II. Adóoptimalizálás

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. november 18.) vegye figyelembe!

Megjelent a Cégvezetők Kiskönyvtára 1999/08. számában (1999. november 18.)

Az adó minimalizálása

Az adózással kapcsolatos, az adóalanyt terhelő év végi teendők két nagy csoportra oszthatók. Idetartoznak egyrészt azok a feladatok, melyek az egész évi adózás során rutinszerűek, valamint azok, melyek az éves bevallás körébe tartozó adókkal kapcsolatosak. Az első csoportba tartozik az adók és költségvetési támogatások jelentős része, míg a másodikba a helyi adók, az éves bevallás körébe tartozó áfa, valamint – mint legjelentősebb témakör – a társasági és osztalékadózással kapcsolatos feladatok.

Az adóoptimalizálás lényege, hogy minél kevesebb adó jellegű közterhet kelljen befizetni, tehát az adók közül azok megfizetését vállalja az adózó, melyek kisebb közterhet jelentenek - amennyiben a választás lehetősége jogszerűen fennáll. Ennek megfelelően adóoptimalizálás alatt mindenképp törvényes, jogszabályszerű magatartást értünk. Annál is inkább így van ez, mivel az adószabályok be nem tartása olyan felesleges többletteher megfizetésének a kötelezettségét vonja maga után, amely ellentétes a "minél kevesebb adó jellegű közterhet fizetni" elvével. Ezért nemcsak azt fogjuk áttekinteni, hogy milyen módon csökkenthetjük az alapeset szerint fizetendő adót bizonyos rafinériákkal, nem tiltott, de jogszerű magatartásokkal, hanem azokat a kötelezettségeket is érintjük, amelyeket feltétlenül be kell tartani a szankció jellegű többletterhek elkerüléséhez.

Egyéb módok az adó minimalizálására

Az adóhatósággal való összeütközés elkerülése érdekében röviden említést kell tennünk az adó minimalizálásának egyéb módjairól is.

Adócsalás

Adócsalás alatt azt értjük, amikor valaki úgy próbálja adóterheit csökkenteni, hogy valamilyen jelentős tényt a hatóság előtt valótlanul ad elő. Tehát nem elég az adót nem befizetni, a számlákat meghamisítani (és sorolhatnánk tovább...), hanem a bűncselekménnyé minősítéshez a tényeknek a hatóság (általában az adóhatóság) előtti valótlan előadása is szükséges.

Adóelkerülés

Adóelkerülés alatt azt értjük, hogy ha valaki olyan kiskapukat talál, amelynek "bezárására" a jogalkotók nem gondoltak, és ennek igénybevételével csökkenti az adófizetési kötelezettségét.

Adótervezés

Adótervezésen azt kell érteni, ha valaki a törvény adta kedvezmények kihasználásával, tudatos tervezéssel kedvezőbb adójogi helyzetbe jut. Az adóoptimalizálás ehhez képest több adónemre kiterjedő átfogó vizsgálódást jelent oly módon, hogy az adóterhet - az esetleges tudatos szabálytalanságok miatti szankciókat is figyelembe véve - összességében minimalizálja akár az adótervezés, akár az adóelkerülés módszereit alkalmazva.

A TÁRSASÁGI ÉS OSZTALÉKADÓVAL KAPCSOLATOS ADÓOPTIMALIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

Az adókikerülés korlátai

A társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao.) 1. §-ának (2) bekezdése szerint az adókötelezettséget, az adót befolyásoló, annak csökkenését eredményező szabály, adóelőny (adómentesség, adókedvezmény) annyiban alkalmazható, illetőleg érvényesíthető, amennyiben az annak alapjául szolgáló jogügylet, más hasonló cselekmény tartalma megvalósítja a szabály, az adóelőny célját. Az alkalmazhatóságot, illetőleg az érvényesíthetőséget annak kell bizonyítania, akinek az érdekében áll. Ha a jogügylet tartalma alapján az állapítható meg, hogy annak célja csak adóelőny az egyik fél vagy a felek számára, akkor a jogügylet alapján elszámolt költség, ráfordítás nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak, illetve adóelőny nem érvényesíthető.

A szabály első mondata alapján a jogügyletnek (vagy más hasonló cselekménynek) meg kell valósítania a szabályozási célt ahhoz, hogy az adókötelezettség az adózóra kedvezőbben alakuljon. E körben szükséges kiemelni, hogy adóelőnynek a Tao. az adómentességet (Tao. 20. §-a) és az adókedvezményt (Tao. 21-23. §-ai) tekinti. Ezért például az adóalapot csökkentő szabály nem tartozik az adóelőny körébe.

Általánosságban elmondható, hogy mindent szabad, amit tételes jogszabály nem tilt. Az adózó szempontjából az adójogszabály céljának megfelelő magatartás viszont – amely feltétele a kedvezőbb adókötelezettség érvényesítésének – általában azt jelenti, hogy a joggyakorlás és a kötelességek teljesítése során az egyes jogszabályi lehetőségekkel csak azok céljának megfelelően lehet élni. Ez a leggyakorlatiasabban negatív módon közelíthető meg. Eszerint az adójogviszonyokban is tilos a joggal való visszaélés. Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény (Art.) 1999-től kiegészített szövege ezt az alapelvet konkretizálta a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményének kodifikálásával (Art. 1/A §-a).

A szabály második mondata az érvényesíthetőséget nehezíti meg azzal, hogy a bizonyítási teher általános szabályát megfordítja. A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy amennyiben nem sikerül bizonyítani a kedvezmények igénybevételének jogosságát, akkor ez megalapozhatja az adóelőny, adóalap-csökkentő tétel visszakorrigálását.

A harmadik mondat rendelkezése rendkívül szoros kapcsolatot mutat az Art. 1. §-ának (7) bekezdésében megfogalmazott ún. "valódi tartalom szerinti értékelés" elvével és az Art. 1/A §-ában rögzített "rendeltetésszerű joggyakorlás" elvével. Hasonlóan szoros a kapcsolat a számvitelről szóló 1991. évi XVIII. törvény (Sztv.) 15. §-ának (13) bekezdésében rögzített "tartalom elsődlegessége a formával szemben" elvével. Áttételesebb a kapcsolat a Ptk. 207. §-ának (5) bekezdésével, amely a színlelt szerződésekről rendelkezik. E szerint a jogügyletek vizsgálatánál azok valódi tartalmát kell feltárni.

Az adóhatóság korlátai

A magatartások valódi tartalma szerinti minősítés a leggyakrabban a színlelt szerződéseknél jut szerephez. Az adótörvények rendelkezései – szemben a közhiedelemmel – nem adnak felhatalmazást az adóhatóságnak arra, hogy a szerződés tartalmát önkényesen állapítsák meg, az adóhatóság nem sértheti meg a szerződési szabadságot. Ezért a hatóság nem változtathatja meg, nem helyettesítheti, nem egészítheti ki a tényálláselemeket. Nem módosíthatja a felek által létrehozott jogviszonyt, ha annak valódi (gazdasági) tartalma megfelel a jogügylet formájának.

Színlelt szerződés

A szerződés (színlelt) megjelenése és a valóságos (palástolt) tartalom eltérése esetén az adóügyi jogviszonyt a palástolt (leplezett) ügylet szerint kell elbírálni, azaz az ügylet polgári jogi és adójogi megítélése ilyen esetekben elválik egymástól. Az érvénytelen (semmis vagy sikeresen megtámadott) szerződés ezzel visszamenőleg nem válik érvényessé polgári jogi értelemben, de a gazdasági eredményt az adójogi norma tényállása alá lehet vonni.

Kizárólagos cél az adóelőny

Amennyiben a tartalom vizsgálata során az adóhatóság azt állapítja meg, hogy a szerződés valóságos tartalma szerint ugyan nem színlelt, azonban annak kizárólagos célja az adóelőny, akkor ennek érvényesülése megakadályozható. Lényeges, hogy ez a szabály csak az adóelőny érdekében felmerült költség és ráfordítás vonatkozásában alkalmazható, mégpedig úgy, hogy a költségek és a ráfordítások közül vizsgálni kell azokat, amelyek adómentesség vagy adókedvezmény elérése érdekében merültek fel. Ezek közül a kizárólag adóelőny céljából eszközöltek nem minősülnek a vállalkozás érdekében felmerülteknek, így azok növelik az adóalapot, és emiatt az adómentességet, adókedvezményt (adóelőnyt) nem lehet érvényesíteni. Ezt a szabályt azonban kizárólag akkor lehet alkalmazni, ha a megállapodás egyetlen célja az adóelőny elérése. Abban az esetben, ha a jogügylet elemzéséből kiolvasható, hogy az a felekre az adóelőny mellett más gazdasági előnnyel is járt, akkor a hivatkozott szabályt az adóhatóság nem alkalmazhatja.

Az önkényes értelmezés kizártsága

További korlátot teremtett a Legfelsőbb Bíróság jogegységi tanácsa a 2/1998. számú KJE határozatával. A Legfelsőbb Bíróság értelmezése szerint az adóhatóság a megkötött szerződések adóügyi minősítését elvégezheti, ez azonban nem eredményezheti az adójogszabály szövegének önkényes értelmezését, nem vezethet a felek szerződéses akaratával ellentétes következtetések levonására és egyes szerződések érvénytelenné minősítéséhez.

Tartalom szerinti értékelés

A tartalom szerinti értékelés elvéhez kapcsolódik az Alkotmánybíróság 24/B/1994. számú határozata. Ebben az Alkotmánybíróság leszögezi, hogy színlelt szerződés minden olyan szerződés, amely megjelenésében nem a valóságos szerződéstartalmat hordozza, vagyis ahol a nyilatkozatban kifejeződő akarat a nyilatkozó valódi akaratától eltér. A szerződések értelmezését illetően az adóhatóságnak nincs több joga, mint amennyi a semmis szerződések tekintetében bárkit megillet. Ebből adódóan a beavatkozás lehetősége tehát csak akkor adott, ha a jogügylet belső tartalma és külső formája között ellentmondás található. A bizonyítás az adóhatóságot terheli.

A társasági adóalap és a fizetendő adó megállapítása

Az adóalap és a ténylegesen fizetendő adó meghatározása – különösen kettős könyvvezetésű vállalkozások esetében – igen bonyolult.

Az adóalap és a fizetendő adó meghatározása a kettős könyvvitelben a következő képlettel történik:

ą Adózás előtti eredmény (Sztv. szerint)

- Adózás előtti eredményt csökkentő tételek (Tao. 7. § és 18. §)

+ Adózás előtti eredményt növelő tételek (Tao. 8. § és 18. §)

= Adóalap (ą)

x 18% vagy 3% (Tao. 19. §)

= Társasági adó (+)

- Külföldön megfizetett társasági adó (Tao. 28. §)

- Adómentesség (Tao. 20. §)

- Adókedvezmények (Tao. 21. § és 22. §)

= Fizetendő adó (+)

- Az adóévben befizetett adóelőleg

- Az adófolyószámlán jelentkező társaságiadó-túlfizetés

+ Az adófolyószámlán jelentkező társaságiadó-hátralék

= Pénzügyileg rendezendő társasági adó (ą)

Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetében a levezetés ugyanez, ám a kiinduló alap nem az adózás előtti eredmény, hanem a Tao. 6. §-a szerinti, pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredmény, amely nem azonos sem az adózás előtti eredménnyel, sem a pénzügyi eredménnyel.

A társasági adó alapjának meghatározása során a számviteli elszámolás szerinti (kettős könyvvitelt vezető adózók esetében az eredménykimutatás szerinti) adózás előtti eredményből kell kiindulni. Azt módosítja a 7-8. § számos korrekciós tétele. További módosító tételeket tartalmaz: a 16. § a megszűnés, átalakulás, könyvvezetés megváltozása, a felszámolási eljárásból való visszatérés esetére, a 18. § a kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak kapcsán, a 28. § a kettős adózás elkerülése érdekében, valamint a 29. §.

Egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredményből kell kiindulni az adóalap meghatározásánál. Ez – a Tao. szerint – a pénzfogalmi könyvvitelben elszámolt adóévi árbevétel és bevétel, valamint az adóévi költségek és ráfordítások különbsége. A Tao. ugyan nem adózás előtti eredménynek hívja a kiindulási alapot, hanem "a pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredménynek", de a bevallási nyomtatvány és a szakirodalom gyakran használja az adózás előtti eredmény kifejezést is a fenti módon meghatározott szám jelölésére.

Adózás előtti eredmény

A Tao. és az Sztv. "adózás előtti eredmény" fogalma között jelentős eltérés mutatkozik. A Tao. nemcsak a kifizetett, vásárolt készletek állományváltozásával nem korrigálja a pénzügyileg realizált eredményt, hanem az értékcsökkenést is csak az adóalap levezetésénél veszi figyelembe. Az Sztv.-nek való megfelelés tehát az adózás előtti eredményre vonatkozóan az adózási előírásokhoz képest többletmunkát igényel, amely az értékcsökkenésnek a várható használati időre történő megállapításából, a vásárolt készletek fordulónapi állományának leltározásából, értékeléséből, a megfizetett és a szállítóval szembeni tartozást jelentő állományok elkülönítése után az állományváltozás nagyságának meghatározásából áll. Cserébe azonban módot nyújt a jövedelem más vállalkozásokkal összevethető, egységes értelmezésű kimutatására, a költségkorrekció érvényesítésével a ténylegesen felosztható (a pótlási fedezetet fel nem élő) adózott eredmény megállapítására.

Az adóalap megállapítása

A Tao. 6. §-a szerint meghatározott adóalapot több tétel növeli és csökkenti a végleges adóalap meghatározásakor. Ezeknek a tételeknek a jelentős része párban áll, tehát az adózás előtti eredményt növelő tételhez általában kapcsolódik egy csökkentő tétel is.

Példa

Az egyszeres könyvvitelt vezető adózó eredménylevezetésében az adózás előtti eredmény 100 ezer forint. Az értékcsökkenés összege 20 ezer forint, a kifizetett, vásárolt készletek állományváltozása +50 ezer forint. A Tao. szerinti adózás előtti eredmény tehát 70 ezer forint. Az adóalap megállapítása során az értékcsökkenés összegét csökkentő tételként figyelembe lehet venni, tehát – ha egyéb korrekciós tétel nincs – az adóalap 50 ezer forint. A készletek állományváltozása a társasági adó alapját semmilyen módon nem befolyásolja. Ez azt is jelenti, hogy érdemes év végén elkölteni az adóalapot, akár készletek beszerzésére is. Ezzel azonban nem végleges adómegtakarítást értünk el, csupán elodáztuk az adófizetési kötelezettséget.

Nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordítások

A Tao. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja szerint növelni kell az adóalapot a költségként, ráfordításként elszámolt, az adózás előtti eredmény csökkenéseként számításba vett olyan összeggel, amely nincs összefüggésben a vállalkozási, a bevételszerző tevékenységgel, különös tekintettel a 3. számú mellékletben foglaltakra.

