláírását tartalmazza.

Ellenjegyzés

Az ellenjegyzéssel ellátott magánokirat akkor fogadható el a bejegyzés alapjául, ha az ellenjegyzés tartalmazza az ellenjegyző személy nevét, aláírását, irodájának székhelyét, az ellenjegyzés időpontját és az "ellenjegyzem" megjelölést. Az ügyvéd által teljesített ellenjegyzés érvényességének további feltétele a szárazbélyegző lenyomata.

Idegen nyelvű okirat

A nem magyar nyelven kiállított okirathoz csatolni kell annak hiteles magyar nyelvű fordítását [Inyt. 35. §-ának (1) bekezdése].

Hitelesítés

Ha a magánokiratot külföldön állították ki, és nemzetközi megállapodás másként nem rendelkezik, avagy eltérő viszonossági gyakorlat nem áll fenn, a nyilatkozattevő aláírását (kézjegyét) a magyar külképviseleti hatósággal kell hitelesíttetni, illetőleg az aláírás (kézjegy) hitelesítésére jogosult külföldi szerv által történt hitelesítést kell a magyar külképviseleti hatósággal hitelesíttetni (diplomáciai hitelesítés, illetve felülhitelesítés). Ahol magyar külképviseleti hatóság nem működik, az aláírást (kézjegyet) a magyar állam érdekeit képviselő állam külképviseleti hatóságával kell hitelesíttetni. Eltérő nemzetközi megállapodás fennállását a bejegyzést kérő félnek kell megjelölni, illetve arra hivatkozni. Viszonossági gyakorlat fennállásáról az Igazságügyi Minisztérium állásfoglalása az irányadó.

Földhasználati lap

A földhasználati lapon kell nyilvántartani a körzeti földhivatal (a továbbiakban: földhivatal) illetékességi területén a földhasználó használatában álló valamennyi termőföldet, illetőleg mező- és erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földet (a továbbiakban együtt: termőföld) településenként, a helyrajzi számok emelkedő sorrendjében, belterület, külterület csoportosításban [a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 184/ 1999. (XII. 13.) Korm. rendelet 2. §-ának (1) bekezdése].

A földhasználati bejelentés

A földhasználati bejelentést a földhivatal által rendelkezésre bocsátott, kitöltött földhasználati bejelentési adatlap benyújtásával személyesen vagy postai úton kell teljesíteni.

Zálognyilvántartás

A zálogjogi nyilvántartásba be kell jegyezni az ingó dolgot terhelő jelzálogjog, valamint a vagyont terhelő zálogjog keletkezését, valamint a zálogjogviszony módosulását és megszűnését, illetve a zálogjogi nyilvántartásba bejegyzett adat megváltozását. A zálogjog a nyilvántartásba történő bejegyzéssel jön létre.

A változás nyilvántartásba vétele

A változás nyilvántartásba vételét a változást előidéző vagy annak bekövetkeztében érdekelt fél a változás bekövetkezésétől, vagy ha arról később szerzett tudomást, úgy ennek időpontjától számított tizenöt napon belül köteles kérni.

A bejegyzés alapjául szolgáló okiratok

A zálogjogi nyilvántartásba történő bejegyzés alapjául – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a közjegyzői okiratba foglalt zálogszerződés vagy zálogjogviszony létesítésére irányuló bírósági vagy más hatósági határozat adatai szolgálnak.

A zálogjogi nyilvántartás tartalma

A zálogjogi nyilvántartás az okirat adatai közül tartalmazza

- a biztosítékot adó (zálogkötelezett) természetes személy családi és utónevét, előző nevét, születési idejét és – hozzájárulásával – a lakcímét, a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság elnevezését, székhelyét és azonosító adatait (cégjegyzékszáma, ennek hiányában adószáma), valamint az egyéb szervezet azonosító adatait;

- a biztosított követelés kötelezettjének (személyes kötelezett) – fentiek szerinti – adatait, amennyiben az nem azonos a zálogkötelezettel;

