A járulékok megállapítása, bevallása, megfizetése

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 22.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 1999/01. számában (1999. december 22.)

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott), járulékalapot képező jövedelme alapján köteles megállapítani a járulékok összegét, levonni a biztosítottat terhelő járulékot, majd az Art. 1-2. számú mellékletében meghatározottak szerint bevallani és megfizetni az APEH-nak a tárgyhavi járulékot.

A foglalkoztatónak – a tárgyhavi jövedelem kifizetésével egyidejűleg – írásban tájékoztatnia kell a biztosítottat az általa fizetett társadalombiztosítási járulékról, baleseti járulékról, a biztosított jövedelméből levont nyugdíj- és egészségbiztosítási járulékról, valamint a tagdíj összegéről.

Magán-nyugdíjpénztári tagdíj

A foglalkoztató a biztosítottnak a tárgyhónapban kifizetett (juttatott) járulékalapot képező jövedelme alapján köteles megállapítani és levonni a magán-nyugdíjpénztári tagdíj összegét. A tagdíjat a tárgyhónapot követő 12. napig kell bevallani és megfizetni az érintett magánnyugdíjpénztárnak. (A helyi önkormányzatok nettó finanszírozásában részt vevő szerveknél a tagdíjbevallás benyújtási és befizetési határideje a tárgyhónapot követő 20. nap.) A havi tagdíjbevallásban a levont tagdíj alapját és összegét – név és taj-szám jelölésével - biztosítottanként kell feltüntetni. A biztosított pénztártagtól levont tagdíj megállapítására az Art. nyugdíj- és egészségbiztosítási járulék megállapítására vonatkozó rendelkezéseit az e törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Az egyéni vállalkozó a magán-nyugdíjpénztári tagdíját a járulékalap figyelembevételével negyedévenként állapítja meg, és a tárgynegyedévet követő hónap 12. napjáig vallja be és fizeti meg az érintett magánnyugdíjpénztárnak.

A tagdíjbevallást az Állami Pénztárfelügyelet által rendszeresített nyomtatványon vagy a kötelezett rendelkezésére bocsátott számítógépes program használatával, elektronikus adathordozón kell benyújtani. A magánnyugdíjpénztár a bevallás és megfizetés adatainak közlésével egyidejűleg soron kívül ellenőrzést kér az adóhatóságtól, ha a tagdíjbevallás, az adatszolgáltatás hiányos vagy téves, illetőleg ha a befizetés nem felel meg a bevallásban foglaltaknak.

Amennyiben a foglalkoztató csak részben teljesíti a bevallás szerinti fizetési kötelezettségét, a befizetett tagdíjat a magánnyugdíjpénztár az érintett pénztártagok között tagdíjnagyságuk arányában számolja el. A befizetési kötelezettség elmulasztása, illetőleg részbeni teljesítése esetén a pénztár – a pénztártag egyidejű értesítése mellett – haladéktalanul intézkedik az APEH-nál a tartozás behajtása érdekében. A foglalkoztatót a levont, de a pénztárnak meg nem fizetett tagdíj miatt mulasztási bírság és késedelmi pótlék terheli. Emellett mellett meg kell térítenie a pénztártagnak okozott kárt is.

Táppénz-hozzájárulás

A társadalombiztosítási kifizetőhelyet fenntartó foglalkoztató a tárgyhavi összesítő bevalláson köteles feltüntetni a táppénz-hozzájárulást, amit a járulékokkal együtt kell bevallani és megfizetni.

Segítő családtag utáni járulék

A társas vállalkozás köteles a társas vállalkozó jövedelméből levonni és az egyéb járulékokkal együtt elszámolni és befizetni a társas vállalkozó biztosítási kötelezettség alá eső segítő családtagja után fizetendő járulékot. Amennyiben a tagnak a járulék elszámolásakor nincs jövedelme, a segítő családtag után fizetendő járulékot a társas vállalkozás köteles megelőlegezni, elszámolni és befizetni.

Társas vállalkozó utáni járulék

A társas vállalkozás a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig köteles befizetni a társas vállalkozó után fizetendő járulékot, a társas vállalkozó jövedelméből levont járulékkal együtt. Amennyiben a tárgyhónapban a társas vállalkozó(k) részére jövedelmet nem fizettek, és a tárgyév folyamán – a tárgyhónapig bezárólag - elszámolt járulék nem éri el a minimálbér után számított járulék összegét, a társas vállalkozás a minimálbér utáni járulékot köteles megelőlegezni a társas vállalkozó helyett, és azt a törvényben előírt határidőn belül befizetni.

Gmk

A jogi személy felelősségvállalásával működő gazdasági munkaközösség a tárgyhót követő hónap 5. napjáig köteles ahhoz a gazdálkodó szervezethez befizetni a járulékot, amely a munkaközösségért felelősséget vállalt. E gazdálkodó szerv a hozzá befizetett járulékot az általa fizetendő járulékokkal együtt köteles a törvényben előírt határidőn belül befizetni.

Mulasztás

A foglalkoztató által levont járulék és magán-nyugdíjpénztári tagdíj a biztosítottól akkor sem követelhető, ha azt a foglalkoztató elmulasztotta bevallani, befizetni, és a vele szemben foganatosított hatósági intézkedések nem vezettek eredményre.

Ha a biztosított mulasztásából eredően a foglalkoztató nem, vagy nem megfelelő összegben vonta le az egészségbiztosítási és nyugdíjjárulékot, valamint a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat, azt a tudomására jutás időpontjától számított 30 napon belül a munkabérből történő levonásra vonatkozó szabályok szerint a biztosított munkabéréből vagy egyéb juttatásából levonhatja.

A járulékok megállapításával, bevallásával, megfizetésével, a kötelezettség keletkezésének bejelentésével, a bejelentett adatok változásával, az ellenőrzéssel, a feltárt jogsértések jogkövetkezményeivel, a járulékkötelezettség teljesítésével kapcsolatos hatósági eljárásra, a tartozások behajtására és végrehajtására, az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztásával és késedelmével, a járulékfizetési kötelezettség, a bejelentési kötelezettség elmulasztásával az Art. rendelkezéseit kell alkalmazni. Ugyanez vonatkozik a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény szerinti megtérítési kötelezettség teljesítésének elmulasztásakor az e jogcímen fennálló tartozások, valamint a korengedményes nyugdíjtartozások kezelésére, behajtására, a behajthatatlan tartozások törlésére, továbbá a fizetési halasztás, részletfizetés engedélyezésére is.

A foglalkoztató a magán-nyugdíjpénztári tagdíjjal összefüggésben felszámított késedelmi pótlékot, önellenőrzési pótlékot és mulasztási bírságot a magánnyugdíjpénztárhoz elkülönítetten vezetett számlára köteles befizetni.

A befizetések elszámolása

A foglalkoztató által befizetett tagdíjat az esedékesség sorrendjében, a következő kiegyenlítési sorrend alkalmazásával kell elszámolni:

– biztosítottat terhelő tagdíj,

– biztosítottól levont munkavállalói tagdíj-kiegészítés,

– munkáltatói tagdíj-kiegészítés.

Ha a tagdíjbefizetés a bevallásban közölt kötelezettség teljes kiegyenlítésére nem nyújt fedezetet, a foglalkoztatónak minősülő egyéni és társas vállalkozót terhelő saját tagdíj, illetőleg tagdíj-kiegészítés elszámolására csak az említett sorrendet követően kerülhet sor.

Baktai Erika

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. december 22.) vegye figyelembe!