Az adózás előtti eredményt módosító tételek összefüggései

Csökkentő tételek

Növelő tételek

Tao. szerinti értékcsökkenésből az Sztv. szerint ténylegesen elszámolt értékcsökkenés és az adóév elején az Sztv. szerint nullára leírt eszközök Tao. szerinti értékcsökkenése [7. § (1) d) pont]

Sztv. szerint ténylegesen elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenési leírás (csak a kettős könyvvitelt vezetőknél van növelő tétel) [8. § (1) b) pont]

A könyvekből kivezetett eszközök Tao. szerinti számított nyilvántartási értéke [7. § (1) d) pont]

Az eszközök könyvekből történő kivezetésekor ráfordításként elszámolt Sztv. szerinti nettó érték (csak a kettős könyvvitelt vezetőknél van növelő tétel) [8. § (1) b) pont]

Nyilvántartott értékvesztésből az adóévet terhelő összeg (arányosan vagy tételesen) [7. § (1) f) pont]

A fordulónapon meglévő eszközökre az adóévben ráfordításként elszámolt értékvesztés [8. § (1) c) pont]

Ráfordításként elszámolt hitelezési veszteségből a behajthatatlan követelés, valamint a Tao. által ráfordításként el nem ismert korábbi hitelezési veszteségre befolyt összeg [7. § (1) n) pont]

Ráfordításként elszámolt hitelezési veszteség [8. § (1) h) pont]

Előző évi, Tao. mérték feletti (előző évben növelő tétel) céltartalék megszüntetése a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál [7. § (1) b) pont]

Tárgyévi céltartalékképzés (ráfordításként elszámolt összeg) Tao. mérték feletti része a kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál [8. § (1) a) pont]

Egyszeres könyvvitelt vezetők adott előlege [7. § (1) s) pont]

Egyszeres könyvvitelt vezetők kapott előlege [8. § (1) l) pont]

Korábban Tao. szerint növelő kapott előleg tárgyévben bevételként elszámolt összege [7. § (1) s) pont]

Korábban Tao. alap csökkentő adott előleg tárgyévben költségként elszámolt összege [8. § (1) l) pont]

Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, tárgyévben bevételként elszámolt összeg [7. § (1) u) pont]

Adóellenőrzés, önellenőrzés során megállapított, tárgyévben ráfordításként elszámolt összeg [8. § (1) p) pont]

Korábbi évek Tao. szerint növelő bírsága, egyéb jogkövetkezmény elengedett, bevételként elszámolt összege [7. § (1) r) pont]

Jogerős bírság, jogkövetkezmény tárgyévben ráfordításként elszámolt összege [8. § (1) e) pont]

Kapcsolt vállalkozások árkorrekciója (kölcsönös ráfordításnövelés vagy bevételcsökkentés) [18. § (1) a) pont]

Kapcsolt vállalkozások árkorrekciója (kölcsönös bevételnövelés vagy ráfordításcsökkentés) [18. § (1) a) pont]

Könyvvezetés változása miatti korrekció [16. § (3) és (4) bekezdés]

Könyvvezetés változása miatti korrekció [16. § (3) és (4) bekezdés]

Könyvvezetés pénznemének változása miatti átszámítási különbözet eredménytartalék terhére elszámolt összege [7. § (1) p) pont]

Könyvvezetés pénznemének változása miatti átszámítási különbözet tőketartalék javára elszámolt összege [8. § (1) o) pont]

Érték nélkül vagy megváltási áron nyilvántartott termőföld és erdő értékesítéséből származó ellenérték [7. § (1) h) pont]

Megváltási áron nyilvántartott termőföld és erdő értékesítésekor a könyv szerinti érték [8. § (1) f) pont]

Elhatárolt veszteség [7. § (1) a) pont]

Nem vállalkozási célú költségek, ráfordítások (különösen 3. sz. mell. A) [8. § (1) d) pont]

Környezetvédelmi céltartalék növekménye (kettős könyvvitelt vezetőknél) [7. § (1) c) pont]

Kapcsolt vállalkozásoknak fizetett kamat meghatározott része [8. § (1) j) pont]

K+F nem támogatott közvetlen költségének 20% a [7. § (1) t) pont]

Reprezentációs költség árbevétel 0,5% át meghaladó része [8. § (1) k) pont]

Kapott osztalék [7. § (1) g) pont]

Visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, utólag adott engedmény, átvállalt tartozás, kivéve ... [8. § (1) n) pont]

Gyakorlati képzésben részt vevő tanulónként havi 6000 Ft [7. § (1) i) pont]

Átértékelési különbözet idő és jogutódarányos része[8. § (1) i) pont]

Tanulók és korábban munkanélküliek maximum 12 havi tb járuléka [7. § (1) j) pont]

Ellenőrzött külföldi társaságból részesedésarányosan jutó nyereség [8. § (1) m) pont]

Művészi értékű képzőművészeti alkotás beszerzésére fordított összeg (legfeljebb a beruházások 2 ezreléke erejéig) [7. § (1) l) pont]

Szerencsejáték szervezők költségkülönbözete [8. § (1) g) pont]

Vállalkozási övezet új nemzetgazdasági beruházásának meghatározott része [7. § (1) e) pont]

Befizetett kamarai tagdíj 50% a, legfeljebb 10 ezer forint [8. § (1) r) pont]

Szövetkezetek bevont üzletrésze [7. § (1) m) pont]

Adományhoz kapcsolódó többletkedvezmény miatti növelő tétel [8. § (1) s) pont]

Szövetkezetek kárpótlási jegyének kamata, ha állami tulajdon megvásárlására fordították [7. § (1) k) pont]

Egyéb növelő tételek

Társasháztól kapott közös bevételből kapott részesedés [7. § (1) o) pont]

Megváltozott munkaképességű dolgozók után havi 3000 forint [7. § (1) v) pont]

Adomány [7. § (1) z) pont]

Kockázati tőkevállalkozások árfolyamnyeresége [7. § (1) w) pont]

Egyéb csökkentő tételek

 

Az adóalap-módosító tételek törvény szerinti sorrendiségben

7. § szerinti adóalap-csökkentő tételek 8. § szerinti adóalap-növelő tételek

a) Elhatárolt veszteség a) Céltartalék

b) Céltartalék b) Értékcsökkenés kettős könyvvitelt vezető vállalkozásoknál

c) Környezetvédelmi céltartalék c) Értékvesztés

d) Értékcsökkenés d) Nem a vállalkozáshoz kapcsolódó költség, ráfordítás

e) Vállalkozási övezet e) Bírság, jogkövetkezmény

f) Értékvesztés f) Termőföld és erdő

g) Kapott osztalék g) Szerencsejáték-szervezők költségkülönbözete

h) Termőföld és erdő h) Hitelezési veszteség

7. § szerinti adóalap-csökkentő tételek 8. § szerinti adóalap-növelő tételek

i) Gyakorlati képzés i) Átértékelési különbözet

j) Korábban munkanélküli j) Kapott kölcsön kamata

k) Kárpótlási jegy k) Reprezentációs költség

l) Képzőművészeti alkotás l) Előleg

m) Szövetkezeti üzletrész bevonása m) Off-shore bevételek

n) Hitelezési veszteség n) Visszafizetési kötelezettség nélkül

o) Társasházból kapott bevétel o) Könyvvezetés pénzneme miatti átszámítási különbözet

p) Könyvvezetés pénzneme miatti átszámítási különbözet p) Adóellenőrzés, önellenőrzés

r) Bírság elengedése r) Kamarai tagdíj

s) Előleg s) Tartós adományozás meghiúsulása

t) K + F költségek

u) Adóellenőrzés, önellenőrzés

v) Megváltozott munkaképességű dolgozók

z) Adomány

w) Kockázati tőketársaságok

Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek

Nem a vállalkozás érdekében felmerült költségek a következők:

- az adózó által 1996. december 31. napját követően 6 millió forintot meghaladó beszerzési értéken használatba vett, üzembe helyezett személygépkocsi javítási, karbantartási költségéből, biztosítási díjából a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás kivételével, továbbá a terv szerinti értékcsökkenési leírásból a 6 millió forintot meghaladó értékkel arányos összeg;

- a tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése, apportálása esetén az ellenértéket meghaladó számított nyilvántartási érték, készlet értékesítése, apportálása esetén az ellenértéket meghaladó könyv szerinti érték, ha a bevételként elszámolt összeg kevesebb a könyv szerinti érték 50 százalékánál (nem kell ezt a rendelkezést alkalmazni, ha az adózó az értékesítést a szokásos üzleti tevékenységeként végzi);

- az értékpapírnak a beszerzéstől számított két éven belüli elidegenítése esetén - ideértve az apportot is – az elszámolt árfolyamveszteségnek, egyéb ráfordításnak az a része, amely abból keletkezett, hogy az értékpapír beszerzési, illetve eladási ára a gazdasági esemény megtörténtekor a 18. § szerint meghatározott szokásos piaci ártól 10 százalékot meghaladó mértékben eltért;

- a térítés nélkül átadott eszköz (immateriális javak, tárgyi eszközök, részesedések, értékpapírok és készletek) könyv szerinti értéke, immateriális javak és tárgyi eszközök esetében számított nyilvántartási értéke, a nyújtott szolgáltatás általános forgalmi adó alapot képező összege, továbbá a térítés nélküli átadás, szolgáltatásnyújtás miatt felmerült, ráfordításként elszámolt általános forgalmi adó azzal, hogy ezekkel az értékekkel nem kell az adózás előtti eredményt növelni, ha az átadás jogszabály előírása alapján történt, továbbra is ideértve azt, ha a térítés nélküli átadás a közmű (út, víz- és csatorna, energiaszolgáltatási, távközlési létesítmény) üzemeltetésre történő átadásával együtt valósul meg, és az ültetvény átadását, ha arra a szövetkezetnél vagy jogutódjánál az 1991. évi XXV. törvény rendelkezései alapján az árverésen termőfölddel együtt került sor, az átadott eszköz az általános forgalmi adóról szóló törvény előírása szerint kis értékű ajándéknak minősül, valamint ha az átadott saját előállítású eszköz a szokásos üzleti kapcsolatban mintakollekciónak minősül;

- a továbbképzés címen felmerült költség, kivéve a munkaviszonyban álló, a személyesen közreműködő tag és a választott tisztségviselő továbbképzésének költségét;

- az általános forgalmi adó nélkül 200 ezer forintot meghaladó szolgáltatás ellenértéke, ha az alapjául szolgáló írásbeli szerződésből, megállapodásból a szolgáltatás jellege és tartalma, valamint – igazolás hiányában – a szerződés tényleges teljesülése nem állapítható meg (az adóévben ugyanazon személytől ugyanazon jogcímen igénybe vett szolgáltatások ellenértékét együttesen kell figyelembe venni);

- a 30 ezer forintot meghaladó beszerzési értékű tárgyi eszköz selejtezése esetén a számított nyilvántartási érték, ha a selejtezés ténye dokumentumokkal hitelt érdemlően nincs alátámasztva;

- a hivatali, üzleti utazás esetén az utazás, a szállás díja, külföldi kiküldetés esetén az utazás, a szállás, a lakás bérleti díja címén felmerült összeg, továbbá az erről szóló kormányrendelet szerint a magánszemélynél naponta számított, igazolás nélkül elismert költség, ha az utazásra vonatkozó dokumentumok és körülmények (szervezés, reklám, hirdetés, útvonal, úti cél, tartózkodási idő, a tényleges szakmai és szabadidőprogram aránya stb.) valós tartalma alapján, akár közvetve is megállapítható, hogy az utazás csak látszólagosan hivatali, üzleti;

- a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló törvény rendelkezései szerinti megállapodás alapján fizetett egészségbiztosítási járulék.

Tételes kivételek

Lényeges, hogy amennyiben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (SZJA) szerint egy adott juttatás természetbeni juttatásnak minősül, akkor – bár az ilyenek jellemzően nem vállalkozási célú ráfordítások lennének, a törvény tételes kivételt tesz. Ezek a tételek ugyanis olyan egyéb (általában büntető jellegű) elvonásban részesülnek, hogy a Tao. további adóteherrel nem szankcionálja.

ÉRTELMEZÉSEK A TAO. 3. SZÁMÚ MELLÉKLETÉHEZ

Értékesítés, apportálás veszteséggel

A tárgyi eszközök, immateriális javak és készletek értékesítéséből, apportjából származó veszteség nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak, amennyiben a veszteség meghaladja a bevételként elszámolt összeget.

A módosító tétel nem a tényleges veszteség

Az adózás előtti eredményt növelő tételként nem a számviteli nyilvántartás szerint elszenvedett veszteséget kell számításba venni, hanem a bevétel és az adóalapban már érvényesített ráfordítás (tárgyi eszközök, immateriális javak esetében a figyelembe vett amortizációval csökkentett bruttó érték, készletek esetében az elszámolt értékvesztéssel csökkentett bekerülési érték) különbözetét. A módszer tehát eltérő, tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a besorolásnál a számvitel szerinti veszteséget kell alapul venni, ám a módosításkor már az adóalapnál még nem realizált veszteség az irányadó, ezzel szemben a készletek esetében a besorolásnál és a módosításnál is a számviteli elszámolás az irányadó, függetlenül attól, hogy – csoportos értékvesztés alkalmazása esetén – az adóalapnál a számvitelben elszámolt értékvesztést a vállalkozás esetlegesen még nem vette figyelembe.

Az előzőek szerinti rendelkezést azonban nem kell alkalmazni, ha a magánszemélynek történő értékesítésnél nyújtott kedvezmény legalább a bevétel erejéig természetbeni juttatásnak minősül. Ez azt jelenti, hogy az 50%-nál nagyobb, a kifizető által leadózott természetbeni juttatás (adott engedmény) nem növeli az adózás előtti eredményt.

Nem kell továbbá alkalmazni a rendelkezést akkor sem, ha az adózó az értékesítést a szokásos üzleti tevékenységeként végzi. A szokásos üzleti tevékenység fogalma azonban nem meghatározott, ezért azt az ellenőrzéskor az adózó és az adóhatóság egyeztetése alakítja ki.

Szokásos üzleti tevékenység – értékesítés

Általában azt mondhatjuk, hogy a készletek közül az eredendően továbbértékesítési céllal beszerzett áruk, illetve a saját termelésű készletek értékesítése mindenképp a szokásos üzleti tevékenység körébe tartozik. A tárgyi eszközök, immateriális javak, anyagok értékesítése akkor sorolható a szokásos üzleti tevékenység fogalmába, ha az értékesítés nem kirívó, annak valós indítéka meghatározható, az értékesítés megfontolt üzleti érdekből történt.

Szokásos üzleti tevékenység – apport

Az apport - véleményünk szerint – nem tartozik a szokásos üzleti tevékenységhez, ezért apport esetén mindig össze kell vetni az elszámolt bevételt a kivezetett eszköz könyv szerinti értékével (az elszámolt ráfordítással).

Értékpapír árfolyamvesztesége

Az értékpapír árfolyamveszteségének címén elszámolt ráfordítás egy része nem a vállalkozás érdekében felmerült ráfordításnak minősül, ha a felek a vétel (apport) vagy az eladás (apport) során a szokásos piaci értéktől 10 százalékot meghaladó mértékben eltértek, kivéve ha az az SZJA szerinti természetbeni juttatás.

Szokásos piaci ár

A szokásos piaci ár meghatározásakor a szabályozás visszautal a Tao. 18. §-ára. E szerint szokásos piaci ár lehet összehasonlító ár, viszonteladási ár, költség- és jövedelemmódszer, egyéb, hitelt érdemlő módszer, ha az megfelelőbb, és az előbbiek egyike sem alkalmazható.

10%-os eltérés

A piaci ártól való eltérés elfogadható mértékét a szabályozás 10%-ban határozta meg. Nincs azonban meghatározva, hogy a számítás alapjául a szokásos piaci értéket, vagy a ténylegesen alkalmazott árat kell-e alapul venni. 100 forintos piaci ár és 90 forintos alkalmazott ár esetén ugyanis a tűréshatárba belefér a szokásos piaci ár 10%-a (10 forint), de nem fér bele a tényleges ár 10%-a (9 forint). A számítás során – a fogalmazás alapján – bármelyik értéket alapul lehet venni, de a jogalkotó szándéka valószínűleg a piaci ár alapulvétele volt.

Az eltérés előjele

A piaci ártól való eltérés csak akkor okoz árfolyamveszteséget, ha beszerzéskor (apportkor) attól felfelé, eladáskor (apportba adáskor) attól lefelé történik az eltérés. Ellenkező esetben nem kell módosító tétellel számolni, mert az eltérés miatt ráfordítás (árfolyamveszteség) nem keletkezik. Ekkor azonban az ügyletben részt vevő másik félnek (amennyiben alanya a társasági adónak) kell az adózás előtti eredményét növelnie.

A módosítás összegének meghatározása

A módosítás összege a piaci ár és az alkalmazott ellenérték különbözete, függetlenül a ténylegesen realizált veszteség összegétől. Amennyiben azonban a piaci ártól való eltérés a fenti előjellel, a fenti mértéket meghaladóan megvalósul, de az ügylet eredménye még így is árfolyamnyereség, akkor az eltérés miatt nem kell az adóalapot módosítani.

Az ügylet időtartama

A módosítást csak akkor kell elvégezni, ha a beszerzés (apport) és az értékesítés (apportba adás) között két naptári év eltelik. Nem az adóévet kell tehát alapul venni, hanem a naptári naptól naptári napig eltelt időszakot. Határnap esetén - szabályozás hiányában – az ügyletek pontos (órában meghatározott) időpontjáról is lehet vitatkozni.

Térítés nélküli átadás

A térítés nélküli eszközátadás esetén az adózás előtti eredményt növelni kell. A növelés összege csak részben függ össze a ténylegesen ráfordításként elszámolt összeggel, hiszen az csak a részesedések, értékpapírok és a készletek esetében egyezik meg a könyv szerinti értékkel. Tárgyi eszközök és immateriális javak esetében a számított nyilvántartási érték (bruttó érték csökkentve az adóalapnál már figyelembe vett értékcsökkenéssel) a meghatározó. Térítés nélkül nyújtott szolgáltatások esetében az általános forgalmi adó alapja, tehát a forgalmi érték szolgál alapul. Amennyiben a térítés nélküli átadás miatt az adózót általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli, akkor az ilyen címen ráfordításként elszámolt összeg is részét képezi a növelő tételnek.

Nem kell alkalmazni e rendelkezéseket akkor, ha

- az átadás jogszabály előírása alapján történik;

- az átadott eszköz kis értékű ajándéknak minősül (ingyenesen és alkalmi jelleggel juttatott termék, melynek az egyedi, általános forgalmi adót is tartalmazó forgalmi értéke, ilyen érték hiányában pedig az adóval együtt számított beszerzési ára vagy előállítási költsége nem haladja meg az 500 forintot);

- az átadott állat, befejezetlen termelés, félkész termék vagy késztermék a szokásos üzleti kapcsolatban mintakollekciónak minősül;

- a térítés nélküli átadás a magánszemélynek juttatott természetbeni juttatás – tekintettel arra, hogy annak adóját a kifizető bevallja és megfizeti.