- a zálogtárgy azonosításra alkalmas megjelölését (mibenlétének, tulajdonságainak, mennyiségének, feltalálási helyének és más azonosításra alkalmas adatainak megjelölését, rövid leírását, ITJ-számát), ha a zálogtárgy a vagyon vagy annak meghatározott része, az erre történő utalást (a vagyonrészek – a vagyon egyéb részeitől történő elhatárolásra alkalmas módon történő – feltüntetését), gazdasági társaságban fennálló tagsági jogviszonyból eredő vagyoni értékű jog esetén az ezzel, illetve a társasággal kapcsolatos adatokat (cégjegyzékszám, adószám);

- a biztosított követelés jogcímét, pénznemét, lejáratát, legmagasabb összegét, továbbá azoknak a járulékoknak és költségeknek a megnevezését, mértékét vagy számítási módját, amelyekre a zálogjogosult kielégítést kereshet;

- önálló zálogjog esetén ennek, valamint annak az összegnek a feltüntetését, amelyre a zálogjogosult kielégítést kereshet;

- a zálogjogosult – első bekezdés szerinti – adatait, több zálogjogosult esetén a képviseletükre jogosult megnevezését;

- a bejegyzés alapjául szolgáló okirat megnevezését, kiállítóját, keltét, ügyszámát, valamint a bejegyző közjegyző nevét, székhelyét és törzsszámát;

- a zálogjog keletkezésének és módosulásának időpontját, ha ez a bejegyzés napjától eltér;

- a törölt zálogjog ranghelyének fenntartását, illetve a ranghellyel való rendelkezés jogáról történő lemondást;

- a zálogjog érvényesítésére irányuló, illetve a zálogkötelezettséget egyébként érintő bírósági vagy más hatósági eljárás megindításának időpontját, az eljárást elrendelő vagy azt folytató hatóság megnevezését és ügyszámát, valamint

- a vagyont terhelő zálogjog átalakítását [az ingó dolgokat terhelő jelzálogjog és a vagyont terhelő zálogjog nyilvántartásáról szóló 7/1997. (I. 22.) Korm. rendelet].

Hatáskör, illetékesség

A zálogjogi nyilvántartást a Magyar Országos Közjegyzői Kamara vezeti. A nyilvántartás részeként rögzíti a jogszabállyal létesített közjegyzői állások törzsadatait és az azokban beállott változásokat. A nyilvántartás vezetése – ideértve a nyilvántartási adatok archiválását is – számítógép útján, az adatbiztonsági követelményeknek megfelelően történik. A nyilvántartásba történő bejegyzés a közjegyző hatáskörébe tartozik.

A zálogjog alapítását, változásait és a zálogjogviszonyhoz kapcsolódó egyéb adatokat a közjegyző kérelemre – elektronikus adatátvitel útján – jelenti be a zálogjogi nyilvántartásba (bejegyzés). A bejegyzésre közjegyzői okirat alapján az okiratszerkesztő közjegyző vagy közjegyzőhelyettes, egyéb esetben bármely közjegyző illetékes. A bejegyzés megtörténtéről és a bejegyzett adatokról, valamint a bejegyzés ranghelyéről (sorrendjéről) a közjegyző a jelen lévő félnek azonnal, erre vonatkozó külön kérelem nélkül tanúsítványt ad.

Betekintés, tanúsítvány

A zálogjogi nyilvántartásba bárki, bármely közjegyzőnél betekinthet, és arról saját céljára feljegyzést készíthet, feltéve, hogy a zálogkötelezettet megnevezi. A közjegyző - függetlenül attól, hogy a közjegyzői okiratot melyik közjegyző készítette - bármikor jogosult a nyilvántartás adatainak lehívására. A zálogjogi nyilvántartás tartalmáról – erre irányuló kérelemre – a közjegyző tanúsítványt ad.

A tanúsítvány a zálogkötelezett neve alatt szereplő valamennyi fennálló bejegyzést hitelesen igazolja. Olyan tanúsítvány is kérhető, amely a zálogkötelezett neve alatti bejegyzéseket a kérelemben meghatározott korábbi időpontnak megfelelően tanúsítja.

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (2000. április 11.) vegye figyelembe!