Selejtezés dokumentálás nélkül

A tárgyi eszközök selejtezése során különös figyelemmel kell eljárni, hiszen a társaságiadó-törvény nem a vállalkozás érdekében felmerülő ráfordításnak minősíti a 30 ezer forintot meghaladó beszerzési értékű tárgyi eszközök selejtezését, amennyiben a selejtezés ténye dokumentumokkal hitelt érdemlően nincs alátámasztva. Ezt a rendelkezést csak akkor nem kell alkalmazni, ha a selejtezés a személyi jövedelemadó szempontjából természetbeni juttatásnak minősül.

Ezen túl a jogszabály a selejtezésre vonatkozóan semmiféle eligazítást nem ad, ezért a dokumentálás során a számviteli előírásokra és a jogérzékre, valamint az SZJA selejtezésre vonatkozó, tételes előírásaira kell hagyatkoznunk. Az Sztv. kimondja a valódiság elvét, amely szerint a könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak, bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Emellett kimondja azt is, hogy a mérlegtételek meglétét leltárral kell alátámasztani. A leltárnak tételesen, ellenőrizhető módon tartalmaznia kell a vállalkozónak a mérleg fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben. A selejtezés során tehát törekedni kell a bizonyíthatóságra és az ellenőrizhetőségre.

Hitelt érdemlő igazolás

A jogszabály nem határozza meg a hitelt érdemlő igazolás fogalmát. Nem férhet azonban kétség a selejtezés tényéhez akkor, ha a vállalkozás selejtezési szabályzattal rendelkezik, és a selejtezést annak megfelelően hajtja végre, továbbá ha a selejtezésről hiteles jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvben tételesen fel kell sorolni a selejtezett eszközöket mennyiségben és értékben, valamint fel kell tüntetni a selejtezés okát is. Rendelkezni kell a kiselejtezett eszköz további sorsáról (például hulladékként történő hasznosítás, megsemmisítés, értékesítés). Mivel az eszköz a továbbiakban a vállalkozási tevékenységben nem vesz részt, az állományból kikerül, célszerű azt megsemmisíteni vagy további használatra alkalmatlanná tenni (lényeges, hogy amennyiben az eszköz más formában – például hulladék – tovább szolgálja a vállalkozási tevékenységet, úgy nem selejtezésről, csupán átsorolásról beszélünk).

Kis értékű tárgyi eszközök, immateriális javak selejtezése

Ezzel a tétellel csak akkor kell számolni, ha a 30 ezer forintot meghaladó beszerzési értékű tárgyi eszköz selejtezéséről van szó. A kis értékű tárgyi eszközök és az immateriális javak selejtezése tehát az adóalap meghatározása során nem jelent korrekciót akkor sem, ha az nincs hitelt érdemlően dokumentálva. A számviteli alapelveknek azonban ekkor is meg kell felelni, tehát a selejtezésnek bizonyíthatónak és ellenőrizhetőnek kell lennie.

Példa

Egy vállalkozás értékpapírt szerez be 200 forint értékben. A beszerzéskor szokásos piaci ár 150 forint. Egy évvel később azt értékesíti, az ellenérték 100 forint, a szokásos piaci érték ekkor 40 forint. A módosító tétel meghatározása során a beszerzéskor a piaci árat kell alapul venni, mivel az eltérés meghaladja a 10%-ot. A keletkezett árfolyamveszteség 100 forint, ezt kell a ráfordítások között elszámolni. Az adóalap megállapítása során azonban nem a teljes árfolyamveszteséget, csupán 50 forintot (150-100) kell figyelembe venni, hiszen ez az az érték, amely a piaci ártól való eltérés miatt keletkezett. * Amennyiben piaci áron vásárolta volna a vállalkozás az értékpapírt, akkor csupán 50 forint (a veszteség másik fele) árfolyamvesztesége keletkezett volna.

A veszteségelhatárolás

Veszteség a számvitelben

Az adózók gazdálkodásának eredménye lehet nyereség vagy veszteség. A beszámolási időszak eredménye nem feltétlenül tükrözi a vállalkozás tényleges eredményességét, hiszen az csak a működésnek egy kiragadott szakasza. A tényleges eredményesség megítélésére a felhalmozott saját tőke alkalmas. A saját tőke a vállalkozás induló tőkéje (jegyzett tőkéje) és felhalmozott eredményének (vagyonnövekedésének) az összege. Veszteség esetén a vállalkozás nem feltétlenül fizetésképtelen, hiszen a jegyzett tőke még fedezetet nyújthat a kötelezettségekre. A veszteséget a vállalkozás – kivéve a hitelintézeteket – a következő években kigazdálkodhatja.

Veszteség mint negatív adóalap

A társasági adózás szempontjából a veszteséget szintén el lehet határolni. Ez azt jelenti, hogy a tárgyévi, Tao. szerinti veszteség (negatív adóalap) a tárgyévet követő öt adóévben az adóalap megállapítása során – legfeljebb a pozitív adóalap erejéig – csökkentő tételként vehető figyelembe. Az elhatárolt veszteség felhasználása tehát negatív adóalapot nem eredményezhet. A veszteség beszámítása során az időrendi sorrend betartása kötelező, ami azt jelenti, hogy a beszámítás során mindig a legkorábbi, még felhasználható veszteséget kell számításba venni. Megjegyezzük, hogy ez elsősorban az adózó érdeke.

A veszteségelhatárolás időbeli korlátai

Az alakulás adóévének és az azt követő három adóévnek a vesztesége korlátlan ideig elhatárolható. Itt jelent érdemi korlátozást a kötelező időrendi sorrend, hiszen célszerűbb lenne a korlátozott ideig elhatárolható veszteséget előbb felhasználni, ám erre nincs jogszabályi lehetőség. Az ezt követően keletkező, Tao. szerinti veszteség (negatív adóalap) a tárgyévet követő öt adóévben használható fel.

Mezőgazdasági ágazat

A mezőgazdasági ágazatba sorolt adózók a veszteséget időben visszafelé is elhatárolhatják. Ez azt jelenti, hogy a tárgyévi veszteséggel (negatív adóalappal) az adóévet megelőző két adóév adóalapja is csökkenthető. Ekkor a már bevallott adót önellenőrzéssel kell módosítani.

A veszteségelhatárolás egyéb korlátai

Alapítási, átszervezési költség

A veszteségelhatárolásnak az időbeli korláton túl egyéb korlátai is vannak. A korlátozások értelmében a korlátlan ideig elhatárolható veszteség nem tartalmazhatja az Sztv. szerint aktiválható alapítási, átszervezési költséget. Ilyen ráfordítás az Sztv. szerint a vállalkozási tevékenység indításával, jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos beszerzési és előállítási költség (pl. ISO 9000 minőségbiztosítási rendszer bevezetésének költsége). Ez a korlátozás azonban csak a tárgyévet követő ötödik adóévtől jelent valós korlátot, hiszen addig az általános szabályok szerint a teljes elhatárolt negatív adóalap figyelembe vehető csökkentő tételként.

Külföldi vállalkozó

Lényeges, hogy a külföldi vállalkozó az elhatárolás tekintetében nem minősül jogelőd nélkül létrejött adózónak, tehát a korlátlan elhatárolás intézményét egyáltalán nem alkalmazhatja.

Hitelintézet

A hitelintézet a veszteségét (negatív adóalapját) szintén nem határolhatja el.

Az árbevétel

Az ötéves elhatárolás csak akkor alkalmazható feltétel nélkül, ha az adóévben az elszámolt költségek és ráfordítások nem haladják meg az árbevétel kétszeresét. Ezt úgy is fogalmazhatnánk, hogy amennyiben a veszteség több, mint maga az árbevétel, akkor a veszteség elhatárolásának két feltétele van. Egyrészről, hogy a veszteség elháríthatatlan külső ok miatt következzen be – ezen belül az 1999. évet megelőző évek vesztesége esetén feltétel az is, hogy a beruházás üzembe helyezésének elmaradása vagy elemi kár miatt következzen be -, másrészről, hogy az adóhatóság engedélyezze a veszteség elhatárolását. Ennek eljárási rendje nincs szabályozva, ezért ennek kérelmezése akkor is megtehető, amikor – akár négy év múlva – az adózó a veszteséget fel kívánja használni.

Jogutódlás melletti megszűnés

A jogutódlás melletti megszűnés (átalakulás, szétválás, beolvadás) esetén a vagyonarányosan a jogutódra jutó elhatárolt veszteséget a jogutód felhasználhatja, azzal a megszorítással, hogy a megszűnés időpontjától nem indul újra az elhatárolási időszak. A jogutódlás melletti megszűnés (átalakulás, szétválás, beolvadás) esetén az elhatárolt veszteség csak akkor – és csak addig – vehető figyelembe, amíg az új adózónál a tulajdonosok nem változnak 50 százalékot meghaladó mértékben. Új tulajdonosok esetén ugyanis a jogelőd vesztesége nem vehető figyelembe akkor sem, ha a tulajdonosváltásra nem az átalakuláskor, hanem az azt követő években kerül sor. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az átalakult vállalkozások felhalmozott (elhatárolt) vesztesége nem adható el a vállalkozással együtt.

Privatizációs lízing

Privatizációs lízingszerződéssel megszerzett vállalkozás a tárgyév veszteségét nem határolhatja el, ha a tárgyévben vagyonvesztés történt, vagy a törlesztés meghiúsult és a privatizációs szerződést nem mondták fel.

Az elhatárolás mértéke

Az elhatárolt veszteséget legfeljebb a pozitív adóalap erejéig lehet figyelembe venni. A döntés az adózóé azzal, hogy a beszámítás nem kötelező. A lehetőséggel azonban célszerű élni, kivéve ha a következő évek üzletmenete vagy a szabályozás változása indokolja az adó tárgyévi megfizetését, az elhatárolt veszteség későbbi beszámítását.

Elhatárolás adóévekre

A veszteség elhatárolásánál különös figyelemmel kell lenni az adóév fogalmára. Általában azt mondhatjuk, hogy adóévnek az az időszak minősül, amelyről bevallást kell készíteni. Ez sok esetben nem egyezik meg a naptári évvel, sőt szélsőséges esetben egy naptári napban is kimerülhet. Így nem értelmezhetjük az ötéves elhatárolást úgy, hogy a veszteség legkésőbb öt naptári év múlva számítható be, mert lehet, hogy már egy naptári év alatt eltelik az öt adóév.

1997. január 1-je előtt keletkezett veszteség

Végezetül felhívjuk a figyelmet arra, hogy az 1997. január 1. előtt keletkezett, elhatárolt veszteségre az elhatárolás időpontjában érvényes – egyébként jelentős eltérést nem tartalmazó – szabályokat kell alkalmazni.

Példa az "öt adóévre"

Egy vállalkozás 1998. december 27-én alakul meg. A cégbíróság 1999. január 5-én bejegyzi. A vállalkozás 1999. március 1. napjával átalakul, majd 1999. június 1. napjától könyvvezetésének pénzneme megváltozik. 1999. december 15-én megkezdi végelszámolását, majd 2000. január 31-én a végelszámolás befejeződik. Ebben az esetben a következő adóévekkel kell számolni és az alábbi időszakokra kell bevallást készíteni: 1998. 12. 27.-1999. 01. 05., 1999. 01. 06.-1999. 03. 01., 1999. 03. 02.-1999. 06. 01., 1998. 06. 02.-1999. 12. 15., 1999. 12. 16.-1999. 12. 31. és 2000. 01. 01.-2000. 01. 31. * Példa arra, hogy a veszteség elhatárolásának kronológiája kötelező * Egy vállalkozás 1998. évi negatív adóalapja -50 ezer forint. Az 1999. évi negatív adóalap -100 ezer forint. A 2000. évi adózás előtti eredmény azonban pozitív (80 ezer forint), így az adózó az elhatárolt veszteséget fel kívánja használni. Ezt csak úgy teheti meg, hogy a korábbi 50 ezer, majd a következő év veszteségéből 30 ezer forintot számít be. Nincs lehetőség arra, hogy az 1999. éviből használ fel 80 ezret, de arra sem, hogy felhasználja az egész elhatárolt veszteséget, és a 2000. évre így keletkezett 70 ezer forint veszteséget újra elhatárolja.

A céltartalékképzés és az adóalap

A céltartalékképzés célja, hatása az adóalapra

A céltartalék képzésének célja, hogy "fiktív" ráfordítással az eredményt úgy csökkentse, hogy a társaság a felosztható (adózott) eredmény esetleges felosztása esetén is teljesíteni tudja a várható kötelezettségeket, illetőleg a várható veszteségek ne vezessenek a társaság megszűnéséhez. A céltartalék tehát nem más, mint a bizonytalanság számszerűsítése és az eredményből való kiemelése.

Az Sztv. kötelezően írja elő a céltartalék képzését a követelések, kétes követelések, a kölcsönként, előlegként adott összegek miatt várható veszteség fedezetére. Kötelező céltartalékot képezni a beruházási célú devizahitelek elhatárolt, nem realizált árfolyamveszteségére is. Lehetőséget ad a törvény továbbá – de nem írja elő kötelezően – a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettségek, korengedményes nyugdíj, végkielégítés fedezetére történő céltartalékképzésre. A céltartalék képzése tehát részben önkéntes, részben kötelező.

A céltartalék képzése során egyrészt a források állománya változik – ennek közvetlen adóvonzata nincs -, másrészt a ráfordítások összege növekszik, melynek konkrét adóvonzata is van, hiszen az elszámolás során csökken az adózás előtti eredmény. Igaz ugyan, hogy a céltartalékok nagy részét a következő évi nyitáskor a vállalkozások feloldják, viszont az adóalap megállapításánál túlságosan tág teret engedne a vállalkozásnak, visszaélésekre adna lehetőséget, ezért a Tao. függetleníti magát a számviteli elszámolástól. Teszi ezt úgy, hogy a számviteli elszámolásban ráfordításként elszámolt céltartalékot összeveti a Tao. szerinti céltartalékkal, majd a pozitív különbözetet mint adózás előtti eredményt növelő tételt előírja. Ugyanez a tétel a következő évben mint adózás előtti eredményt csökkentő tétel jelenik meg, mivel a számviteli elszámolásban is – néhány kivétellel – megszűnnek a céltartalékok, mert azokat bevételként számolják el.

Egyoldalú korrekció

Az adóalap-korrekció azonban nem minden esetben kétoldalú. A kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetében a bányászatról és villamos energia termeléséről, szállításáról és szolgáltatásáról szóló, törvényekben meghatározott környezetvédelmi kötelezettségek fedezetére az adóévben ráfordításként elszámolt céltartalék növekményével, azaz az előző évben ráfordításként ilyen címen elszámolt céltartalékot meghaladó összegével az adózás előtti eredmény úgy csökkenthető, hogy azt nem kell visszakorrigálni. Ilyen az egyéb környezetvédelmi kötelezettségre képzett céltartalék is, ám az csak akkor lesz alkalmazható, ha a vonatkozó kormányrendelet megszületik.

"Nem" korrekció

A beruházási célú devizahitelek elhatárolt, nem realizált árfolyamveszteségére képzett céltartalék egyszerű ráfordításként viselkedik, így sem adóalap-növelő, sem adóalap-csökkentő tételként nem kell figyelembe venni. Megszüntetése ugyanakkor egyszerű bevételként szerepel, amely nem járhat adóalap-csökkentéssel.

A céltartalék meghatározása

A számvitelben elszámolt céltartalék megállapítása során sokféle jogszabályra, szerződésre és a gyakorlatban sokszor a könyvvizsgáló aggályoskodására is tekintettel kell lenni.

Várható veszteségek

A várható veszteségek fedezetére képzett céltartalék meghatározásakor az adósokat egyedileg kell minősíteni.

Kinnlevőség

A minősítéstől függően a kinnlevőségekre 0-100% céltartalék képezhető.

Várható kötelezettségek

A várható kötelezettségekre történő céltartalékképzés során a korengedményes nyugdíj és a végkielégítés fedezetére képzett céltartalék esetében saját döntés a céltartalék mértéke, értelemszerűen a döntést számításokkal meg kell alapozni.

Kis összegű követelések

A fizetési határidőt egy évvel meghaladó, és vevőnként, adósonként együttesen kis összegű (a végrehajtás várható költségeinek háromszorosát meg nem haladó) követelések esetén a céltartalék összege az ilyen követelések értékének százalékában is meghatározó, tehát az adósokat nem kell egyedileg minősíteni.

Garanciális kötelezettségek

A garanciális (jótállási) kötelezettségekre képzett céltartaléknál jogszabály alatt a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (Ptk.) szerinti jótállást kell érteni. Ahol a Ptk. a jótállás legkisebb mértékét nem állapítja meg, ott a felek szerződése az irányadó. A garanciális kötelezettségre képzett céltartalék összege az árbevételből (az árképzés szabályai szerint) levezethető. A garanciális kötelezettségekre képzett céltartalékok közé kell sorolni egyebek mellett a környezetvédelmi kiadásokra képzett tartalékot is.

Adóalapban figyelembe vehető céltartalék

A társasági adóban elismert céltartalék megállapítása lényegesen egyszerűbb, ugyanis ott - a fenti kivételtől eltekintve – kizárólag a várható veszteségekre lehet a céltartalékot figyelembe venni. Ennek módja az, hogy a kinnlevőségeket (követeléseket, előlegként, kölcsönként adott összegeket) lejáratuk szerint kell rangsorolni, teljesen függetlenül az adósok minősítésétől. A késedelemtől függően a 90-180 napos késedelemben lévő kinnlevőségek 2%-a, a 181-360 napos késedelemben lévő kinnlevőségek 5%-a, az egy évnél régebben késedelemben lévő kinnlevőségeknek pedig a 25%-a vehető figyelembe ráfordításként, azaz ezzel a résszel nem kell az adózás előtti eredményt növelni. A határidőket itt nem a számla dátumától kell számítani, hanem a fizetési határidő napjától. Amennyiben a számvitelben – ettől teljesen eltérő módszerrel megállapított, és – elszámolt céltartalék nem éri el az így kiszámított mértéket, úgy az adóalapot nem kell növelni, de az a következő adóévben nem is csökkenthető.

Egyszeres könyvvitelt vezetők céltartaléka

Az egyszeres könyvvitelt vezetőknél a céltartalékok képzése csak az egyszerűsített mérlegben jelenik meg, az – pénzmozgás hiányában – a könyvelést nem érinti, az eredménylevezetésben nem jelenik meg, az adózás előtti eredményt nem befolyásolja. Az analitikus adatok alapján a fentiekkel megegyező értékelési eljárásokkal meghatározott céltartalékot az egyszerűsített mérleg forrás oldalára kell beállítani, egyidejűleg a Tartalék mérlegsort csökkenteni kell. Az egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozásoknak tehát a társasági adó alapjának meghatározásakor a céltartalékkal egyáltalán nem kell számolniuk.

Kötelező céltartalékképzés

1997. január 1-jétől a várható veszteségre történő céltartalékképzés kötelező, ezért a fordulónapi kinnlevőségeket – függetlenül attól, hogy késedelemben vannak-e - egyenként, adósonként meg kell vizsgálni, és szükség szerint a kellő céltartalékot képezni kell. Nem képezhető céltartalék azokra a kinnlevőségekre, amelyek a fordulónap és a mérlegkészítés időpontja között befolytak, tehát ezt az időszakot is vizsgálni kell. A várható veszteségekre történő céltartalékképzés tehát nem lehetőség, hanem kötelezettség.

Adómegtakarítás a számviteli céltartalékképzés módosításával

A céltartalék Tao. által elismert mértékét a számvitelben alkalmazottól merőben eltérő módszerrel kell meghatározni. A számítás során semmilyen módon nem lehet alapul venni a számvitelben alkalmazott módszert és részeredményeket. Előfordulhat az az eset, hogy a társasági adóalap meghatározásánál alkalmazott módszerrel magasabb összegű céltartalékot kapunk, mint a számviteli módszerrel. Ekkor érdemes a számviteli elszámolásban megállapított céltartalékot felülvizsgálni, hiszen az ilyen különbözet elveszik, az sem a tárgyévi, sem a későbbi bevallásnál nem érvényesíthető. Amennyiben a kinnlevőségek között van legalább 90 napja lejárt, úgy a céltartalékképzést a számvitelben nem csak nem szabad, de a Tao. előírásai miatt nem is érdemes elhagyni.

Példa

A vállalkozás a várható veszteségeire 1998. évben 15 000 forint céltartalékot képez. A társasági adó szerinti mérték 12 000 forint. Az 1998. évi bevallásban a ráfordításként elszámolt 15 000 forintból levonva az elismert 12 000 forintot, 3000 forinttal kell az adózás előtti eredményt megnövelni. 1999. január 1-jén a céltartalékot megszüntetik, a 15 000 forint a bevételek között megjelenik. Az 1999. évi bevallás készítésekor azonban nem a 15 000 forinttal lehet csökkenteni az adózás előtti eredményt, hanem elő kell venni a megelőző évi bevallást, és az abban szereplő 3000 forintot lehet csak csökkentő tételként figyelembe venni.

Az értékcsökkenés

Az értékcsökkenési leírás elve

A számviteli törvény szerint az immateriális javak, a tárgyi eszközök beszerzési vagy előállítási költségét azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják (az értékcsökkenés elszámolása). Az évenként elszámolt értékcsökkenésnek a beszerzési, előállítási költséghez (bruttó értékhez) vagy a nettó értékhez viszonyított arányát, vagy a beszerzési, előállítási költségnek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés abszolút összegét az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi elavulása, az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a nyilvántartásokon történő rögzítést követően az üzembe helyezéstől kell alkalmazni. Néhány kivétellel tehát a vállalkozó feladata – és felelőssége – az értékcsökkenési leírás meghatározása.

Kettős könyvvitelt vezetők értékcsökkenési leírása

A társasági adó alapjának meghatározása során ekkora mozgásteret azonban nem lehet hagyni, hiszen akkor az adózók nagy része az értékcsökkenés számára kedvező meghatározásával próbálná meg az adót optimalizálni. Ezért a Tao. több korrekciós tételt is tartalmaz az értékcsökkenéssel kapcsolatban. Mindenekelőtt azokkal a ráfordításokkal, amelyekkel a számviteli elszámolás során – az értékcsökkenési leírással kapcsolatban – az adózás előtti eredményt csökkentették, az adózás előtti eredményt meg kell növelni. Ezek után lehet az adózás előtti eredményt csökkenteni a Tao. szerinti értékcsökkenéssel, de legfeljebb a számviteli szabályok alapján ténylegesen elszámolt amortizáció összegével. Ezenfelül további csökkentő tétel az adóév elején a számviteli nyilvántartásokban nulla értékkel szereplő eszközöknek a társasági adó alapjának meghatározása során még nem érvényesített értékcsökkenése.

A kivezetett (értékesített, apportált, megsemmisült, selejtezett, hiányzó) eszközök számviteli előírások szerinti nettó értéke ráfordításként számolandó el. Ez a fentiek alapján a kapcsolódó növelő tétel részét képezi. A számított nyilvántartási érték (Tao. szerinti nettó érték) azonban a kapcsolódó csökkentő tétel részeként érvényesíthető. Ha a két érték megegyezik, akkor sem hagyható el a növelő és csökkentő tétel, csupán az adóalapra gyakorolt hatás marad el.

Egyszeres könyvvitelt vezetők értékcsökkenési leírása

Az egyszeres könyvvitelt vezető adózók esetében a képlet nem ilyen bonyolult. A számviteli nyilvántartásoktól teljesen függetlenül érvényesíthető csökkentő tételként a Tao. szerinti értékcsökkenés, anélkül hogy növelő tétel párja lenne a csökkentésnek. Az egyszerűsítés oka (és ára) azonban az, hogy az Sztv. és a Tao. mást ért adózás előtti eredményen. A két értelmezés közötti eltérés többek között az Sztv. szerinti értékcsökkenés (valamint a kivezetett eszközök nettó értéke és a vásárolt készletek állományváltozása). A Tao. szerinti adózás előtti eredmény (pénzügyi nyilvántartás alapján kimutatott eredmény) nem tartalmazza az eszközök értékcsökkenési leírását, ezért nem szerepel a növelő tételek között a számvitel szerinti amortizáció.

A Tao. szerinti értékcsökkenés meghatározása során a szokásos tételeken túl figyelemmel kell lenni arra, hogy az egyszeres könyvvitelt vezető adózóknak a számított nyilvántartási értéket is értékcsökkenési leírásként kell elszámolniuk az immateriális javak, az üzembe helyezett tárgyi eszközök értékesítése, selejtezése, megsemmisülése, hiánya esetén; más gazdasági társaságba apportként történő bevitelekor; térítés nélküli átadása esetén, ha az átadást jogszabály írja elő, az átadás magánszemély részére történt, és az a személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján természetbeni juttatásnak minősül, az átadott eszköz az általános forgalmi adóról szóló törvény előírása szerint kis értékű ajándéknak minősül, valamint ha az átadott saját előállítású tárgyi eszköz a szokásos üzleti kapcsolatban mintakollekciónak minősül.

Példa a könyvvezetés módszerétől függő értékcsökkenés-elszámolásokra

A kettős könyvvitelt vezető társaság eszközállományának adóévi értékcsökkenése

Eszköz Sztv. szerinti écs. Tao. szerinti écs.

1. eszköz 100 80

2. eszköz 90 110

3. eszköz (adóév elején nullára leírva) 0 50

4. eszköz (eladva, kivezetéskori érték) 20 25

Kis értékű eszközök összesen 40 40

Összesen 250 305

Ebben az esetben az adóalap az alábbiak szerint alakul:

Adózás előtti eredmény (például): -50

- Csökkentő tétel (80+90+50+25+40=) 285

+ Növelő tétel (100+90+0+20+40=) 250

Adóalap -85

A fenti példa egyszeres könyvvitelt vezetők esetében

Adóévi árbevétel és bevételek (például): 1000

- Adóévi költségek és ráfordítások (például): 800

Tao. szerinti adózás előtti eredmény: (1000-800): 200

Tao. szerinti adózás előtti eredmény: (1000-800): 200

- Sztv. szerinti értékcsökkenés: 250

ą Pénzmozgással nem járó egyéb tételek (például): 0

Sztv. szerinti adózás előtti eredmény: -50

TA szerinti adózás előtti eredmény: (1000-800): 200

- Csökkentő tétel (80+90+50+25+40=) 285

Adóalap -85

A vállalkozási övezet

Többféle kedvezmény, választási lehetőség

A vállalkozási övezetben tevékenykedő adózót a társasági adózásban többféle kedvezmény illeti meg. Élhet egyrészt a jelen adózás előtti eredménycsökkentési lehetőséggel, ekkor azonban az adókedvezményt nem veheti igénybe. Amennyiben az adókedvezményt választja, úgy amortizációt továbbra is érvényesíthet, de az adókedvezmény csak a preferált adókedvezményekkel csökkentett adó 70%-a erejéig vehető igénybe.

Az adóalap módosítása

A Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkenthető a vállalkozási övezetben üzembe helyezett új tárgyi eszközök esetében a teljes beszerzési (előállítási) költséggel. Az épületek, építmények esetében azonban a beszerzés adóévében és az azt követő években a levonható kedvezmény a bekerülési érték 10 százaléka. A közúti gépjárművek (személygépkocsi, tehergépjármű, egyéb gépi hajtású járművek) esetében ez a kedvezmény nem alkalmazható. Ez a csökkentő tétel gyakorlatilag megfelel az amortizációnak azzal, hogy a számviteli elszámolástól teljesen független, és a Tao. 1. és 2. sz. mellékletei alapján számított amortizációnál jóval kedvezőbb. A kedvezmény alkalmazása esetén azonban az adózás előtti eredményt csökkentő tételt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni, és a számításba bevont (a fenti feltételeknek megfelelő) eszközökre további értékcsökkenési leírás nem vehető figyelembe (1. sz. melléklet 11. pont).

Az adó visszatartása

Az adóalap meghatározása során érvényesíthető kedvezmény (csökkentő tétel) helyett a vállalkozási övezetben tevékenykedő adózó élhet a Tao. 22. § szerinti adókedvezmény lehetőségével. A kedvezmény alkalmazásának a feltétele, hogy új tárgyi eszközt helyezzenek üzembe azzal, hogy gép, épület vagy infrastrukturális beruházás üzembe helyezése esetén jár a kedvezmény. Az adókedvezménnyel nem az adóalapot, hanem a számított adót lehet csökkenteni adóvisszatartás formájában, mégpedig az adóévben üzembe helyezett gép, épület és infrastrukturális beruházás értéke hat százalékának megfelelő összeggel. Ez egyszeri kedvezmény csak az üzembe helyezés évében (utoljára a 2002. évben) jár, és nem befolyásolja a később elszámolt amortizációt. Lényeges, hogy a kedvezmény csak a preferált adókedvezményekkel csökkentett adó 70%-a erejéig vehető figyelembe. Az igénybe vett adókedvezményt ráadásul késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni, ha az adózó a gép, épület vagy infrastrukturális beruházás tulajdonjogát vagy használatát az üzembe helyezés napjától – tehát nem az aktuális adóév utolsó napjától – számított három naptári éven – tehát nem adóéven – belül másnak átengedi, vagy az adókedvezménnyel telepített tárgyi eszközt a vállalkozási övezetből kivonja.

Választási lehetőség

A fenti kétféle kedvezmény – adóalap-csökkentés és adócsökkentés – egyidejűleg nem alkalmazható. Az adózónak választási lehetősége van, ám mivel a választás a későbbi amortizációt is befolyásolja, így az a kedvezmény igénybevétele után már nem változtatható meg. A két lehetőség közötti optimális választást az adózó egyedi körülményei határozzák meg.

Kiemelt térség

A kedvezmények igénybevétele során el kell határolni a kiemelt térséghez és a vállalkozási övezethez kapcsolódó kedvezményt. Sok helyütt ugyan együtt említik őket, de néhány kisebb eltérés mutatkozik a szabályozásban. Ilyen például az, hogy a kiemelt térségben történő beruházáshoz kapcsolódó adókedvezmény a gépekre és az infrastrukturális beruházásokra jár, de az épületekre nem. Fontos különbség az is, hogy a Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontjában meghatározott adózás előtti eredményt csökkentő tétel, mint az adókedvezményt kiváltó kedvezmény választási lehetősége kizárólag a vállalkozási övezetben tevékenykedő és beruházó adózókat illeti meg.

Vállalkozási övezetté válás

A vállalkozási övezet minősítést egy-egy közigazgatási egység meghatározott időre kapja meg. A vállalkozási övezetek meghatározásánál a jogalkotó kijelöli az övezet fejlesztésének stratégiai irányelveit, valamint azokat a településeket, amelyek közigazgatási területe (bel- és külterülete egyaránt) vállalkozási övezetnek minősül.

Példa a választási nehézség során figyelembe veendő szempontokra

A választásra jogosult adózónak nem könnyű eldönteni, hogy a kedvezményes lehetőségek közül melyiket válassza. Az alábbiakban egy példán keresztül bemutatjuk, hogy mely tényezők befolyásolják az adómegtakarítás összegét. * A vállalkozási övezetben az adózó egy 40 000 forint értékű és egy 20 000 forint értékű új gépet helyez üzembe. Az üzembe helyezés évében a figyelembe vehető amortizáció az első gép esetében a Sztv. szerinti (példánkban legyen 10 000 forint), a második gép esetében – kis értékű eszközről lévén szó - 100%. Így az érvényesített amortizáció 30 000 forint, amely által 18%-kal számolva 5400 forint adót takarítottunk meg. Levonhatjuk az adóból továbbá a két eszköz értékének 6%-át, azaz 3600 forintot, tehát összesen 9000 forint adót nem kell befizetnünk. Ha a másik kedvezményt (az adózás előtti eredmény csökkentését) választjuk, akkor a 60 000 forint íródik le az adóalapból, ám ekkor amortizációt nem vehetünk figyelembe. Az így elért adómegtakarítás 18%, azaz 10 800 forint, ám ezt csak az üzembe helyezés évében vehetjük igénybe, míg a másik esetben a későbbi évek amortizációja is csökkenti az adóalapot. Egyedileg kell tehát kikalkulálni, hogy a kedvezmények közül melyik nyújt nagyobb adómegtakarítást.

Értékvesztés

Értékvesztés a számvitelben

Az Sztv. szerint nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával vagy céltartalék képzésével lehet figyelembe venni az előre látható kockázatot és a feltételezhető veszteséget akkor is, ha az a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékvesztést el kell számolni, függetlenül attól, hogy a tárgyév eredménye nyereség vagy veszteség.

Az értékvesztés elszámolása

Értékvesztést kell elszámolni a vásárolt készleteknél akkor,

- ha azok bekerülési értéke magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értékük (a piaci értékig),

- ha azok a vonatkozó előírásoknak vagy eredeti rendeltetésüknek nem felelnek meg, ha megrongálódtak, ha felhasználásuk, értékesítésük kétségessé vált, vagy a készlet feleslegessé vált (a használhatóságnak megfelelő értékig).

Saját termelésű készletnél abban az esetben kell elszámolni értékvesztést, ha annak bekerülési értéke (előállítási költsége) magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára (a piaci értékig), illetve ha az a vonatkozó előírásoknak vagy eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése kétségessé vált, vagy a készlet feleslegessé vált (a használhatóságnak megfelelő értékig).

A gazdasági társaságban lévő, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél az elszámolásra akkor kerül sor, ha a gazdasági társaság piaci megítélése tartósan csökken, vagy a befektetett összeg várhatóan nem térül meg, illetve ha a gazdasági társaság saját tőke értékének a befektetés névértékével arányos része a befektetés könyv szerinti értékét nem éri el (a piaci értékig, de maximum a saját tőke társaságra jutó részéig); az egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírok esetében, amennyiben annak piaci megítélése (árfolyama) tartósan alacsonyabb, mint a könyv szerint nyilvántartott értéke (a piaci értékig).

Az egyedi értékelés elve

Az értékvesztés meghatározása során az egyedi értékelés elvét szem előtt kell tartani. Ez azt jelenti, hogy az eszközöket egyedileg kell megvizsgálni és értékelni. Ettől csak az egy évnél régebben beszerzett, a számviteli politika szerint fajlagosan kis értékű készleteknél (ahol a nyilvántartásokon való keresztülvezetés költsége meghaladja az értékvesztés összegét) lehet eltérni, ahol az értékvesztés a készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában (százalékában) is meghatározható.

Értékvesztés a társasági adóban

Az elszámolt értékvesztés a tárgyévi ráfordítások között jelenik meg, és mint ilyen, a számvitel szerinti adózás előtti eredményt csökkenti. A társasági adó alapjának meghatározásakor azonban a számviteli törvény adta nagy szabadságot csak részben élvezhetjük. Ennek logikus magyarázata is van: az elszámolt értékvesztés az adózásnál csak annak realizálása, vagyis az eszköz felhasználása esetén vehető figyelembe. A számvitelben elszámolt értékvesztés a társasági adó alapjának meghatározásakor először növelő tételként mutatkozik, amellyel "semlegesítjük" a ráfordításként történt elszámolást, majd csökkentő tételként az elszámolt értékvesztésnek csak azt a részét lehet figyelembe venni, amely felhasznált eszközhöz kapcsolódik.

Minden egyes eszközről tehát annak kivezetéséig analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelyben a nyilvántartott – elszámolt, de az adózásnál még nem érvényesített - értékvesztést elkülönítetten kell feltüntetni. Ez a sokféle eszközzel gazdálkodó szervezetek számára azonban túlságosan megterhelő lenne, ezért lehetőség van egyszerűsített számításra is. Ennek lényege, hogy az eszközcsoport éves forgalmi adatai alapján az adóév elején nyilvántartott értékvesztés olyan arányú részét vehetjük figyelembe, amilyen a teljes készletmozgáson belül a felhasználás aránya.

Arányos vagy tételes értékvesztés

Az értékvesztés esetében tehát döntenünk kell, hogy a meglehetősen bonyolult, felhasználásarányos elszámolást választjuk, mely azonban csak a bevallás kitöltésekor okoz fejtörést, vagy az egész évben jelentős adminisztrációt igénylő tételes nyilvántartást. Ez utóbbi esetben a kivezetett eszközök értékvesztése teljes mértékben érvényesíthető, míg a társaságnál maradó eszközök értékvesztése a tárgyévi adóalap meghatározásánál egyáltalán nem vehető figyelembe. Az igazi ínyenceknek lehetőségük van eszközcsoportonként eltérő (tehát tételes és arányos) értékvesztés érvényesítésére is.

Egyirányú választás

A választás igazából egyirányú, hiszen az egyedi nyilvántartás alapján történő elszámolás választása esetén a döntés nem változtatható meg, tehát amíg az eszköz az adózó tulajdonában van, addig annak elszámolt értékvesztése a társasági adónál nem érvényesíthető. Amikor egy-egy eszközcsoport esetében a csoportos nyilvántartásról az egyedi nyilvántartásra térünk át, úgy a múltban felhalmozott értékvesztés nem bontható le egyedi eszközökre. Ilyenkor az egyedi nyilvántartás minden, az adott eszközcsoporthoz tartozó eszköz esetében a választás évétől kezdődik, az áttérés előtti (az áttérés adóévének első napján nyilvántartott) értékvesztést pedig három adóév alatt egyenlő részletekben lehet levonni az adózás előtti eredményből. Ezt a szabályt az átalakuló adózóra is alkalmazni kell. A megszűnő adózó a megszűnés adóévében a teljes adóévi értékvesztést, sőt a még fel nem használt nyilvántartott értékvesztést is adózás előtti eredményt csökkentő tételként veheti figyelembe.

Értékvesztés a beszámolóban

Az értékvesztést mindig az adott eszköz (részesedés, értékpapír vagy készlet) értékének csökkentésével, a tárgyévi ráfordítások között kell elszámolni. Az anyagok esetében az értékvesztést anyagköltségként, az áruk és alvállalkozói teljesítmények esetében az eladott áruk beszerzési értékeként kell elszámolni. A saját termelésű készletek értékvesztése az aktivált saját teljesítményértéket csökkenti, vagy – forgalmi költség eljárást választó vállalkozások esetében - az egyéb általános költségeket növeli. A gazdasági társaságokban lévő, tulajdoni részesedést jelentő befektetések, részvények értékvesztését a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni, függetlenül attól, hogy az eszköz a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök (értékpapírok) között szerepel-e. Az értékvesztést attól függetlenül el kell számolni, hogy a vállalkozás tárgyévi eredménye nyereség vagy veszteség. Az elszámolás elmulasztása esetén ugyan adókülönbözet nem keletkezik, ám a számviteli fegyelem sérül, amely büntetőjogi szankciókat vonhat maga után.

Vállalkozási övezetek

Magyarországon jelenleg vállalkozási övezet a Záhony és Térsége Vállalkozási Övezet (1996. január 1-jétől 2006. december 31-ig): Vásárosnamény, Aranyosapáti, Barabás, Beregdaróc, Beregsurány, Csaroda, Gelénes, Gemzse, Gyüre, Ilk, Kisvarsány, Lónya, Mátyus, Nagyvarsány, Tákos, Tiszaadony, Tiszakerecseny, Tiszaszalka, Tiszavid, Vámosatya, Kisvárda, Ajak, Anarcs, Benk, Dombrád, Döge, Eperjeske, Fényeslitke, Győröcske, Jéke, Kékcse, Komoró, Lövőpetri, Mándok, Mezőladány, Nyírlövő, Pap, Rétközberencs, Szabolcsbáka, Szabolcsveresmart, Tiszabezdéd, Tiszakanyár, Tiszamogyorós, Tiszaszentmárton, Tornyospálca, Tuzsér, Újdombrád, Újkenéz, Záhony, Zsurk. * Ózd-Putnok Észak-hevesi Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétől 2007. december 31-ig): Ózd, Arló, Bánréve, Borsodbóta, Borsodnádasd, Borsodszentgyörgy, Bükkmogyorósd, Csernely, Csokvaomány, Domaháza, Dubicsány, Hangony, Hét, Gömörszőlős, Járdánháza, Kelemér, Királd, Kissikátor, Lénárddaróc, Nekézseny, Putnok, Sajómercse, Sajónémeti, Sajópüspöki, Sajóvelezd, Sáta, Serényfalva, Uppony, Pétervására, Balaton, Bátor, Bekölce, Bélapátfalva, Bodony, Bükkszenterzsébet, Bükkszentmárton, Bükkszék, Egerbocs, Egercsehi, Erdőkövesd, Fedémes, Hevesaranyos, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Parád, Parádsasvár, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Szilvásvárad, Szúcs, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó. * Zempléni Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétől 2007. december 31-ig): Sárospatak, Bodrogolaszi, Erdőhorváti, Győrtarló, Háromhuta, Hercegkút, Kenézlő, Komlóska, Makkoshotyka, Olaszliszka, Sárazsadány, Tolcsva, Vajdácska, Vámosújfalu, Viss, Zalkod, Sátoraljaújhely, Alsóbereczki, Alsóregmec, Bodroghalom, Bózsva, Cigánd, Dámoc, Felsőbereczki, Felsőregmec, Filkeháza, Füzér, Füzérkajata, Füzérkomlós, Füzérradvány, Hollóháza, Karcsa, Karos, Kishuta, Kisrozvány, Kovácsvágás, Lácacséke, Mikóháza, Nagyhuta, Nagyrozvágy, Nyíri, Pácin, Pálháza, Pusztafalu, Révleányvár, Ricse, Semjén, Tiszacsermely, Tiszakarád, Vágáshuta, Vilyvitány, Zemplénagárd. * Barcsi Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétől 2007. december 31-ig): Babócsa, Barcs, Bélavár, Bolhó, Csokonyavisonta, Tótújfalu, Darány, Drávagárdony, Drávatamási, Homokszentgyörgy, Istvándi, Kálmáncsa, Kastélyosdombó, Komlósd, Lad, Lakócsa, Patosfa, Péterhida, Potony, Rinyaújlak, Rinyaújnép, Somogyaracs, Szentborbás, Szulok. * Bihari Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétől 2007. december 31-ig): Ártánd, Bakonszeg, Bedő, Berekböszörmény, Berettyóújfalu, Biharkeresztes, Bojt, Csökmő, Darvas, Derecske, Esztár, Furta, Gáborján, Hencida, Kismarja, Komádi, Konyár, Körösszakál, Körösszegapáti, Magyarhomorog, Mezőpeterd, Mezősas, Nagykereki, Pocsaj, Szentpéterszeg, Tépe, Told, Újráz, Váncsod, Vekerd, Zsáka. * Mohácsi Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétol 2007. december 31-ig): Mohács, Bóly, Babarc, Bár, Belvárdgyula, Bezedek, Borjád, Dunaszekcső, Erdősmárok, Erzsébet, Fazekasboda, Feked, Geresdlak, Görcsönydoboka, Hásságy, Himesháza, Ivándárda, Kátoly, Kékesd, Kisnyárád, Kisbudmér, Kölked, Lánycsók, Lippó, Liptód, Majs, Maráza, Máriakéménd, Monyoród, Nagybudmér, Nagynyárád, Olasz, Palotabozsok, Pócsa, Sárok, Sátorhely, Somberek, Szajk, Szederkény, Szebény, Szellő, Székelyszabar, Szűr, Töttös, Udvar, Véménd, Versend, Baja, Dávod, Dunafalva, Gara, Hercegszántó, Homorúd, Nagybaracska. * Salgótarján-Bátonyterenye Térsége Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétől 2007. december 31-ig): Salgótarján, Bárna, Cered, Egyházasgerge, Etes, Ipolytarnóc, Karancsalja, Karancsberény, Karancskeszi, Karancslapujtő, Karancsság, Kazár, Kishartyán, Litke, Mátraszele, Mihálygerge, Ságújfalu, Sóshartyán, Szalmatercs, Szilaspogony, Vizslás, Zabar, Bátonyterenye, Dorogháza, Kisbárkány, Lucfalva, Márkháza, Mátramindszent, Mátranovák, Mátraterenye, Mátraverebély, Nagybárkány, Nemti, Sámsonháza, Szuha. * Makó és Térsége Vállalkozási Övezet (1998. január 1-jétol 2007. december 31-ig): Apátfalva, Ambrózfalva, Csanádpalota, Csanádalberti, Ferencszállás, Földeák, Kiszombor, Klárafalva, Kövegy, Királyhegyes, Maroslele, Makó, Magyarcsanád, Nagylak, Nagyér, Óföldeák, Pitvaros, Kübekháza.

Értékvesztés az egyszeres könyvvitelben

Az egyszeres könyvvitelt vezetők esetében az értékvesztés elszámolása szintén kötelező, függetlenül attól, hogy az eredmény nyereség vagy veszteség.

Befektetési céllal vásárolt értékpapír

A pénzforgalmi szemléletű könyvelésben zárlati tételként csak a befektetési céllal vásárolt értékpapírok megszerzésével, hosszú lejáratú pénzeszközök elkülönítésével keletkező követelésekre kell az értékvesztést elszámolni. Ennek az a nagyon egyszerű oka, hogy az egyéb – értékvesztéshez kapcsolódó – tételek a pénzforgalmi könyvelésben meg sem jelennek. Ez persze nem jelenti azt, hogy a többi tételre az értékvesztést ne kellene elszámolni.

Készletek

A készletekre jutó értékvesztést a főkönyvi könyvelésben nem kell elszámolni, csupán az analitikában. Az analitika az egyszeres könyvvitelt vezetőknél célszerűen a számviteli adatokat és az adózáshoz szükséges adatokat egyaránt tartalmazza. Az egyszerűsített mérleg és eredménylevezetés összeállítása során minden értékvesztést figyelembe kell venni.

Főkönyvben is elszámolt értékvesztés

A főkönyvben is elszámolt értékvesztést a ráfordítások között megjelenítve a mérlegben megjelenő eszközérték csökken.

Saját termelésű készletek

A saját termelésű készletek értékvesztése az eredménylevezetésben nem jelenik meg, hiszen az már az előállítási költségek felmerülésekor (kifizetésekor) a költségek között megjelent. Az értékvesztés a "Tartalék sor" adatát befolyásolja, mivel az tartalmazza a saját termelésű készletek állományváltozását, amely az értékvesztés analitikában történő elszámolása által csökken.

Vásárolt készletek

A vásárolt készletek közül a már kifizetett (könyvelt) készletek költségvonzata az eredménylevezetésben megjelenik. Az ilyen készletek értékvesztése közvetve válik ismét az eredménylevezetés részévé, hiszen a kifizetett vásárolt készletek állományváltozása a pénzmozgással nem járó költséghelyesbítések között jelenik meg. Minél kisebb a záróállomány (az értékvesztés analitikában történő elszámolása által), annál kisebb lesz a költséghelyesbítés.

Ki nem fizetett vásárolt készletek

A még ki nem fizetett (főkönyvi könyvelésben meg nem jelenő) vásárolt készletek értékvesztését is csak az analitikában kell elszámolni. A pénzmozgással nem járó költséghelyesbítéseknél csak a kifizetett vásárolt készleteket kell figyelembe venni, így az ilyen értékvesztés is a Tartalék összegét módosítja, az a tárgyévi egyszerűsített mérleg szerinti eredményre nem hat ki.

Az egyszerűsített mérleg szerinti eredményt befolyásoló értékvesztések

Az egyszerűsített mérleg szerinti eredményt befolyásoló értékvesztések - függetlenül attól, hogy csak az analitikában, vagy a főkönyvi könyvelésben is elszámolták-e azokat – ráfordításnak számítanak, így az adózás előtti eredményt növelik, majd az elismert résszel az adózás előtti eredmény csökkenthető.

Ráfordításként el nem számolt értékvesztések

A ráfordításként el nem számolt (Tartalék mérlegsort befolyásoló) értékvesztésekkel az adózás előtti eredményt nem kell növelni. Így az egyszeres könyvvitelt vezetők esetében fiktív (legalábbis előrehozott) adóalap-csökkentés is adódhat, amennyiben a vásárolt készletek változását meghaladó összegben nő a ki nem fizetett, készlethez kapcsolódó szállítói számlák összege. Ennek oka az, hogy a még ki nem fizetett készlet már felhasználható, így a felhasználási arány nőhet.

Eszközcsoportok képzése, a választás

A tételes és a csoportos nyilvántartás csak egy-egy eszközcsoport egészére választható. Az eszközcsoport fogalmát e tekintetben jogszabály nem definiálja, tehát a csoportok kialakítása a vállalkozás feladata. Tapasztalati adatok és pénzügyi tervek birtokában bonyolult számítások árán, de jelentős adómegtakarítással (adóhitellel) kecsegtetve optimalizálni lehet az érvényesítés választott módját. A döntés adóévre szól, de nem feltétlenül kell az adóév elején meghozni. Ezért a tényadatok ismeretében a bevallás elkészítésekor mindkét lehetőség adóvonzata pontosan megállapítható, és kiválasztható az optimális megoldás. Az egyik választás (az egyedi nyilvántartásra történő áttérés) azonban zsákutca, ahonnan visszatérés nincs, így választásunkkor a jövőbeli hatásokat is fel kell mérni. Természetesen a készletcsoportok meghatározásának megfelelő mobilitása kivezetheti az adózót a zsákutcából, ám az ilyen "játékok" alkalmával már nemcsak a választást és annak indoklását, hanem a készletcsoportok kialakítását, annak változását és a változás indoklását is célszerű írásba foglalni.

Kötelező értékvesztés

Az értékvesztés elszámolása a számvitelben nem lehetőség, hanem kötelező. Ezért azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek készlete, részesedése vagy éven túli lejáratú értékpapírja van, elengedhetetlenül foglalkozniuk kell az értékvesztés kérdésével. Az értékvesztés elszámolásának vagy szükségtelenségének dokumentálása kiemelt fontosságú, mivel a piaci viszonyok utólag, több évre visszamenőleg nagyon nehezen értékelhetők.

Példa az értékvesztések adóalapra gyakorolt hatására

A vállalkozás első évében, 1998. évben 2000 forint értékvesztést számol el. A készletek záró állománya 10 000 forint. 1999-ben a vállalkozás összesen 60 000 forint értékű készletet szerez be. A készletek záró állománya ekkor 20 000 forint, amelyre újabb 1000 forint értékvesztést számolnak el. * Az 1998. évi bevalláskor csupán adózás előtti eredményt növelő tétel van, mégpedig a tárgyévben elszámolt értékvesztés teljes összege, tehát 2000 forint. * Az 1999. évi bevallás elkészítésénél az előző évi nyilvántartott értékvesztés (2000 forint) felhasználásra jutó részét kell meghatározni. Ennek az a módja, hogy a felhasználás (10 000+60 000-20 000) és a készletnövekedés (nyitó érték+beszerzés) arányát kiszámoljuk. Ez példánkban 50 000/70 000=71,42%. Ez azt jelenti, hogy amennyiben az egyedi nyilvántartást nem választottuk, úgy az előző évi készletnek 71,42%-át használtuk fel, így az értékvesztés nyitó állományának is ilyen arányát vehetjük figyelembe a társasági adó alapjának meghatározásánál. Így növelő tételként kell figyelembe venni a tárgyévben elszámolt 1000 forint értékvesztést, csökkentő tétel pedig a 2000x0,7142, azaz 1428 forint (kerekítve 1000 forint) szerepeltethető az 1999. évi bevallásban. * A képletből levezethető, hogy a nyilvántartott értékvesztés akkor "fogy el", ha egy évben a zárókészlet nulla lesz, addig csak tart a nullához.

Az osztalék

Az osztalék fogalma

Az osztalék mint az adózás előtti eredményt módosító tétel megmagyarázza, hogy miért minősül szinte minden, két piaci partner között tényleges teljesítés nélküli pénzmozgás (eszközmozgás) osztaléknak. Az adózás előtti eredmény csökkentésének indoka, hogy a másik fél adózott eredménye terhére juttathat osztalékot, tehát a már adózott pénzt nem lehet újra adóztatni. Mivel az ilyen tételek a számviteli elszámolásokban bevételként jelennek meg, így az adózás előtti eredmény a társasági adó alapjának meghatározása során csökkenthető. Amennyiben nem klasszikus osztalékról van szó, úgy a Tao. 8. §-ának (1) bekezdés n) pontja alapján az adózás előtti eredményt növelni kell, tehát ilyen esetben is a másik fél által adózott eredményből adott "osztalékról" beszélhetünk.

A Tao. szerint azonban osztaléknak minősül sok olyan dolog is, amelyet a szó hétköznapi értelmében nem tekintenek annak. Ezért először a tételeket be kell sorolni, majd második lépésben a könyvviteli nyilvántartásokat kell megvizsgálni, hiszen csak akkor vehető figyelembe a csökkentő tétel, ha az osztalék a tárgyévi bevételek között megjelenik.

Osztaléknak minősül – a hagyományos osztalék fogalmon felül – a törvény szerint többek között:

- az adózott eredményből a kamatozó részvény után fizetett kamat, a más adózótól vagy belföldi illetőségű magánszemélytől visszafizetési kötelezettség nélkül kapott (egyéb vagy rendkívüli bevételként elszámolt) támogatás, juttatás;

- a más adózó vagy belföldi illetőségű magánszemély által elengedett kötelezettség, átvállalt tartozás;

- a befektetés jogutód nélküli megszűnés miatti kivonásakor a vagyonfelosztási javaslat szerint;

- az átalakuláskor a vagyonmérleg szerint a befektetés számvitelben kimutatott nyilvántartási, könyv szerinti értékét meghaladóan realizált vagyoni részesedés;

- a jegyzett tőke leszállításakor kivont vagyoni értéknek a megszűnt befektetés ráfordításként elszámolt könyv szerinti értékét meghaladó része, valamint az adózott eredményből a vagyonjegy, részjegy alapján kapott összeg is.

A fenti kritériumoknak megfelelő, bevételként elszámolt kapott összeggel tehát az adózás előtti eredményt csökkenteni lehet.

Az ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalék

Az adózás előtti eredményt nem csökkenti az ellenőrzött külföldi (ún. adóparadicsomi) társaságtól kapott osztalék.

A Tao. a 7. §-a (1) bekezdésének g) pontjában csak a nem ellenőrzött külföldi társaságtól kapott osztalékkal engedi a társasági adó alapját csökkenteni, sőt a 8. § (1) bekezdésének m) pontja szerint az ellenőrzött külföldi társaságok fel nem osztott eredményéből a belföldi adózóra (részesedése alapján) eső összeggel is növelni rendeli a társasági adó alapját. A hazai adószabályozás ezzel az erőtlen módszerrel igyekszik elejét venni a hazai profit adóparadicsomi országokba történő áramlásának. Mint látni fogjuk, ez roppant könnyen kivédhető.

Ellenőrzött külföldi társaság

Három feltétel együttes fennállása szükséges ahhoz, hogy a társaság ellenőrzött külföldi társaságként szerepeljen. Szükséges, hogy a külföldi vállalkozásban a magyar illetőségű adózó közvetlen vagy közvetett részesedése meghaladja a 25%-ot az adóévben legalább 30 napig (akár megszakításokkal is) és az adóév utolsó napján, valamint ennek a külföldi vállalkozásnak a székhelye szerinti államban a vállalkozás jövedelemadója legfeljebb 10% legyen, és hazánknak ne álljon fenn a vállalkozás államával kettős adóztatást elkerülő egyezménye.

Adóelkerülő megoldások

Lényeges, hogy az adóelkerülésre létrehozott külföldi, adóparadicsomi vállalkozás csak akkor lesz ellenőrzött külföldi társaság, ha az alapító rendkívül nagyfokú figyelmetlenséggel jár el. Könnyen kivédhető ugyanis a 25% alatti részesedés, ha például négy másik vállalkozással paritásos részesedési alapon szövetkezünk adóparadicsomi vállalkozásra, szindikátusi szerződésben rendezve a nyereségfelosztást. Ez már csak azért is előnyös, mert így ebben az arányban megoszlanak a fenntartási költségek is.

Roppant elegáns megoldás továbbá az is, ha egy stróman a cégtulajdonos, és a mi belföldi vállalkozásunk - akár opciós szerződéssel – csak az osztalékfizetés napjára vásárolja meg a cég – akár 100%-os – részesedését.

Mód nyílik továbbá a "közvetett részesedés" kifejezés értelmezési nehézségeinek a meglovagolására is. Így például a barátom felesége vagy a titkárnőm, sőt még az élettársam vagy a rokonaim sem minősülnek közvetett kapcsolatnak, ugyanis a törvényi logika részesedési kapcsolatot enged sejtetni.

Elhatárolt osztalék

A Sztv. szerint a kettős könyvvitelt vezető adózóknak passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatniuk:

- a rendkívüli bevételként elszámolt fejlesztési célra – visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott (pénzügyileg rendezett) támogatás, juttatás összegét,

- a véglegesen fejlesztési célból átvett (pénzügyileg rendezett) pénzeszközöket,

- az elengedett kötelezettség összegét – amennyiben az a kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás szerinti összegében),

- a térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási (legfeljebb forgalmi, piaci) értékét, továbbá

- az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci értékét.

A támogatásonként, juttatásonként, térítés nélkül átvett eszközönként kimutatott passzív időbeli elhatárolást a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközöket is) beszerzési értékének, illetve beszerzési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti elszámolásakor kell megszüntetni. Látható, hogy a Tao. szerinti osztalék és az itt ismertetett szabály között több átfedés is van. Ezekben az esetekben az adóalap megállapításánál csak azzal az összeggel lehet az adózás előtti eredményt csökkenteni, amelyet az adózó a tárgyévben számolt el bevételként.

Támogatások

Az adomány

A közhasznú szervezet részére átadott adomány 100%-a levonható az adóalapból. További 20% vonható le tartós adományozás esetén. Kiemelkedően közhasznú szervezetek esetén a levonható összeg 150 és 170%. Ezeken a jogcímeken eszközölt levonás nem haladhatja meg a pozitív adóalap 20%-át fajtánként (közhasznú, kiemelten közhasznú) és együttesen a pozitív adóalap 25%-át.

Az adomány fogalma

A jogszabály alapján történő pénzbeli támogatás, térítés nélküli eszközátadás az átadó oldalán tőkekivonásnak minősül, ezért a tárgyidőszak ráfordításai között nem lehet megjeleníteni. A nem jogszabály alapján, visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatást, juttatást ráfordításként kell elszámolni, és azzal az adózás előtti eredményt növelni kell. Ez a ráfordítás azonban csökkentheti az adóalapot, amennyiben megfelel bizonyos feltételeknek. Az ezeknek a feltételeknek megfelelő támogatás, juttatás alkotja a Tao.-ban az adomány fogalmát. A feltételek viszonylag egyértelműek. A közhasznú szervezet közhasznú tevékenységének támogatására kell az adományt nyújtani, minden mögöttes szándék nélkül.

Az adomány értékelése

Az adományozás történhet pénzben vagy eszközben.

Pénzeszköz

A pénzeszköz adományozása során az értékelés nem okozhat gondot, hiszen az adomány értéke ebben az esetben megegyezik az átadott pénz névértékével, deviza és valuta esetén pedig a könyv szerinti értékkel.

Eszközátadás

Az eszközátadásnál más a helyzet, hiszen az immateriális javak és a tárgyi eszközök esetében az eltérő amortizációs kulcsok miatt más lehet a számviteli érték (könyv szerinti érték) és a Tao. szerinti érték (számított nyilvántartási érték). Társasági adó alapjának meghatározásáról lévén szó, értelemszerűen a számított nyilvántartási értéket kell alapul venni. Könyv szerinti érték hiányában a szokásos piaci érték az irányadó.

Közhasznú szervezetek

A közhasznú szervezetekre – mint adományozottakra – és a közhasznú tevékenységekre a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvényben találunk részletes előírásokat. Közhasznú szervezetté minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vett társadalmi szervezet, kivéve a biztosítóegyesületet és a politikai pártot, valamint a munkáltatói és a munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, az alapítványt, a közalapítványt, a közhasznú társaságot, a köztestületet, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi.

A közhasznú szervezetté minősíthető szervezet közhasznú jogállását a közhasznú vagy kiemelkedően közhasznú szervezetként való bírósági nyilvántartásba vétellel szerzi meg. A nyilvántartás adatai nyilvánosak. Az azonosító adatokon túl a közhasznúsági fokozatot is tartalmazzák.

Az a közhasznú szervezet, amelynek az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozása áll fenn, a kedvezmények igénybevételére nem jogosult, így az ilyen adomány nyújtója sem jogosult a kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. Ilyen esetben jogorvoslatért a bírósághoz vagy a közhasznú szervezet felettes szerveihez lehet fordulni. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést a közhasznú szervezet székhelye szerint illetékes adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig – a közhasznú működés tekintetében – a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.

Közhasznú tevékenységnek minősülnek például a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló következő – a szervezet létesítő okiratában szereplő – cél szerinti tevékenységek közül az egészségmegőrzés, rehabilitációs tevékenység, szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, műemlékvédelem, természetvédelem, állatvédelem, környezetvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, sport, közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófaelhárítás, rehabilitációs foglalkoztatás stb.

Közérdekű kötelezettségvállalás

Kimeríti az adomány fogalmát a közérdekű kötelezettségvállalás céljára nyújtott támogatás, valamint a térítés nélküli eszközátadás is. A kötelezettségvállalás közérdekű célra Ptk. szerinti fogalom. Az adózó kötelezettséget vállalhat arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen vagyoni szolgáltatást teljesít. A kötelezettségvállalás során a kötelezett (az adózó) megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatást a meghatározott célra kell fordítani. Az adózó kijelölheti azt a személyt is, akinek a javára a szolgáltatást fordítani kell. Amennyiben ez a személy maga a kötelezettségvállaló vagy annak tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagja, könyvvizsgálója, illetve ezeknek a személyeknek vagy a magánszemély tagnak (részvényesnek) a közeli hozzátartozója, úgy a kötelezettségvállalás a Tao. szempontjából nem minősül adománynak, így a kapcsolódó kedvezmények sem vehetők igénybe. Ez a kikötés érvényes a közhasznú tevékenység támogatása esetén is. A határozatlan időre szóló, rendszeres szolgáltatásra irányuló kötelezettségvállalást a kötelezett bármikor visszavonhatja. A már teljesített szolgáltatás visszakövetelésének nincs helye, kivéve ha jogszabály másként rendelkezik.

Adóvonzatok

A versenysemlegesség jegyében az adomány fogalma és az ahhoz kapcsolódó kedvezmények az szja-törvényben is a Tao.-hoz hasonló tartalommal találhatók meg. * A térítés nélküli eszközátadást az esetek többségében általános forgalmi adó is terheli. Az erre vonatkozó rendelkezéseket azért is a Tao. függvényében kell kezelni, mivel áfaszempontból nem minősül termékértékesítésnek a térítés nélküli eszközátadás, amennyiben az a Tao.-kedvezmények igénybevételére jogosít. Amennyiben a kedvezmény igénybevételének a fentiek szerint bármilyen akadálya van, akkor az áfavonzatot is vizsgálni kell.

Önkéntes kölcsönös biztosítópénztár támogatása

A Tao. az önkéntes kölcsönös biztosítópénztár támogatását is adománynak minősíti, ha a támogatás pénzösszeg, vagy eszköz térítés nélküli átadása révén valósult meg. Az önkéntes biztosítópénztárnak térítés nélkül nyújtott szolgáltatás nem minősül adománynak, és az e szolgáltatás alapján elszámolt költség, ráfordítás nem a vállalkozás érdekében felmerült költség. Ugyanígy nem minősül adománynak a magánnyugdíjpénztárak támogatása sem.

Reklám

Az igen részletes Tao. szerinti szabályozás gyakorlatilag kizárja a kedvezmény igénybevételét abban az esetben is, amikor az adomány kedvezményezettje nem jár el jogszerűen, és akkor is, amikor az adományozó valamilyen vagyoni előnyért, nem pedig önzetlenül nyújtja a támogatást. A Ptk. és a Tao. szerint sem minősül vagyoni előnynek, ha a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet közhasznú szolgáltatása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére, vagy a közérdekű kötelezettség vállalója feltételként kiköti azt is, hogy a szolgáltatásnak a meghatározott célra való fordítása a kötelezett nevének feltüntetésével történjék. Ezek tehát nem zárják ki a kedvezmény igénybevételének lehetőségét.

Ellenőrzési szempontok

Az adóhatóság az ellenőrzése során elsősorban a fogalmi meghatározásnak való megfelelést vizsgálja. Ebbe beletartozik a gazdasági esemény valódiságának vizsgálata, a kapcsolódó vagyoni előnyök feltárása, sőt a kedvezményezett formális megfelelése is. A körültekintő, alapos dokumentálással az ellenőrzés egyszerűsíthető.

A tartós adományozás

Kedvezmény

Tartós - legalább hároméves – adományozás esetén az első teljesítést követő évtől minden évben további százalékkal növelhető meg az adózás előtti eredményt csökkentő tétel, tehát az átadott eszköz értékének 120, illetőleg – kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén – 170 százaléka vonható le az adóalap megállapításánál. A tartós – legalább hároméves – adományozás kritériumai behatároltak.

Kritériumok

A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint tartós adományozás a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató esetében az értékpapír átadása is), ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú szervezet a közhasznú szolgáltatása keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére.

Következmény

Ha a tartós adományozásról szóló szerződésben vállaltakat az adózó nem teljesíti, és a többletkedvezményt igénybe vette, akkor azt vissza kell fizetnie, azaz adózás előtti eredményt növelő tételként kell figyelembe vennie abban az évben, amikor a tartós adományozás esedékes része nem valósult meg. Ez független attól, hogy kinek a hibájából hiúsult meg a szerződés, hiszen ha a kedvezményezett (a közhasznú szervezet) megszűnése vagy hibája miatt az adományozó nem tud teljesíteni, akkor is vissza kell fizetnie az igénybe vett többletkedvezményt, igaz, mindenféle szankció (bírság, késedelmi pótlék, önellenőrzési pótlék) nélkül. Amennyiben azonban a teljesítés az adományozó hibájából vagy bármely más okból (mint például a kedvezményezett megszűnése, illetve a közhasznúsági nyilvántartásból való törlése) hiúsul meg, akkor az igénybe vett többletkedvezmény kétszeresét kell visszafizetni, vagyis azt az adózás előtti eredményt növelő tételként kell figyelembe venni a tárgyévben.

A kedvezmény korlátozása

Az adóalapra vonatkozó kedvezmény csak a pozitív adóalap 20 százaléka erejéig vehető figyelembe. A számítás során az egyéb módosításokat figyelmen kívül kell hagyni. Adományozniuk tehát csak az optimista (és nyereséges) társaságoknak érdemes, amennyiben egyetlen céljuk az adómegtakarítás. Abban az esetben, ha közhasznú és kiemelkedő közhasznú szervezetnek is adományozunk, úgy a korlát 25 százalékra emelkedik. A korlát számítása során a többletkedvezményt (további 20 százalék) is figyelembe kell venni. Értelemszerűen az esetleges visszafizetésnél csak a ténylegesen igénybe vett többletkedvezményt kell korrekciós tételként beállítani a bevallásba.

Igazolás

Az adományról a közhasznú szervezet, a kiemelkedően közhasznú szervezet, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezője igazolást állít ki, amely tartalmazza a kiállító és az adományozó megnevezését, székhelyét, adószámát (helyesebben mindkét fél adószámát), az adomány összegét és a támogatott közhasznú célt, valamint közhasznú szervezetek esetében a közhasznúsági kategóriát és a besorolásról rendelkező bírósági határozat számát. Az igazolást az adományozás napján, de legkésőbb a tárgyévet követő év január 31-ig ki kell állítani. Ilyen igazolás hiányában az adózás előtti eredményt az adományhoz kapcsolódó kedvezménnyel csökkenteni nem szabad. A közhasznú szervezetek, a közérdekű kötelezettségvállalás szervezői az adókedvezményre jogosító igazolásról adatot szolgáltatnak az adóhatóságnak, így a kétoldalú ellenőrzés megoldott.

Az igazolás hiánya

A leggyakrabban előforduló hiba, hogy az adózó csupán egy csekket birtokol, amely igazolja, hogy egy közhasznú szervezet javára egy bizonyos összeget befizetett. Ekkor sem szerződés nem készül, sem a támogatott cél nem ismert, így az adózás előtti eredmény csökkentése pusztán a befizetés igazolásával nem lehetséges. Az adóbevallás elkészítésének időszakában egyrészt nagyon nehéz ezek beszerzése, másrészt addigra a közhasznú szervezetek túl vannak az adatszolgáltatáson, amelyet nehéz utólag korrigálni. Több olyan szervezet is van, amely a beérkezett összegekről csak kérésre és határozott időn belül ad ki igazolást. Ezért célszerű a befizetés előtt rendezni ezeket a kérdéseket.

Példák

Az adományozás adóalap-csökkentő hatásának korlátai * A társaság adózás előtti eredménye 200 000 forint. A tárgyévben 40 000 forintot közhasznú, 20 000 forintot kiemelten közhasznú szervezetnek adományozott, amelyet a ráfordítások között elszámolt. Az adóalap megállapításánál tehát növelő tétel lesz 60 000 forint, csökkentő tétel pedig 40 000+20 000x1,5 = 70 000 forint. Sajnos azonban együttesen is csak legfeljebb az adózás előtti eredmény 25%-a erejéig vehető figyelembe a kedvezmény, így a csökkentő tételek között csupán 50 000 forint jelenik meg. * A tartós kötelezettségvállalás esetén igénybe vehető adómegtakarítás * A társaság egy kiemelten közhasznú szervezettel tartós adományozási szerződést köt. 1998-ban a szerződés alapján 10 000 forintot átutal a szervezetnek. 1999-ben és az azt követő években 20 000 forintot utal át. 2001-ben azonban likviditási gondok miatt nem utalja a vállalt adományt. A pozitív adóalap minden évben 500 000 forint. 1998-ban csupán 50 százalék (5000 Ft) az adóalap-megtakarítás, mivel kiemelten közhasznú szervezetről van szó, ám az extra kedvezmény az első évben még nem jár. Az adóban tehát annak 18 százalékát, 900 forintot (kerekítve 1000 forintot) takarított meg a társaság. 1999-ben az adóalap-megtakarítás 70 százalék, azaz 14 000 forint, melynek megspórolt adóvonzata 2520 Ft (kerekítve 3000 forint). 2000-ben az előző évinek megfelelően alakul a bevallás, míg 2001-ben a korábbi extra kedvezményt vissza kell korrigálni. Ez azt jelenti, hogy adóalap-növelő tételként kell figyelembe venni az 1999-ben és 2000-ben igénybe vett 20 százalék extra kedvezményt (2x2000 = 4000 forint). Ez - feltételezve, hogy a társasági adó kulcsa nem változik – 720 forint (kerekítve 1000 forint) adótöbbletet jelent.

A reprezentációs költségek

A reprezentáció fogalma

A reprezentációs költség fogalmát a Tao. 4. §-ának 31. pontja határozza meg. E szerint reprezentációs költség az üzleti vendéglátás keretében biztosított étel, ital és az ezenfelül nyújtott szolgáltatás, az üzleti ajándék, továbbá az állami ünnepekhez, évfordulókhoz és társadalmi eseményekhez kapcsolódó munkahelyi megemlékezésen, a taggyűlésen, közgyűlésen, igazgatósági, felügyelőbizottsági értekezleten felmerült költség – az általános forgalmi adó és a személyi jövedelemadó nélkül.

A reprezentációs költség fogalmának meghatározására azért volt szükség, mert arra a számviteli törvény semmiféle eligazítást nem ad.

Korlátok

Társasági adó

A társasági adó alapjának meghatározása során a személyi jövedelemadóval nem adózott reprezentációs költség csak korlátozottan vehető figyelembe.

Személyi jövedelemadó

Az szja szerint adómentes a kifizető által állami és egyházi ünnephez, továbbá a családi eseményhez kapcsolódóan a magánszemélynek kifizetőnként legfeljebb évi három alkalommal adott ajándék értékéből alkalmanként az 500 forintot meg nem haladó összeg, valamint annak a terméknek és szolgáltatásnak az értéke, amelyet a magánszemély a tevékenységének végzésével szoros összefüggésben üzleti, hivatali, diplomáciai esemény alkalmával reprezentáció címén kap. Ezeknek a kifizetéseknek az éves összege azonban a társasági adó alapjának meghatározása során csak az árbevétel 0,5 százaléka erejéig vehető figyelembe. A versenysemlegesség elvét megsértve, a személyi jövedelemadó hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók esetében a korlát szintén az árbevétel 0,5 százaléka, de maximum évi százezer forint. Megjegyzendő, hogy a Tao. ilyen összegszerű felső határt nem szab.

Elhatárolási, értelmezési problémák, kiskapuk

A reprezentáció fogalmának törvényi meghatározásából két fogalmat emelünk ki. Az üzleti ajándékot és "az ezenfelül nyújtott szolgáltatást". Az utóbbiról csak annyit, hogy ebbe aztán minden szolgáltatás "belefér", kezdve a bordélyház hölgyalkalmazottainak "kedvességén", a lovas tanyák kéthetes lovastúráin át minden, ha az "üzleti". Az üzleti ajándék a másik vitatott kérdés. E körben roppant nehéz az elhatárolás a reklámajándéktól. Hisz a reklám szóróajándékot is valamely leendő üzletfél kapja. Az adóhatóság - a tapasztalat szerint – mégis azt kutatja, hogy a megajándékozott mint magánszemély, vagy mint cégképviselő részesül-e az ajándékban. Az ajándékozó ilyen szándékvizsgálata nyilatkozattal lehetséges, azonban ellenbizonyításnak nemigen van helye.

A kétszeres adózás elkerülése

Az adózás előtti eredményt tehát az itt megfogalmazott szempontoknak megfelelő költségek túllépése esetén kell növelni. A számviteli törvény nem tartalmaz tételes előírást, ezért a vállalkozó a reprezentációs költségeket több helyen, különböző bontásban is megjelenítheti. Ennek során a reprezentációs kiadásról először azt kell eldönteni, hogy az a személyi jövedelemadózás szempontjából adómentes-e vagy sem. Célszerű az adómentes és a jövedelemadó-köteles reprezentációs költségeket elkülönítetten nyilvántartani, mivel az első korlátozás nélkül figyelembe vehető a társasági adó alapjának meghatározásánál, míg a második csak az árbevétel 0,5 százaléka erejéig. Az ilyen kiadások sokszor súrolják az ajándék, sőt néha a reklám fogalmát is. A besorolás elsősorban a személyi jövedelemadózás szempontjából fontos, hiszen ha ott a kiadás adózik, úgy ezzel kapcsolatban nincs teendőnk. Különösen a reklámkiadások (üzleti ajándék) tekintetében kell gondosan eljárni, mert a személyi jövedelemadó-törvény szerint nem minősül jövedelemnek, ha a reklámajándékot nem magánszemély kapja. Ezért a partnercégeknek (tehát nem magánszemélynek) adott üzleti ajándék a Tao. szempontjából reprezentációs költségnek minősül, míg az szja szempontjából nem tekintendő jövedelemnek.

Változó szabályozás

A korábbi szabályozásokban előfordult, hogy az árbevétel fogalma alatt a helyi adókról szóló jogszabály szerinti korrigált nettó árbevételt kellett érteni. Ez azonban ma már nem igaz. A Tao. szerinti árbevétel összege – az egyéb szervezetek kivételével – megegyezik a számviteli nyilvántartásokban ilyenként elszámolt összeggel. Ez természetesen – különösen a kereskedők számára – előnyösebb szabályozás a korábbinál. Itt kívánjuk megjegyezni, hogy korábban olyan évek is voltak, ahol a reprezentációs költségek figyelembevétele nem volt korlátozva.

A reprezentációs korlát 1 millió forint árbevétel esetén 5 ezer forint reprezentációs költség figyelembevételét engedi meg. Ez az arány – az esetek többségében – messze eltér a piaci gyakorlattól. A korlát felett elszámolt reprezentációs költség azonban nem kidobott pénz. Igaz ugyan, hogy azzal az adózás előtti eredményt meg kell növelni, de csak akkor, ha az természetbeni juttatásként nem adózott, és a vállalkozó azt a költségei között elszámolta. Ebből a szempontból tehát nem növelő tétellel, csupán költségcsökkentéssel kell számolni. A kifizetés azonban a vállalkozás eszközállományát csökkenti, így ezért a majdani osztalékmegállapításnál a kifizethető osztalék összege is csökken. Emiatt pedig a fizetendő osztalékadó vagy forrásadó (személyi jövedelemadó) is kevesebb lesz.

Példa

Elérhető adóoptimalizálás * A vállalkozás 100 ezer forint adózás előtti eredménnyel rendelkezik. A tulajdonosok a lehető legtöbb osztalékot kívánják a cégből felvenni. A reprezentáció miatti adózás előtti eredményt növelő tétel 20 ezer forint. Az adóalap tehát 120 ezer forint, adója 21,6 ezer forint. Az adózott (felosztható) eredmény ebben az esetben 100-21,6 = 78,4 ezer forint. Ez képezi az osztalékadónak vagy forrásadónak az alapját. Amennyiben a reprezentációs költség túllépését nem számolták volna el, úgy az adózás előtti eredmény 120 ezer forint lett volna, a társasági adó alapjának a változatlansága mellett, de az osztalékadó vagy forrásadó alapja 120-21,6 = 98,4 ezer forint lett volna. Ezért azok a vállalkozások, amelyek azért nem kérnek számlát a reprezentációs kiadásról, mert az "úgysem számolható el", igazán rosszul járnak a jövedelemkivét második lépcsőjében, az osztalékadónál vagy a forrásadónál.

A térségi és egyéb adókedvezmények

A kedvezmények csoportjai

A térségi és egyéb kedvezmények megfogalmazáson alapvetően négyféle kedvezményt kell érteni. A vállalkozási övezetek kedvezményeit, a kiemelt térségek kedvezményeit, a szövetkezetek kedvezményeit, valamint a kamarai tagdíjhoz kapcsolódó kedvezményt.

A vállalkozási övezetek kedvezménye

Kedvezményes amortizáció

A vállalkozási övezetben tevékenykedő adózót a társasági adózásban többféle kedvezmény illeti meg. A Tao. 7. §-a (1) bekezdésének e) pontja alapján az adózás előtti eredmény csökkenthető a vállalkozási övezetben üzembe helyezett új tárgyi eszközök esetében a teljes beszerzési (előállítási) költséggel. Az épületek, építmények esetében azonban a beszerzés adóévében és az azt követő években a levonható kedvezmény a bekerülési érték 10 százaléka. A közúti gépjárművek (személygépkocsi, tehergépjármű, egyéb gépi hajtású járművek) esetében ez a kedvezmény nem alkalmazható. Ez a csökkentő tétel gyakorlatilag megfelel az amortizációnak azzal, hogy a számviteli elszámolástól teljesen független, és a Tao. 1. és 2. számú mellékletei alapján számított amortizációnál jóval kedvezőbb. A kedvezmény alkalmazása esetén azonban az adózás előtti eredményt csökkentő tételt értékcsökkenési leírásnak kell tekinteni, a számításba bevont (a fenti feltételeknek megfelelő) eszközökre további értékcsökkenési leírás nem vehető figyelembe (Tao. 1. számú melléklet 11. pont).

Adókedvezmény adóvisszatartás formájában

Az adóalap meghatározása során érvényesíthető kedvezmény (csökkentő tétel) helyett a vállalkozási övezetben tevékenykedő adózó élhet a Tao. 22. §-a szerinti adókedvezmény lehetőségével. A kedvezmény alkalmazásának szintén feltétele, hogy új tárgyi eszközt helyezzenek üzembe, mert gép, épület vagy infrastrukturális beruházás üzembe helyezése esetén jár a kedvezmény. Az adókedvezménnyel nem az adóalap, hanem a számított adó csökkenthető adóvisszatartás formájában, mégpedig az adóévben üzembe helyezett gép, épület és infrastrukturális beruházás értéke hat százalékának megfelelő összeggel. Lényeges, hogy ez egyszeri kedvezmény, csak az üzembe helyezés évében (utoljára a 2002. évben) jár, és nem befolyásolja a később figyelembe vehető amortizációt. A kedvezményt azonban csak a preferált adókedvezményekkel csökkentett adó 70 százaléka erejéig lehet figyelembe venni. Az igénybe vett adókedvezményt ráadásul késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni akkor, ha az adózó a gép, épület vagy infrastrukturális beruházás tulajdonjogát vagy használatát az üzembe helyezés napjától – tehát nem az aktuális adóév utolsó napjától – számított három naptári éven – tehát nem adóéven – belül másnak átengedi, vagy az adókedvezménnyel telepített tárgyi eszközt a vállalkozási övezetből kivonja.

Kétféle kedvezmény: választási lehetőség

A fenti kétféle kedvezmény – adóalap-csökkentés és adó-csökkentés – egyidejűleg nem alkalmazható. Az adózónak választási lehetősége van, ám mivel a választás a későbbi amortizációt is befolyásolja, így az a kedvezmény igénybevétele után már nem változtatható meg. A két lehetőség közötti optimális választást minden esetben az adózó egyedi körülményei határozzák meg.

A kiemelt térségek kedvezménye

A kiemelt térségben tevékenykedő adózót a társasági adózásban csak egyféle kedvezmény illeti meg, a fenti, vállalkozási övezethez kapcsolódó, az adózás előtti eredményt csökkentő tétel nem vehető figyelembe. A kedvezmény alkalmazásának a feltétele, hogy új tárgyi eszközt helyezzenek üzembe, és fontos, hogy csak gép (termelőgép) vagy infrastrukturális beruházás üzembe helyezése esetén jár a kedvezmény, épületek esetében nem. Az adókedvezménnyel nem az adóalap, hanem a számított adó csökkenthető adóvisszatartás formájában, mégpedig az adóévben üzembe helyezett gép, infrastrukturális beruházás értéke hat százalékának megfelelő összeggel. Ez egyszeri kedvezmény, csak az üzembe helyezés évében (utoljára a 2002. évben) jár, és nem befolyásolja a később figyelembe vett amortizációt. A kedvezményt azonban csak a preferált adókedvezményekkel csökkentett adó 70 százaléka erejéig lehet figyelembe venni. Az igénybe vett adókedvezményt késedelmi pótlékkal növelten vissza kell fizetni abban az esetben, ha az adózó a gép vagy infrastrukturális beruházás tulajdonjogát vagy használatát az üzembe helyezés napjától – tehát nem az aktuális adóév utolsó napjától – számított három naptári éven – tehát nem adóéven – belül másnak átengedi, vagy az adókedvezménnyel telepített tárgyi eszközt a kiemelt térségből kivonja.

A szövetkezetek kedvezményei

A szövetkezeteket a kárpótlással okozott többletráfordítás ellentételezéséül adóévenként a többletráfordítás 17 százaléka (először az 1998. évben, legkésőbb a 2006. adóévben) adókedvezményként illeti meg, amelyet legfeljebb a számított adó erejéig adóvisszatartás formájában vehetnek igénybe.

A kamarai tagdíj

Elszámolás

A gazdasági kamaráknak fizetett tagdíj a társasági adó alapjának meghatározásánál igen sajátosan viselkedik. Először azt az összeget kell meghatározni, amely ezzel kapcsolatban a társasági adó alapját érinti. Ez az adóévben megfizetett kamarai tagdíj fele. A fogalmazásból látható, hogy itt a pénzforgalmi szemlélet érvényesül, tehát csak azt a tagdíjat lehet figyelembe venni, amelyet az adózó az adóévben megfizetett. További kikötés, hogy csak a gazdasági kamaráknak megfizetett tagdíj vehető figyelembe.

A gazdasági kamarákról szóló 1994. évi XVI. törvény 3. §-a kimondja, hogy gazdasági kamaraként kereskedelmi és ipar-, agrár-, valamint kézműveskamarákat kell alakítani. Másfajta gazdasági kamara nem hozható létre. Ez azt jelenti, hogy a társasági adó alapjának meghatározásánál csak a kereskedelmi és iparkamara, az agrárkamara és a kézműveskamara tagdíja vehető figyelembe. Nem minősül gazdasági kamarának például a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, az orvosi kamara, a gyógyszerészkamara, az ügyvédi kamara, az igazságügyi kamara. Az adóalapot érintő összeg tehát a gazdasági kamaráknak az adóévben ténylegesen megfizetett tagdíj fele, legfeljebb tízezer forint.

Példa

A kamarai tagdíj kedvezménye * A vállalkozás a tárgyévben 25 000 forint tagdíjat fizetett meg a tevékenysége szerint illetékes gazdasági kamarának. Az adózás előtti eredménye 100 000 forint. Növelő tételként kell számításba venni a megfizetett tagdíj felét (12 500 forint), de legfeljebb tízezer forintot (10 000 forint). Az adóalap tehát 110 000 forint, melynek adója 20 000 forint. Az adóból – annak 70 százaléka erejéig, tehát legfeljebb 14 000 forint összegig – levonható a megfizetett tagdíj fele (12 500 forint), de legfeljebb tízezer forint (10 000 forint). A fizetendő adó tehát ebben az esetben 10 000 forint.

Kapcsolódó növelő tétel

Az adóalapot érintő összeg növeli a társasági adó alapját [Tao. 8. § (1) bekezdés r) pont], mivel ugyanez az összeg magából az adóból levonható, tehát a tagdíj e részének megfizetése nem feltétlenül jelent tényleges ráfordítást az adózó számára. Az adóvisszatartás formájában érvényesíthető kedvezmény azonban a nem preferált adókedvezményekkel együtt csak a preferált adókedvezményekkel csökkentett adó 70 százaléka erejéig vehető figyelembe.

Korábbi kedvezmények igénybevétele

Az adókedvezmények megoszlanak preferált és nem preferált adókedvezményekre. A nem preferált adókedvezmények korlátozottan vehetők igénybe. A korábbi szabályozás szerint járó kedvezmények közül preferáltnak csak az minősül, amely az adóévben 100 százalékos adókedvezményre jogosít. Az igénybe vehető adókedvezmény pontos meghatározásához elengedhetetlen a Tao. 23. §-ának és a hozzá kapcsolódó kommentárnak a tanulmányozása.

Az adókedvezmények igénybevételének szabályai

Preferált és nem preferált adókedvezmény

A preferált adókedvezmények a teljes számított adó erejéig vehetők figyelembe, míg a nem preferált adókedvezmények csak a preferált adókedvezményekkel csökkentett adó 70 százaléka erejéig. Általában azt mondhatjuk – a szövetkezetek kivételével -, hogy amennyiben az adókedvezmény nem jelent teljes, 100 százalékos kedvezményt, úgy azt csak a számított adó 70 százalékáig lehet igénybe venni.

Preferált adókedvezmények

Preferált adókedvezménynek minősül:

- a beruházási kedvezmény, ha kiemelt térséghez, vállalkozási övezethez kapcsolódik;

- a beruházási kedvezmény, ha elmaradott térséghez kapcsolódik;

- a 10 milliárd forint feletti beruházások kedvezménye;

- a szövetkezetek kárpótlással kapcsolatos Tao. szerinti kedvezménye.

A korábbi szabályozás szerint preferált, még igénybe vehető 100%-os adókedvezmény:

- a Tao. szerinti külföldi részvételű gazdasági társaságok kedvezménye (40 százalék, 60 százalék, 100 százalék közül csak az adóévben 100 százalék);

- a szövetkezetek kárpótlásból eredő hátránya ellentételezésére kapott, áthúzódó kedvezmények (csak ha az adóévben 100 százalékot jelent);

- a kormány 1994. évre egyedileg megállapított adókedvezménye, 2000-ig legfeljebb 100 százalék, az azt követő öt évben legfeljebb 60 százalék. Adókedvezményként itt csak az adóévben 100 százalék kedvezményt jelentő rendelkezést lehet figyelembe venni.

A fentiek – egy kivétellel - teljes, 100 százalékos kedvezményt jelentenek, ennek értelmében a számított adó teljes összege levonható, így adót fizetni nem kell. Ebben az esetben a nem preferált kedvezményeket számba sem kell venni, mivel az adókedvezmény legfeljebb a számított adó erejéig vehető igénybe.

Az egyetlen, nem 100 százalékos adóvisszatartást jelentő kedvezmény a szövetkezeteket illető, kárpótlásból eredő hátrány ellentételezésére kapott kedvezmény. Ez az 1994. és az 1995. évekre járó kedvezmény akkor volt továbbvihető, ha a kedvezmény összege a számított adót meghaladta. Ez a kedvezmény – legfeljebb a következő öt évben – addig alkalmazható, amíg a járó kedvezményt teljes egészében nem számítják be. Ez azt jelenti, hogy az utolsó ilyen adóév kedvezménye nem feltétlenül jelent teljes, 100 százalékos kedvezményt, hiszen az csak a fennmaradó, még be nem számított összeg erejéig alkalmazható.

Nem preferált adókedvezmények

A nem preferált adókedvezmények a preferált adókedvezménnyel csökkentett adó legfeljebb 70 százaléka erejéig vehetők igénybe. Preferált adókedvezmény igénybevétele esetén, ha az 100 százalékos kedvezményt jelent, nem preferált adókedvezmény már nem vehető igénybe. Amennyiben a preferált adókedvezmény nem fedi le a számított adó teljes összegét (ez csak a szövetkezetek kárpótláshoz kapcsolódó kedvezménye esetén fordulhat elő), úgy a nem preferált kedvezmény együttesen is csak a számított adó 70 százalékáig vehető figyelembe.

Nem preferált adókedvezmények a termék-előállítást szolgáló beruházások közül:

- a nem kiemelt térségben megvalósult;

- a nem vállalkozási övezetben megvalósult;

- a nem elmaradott térségben megvalósult;

- a nem kiemelt megyében (15 százaléknál nagyobb munkanélküliség) megvalósított;

- a 10 milliárd forint alatti értékű beruházások.

Nem preferált adókedvezmények a kereskedelmi szálláshely létesítését szolgáló beruházások közül:

- a nem kiemelt térségben megvalósult;

- a nem vállalkozási övezetben megvalósult;

- a 10 milliárd forint alatti értékű beruházások;

- a vállalkozási övezetek térségi kedvezménye (6 százalékos kedvezmény, a kedvezményes amortizáció nem ide tartozik, az nem az adót, hanem az adóalapot csökkenti);

- a kiemelt térségek kedvezménye;

- a kamarai tagdíjhoz kapcsolódó adókedvezmény.

A korábbi szabályozás szerint preferált, még igénybe vehető, nem 100 százalékos adókedvezmény:

- a Tao. szerinti külföldi részvételű gazdasági társaságok kedvezménye (40 százalék, 60 százalék, 100 százalék közül az adóévben 40 százalék vagy 60 százalék kedvezmény);

- a kormány 1994. évre egyedileg megállapított adókedvezménye, ha az az adóévben nem jelent 100 százalékos kedvezményt (legfeljebb 60 százalékos kedvezmény).

Példa

Az adókedvezmények igénybevétele többfajta adókedvezmény esetén * Egy vállalkozást korábbi szabályozás szerint a tárgyévben 40 százalékos mértékű adókedvezmény illet meg. A tárgyévben befizetett kamarai tagdíj 10 ezer forint, a számított adó 12 ezer forint. Ekkor az összes adókedvezmény a 40 százalékos kedvezmény (5 ezer forint) és a kamarai tagdíjhoz kapcsolódó kedvezmény (5 ezer forint) összesítésével határozható meg. A teljes kedvezmény (10 ezer forint) azonban nem vehető igénybe, mert egyik kedvezmény sem preferált. Ezért az igénybe vehető adókedvezmény a számított adó 70 százaléka, azaz 7 ezer forint.

A helyi iparűzési adó

Alvállalkozói teljesítmények

A helyi adók közül kiemeljük a helyi iparűzési adó megállapításánál tapasztalható legfőbb gondot, amely az alvállalkozói teljesítmények értékével kapcsolatos.

Az alvállalkozói teljesítések értéke mint nettó árbevétel-csökkentő tétel alatt kétféle ráfordításelemet lehet megkülönböztetni. A tulajdonképpeni alvállalkozói teljesítések értékét, valamint az ún. közvetített szolgáltatások értékét. A ráfordítások levonásának közös feltétele, hogy csak az eladott áruk beszerzési értékeként vagy anyagköltségként figyelembe nem vett tételek tartoznak ide.

Az alvállalkozói teljesítések értéke

Az alvállalkozói teljesítések értéke címen történő nettó árbevétel-csökkentésre a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) szigorú feltételeket határoz meg.

Feltételek

Csak olyan beszállítói teljesítéseket lehet levonni, amelyek vállalkozási szerződésen alapulnak. További feltétel, hogy az adóalany ezen teljesítéseket, olyan termék-előállításhoz, szolgáltatásnyújtáshoz vegye igénybe, amelyet saját maga vállalkozási szerződés keretében teljesít, valamint hogy azt továbbszámlázza. Követelmény tehát, hogy az adóalany egy háromoldalú (vállalkozási) szerződéses kapcsolatban álljon, azaz mind megrendelőjével, mind szállítójával vállalkozási szerződéses kapcsolat fűzze össze.

Vállalkozási szerződés

Vállalkozási szerződés alatt a Ptk. szerinti vállalkozási szerződést kell érteni. A Ptk. szerint a vállalkozási szerződés alapján a vállalkozó valamely dolog tervezésére, elkészítésére, feldolgozására, átalakítására, üzembe helyezésére, megjavítására vagy munkával elérhető más eredmény létrehozására, a megrendelő pedig a szolgáltatás átvételére és díj fizetésére köteles. A Ptk. a vállalkozási szerződés lényeges tartalmát (a szerződésben kötelezően rögzítendő kellékeket) kifejezetten nem határozza meg, ám szükséges, hogy a felek meghatározzák a szolgáltatás tárgyát, minőségét, mennyiségét, a vállalkozói díjat, a teljesítési határidőt. Lényeges kérdés, hogy bár a vállalkozási szerződés tárgya lehet valamely dolog előállítása, ez azonban a szállítási szerződésből is következhet.

Elhatárolás

A bírósági gyakorlat úgy határolta el egymástól ezt a két szerződéstípust, hogy szállítási szerződésről van szó, ha a felek sorozatgyártású, a gyártómű által rendszeresen, előre meghatározott alakban, jellemzőkkel, méretekben termelt dolgok szolgáltatásában állapodnak meg. Vállalkozási szerződés pedig akkor jön létre, ha a megállapodás a megrendelő egyéni kívánsága szerint (tervrajz vagy más előírás) készítendő dologra vonatkozik. Nem kizárt azonban a tömeggyártás esetén sem a vállalkozási szerződés létrejöttének megállapítása. Tipikusan vállalkozási szerződések az ún. bérmunkaszerződések, amikor a megrendelő által átadott (a megrendelő tulajdonában lévő és a megmunkálás ideje alatt a tulajdonában maradó) anyagok, félkész termékek feldolgozására irányul a felek akarata. Természetesen a gyakorlatban előfordulhatnak ún. vegyes szerződések, amikor az egyes szerződések összefonódnak. A régóta kifejlődött jogalkalmazási gyakorlat szerint a szerződés minősítését a szolgáltatás jellegéből, lényeges természetéből kiindulva kell elvégezni. Értjük ezalatt például, hogy egy építési-szerelési szerződés esetén a fővállalkozónak a megrendelővel kötött vállalkozási szerződése ugyanis nem feltétlenül határozza meg a fővállalkozónak az egyes alvállalkozókkal kötött szerződéstípusát. Márpedig a Htv. szerint ebben az esetben csak az a szállító minősül alvállalkozónak, aki az adóalanynak vállalkozási szerződés alapján teljesít.

A közvetített szolgáltatás

A közvetített szolgáltatások esetében az adóalany egy adott szolgáltatást azért rendel meg, hogy azt változatlan formában egy vagy több személy számára – azaz egészben vagy részben – továbbadja. Tehát saját nevében rendel meg szolgáltatást más személy (természetes vagy jogi személy) javára. Az adóalany által fogadott – a megrendelt szolgáltatással azonos nemű, változtatás nélküli – szolgáltatást közvetíti, vagyis azt a tényleges igénybevevő számára továbbadja és továbbszámlázza.

A levonás feltétele

A közvetített szolgáltatás vonatkozásában a nettó árbevételből való levonhatóság feltétele tehát kettős, egyrészt a megrendelt szolgáltatást nem saját teljesítményéhez használja fel, hanem azt változtatás nélkül továbbadja, másrészt saját nevében továbbszámlázza. Ezt a nettó árbevétel-csökkentő tételt tekinthetjük az elábé szolgáltatásokra értelmezett változataként is.

Az alvállalkozói teljesítések értékét az Sztv. a továbbszámlázott alvállalkozói teljesítésekkel azonosítja. A Htv. alvállalkozói teljesítésekre vonatkozó definíciója lényegében a számviteli szokványokat képezi le, amikor egyfelől a vállalkozási szerződéses kapcsolathoz, másfelől a közvetített szolgáltatásokhoz köti ezt a nettó árbevétel-csökkentő tényezőt.

Saját bolti kiskereskedelem esetén igénybe vehető kettős adóalap-csökkentés

A PM álláspontja szerint a saját bolti kiskereskedelmi értékesítés esetén az eladott áruk beszerzési értékeként könyvelt tételek nem vehetők figyelembe nettó árbevétel-csökkentő tételként. A Htv. 52. §-ának 38. pontjában található értelmezés szerint az árukészlet alatt a számviteli törvény szerinti vásárolt kereskedelmi árukészletet kell érteni. Ebből következően a PM szerint csak a vásárolt áruk beszerzési értéke tekinthető nettó árbevétel-csökkentő tételnek az iparűzési adó alapjának kiszámítása során, annak ellenére, hogy azt a számviteli elszámolás során eladott áruk beszerzési értékeként lehet kezelni. Az ily módon konstruált elábé egyébként közgazdasági tartalmát tekintve sem valós elábé.

Saját termelésű készlet értékesítése

A saját termelésű készlet saját boltban történő értékesítése esetén – melyek jellemzően kettős könyvvitelt vezető vállalkozások – az eladott áruk beszerzési értékének adóalap-csökkentő tételként való figyelembevételére más nézet is elterjedt. Eszerint sem az Sztv., sem a Htv. nem tartalmaz kötelezettséget az anyagköltség - illetve annak meghatározott hányada – levonása mellett az elábé "eredet szerinti szétválogatására". Mivel nincs olyan korlátozás a Htv. törvényszövegében, mely korlátozná az elábé figyelembevételét eredet szerint, az Sztv. szerint kimutatott elábé teljes egészében levonható. Az Sztv. 2. számú mellékletének 10. pontja szerint az elábé a változatlan formában eladott áruk beszerzési értékét foglalja magában.

A beszerzési érték

A beszerzési értéket az Sztv. 35. §-a határozza meg. E szerint az előállítási önköltség tekintendő ilyennek, sőt az Sztv. 35. §-ának (15) bekezdése kategorikusan előírja, hogy "a saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve továbbfelhasznált saját előállítású termék (áru) forgalmi értéke után bevallott fogyasztási adó, fizetendő környezetvédelmi termékdíj összege is az áru, a termék beszerzési árának (előállítási költségének) részét képezi". A Htv. pedig nem mond mást az 52. §-ának 36. pontjában, mint azt, hogy elábé alatt az Sztv. szerinti elábét kell érteni. Se többet, se kevesebbet. Hasonlóképpen rendelkezik az 52. § 37. pontjában az anyagköltségről.

Ezek alapján jól védhetőnek tűnik az az álláspont is, mely szerint a saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve továbbfelhasznált saját előállítású termék (áru) esetén a helyi iparűzési adó alapját csökkentheti egyrészt az anyagköltség, illetve annak meghatározott hányada, valamint az előállítási költség, mint elszámolt elábé. Így adott esetben az ilyen értékesítések nyomán előállhat az a szituáció is – anyagigényes termékeknél -, hogy az ilyen forgalom kapcsán az adóalap nem növekszik, hanem csökken.

Az utóbbi időben az utóbbi álláspont elterjedésének lehettünk tanúi. Először a Legfelsőbb Bíróság főtitkára foglalt állást határozottan az adózóra kedvezőbb értelmezés mellett, majd a 2000. évi adótörvény-változások között is az olvasható, hogy a PM a törvény módosítása mellett döntött.

Garajszki Zoltán

 

Figyelem! Kérjük, az értelmezésénél a megjelenés időpontját (1999. november 18.) vegye figyelembe!